intTypePromotion=1

Thông tư 02/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
90
lượt xem
1
download

Thông tư 02/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hoá thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  c«n g  n g hi Ö p  S è  02/2001/TT­B C N   n g µ y  27 th¸ng  n¨ m  2001 H íng d É n  viÖc  4  x u Êt  h È u   h o¸ng s¶n h µ n g  h o¸ thêi k k  kú  2001­2005            C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm  vô, quyÒn  h¹n vµ tæ  chøc bé m¸y Bé  C«ng  nghiÖp; C¨n  LuËt  cø  Kho¸ng s¶n ngµy  th¸ng 3  20    n¨m  1996  NghÞ   vµ  ®Þnh sè  76/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  15    n¨m  2000  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh     chi tiÕtviÖc      thihµnh  LuËt Kho¸ng    s¶n  (söa ® æi);   Thi hµnh    QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  04    n¨m 2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng      ho¸ thêikú  2001­2005; Bé C«ng nghiÖp  híng dÉn    viÖc  xuÊt khÈu    kho¸ng  s¶n  hµng      ho¸ thêikú  2001­2005  sau. nh  I.  Gi¶i thÝc h tõ n g ÷:        Kho¸ng  s¶n hµng ho¸  trong Th«ng     t nµy      i lµ c¸c lo¹ kho¸ng s¶n r¾n  îc ®   c¸c tæ    chøc, c¸    nh©n  khai th¸c,chÕ       biÕn  theo GiÊy  phÐp  khai th¸c,GiÊy      phÐp  khaith¸ctËn        thu hoÆc   GiÊy phÐp  chÕ  biÕn  kho¸ng s¶n  c¬  do  quan  cã  thÈm  quyÒn  cÊp theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ     kho¸ng s¶n  c¸c  i vµ  lo¹  kho¸ng s¶n r¾n  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu  theo  quy ®Þnh  cña ph¸p    th luËtvÒ  ¬ng  m¹i®Ó     chÕ  biÕn hoÆc     t¸ xuÊt(d   i   íi ®©y  îcgäilµkho¸ng s¶n). ®         C¸c  i lo¹ kim  ihîp kim    lo¹     , kh«ng  thuéc danh    môc  kho¸ng s¶n.           II. Ò u ki Ö n x u Êt k h È u  k h o¸ng s ¶ n:         §i 1.§èivíi       kho¸ng s¶n    khaith¸ctrong níc:       a) §îckhaith¸chîp ph¸p theo quy                ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      kho¸ng s¶n;   b) Kh«ng    bÞ cÊm  xuÊt khÈu    bëi quy ®Þnh  riªng biÖt cña      Thñ  íng t   ChÝnh phñ; c)§¹ttiªuchuÈn        chÊtl    îng theo quy    ®Þnh    t¹ Phô    i lôccña  Th«ng   tnµy; d) ThÞ  êng  tr trong níc kh«ng  nhu      cã  cÇu hoÆc     kh«ng  tiªuthô  hÕt îng l   kho¸ng s¶n    khaith¸c® îc.        2. Doanh    nghiÖp  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu    kho¸ng  s¶n    lµdoanh  nghiÖp  îc ®   thµnh  theo  lËp  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t ®éng    xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµivµ: níc  
  2. 2 a)    Cã GiÊy phÐp khaith¸ckho¸ng      s¶n hoÆc  GiÊy phÐp khai th¸ctËn      thu kho¸ng s¶n,hoÆc       b)    Cã GiÊy  phÐp chÕ  biÕn kho¸ng s¶n  Hîp  vµ  ®ång  mua   kho¸ng s¶n  (®Ó  chÕ  biÕn) cña  chøc, c¸  tæ    nh©n  GiÊy  cã  phÐp khai th¸c kho¸ng      s¶n  hoÆc  GiÊy phÐp  khaith¸ctËn        thu kho¸ng s¶n,hoÆc       c) Cã    Hîp  ®ång mua  kho¸ng  b¸n  s¶n  hoÆc   Hîp ®ång  th¸cxuÊt khÈu  uû      kho¸ng  s¶n  víi chøc,c¸ nh©n  GiÊy  ký   tæ      cã  phÐp khaith¸ckho¸ng      s¶n,GiÊy    phÐp khaith¸ctËn        thu kho¸ng s¶n    hoÆc  GiÊy  phÐp chÕ  biÕn  kho¸ng s¶n.   3.XuÊt    khÈu  kho¸ng s¶n    theo ph¬ng    thøc kinh doanh  nhËp        t¹m  t¸ xuÊt: i   Thùc hiÖn theo Quy chÕ kinh doanh    theo ph¬ng thøc  nhËp  i t¹m  t¸ xuÊt  (ban hµnh kÌm QuyÕt ®Þnh   1311/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy  th¸ng  n¨m  31  10  1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i). 4.XuÊt    khÈu  kho¸ng s¶n    ¬ng    tr¶th nh©n    nícngoµisau      khithùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng  chÕ  biÕn  cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi:   Thùc hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31 th¸ng 7    n¨m 1998 cña ChÝnh  phñ  Quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt Th¬ng    m¹ivÒ      ho¹t®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng    ho¸ víi     ngoµi. níc 5.XuÊt    khÈu  kho¸ng s¶n  îcchÕ    ®   biÕn    tõkho¸ng s¶n    nhËp  khÈu:  Kho¸ng s¶n xuÊt khÈu  îc chÕ   ®   biÕn    chøc, c¸  bëi tæ    nh©n   GiÊy  cã  phÐp chÕ  biÕn kho¸ng s¶n.   6.XuÊt    khÈu  than má:   ViÖc xuÊt khÈu    than    Tæng   má do  C«ng    ty Than ViÖt Nam     thùc hiÖn  theo kÕ    ho¹ch Nhµ      nícgiao hµng    n¨m. Doanh  nghiÖp ngoµi Tæng     C«ng    ty Than ViÖt Nam   îc xuÊt khÈu      ®     díi h×nh thøc xuÊt uû      th¸ccho   c¸c doanh nghiÖp thµnh    chøc  viªncã  n¨ng xuÊt  khÈu than cña  Tæng  C«ng    ty Than ViÖt Nam  hoÆc   xuÊt than  Tæng  do  C«ng      tyb¸n cho    ®Ó xuÊtkhÈu.   Riªng viÖc    xuÊt khÈu    sang  Trung  Quèc theo  êng  ® tiÓu ng¹ch thùc hiÖn        theo Th«ng   15/2000/TT­ t sè  BTM  ngµy  th¸ng 8  10    n¨m  2000 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 7. ViÖc    xuÊt khÈu    kho¸ng s¶n cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµithùc hiÖn      theo quy    ®Þnh cña GiÊy phÐp  ®Çu  . t           III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:           h 1.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      viÖc  xuÊt khÈu    kho¸ng s¶n,doanh    nghiÖp  nµo    viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  cña  Th«ng   tnµy  hoÆc     lîdông    i hîp ®ång  mua    b¸n, hîp ®ång  th¸c xuÊt  uû    khÈu   ®Ó xuÊt khÈu  kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸ phÐp;       i   xuÊt khÈu      víikhèil vîtqu¸   îng    c«ng suÊt khaith¸cghi trong GiÊy            phÐp  khai  th¸c(hoÆc    GiÊy phÐp  khaith¸ctËn      thu);   kh«ng  thùc hiÖn    viÖc  tiªnb¸n  u    cho 
  3. 3 doanh  nghiÖp  trong níccã      nhu cÇu  dông  sö  ®Òu  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p luËt.   P h ô  lôc:  Tiªu c h u È n  c h Êt lîng k h o¸ng s ¶ n x u Êt k h È u  (KÌm  theo Th«ng   02/2001/TT­   tsè  BCN) STT  Lo¹is¶n    phÈm  khai th¸c,chÕ      Hµm  îng    Ghi chó l       biÕn min 1 Tinh quÆng    Cromit 43%   2O 3 Cr 2 S¶n  phÈm     tõquÆng  tan ti        ­Tinh quÆng      Ilmªni t 52%   2 TiO ­Tinh quÆng      Zircon 57%   2 ZrO ­Tinh quÆng      Rutil 82%   2 TiO 3 Tinh quÆng    sulfur  ch× 45%      Pb    4 Tinh quÆng    ®ång 18%  Cu 5   Æng   Qu s¾t 54%   Fe  6 S¶n  phÈm  quÆng  kÏm    ­Qu Æng     oxytkÏm   25%  Zn ­Tinh quÆng      sulfur  kÏm  50%  Zn 7 Qu Æng   m¨ng gan 35%   Mn 8 C¸ttr¾ng    thuû tinh   §∙tuyÓn    röa  Do C«ng       ty     Minexco  ­ Kh¸nh  Hoµ  khaith¸c.   9 Tinh quÆng    Wolframit 65% W O 3  Ghi chó:Trong    phô    lôcnµy thuËtng÷  inhquÆng” ¬ng  ¬ng      “t   t ® víithuËt   ng÷ “quÆng  ® îclµm  ®∙    giµu”trong “BiÓu      thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu”  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  67/1999/Q§­ BTC   sè    ngµy  th¸ng 6  24    n¨m  1999 cña  TµichÝnh. Bé   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2