intTypePromotion=1

Thông tư 02/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư 02/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  02/2003/TT­B T C  n g µ y  09 th¸ng 1 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i  íi v  c¸c c ¬  q u a n   ®¹i di Ö n   Ö t N a m  ë  n íc n g o µ i Vi Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph “Quy  ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chiti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc”,NghÞ   nh   è  Nh n   ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  “Söa ® æi  bæ  sung  m ét sè  ®iÒu  cña  NghÞ  ®Þnh  87/CP  ngµy  19/12/1996 cña  Ýnh  ñ”.   Ch ph § Ó   èng  Êt qu¶n  ýtµichÝnh  i víic¸c c¬  th nh   l    ®è       quan  idiÖn  Öt nam   ®¹   Vi   ë  ícngoµi,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     n    T  h  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víic¸c c¬   l    ®è       quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµinh  ®¹   Vi   ën     sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § Th«ng   µy    ông  i víic¸c c¬  tn ¸p d ®è       quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµi ®¹   Vi   ën     (bao  å m   ¬  g c quan  i diÖn  ®¹   Ngo¹i giao, Phßng  ú       Tu viªn Quèc    phßng,  ¬   C quan  ¬ng  ¹i,C¬   Th m   quan  êng  ó§µi tiÕng  ãi ViÖt Nam,  ¬   th tr     n    C quan  êng  th tró §µi truyÒn  ×nh  Öt Nam,  ¬      h Vi   C quan  êng  ó B¸o  ©n   ©n,  ©n     th tr   Nh d Ph x∙ TTXVN,  Trung  ©m      Öt Nam   ¹ Lµo,C¬   t v¨n ho¸ Vi   ti    quan  Tham     t¸nkinh tÕ  Öt   Vi   Nam   ¹  µo, Ban  ti L  Qu¶n  ýlao ®éng...  ö  ông  l    )d s kinh phÝ   ©n    ng s¸ch nhµ  íc   n  cÊp  hoÆc   õ nguån  t  thu  ña  ©n  c ng s¸ch  µ  íc ® îc gi÷ l¹ ®Ó     nh n       i   chitheo  Õ   ch ®é  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h II. u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c l Ë p v µ  c h Ê p  h µ n h  d ù  to¸n thu c hi  Q C¸c  ¬  c quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµic¨n cø  µo  Ö m   ô  Ýnh  ®¹   Vi   ën       v nhi v ch trÞ® îcgiao,chÕ         Èn,®Þnh       ®é thu,tiªuchu   møc    ©n  ching s¸ch,biÕn  ng      ®é gi¸ c¶  ña  ícsë  ¹   è  Óm    Ò   ù    ©n  c n   t is ki , trav d to¸nng s¸ch do  ¬    c quan  Èm  Òn   th quy th«ng  b¸o,t×nh  ×nh  ùc  Ön  ù    h th hi d to¸n ng©n   s¸ch    c¸c n¨m  íc,lËp  ù    tr   d to¸n thu ching©n     s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  theo  ng    ®ó c¸c quy  nh,  Óu  É u     ®Þ bi m do c¬ quan  µichÝnh  íng  Én  Ìm  t  h d (k theo).Dù     to¸n ph¶i thÓ  Ön  y           hi ®Ç ®ñ c¸c kho¶n  thu      ña  ¬  ­ chic c quan  idiÖn  ®¹   theo  ôc  ôc ng©n  m l  s¸ch  µ  íc,kÌm  nh n   theo thuyÕt minh  â  ¬  ë, c¨n  tÝnh    öi Bé   ñ    r c s   cø  to¸n g   ch qu¶n  íc 30/7 hµng  tr     n¨m. Bé  ñ    ch qu¶n  xem   Ðt tæng  îp dù    ña    ¬  x  h   to¸nc c¸cc quan  idiÖn  ïng víi ®¹   c    dù to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  ña  n  Þ   ×nh  öi Bé   µi chÝnh  c ®¬ v m g  T  theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ      n   c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   Dù       ©n  to¸nthu ng s¸ch nhµ  íct¹ c¬    n     quan  idiÖn: i ®¹   C¨n  vµo    ¹ phÝ  µ  Ö  Ý    cø  c¸clo i  v l ph ph¸tsinh t¹ c¸cc¬    i   quan  idiÖn  Öt   ®¹   Vi   Nam     ícngoµiquy  nh  ¹ Th«ng   è  ën     ®Þ ti  ts 99/TT­BTC   µy  ng 25/10/2002  µ    v c¸c kho¶n    thu kh¸cnh:thu tiÒn thuªnhµ  éc nhµ  ë  ÷u,nhµ  ç ¬ng,nhµ         thu   sh   ht   thuª,   l∙tiÒn  öing©n  µng, thu hoµn  Õ    i g  h    thu VAT,    Òn ®Ò n   ï ®µo  ¹o,m«i  í thu ti   b  t  gi i  
 2. th ng  ¹i vµ  Þch  ô  ¬ m  d v c«ng, tiÒn  iÖn  íc cña  êi ®i    ® n  ng   th¨m  i ® theo..   ¬  .c , quan  idiÖn  Ëp  ù      ©n  ®¹   l d to¸nthu ng s¸ch theo  ôc  ôcng©n    m l  s¸ch nhµ  ícgöi   n    Bé   ñ  ch qu¶n tæng  îp  h b¸o  c¸o  é   µi chÝnh. §èi víic¸c kho¶n  BT         thu  µy, c¬  n  quan  i diÖn  ®¹   thu  ép  µo  ü   ¹m  ÷ ng©n  n v Qu t gi   s¸ch  µ  íc theo  û lÖ    nh n   t   quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  t i ts 29/2000/TT­ BTC   µy  ng 24/4/2000 cña  é  µichÝnh.   BT    Dù       ©n  to¸nching s¸ch nhµ  íct¹ c¬    n     quan  idiÖn: i ®¹   C¨n  vµo  Ö m   ô  Ýnh  Þ ® îc giao, chÕ       Èn, ®Þnh   cø  nhi v ch tr       ®é tiªuchu   møc    Õn  ng    cña  ícsë  ¹     ¬  chi,bi ®é gi¸c¶  n   t ic¸c c quan  idiÖn  Ëp  ù      , ®¹   l d to¸nchi ng©n s¸ch theo m ôc  ôcng©n      l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h   3. ChÊp  µnh  ù        ©n    h d to¸nthu ching s¸ch nhµ  íct¹ c¬    n   i quan  idiÖn      ®¹   VN ë  ícngoµi: n    Trªn c¬  ë  ù    s d to¸n thu    ©n    ching s¸ch  µ   íc ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Nh n     t Ch ph duyÖt,Bé   µi chÝnh    T  th«ng b¸o cho  é   ñ  B ch qu¶n    é   ñ  ®Ó B ch qu¶n  ©n    ph bæ dù        ©n  to¸nthu ching s¸ch cho  õng  ¬    t c quan  idiÖn    ®¹   trªnnguyªn t¾c    tæng  ù  d to¸n thu    ©n    ching s¸ch  ña    ¬  c c¸c c quan  idiÖn  ®¹   b»ng  è  s th«ng  b¸o  ù    d to¸n thu ching©n     s¸ch do  Ýnh  ñ    Öt  öiBé  µichÝnh  µ    Ch ph phª duy g   T   v Kho  ¹c nhµ  b  níctrung ¬ng.     4.Nguån    kinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  ícdïng ®Ó   Êp    n    c ph¸t: Bé   µi chÝnh  ùc  Ön  Êp  T  th hi c ph¸tkinh  Ý     ph cho    ¬  c¸c c quan  i diÖn  ®¹   ViÖtNam     theo c¸cnguån     sau: a.C Êp      ph¸tkinh phÝ  õQuü   ¹itÖ  Ëp    t  ngo   t trungcña  µ   íc:   Nh n Bé  µichÝnh  Ëp Th«ng  ÞduyÖt  dù    µ  Önh    Òn ®ång  Öt T  l  tr   y  to¸nv l chiti   Vi   Nam   è tiÒn ghitrªn“LÖnh    Òn”b»ng  ¹itÖ  ©n  íi û gÝa  ¹ch to¸n (s       chiti   ngo   nh v    t h   do  é  µichÝnh  BT  quy  nh).C¨n  vµo  Önh    Òn cña  é  µichÝnh,Kho  ®Þ   cø  l chiti   BT    b¹c Nhµ   ícTrung  ng  Êt Quü   äaitÖ  Ëp    n  ¬ xu   ng   t trung cÊp    kinh phÝ    cho    ¬  c¸c c quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµithuéc Bé  ñ  ®¹   Vi   ën       ch qu¶n. b. C Êp    kinh phÝ   õ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n    t  T gi   ng s¸ch nhµ  íct¹  ¬     n   i quan  i C ®¹   diÖn  ÖtNam     ícngoµi: Vi   ën   Bé  µichÝnh    Önh    ¹itÖ  õQuü   ¹m  ÷cña  ©n  T  ra l chingo   t   t gi   ng s¸ch nhµ  íc   n  t¹    ¬  ic¸c c quan  i diÖn    Êp  ®¹   ®Ó c cho    ¬  c¸c c quan  i diÖn  Öt Nam   ®¹   Vi   b»ng  ngo¹itÖ.   C¨n  vµo  è  ¹itÖ  ∙  Ých tõ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n  cø  s ngo   ® tr     t gi   ng s¸ch Nhµ   íc   n  t¹    ¬  ic¸c c quan  i diÖn, Bé   µi chÝnh  Ëp  ®¹     T  l th«ng  iduyÖt  dù  tr  y  to¸n b»ng    ®ång  Ötnam   ®îcquy  æi  õsè  ¹itÖ  ∙  îctrÝch tõQ òy  ¹m  ÷Ng ©n   Vi   (  ® t   ngo   ® ®      t gi   s¸ch  µ  íc nh©n  íitØ    ¹ch  nh n   v   gi¸h to¸n do  é   µi chÝnh    BT  quy  nh).C¨n    ®Þ   cø vµo th«ng  i Öt  dù    Ëp  Önh    Önh      ùc hiÖn  ¹ch to¸n­ tr duy y  to¸nl l   thu,l chi®Ó th   h      ghithu “t Òn lÖ  Ý     ù      i   ph l∙nhs hoÆc     c¸c kho¶n    thu kh¸c ë  ícngoµi”®ång  êi  n     th   ghi chi “cÊp     kinh  Ý   ph cho  ¬  c quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi”cho  é  ®¹   Vi   ën     B chñ qu¶n. 5.Quy  nh  Öc  ö  ông    ®Þ vi s d kinhphÝ:   Dù     to¸nkinh phÝ   îc cÊp  Èm  Òn    ®  th quy giao cho  õng  ¬  t c quan  idiÖn  ®¹   VN     ícngoµilµ møc    èi®a  ën      chit   trong n¨m. Thñ  ëng  ¬      tr c quan  idiÖn  ©y  ®¹   x dùng  quy  Õ       éi bé  µ  ch chi tiªun   v c«ng  khai c¸c møc        chi nh»m   ö  ông  sd kinh  phÝ  ã  Öu  c hi qu¶  µ v tr¸nhl∙ngphÝ     c«ng  ü  ña  µ  íc. qu c nh n Nh÷ng  ôc    îcÊn  nh    m chi®   ®Þ chitheo dù    µ:   to¸nl
 3. ­M ôc    100  “Thanh    to¸nsinh ho¹tphÝ     cho    é,c«ng  c¸n b   chøc”. ­M ôc    114  “Thanh    Òn thuªtrôsë  µ  µ  ”. to¸nti       v nh ë ­M ôc    145  “Mua  ¾ m   µi s t  s¶n  chuyªn dïng cho      c«ng    t¸cchuyªn m«n”.   ­ M ôc    118 “Chisöa  ÷a  ínTSC§  ôc  ô    ch l   ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n   µ      v c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng”. tr   s h   C¸c  ôc    êng  m chi th xuyªn cßn  ¹   ú  õng  Æc   iÓ m   ña  é,  µnh, l i tu t , ® ® c B ng   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  idiÖn      ícngoµi® îcquyÒn  ñ  ng  Öt  ®¹   VN ë n      ch ®é duy møc   chivµ  iÒu   ® chØnh    ôc    µy    ¸p  c¸c m chin ®Ó ® øng  cho  ¹t®éng  ña  ¬  ho   c c quan  nhng kh«ng  îtqóa  v  tæng  møc  ù    ∙  îccÊp  Èm  Òn  d to¸n® ®   th quy giao ®èi víi        c¸c m ôc    µy. chin   III.M é t s è  c h Õ  ® é , ® Þ n h  m ø c  c hi tiªu    ¸p d ô n g  c h o   c¸c c ¬  q u a n  ®¹i di Ö n  Vi Ö t N a m  ë  n í c n g o µ i Trªn c¬  ë  ù      s d to¸nn¨m  îcduyÖt,Thñ  ëng  ¬  ®    tr c quan  idiÖn  ÖtNam   ®¹   Vi   ë  ícngoµic«ng  n    khaitµichÝnh     cho    é  Ën  c¸c b ph hoÆc     é  c¸n b trong c¬    quan  biÕt.C¨n  vµo    Õ   ,    Èn, ®Þnh    cø  c¸c ch ®é tiªuchu   møc    Õt  nh  Èn  ®Ó quy ®Þ chu chicô  Ó      th nh sau: 1.V Ò   Òn sinh ho¹tphÝ:   ti      C¨n  vµo  Õt  nh  ö  i  cø  quy ®Þ c ® c«ng    µih¹n  ña  Êp  ã  Èm  Òn,  t¸cd   c c c th quy møc  sinh ho¹t Ý  ® îc tÝnh theo quy ®Þnh  cña Th«ng t  ph  Liªn tÞch sè  22/2001/TTLT­BTCCBCP­BTC  ngµy 9/5/2001.  Sinh ho¹t Ý  ® îc tr¶  ph  theo  ngµy  ùc tÕ  ã  Æt     ícsë  ¹ . th   c m ën   ti 2.Phô  Êp    c sinhho¹tphÝ:      C¸c  êng  îp kiªm  Ö m     hoÆc   µm  tr h  nhi l¸ xe  i l thªm  ét  Ö m   ô  µo  m nhi v n thay   thÕ cho  êi ® îc cö  i  ng     ® c«ng    ×  îc tÝnh  t¸cth ®   thªm  ô  Êp. Tuú  ph c   theo  Æc   ® ®iÓ m   ña  õng  é   µ  ×nh  ×nh  ô  Ó    õng  íc m µ   Êp  ã  Èm   Òn  ct Bvt h c th ë t n  c c th quy cña    é     Õt  nh  ëng  ô  Êp  ng  c¸c B ra quy ®Þ h ph c nh kh«ng    qu¸ 10%  møc  sinh ho¹t    phÝ  èi Óu. t  thi 3.TiÒn    c«ng    êinícngoµihoÆc   êiViÖtNam: thuªng       ng     Tuú  õng  êng  îp cô  Ó,tr ng  ¬  t tr h   th   ë c quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi ®¹   Vi   ën     quyÕt  nh  ®Þ thuª ngêi níc ngoµi hoÆc   êi ViÖt nam          ng     sau    é   ñ  khi B ch qu¶n  cho  Ðp  ph b»ng  v¨n b¶n. TiÒn    c«ng    tr¶ cho  êi níc ngoµi hoÆc   êi ViÖt ng       ng     Nam   îc quy  nh   ®  ®Þ trong  îp  ng  ý  ÷a  ¬  h ®å k gi c quan  i diÖn  íingêi lao ®¹   v     ®éng  sao  cho  ï hîp víim Æt   ph       b»ng    cña  ícsë  ¹  µ  gi¸c¶  n   t i trong khu«n  v   khæ   h¹n møc    kinh phÝ  µ   ¬    m c quan  idiÖn  îcph©n  ®¹   ®  bæ. 4.C¸c    kho¶n  thanh    to¸ncho    ©n  c¸nh bao  å m:  g 4.1.Trang  ôc  µ  ÷ng    ïng    ph v nh ®å d kh¸c cho    c¸n  é, c«ng  b  chøc trong  nhiÖ m  ×  k c«ng      ícngoµi(kÓ  trangphôc  t¸cë n     c¶    trong níctr ckhi®i):     í    C¸n  é,c«ng  b  chøc  i  ® c«ng    µih¹n  t¸cd   (nhiÖm  ú  n¨m)    ícngoµi® îc k 3  ën      phô  Êp  ét  c m kho¶n  Òn ®Ó   ti   mua   ¾ m   s trang phôc,ch¨n m µn,  èi,ga  µ          g   v c¸c dông  ô    ©n  c c¸nh kh¸c..kho¶n  Òn nµy  îcgi¶iquyÕt    . ti   ®    theo  nguyªn t¾c    kho¸n  gän  nhiÖ m   ú, cô  Ó  µ møc   c¶  k   th l   900  USD/ngêi/mét nhiÖ m   ú  i  íihµ m     k ®è v  
 4. Tham     ëng  ¬  t¸n,Tr c quan  idiÖn  n   ¹isø  µ  ®¹   ®Õ §   v phu  ©n  nh hoÆc   phu  ©n   qu ®i  ïng;møc   c   700USD/ngêi/métnhiÖm   ú  i  íicÊp  Ëc    k ®è v   b cßn  ¹   êng  îp l iTr . h  c¸n bé,c«ng     chøc  i  ® c«ng    ∙  Ën  t¸c® nh kho¶n  ô  Êp  µy,nhng  ×  ýdo  ñ  ph c n   v l   ch quan  ph¶i vÒ   íc th×  ét  Çn  ña    n  m ph c kho¶n  Òn    Ï ph¶i hoµn    ¹ cho  ti trªns     tr¶l i   nhµ  íc theo  lÖ  êigian.Trêng  îp  Ðo  µi nhiÖ m   ú  n  tØ  th     hk d  k c«ng      ét  t¸ctrªnm n¨m,  ã  Õt  nh  ña  é   ñ  c quy ®Þ c B ch qu¶n  Ï ® îc hëng  s    thªm møc   ô  Êp  Ýnh  ph c t theo thêigian kÐo  µi.      d 4.2.Thanh    Òn vР   to¸nti   m¸y  bay  cho    é,c«ng  c¸n b   chøc: C¸n  é, c«ng  b  chøc  i  ® c«ng    Öm   ú  µ  Ò   íc khikÕt  óc nhiÖm   t¸cnhi kvv n    th   kú  îcmua   Ð   ®  v theo  møc    Ð   gi¸v ecomomy,  bay  ùctuyÕn  µ  ¾n  Êt cña  tr   v ng nh   h∙ng  µng  h kh«ng  µ  v kho¸n møc  íchµnh  ýlµ 30    c  l     kilogam/mét l ttheo    ña   î  gi¸c h∙ng hµng    kh«ng (ngoµikhèil ng hµnh  ý® îcmang  Ôn  Ý     î   l    mi ph theo quy  nh     ®Þ cña h∙ng  µng  h kh«ng).Riªng §¹isø  îcthanh    ¹  Р      ®  to¸nlo i Business,tr ng  îp v  ê h   phu  ©n  nh hoÆc  phu  ©n  i  ïng chuyÕn  íi ¹isø  òng  îchëng  qu ®c   v    c § ®  theo  ¹ng  h Business.  Lît®i    c«ng    Öm   ú: tiÒn  Ð,  íc hµnh  ý thanh  t¸c nhi k  v cu   l  to¸n trong  íc,   n  trongdù    oµn    to¸n® ra. LîtvÒ:  Òn vÐ, cíchµnh  ýthanh      ti       l  to¸ntrong dù    îcgiao cña    ¬    to¸n®     c¸c c quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi. ®¹   Vi   ën   Thêigian chê      m¸y  bay    i  Ën  khi® nh c«ng    Ö m   ú  µ    Ò   ích Õt  t¸cnhi k v khiv n   nhiÖ m   ú  îc thanh   u  ókh«ng    ngµy.ViÖc  k®  to¸n l tr   qu¸ 4  thanh    Òn u  ó to¸n ti l tr   khi®i  µ  Ò   îcthanh    ¹ c¬   vv®  to¸nt   quan  idiÖn. i ®¹   4.3.Thanh    Òn b¶o  Ó m     to¸nti   hi kh¸m  ÷a  Önh: ch b   C¨n  vµo  Õt  nh  ö  i  cø  quy ®Þ c ® c«ng    µih¹n,ng©n  t¸cd     s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  møc  250USD/ngêi/n¨m  cho    é,c«ng  c¸n b   chøc    ®Ó thanh    to¸ncho    chøc  c¸ctæ  b¶o  Ó m   Ò   hi v b¶o  Ó m   hi kh¸m  ÷a  Önh  ña  ch b c c¸n  é  b c«ng  chøc. Trêng  îp   h  c¸n bé, c«ng     chøc mua  b¶o  Ó m   íimøc   Ý   hi v  ph b¶o  Ó m   hi cao  ¬n  h møc   ç  î h tr  cña  ©n  ng s¸ch nhµ  ícth×    ©n  ù chÞu  Çn  Ý    n   c¸ nh t  ph ph b¶o  Ó m   hi chªnh  Öch  l ®ã.  §èi víinh÷ng  êng  îp  Êp     tr hc cøu    Önh  Ó m   Ìo    c¸c b hi ngh nh ch¶y m¸u  ¹ d  dµy,m æ   étthõa..   chøc  Ën    ru   .tæ  , nh b¶o  Ó m   hi chØ  thanh    ét  Çn  Ön  to¸nm ph vi phÝ  × phÇn  th   cßn  ¹® îcc¬  l     quan  i thanh to¸n. 5.M¸y  iÖn  ¹im¸y    ® tho   , fax ViÖc trang bÞ     m¸y  ªn  ¹ivµ  ®Þ tho   m¸y    ¹  ôsë  µm  Öc  îc ®Þnh   fax t i   l vi ®   tr møc    nh sau: M¸y    çi  ¬  fax:M c quan  idiÖn  îc trang bÞ   ét  ®¹   ®    m m¸y    êng  îp    fax.Tr h c¸c c¬ quan  idiÖn  µm  ®¹   l thªm  Öm   ô    nhi v thu cho  µ  íc® îctrang bÞ   m¸y    nh n       2  fax trong®ã   m¸y  µnh    1  d cho  phßng    ù. l∙nhs M¸y  iÖn  ¹i M çi  ® tho   : phßng  µm  Öc  îctrang bÞ  m¸y  iÖn  ¹i Tuú  l vi ®     1  ® tho   . tõng  a   µn  µ  Öm   ô  ¹t®éng  ña    ®Þ b v nhi v ho   c c¸c c«ng  chøc  ã  Ýnh  Êt u  ct ch l ®éng  × ® îctrang bÞ   th       m¸y  iÖn  ¹i   ng. ViÖc  ® tho   ®é   di trang bÞ     m¸y  iÖn  ¹i ® tho   di®éng  Thñ  ëng  ¬    do  tr c quan  Õt ®Þnh  quy   . ViÖc  ö  ông  äi®iÖn  ¹i fax néi®Þa   µ  èc  Õ  sd g  tho       , v qu t cho  Öc vi c«ng  µ v nghiÖp  ô  îcc¬  v ®   quan  thanh to¸n.Trêng  îp c¸ nh©n  ö  ông  äi®iÖn  ¹i   h    sd g  tho   fax quèc  Õ    t cho  Öc  vi riªng th×    ©n    c¸ nh ph¶itù thanh     to¸n.TiÒn thu  îc nép  ®  vµo  ü  Òn  Æt   ña  ¬  qu ti m c c quan  µ    v ghi gi¶m    chi kinh  Ý   ph cho  ¬  c quan  i ®¹  
 5. diÖn.§ Ó     theo  âiviÖc  d  thanh    Òn ®iÖn  ¹i ña  ¬  to¸nti   tho  c c quan  µ    ©n  ö  v c¸ nh s dông  Öc  vi riªng,c¸c c¬      quan  idiÖn  ®¹   ph¶icã    quy  Õ   ch qu¶n  ý,®¨ng  Ý    l  k c¸c sè m¸y giao  Þch, sè  d   m¸y  ¬  c quan, sè    m¸y    nh  gia ®× hoÆc   ã  Õt  nh   c quy ®Þ kho¸n ®Þnh    møc  Òn ®iÖn  ¹i ti   tho  cho  õng bé  Ën  t   ph hoÆc   õng ngêi. t  6.TiÒn    ôsë,nhµ  :   thuªtr     ë Khi cã    nhu  Çu  c thuªmíihoÆc   æi  µ, c¬     ® nh   quan  idiÖn  ®¹   ph¶ib¸o      c¸o vÒ   é   ñ  B ch qu¶n      Ðp. Khi ® îcBé   ñ  ®Ó xinph       ch qu¶n  ng    íit×m    µ  ®å ým   thuªnh cô  Ó  µ      Ò   é  ù  th v b¸o c¸o v B d th¶o hîp ®ång    µ  íckhiký  Ýnh     thuªnh tr     ch thøc.Tr­   êng  îp  h trong hîp  ng    ®å thuª nhµ, bªn      cho thuª b ¾t  éc  ép  Òn  Æt   äc,   bu n ti ® c  th×  ¬  c quan  ¹ch  h to¸n vµo  µikho¶n  ¹m    t  t øng  µ  Õt  ¹n  îp  ng  v h h h ®å thuª nhµ    ph¶ithu håitiÒn ® Æt  äc    µn    ån        c ®Ó ho tr¶ngu kinh phÝ   7.Trang  Þ  «    b xe  t«: CQ§D   ã  õ1­ 4    Õ:   1  c t     biªnch     xe. CQ§D   ã  õ5­ 7    Õ:   2    c t     biªnch     xe. CQ§D   ã  õ8­ 12    Õ:  3    c t     biªnch    xe. CQ§D   ã  õ13­ biªnchÕ:  4  c t   19       xe. CQ§D   ã  õ20­ 30    Õ:     xe. c t     biªnch  5­ 6  CQ§D   ã  õ31­ biªnchÕ:  7­ xe. c t   40       8  CQ§D   ã  õ41­ 50    Õ:  8­ xe. c t     biªnch    9  §Þnh møc  «    ãitrªnkh«ng  xe  t« n     bao  å m   §¹isø  µ  ëng    oµn  g xe    v Tr ph¸i® ViÖtNam   ¹ LiªnHiÖp  èc  µ  c¹nh LiªnHiÖp  èc   t    i Qu v bªn     qu ViÖc mua  míihoÆc   æi  u     xe    ® ®Ç xe,mua  4  ç  xe  ch hay  chç..       12  .gi¸c¶, , chñng  ¹ xe  Bé  ñ  lo i do  ch qu¶n  Õt  nh  µ  ã    quy ®Þ v c trong dù    îcduyÖt.Khi   to¸n®      mua   míi ph¶icã  îp  ng  xe      h ®å mua  b¸n  «    ý  ÷a thñ  ëng  ¬  xe  t« k gi   tr c quan  i ®¹   diÖn hoÆc   êi® îcuû  Òn  íi ng     quy v   b¸n  bªn  xe. ­ TÊt  c¸c xe    c¶    c«ng  ãitrªn,   ö  ông  u   n    sd khi ®Ò ph¶imua    b¶o  Ó m   t«. hi «    Trêng  îp  gÆp   ¹n    êng  lçicña    ©n  ×    ©n  h xe  n trªn® do    c¸ nh th c¸ nh ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m  åith ng.   b  ê ­ C¨n  vµo  nh    cø  ®Þ møc  ö  ông  nãitrªn, ñ  ëng  ¬  sd xe     Th tr c quan  idiÖn  ®¹   cã  quy  nh  ô  Ó  Ò   Öc  ®Þ c th v vi qu¶n  ý, ö  ông  trongc¬  l  d s xe    quan  idiÖn. ®¹   ­ Trêng  îp    ¬    h c¸c c quan  i diÖn  ®¹   kh«ng trang  Þ   t« hoÆc   b «    trang  Þ  b thÊp  ¬n  nh  h ®Þ møc   ® Æc   ïcña  õng  a   µn  ×    Þch  ô  do  th   t ®Þ b v gi¸d v thuª b∙i    ®¾t    × ® îcthanh    Òn xe  i  ¹theo møc  ®á th     to¸nti   ® l   i   kho¸n gi¸xe      c«ng  éng. c 8.Mua  ¾ m     µi   s c¸ct  s¶n  è  nh  c ®Þ kh¸c: §èi víitÊtc¶  µis¶n        t  kh¸c nh: m¸y  Ýnh, m¸y     t   ph«tocopy,®iÖn  ¹icè    tho   ®Þnh, ®iÖn  ¹i   ng, m¸y    u     tho   ®é   di fax,®Ç m¸y  video,v«  Õn    tuy truyÒn  ×nh,tñ h    l¹nh,bµn  Õ,  êng,tñ..® îcmua  ¾ m     gh g     . s theo    Èn  Ò   tiªuchu v trang thiÕtbÞ   ¬     c së  Ët chÊt ® îc phª  Öt  µ  îc bè  Ý trong  ù  v     duy v ®   tr   d to¸n.Khi mua   Ò   îc sö     v®  dông  µ  v qu¶n  ýtheo  Õ     l  ch ®é qu¶n  ýtµis¶n  è  nh  l    c ®Þ trong c¸c®¬n  Þ  µnh     vh chÝnh sù  nghiÖp quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  351­ i TC/Q§/C§KT  ngµy  22/5/1997  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  c B tr BT  v vi ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  ý,sö  l  dông  µ  Ýnh  vt hao  mßn   µis¶n  è  nh   t  c ®Þ trong    n   Þ   µnh  Ýnh  ù  c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp.
 6. 9.Thanh      to¸nc«ng    Ý: t¸cph   C¨n  vµo  Öm   ô  i  cø  nhi v ® c«ng    éi®Þa  t¸cn   hoÆc   ícngoµido  Êp  Èm   n    c th quyÒn  Õt ®Þnh. TiÒn  quy     c«ng    Ý  îcquy  nh    t¸cph ®   ®Þ nh sau: 9.1.C«ng    éi ®Þa   îc hiÓu  µ c¸n  é, c«ng    t¸cn   ®  l  b   chøc  i  ® c«ng    t¸ctrong  ph¹m    ícsë  ¹   Òn  vin   t iTi c«ng    Ý  éi®Þa  îctÝnh    . t¸cph n   ®  nh sau: ­TiÒn  µu ho¶,«t«,vР   t      m¸y  bay  n   a  ¬ng  ®Õ ®Þ ph c«ng    îcthanh    t¸c®   to¸n theo  ùc chighi trªnvÐ   th         hoÆc     n  tiÒn,tr ng  îp  i  ho¸ ®¬ thu    ê h ® b»ng  m¸y    bay th× ® îcthanh       to¸ntheo møc      gi¸Economy. ­ TiÒn      thuªkh¸ch s¹n (t Ònë) ® îcthanh       i      to¸ntheo  ùc chitheo  th     møc    thuª phßng  ¹ gi¸trung b×nh    a  ¬ng. lo     i   ë ®Þ ph ­ TiÒn    c«ng    Ý   îc tÝnh  ng  ¹t(kh«ng  ©n  Öt chøc  ô) nh  t¸cph ®   ®å lo   ph bi   v  sau:                                  Møc                 SHP   èi Óu t  thi C«ng    Ý                        è  µy  t¸cph =                   x s ng c«ng   x (hÖ  è  t¸c    s 2)                    ngµy                  30  ViÖc  ö  c c«ng chøc  i  ® c«ng    éi®Þa   t¸cn   ph¶i® îcThñ  ëng  ¬     tr c quan  i ®¹   diÖn  Õt ®Þnh  quy   b»ng    v¨n b¶n. 9.2.C«ng    chøc trong c¬    quan  idiÖn  îccö  i  ®¹   ®   ® c«ng    ícngoµiph¶i t¸cn       do  é   ñ  B ch qu¶n  Õt  nh  quy ®Þ b»ng    v¨n b¶n.Ch Õ       ®é thanh    to¸nc«ng    Ý  t¸cph ë  ícngoµi® îcthùc hiÖn  n       theo  Th«ng   è  ts 45/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/5/1999 vµ    Th«ng   è  ts 108/1999/TT­BTC   µy  ng 4/9/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  9.3.Trêng  îp  Ò   Öt Nam     h v Vi   c«ng    ×  îc thanh  t¸cth ®   to¸n theo  Õ       ch ®é c«ng    Ý  ¹ ViÖtNam,  ô  Ó  µ: t¸cph t   i   c th l §èi víic¸n  é, c«ng     b  chøc  ¬  c quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi vÒ   ®¹   Vi   ën     c«ng    t¸ctrong thêigian 30  µy  Ó  õ ngµy  êinícsë  ¹  n   µy  êiViÖt      ng (k t   r     ti ®Õ ng r     Nam)  ×  îc hëng  th ®   nguyªn  møc  sinh ho¹tphÝ   ¹  íc ®ang      ti   n c«ng    i  íi t¸c;®è v   c¸n bé, c«ng     chøc  Ò   ícc«ng      ngµy  ×  v n  t¸ctrªn30  th kh«ng  îchëng  ®  sinh ho¹t    phÝ  µiníckÓ   õngµy  Ò   ícc«ng    µ   ëng  ngo     t   vn  t¸cm h 100%   møc ¬ng  l trong níc.    Trong  êigian  th   c«ng    ¹  Öt Nam,  Õu    é, c«ng  t¸ct iVi   n c¸n b   chøc  i  ® c«ng      t¸cxa trôsë  µm  Öc  ×  îc thanh      l vi th ®   to¸nc«ng    Ý   t¸cph trong níc theo  Õ        ch ®é c«ng  t¸cphÝ    trong nícdo  é   µichÝnh     BT  ban  µnh.ViÖc  h   thanh    to¸nc«ng    Ý  ¹  t¸cph t i ViÖt Nam   c¬    do  quan  i diÖn      ®¹   chi tr¶b»ng  ¹itÖ    ¬  ë  ngo   trªnc s quy  æi  õ ® t  ®ång  Öt Nam     ¹itÖ  Vi   ra ngo   theo  gi¸mua   µo  ña  ©n  µng  ¹ith ng  tØ    v c ng h Ngo   ¬ ViÖtNam   ¹ thêi®iÓ m     t    i thanh to¸n. 9.4.Ch Õ       ®é c«ng    Ý  i víi   ¬  t¸cph ®è     c quan  idiÖn  ÖtNam   ¹ ®Þa   c¸c ®¹   Vi   ti   bµn  µo,C¨mpuchia:Do  Æc   ïlµ®Þa  µn  Òn kÒ   íi Öt Nam,  ã  Òu  L   ® th    b li   v   Vi   c nhi vÊn    i ngo¹igi÷a hainícph¶igi¶iquyÕt  ¹    ïng biªngií th×    é, ®Ò ®è            t i v       c¸n b   c¸c i c«ng chøc  ña    ¬  c c¸c c quan  idiÖn  ¹    a   µn  µy  êng  ®¹   t i ®Þ b n th hai ph¶i®i    c«ng  t¸ct¹     i c¸c tØnh    gi¸p ranh nªn  îc thanh  ®  to¸n theo  Õ       ch ®é c«ng    Ý   éi t¸cph n   ®Þa.  10.V¨n    phßng  È m:  ph Hµng  Ý,    ã m   qu c¸c nh hoÆc   é  Ën  b ph c«ng    t¸ctrong  ¬  c quan  i diÖn  ®¹   ph¶ilËp  Õ   ¹ch  ö  ông  phßng  È m   öi cho  µivô    k ho sd v¨n  ph g  t   hoÆc   phßng  v¨n  cña  ¬  c quan  idiÖn  i  ®¹   ® mua   µ  Êp  v c ph¸tcho    ã m     c¸c nh hoÆc     é  Ën  c¸c b ph c«ng    ïhîp víi t¸cph       kinhphÝ  ùc tÕ  îccÊp.   th   ®  
 7. 11.Trang  Þ  µ    b nh kh¸ch vµ  Õp    Ëp  Ó:  b ¨n t th ë  ÷ng  ¬icã  iÒu  Ön  chøc  Õp    Ëp  Ó  µ  µ  nh n  ® ki tæ  b ¨n t th v nh kh¸ch th× thñ     tr ng  ¬  ë c quan  îcsö  ông  ® d kinh phÝ      ®Ó mua  ¾ m   ÷ng  s nh trang thiÕtbÞ   Çn     c thiÕtphôc  ô    v cho  µ  nh kh¸ch,nhµ  Õp.   b 12.TiÕp    kh¸ch,chiªu®∙i, ng  ãp       ®ã g cho  chøc  ¹igiao ®oµn, tÆng  tæ  ngo       phÈ m:       TiÕp kh¸ch:Kh¸ch  n   µm  Öc    ®Õ l vi hoÆc   µo   ch x∙ giao  ×  ¬  th c quan  i ®¹   diÖn chØ   îc dïng  íc kho¸ng  ®  n  (hoÆc  íc chÌ,cµ  n     phª)®Ó   Õp    ti kh¸ch,kh«ng    sö  ông  èc l¸ îu,bia®Ó   Õp kh¸ch. d thu   ,     ti   r Chiªu ®∙i: èivíi   µy  Ô  :Quèc          ng l nh   § c¸c kh¸nh,ngµy  µnh  Ëp  © n   i   th l Qu ®é   Nh ©n  ©n  ÖtNam,  µy  û  Ö m   µnh  Ëp quan  Ö   ¹igiao gi÷a hain­ d Vi   ng k ni th l  h ngo        íc.   ú tõng  .tu   . n¨m  ½n  Î ñ  ëng  ¬  ch l  Th tr c quan  ùc hiÖn  th   theo  íng dÉn  ña    h  c c¸c c¬ quan  ã  Èm  Òn    Öt Nam.  Öc  c th quy ë Vi   Vi chiªu®∙icÇn  îc thùc hiÖn       ®    trªn tinhthÇn  ÕtkiÖm.   ti     èi víic¸c cuéc  §     chiªu ®∙ikh¸c (mêi c¬ m)  ã  ªnquan  n          c li   ®Õ c«ng  Öc  vi nghiÖp  ô  ×  ñ  ëng  ¬  v th th tr c quan  Õt  nh  quy ®Þ (trªnc¬  ë    s quy  nh  ña  ¬  ®Þ cc quan  ñ  ch qu¶n)   ãng  ãp  § g cho  chøc  ¹igiao ®oµn: ViÖc  ng  ãp  Üa  ô    tæ  ngo       ®ã g ngh v cho tæ chøc  ¹igiao  oµn  ¹  íc së  ¹  îc thanh    ngo   ® ti   ti   n ® to¸n theo th«ng b¸o  ña    c Tæ chøc  ¹igiao ®oµn. ngo     T Æng   È m   µm  ph l c«ng    i  ¹i  t¸c ®è ngo :Møc     èi®a   USD   i  íi chi t   25  ®è v   tÆng  È m   µcÊp  é  tr ng  ëlªn; USD   ph l  B thø  ë tr     15  cho    i t ng kh¸c.Sè îng c¸c®è  î    l  tÆng  È m   Trëng  ¬  ph do  c quan  idiÖn  Õt ®Þnh. ®¹   quy   13.Phô  Êp  µm  Öc    c l vi thªm  ê: gi C¸c    ©n,  ã m   c¸ nh nh hoÆc   é  Ën  b ph c«ng    Õu  Ëtsù  Çn  Õtph¶i t¸cn th   c thi     lµm  thªm  ê th×  Ï bè  Ý ® îc nghØ   ï.N Õ u   gi   s   tr     b  kh«ng  Ó    Õt  th gi¶iquy nghØ   ï b  th× tr¶sinh ho¹tphÝ  µm        l thªm  µ  îcThñ  ëng  ¬  v®  tr c quan  Öt.Phô  Êp  µm  duy   cl thªm  îc tÝnh  ®  theo c«ng thøc quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 18/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993 cña  é    B Lao  ng  µ  ¬ng  ®é v Th binh x∙héicô  Ó          th nh sau: SHP   ang  ëng  ® h Phô  Êp  µm  c l thªm  ê =                                      sè  ê lµm  gi                                       x  gi   thªm  x    150%   ngµy  8  ê 22  x  gi Møc   èng  Õ   kh ch theo  Ët    ng  µ 20  ê/ng i/ Lu lao ®é l   gi ê th¸ngvµ    kh«ng    qu¸ 200  ê/n¨m. gi   §èivíi ÷ng  ¬    nh c quan  idiÖn  ÖtNam   µ   ¹t®éng  ®¹   Vi   m ho   mang  Ýnh  Êt t ch   ® Æc   ïnh  th   Ph¸i®oµn  êng  ùc T¹iLiªn HiÖp  èc  µ  ¹    th tr       Qu v ti Geneva, Th«ng    tÊn    µitiÕng  ãi,§µitruyÒn  ×nh,B¸o  ©n  ©n, ®Ò   Þ  ¬  x∙,§   n   h   nh d   ngh c quan  ñ  ch qu¶n  ã  c c«ng    v¨n tho¶ thuËn  íi é  µichÝnh  è  ê lµm    v  T   B s gi   thªm  èi®a  t   cho  ïph   hîp víi Æc   ïriªngcña  õng ngµnh.    ® th    t    C¬   ë    Õ     s ®Ó k to¸nthanh    Òn phô  Êp  µm  to¸nti   c l thªm  ê lµb¶ng    gi     kª khai   néidung    c«ng  Öc  µm  vi l thªm  ña    ©n  îcThñ  ëng  ¬  c c¸nh ®  tr c quan    Ën. x¸cnh
 8. 14.Söa  ÷a,c¶it¹oth ng    ch       ê xuyªn n©ng  Êp  ôsë,nhµ  :   c tr     ë C«ng  Öc    ¹ovµ  ÷a  öa  êng  vi c¶it   ch s th xuyªn  ©ng  Êp  ôsë  u   n c tr   ®Ò ph¶i   cã  ¬ng  vµ  Ìm  ù  ph ¸n  k d to¸n cña  õng  ¹ng  ôc  öa  ÷a  îc cÊp  ã  Èm     t h m s ch ®   c th quyÒn    Öt vµ  ã  phª duy   c trong dù      to¸nn¨m. 15.X ©y  ùng  ôsë,nhµ    íi:   d tr     ëm C¸c  êng  îp  tr h mua   µ  íi hoÆc   nh m   mua   t  ©y  ùng  u   ®Ê x d ®Ò ph¶i thùc     hiÖn theo Th«ng   è  ts 85/2001/TT­   µy  TC ng 25/10/2001  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v phïhîp víi Ëtph¸p cña  ícsë  ¹ .        lu   n   ti 16.Thanh  ýtµis¶n  è  nh:   l    c ®Þ ViÖc thanh  ýtµis¶n  è  nh  l    c ®Þ ph¶ith«ng    qua Ban thanh  ýtµis¶n    l    bao gå m   idiÖn    é  Ën  Thñ  ëng  ¬  ®¹   c¸c b ph do  tr c quan  idiÖn  µm  ëng  ®¹   l tr ban  µ  v theo ®óng  Õ     Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  Ò     ch ®é hi h c BT  v thanh  ýtµis¶n  è  nh. l    c ®Þ   17.§èivíi         kho¶n    c¸nh©n  ö  ông: c¸c chido    sd TiÒn  äi ®iÖn  ¹iriªng,sö  ông  g  tho    d internet( trong  µ  µi níc ),tiÒn    v ngo         ®iÖn  íc cña  i îng  i  n  ®è t ® theo  ù tóc.. c¬  t    quan  idiÖn  ã  . ®¹   c tr¸chnhiÖ m       thu theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h IV. Ki Ó m  s o¸t thu c hi: 1.KiÓ m       so¸tthu: C¸c  kho¶n    thu b»ng  Òn m Æt:  Õu    Òn ph¶ikÌm  ti   Phi thu ti     theo chøng  õ.   t C¸c kho¶n thu th«ng qua  ©n  µng: S Ðc,  ng h   chuyÓn kho¶n theo b¸o  ã  c cña  ©n  µng  Ó  Ön  ng h (th hi qua    ô  ©n  µng; b¶ng  ©n  i  µikho¶n  sæ ph ng h   c ®è t   thu chicña  ©n  µng).    ng h 2.KiÓ m       so¸tchi: Nh ©n     Õ     Óm       viªnk to¸nki trac¸c chøng  õ thanh    ï hîp  íichÕ     t  to¸nph   v   ®é cho  Ðp, tr×nh thñ tr ng  ¬  ph       ë c quan  idiÖn  Öt vµ  îcghinh  ®¹   duy   ®     sau: PhiÕu      â  éi dung    è  Òn  chi:ghi r n   chi,s ti b»ng  è  µ  s v b»ng  ÷  Ìm  ch (k theo  ho¸  n,  ®¬ chøng  õ  ña  n   Þ   t c ®¬ v cung  Êp  µng  c h ho¸,dÞch  ô  µ    v v b¶n phiªn   dÞch    Õng  ÖtNam). ra ti Vi   Ph¬ng thøc thanh to¸n:  b»ng tiÒn m Æt, b»ng sÐc, hoÆc  chuyÓn  kho¶n. H¹ch    µo  ôc  ôcng©n  to¸nv m l  s¸ch t ng   ¬ øng. Trêng  îp mua   Ët t    ïng  h  v  ,®å d trong níc th×      ph¶icã    ¬n  ña  é   µi   ho¸ h c B T   chÝnh  ph¸thµnh. §èi víikho¶n         thanh  to¸n cíc mang  µng     h ph¶i cã  ãa  n     h ®¬ cña  µng  H kh«ng,tr ng  îp m Êt    n   ê h   ho¸ ®¬ ph¶ilËp b¶ng    ñ  ëng  ¬     kª,Th tr c quan  ®¹i diÖn    x¸c  Ën,  Ìm  nh k b¸o  íc hµnh  ý cña  µng  c  l  h kh«ng  µm  ¬  ë  l c s thanh  to¸n.ViÖc thanh to¸n mua   Ët  , ®å   ïng    v t  d trong  íc vµ  íc phÝ   Ën  n  c  v chuyÓn  hµng  kh«ng  îcthanh    ®  to¸nb»ng  ¹itÖ  ngo   quy  æi  õ®ång  ÖtNam     ¹i ® t  Vi   ra ngo   tÖ theo tØ      gi¸mua  µo  ña  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam v c ng h Ngo   ¬ Vi   3.§iÒu    chØnh  ôc    m chitrong dù      to¸nn¨m:
 9. ViÖc  iÒu  ® chØnh    ôc    îc Ên  nh  c¸c m chi®   ®Þ theo  ù  d to¸n quy  nh  ¹   ®Þ t  i ®iÓ m   phÇn    ña  5  IIc Th«ng   µy  tn ph¶i® îc sù  ng    ña  é   ñ      ®å ý c B ch qu¶n  ng nh kh«ng  ît   v   tæng  qu¸ møc kinhphÝ  îccÊp.   ®    4.Kinh  Ý    ph chuyÓn  n¨m  sau: Cuèin¨m  ©n    ng s¸ch,c¸ckho¶n     kinh phÝ  ©n    ng s¸ch ®∙  Êp    c trong n¨m  µ    v c¸c kho¶n    îc®Ó   ¹ chitheo  Õ       thu ®   l    i ch ®é quy  nh  Ön  µnh  ng  a    ®Þ hi h nh ch chi ® îcchuyÓn    sang n¨m sau. 5.M ë   µi   t  kho¶n  giao dÞch:   C¬  quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµim ë   µikho¶n  ®¹   Vi   ën     t  giao dÞch  ¹ ng©n     t i hµng  ña  ícsë  ¹ ®Ó   Õp nhËn  c n   t   ti   i kinhphÝ  µ    v ph¶n  ¶nh  éidung    n  thu chi. 6. H Ö   èng      th sæ s¸ch kÕ       to¸n theo  âi chitiÕtc¸c kho¶n  chivµ    d        thu    c¸c biÓu  É u       Õ   m b¸o c¸o k to¸n,   Õt to¸nquy  nh    quy     ®Þ nh sau: C¸c  ¬  c quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi ph¶i tæ  ®¹   Vi   ën       chøc  Õ  k to¸n vµ    quyÕt  to¸n theo    quy  nh   ¹  Õ     Õ   ®Þ t ich ®é k to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp    ban hµnh  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999/TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  ña  é   ëng  c B Tr Bé   µi chÝnh  ï hîp  íiLuËt  ©n  T  ph   v  ng s¸ch  µ  íc,c¸c v¨n  nh n     b¶n  íng  Én  c  h d th hiÖn  Ët vµ  Lu   theo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch nhµ  íc.(C¸c biÓu  É u   ù    µ      n    m d to¸nv b¸o c¸o quyÕt to¸nt¹ c¸cphô  ôckÌm          i l  theo th«ng   µy).   tn Néi dung  c¸o quyÕt    ©n    b¸o    to¸nng s¸ch Nhµ   ícph¶i®óng    éidung    n    c¸c n   ghitrong dù    îcduyÖt vµ      to¸n®     theo m ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íckÌm    n  theo b¶ng    c©n  i tµikho¶n  èingµy  ®è     cu   31/12 n¨m  ùc hiÖn.   th   Bé   ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸chnhiÖm   Ðt  Öt  Õt    ña    ¬    x duy quy to¸nc c¸c c quan  i ®¹   diÖn  µ  v tæng  îp lËp b¸o c¸o quyÕt to¸nn¨m  ña    ¬  h           c c¸cc quan  idiÖn  öiBé   ®¹   g  TµichÝnh.     Thêigian nép      Õt to¸nquy  nh        b¸o c¸o quy     ®Þ nh sau: §èi víic¸c c¬        quan  i diÖn  ép  ®¹   n b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n vÒ   é   ñ    B ch qu¶n:  ChË m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  nh     ng k t   k th   (31/12). §èi víiBé   ñ      ch qu¶n  ép  n b¸o c¸o quyÕt to¸n vÒ   é   µi chÝnh: ChË m     BT    nhÊt lµ120  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m     ng k t   k th   (31/12). Bé   µi chÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   Ðt duyÖt  Õt      x  quy to¸nn¨m  ña    é   ñ  c c¸c B ch qu¶n  Êp    (c I),trong qu¸  ×nh  Ðt  Öt    tr x duy b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n n¨m  ña  é   ñ    c B ch qu¶n,Bé  µichÝnh  ã  Òn  Èm    ¹ viÖc  Ðt duyÖt quyÕt      T  c quy th tral   i x    to¸nn¨m  ña  c c¸cc¬    quan  idiÖn  Õu  Êy  Çn  Õt. ®¹   n th c thi       V. T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  t c hi l     t ng 1/1/2003. C¸c  é   ã  ¬    Bcc quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi híng  Én    n   Þ   ùc thuéc  ùc ®¹   Vi   ën     d c¸c ®¬ v tr   th   hiÖn.Th«ng   µy    tn thay thÕ    cho Th«ng   t147/1998/TT­BTC   µy  ng 12/11/1998;  Th«ng   sè  t 47TC/TC§N   µy  ng 24/9/1992; Th«ng   sè    t 14/TT­LBNG­TC   µy  ng 21/4/1988;Th«ng   è    ts 42TC/TC§N  µy  ng 14/5/1994 cña  é  µichÝnh.   BT  2. §èivíi   idiÖn  éc c¸cdoanh        ®¹   c¸c thu     nghiÖp  Öt Nam     ícngoµi® îc Vi   ën      vËn  ông  Õ   ,  nh  d ch ®é ®Þ møc      ¹ Th«ng   µy. chitiªut   i tn
 10. 3. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B hoÆc   c¸cc¬    quan  idiÖn  ®¹   ph¶n  ¶nh  Ò   é  µichÝnh    vBT  ®Ó nghiªncøu  öa  æi      s® cho phïhîp.  
 11. Phô  lôc 1    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  Tªn  n  Þ  … … ®¬ v :… T æ n g  h î p d ù  to¸n thu n g © n  s¸ch n h µ  n í c   n¨ m   ...........      (Dïng    cho  é  ñ  B ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  idiÖn  Ötnam     ícngoµitrùctiÕp Ng ©n  ®¹   Vi   ën        s¸ch Nhµ   ícqu¶n  ý)   n  l  (LËp    Õttheo M ôc  ôcNg ©n  chiti     l  s¸ch Nhµ   íc)   n M ôc  Néi dung    Thùc  Ön  hi n¨m  íc tr   ¦ícthùc hiÖn      n¨m  nay  Dù     to¸nn¨m    sau (.. . . . .) (.. . . . .) (.. . ) .. 028 Thu  Òn thuªnhµ  éc së  ÷u  µ  íc, ti     thu   h nh n   nhµ  ç ¬ng,nhµ  ht   thuª. . . .. 042 L Ö   Ý  ¹igiao ph ngo   046 L Ö   Ý  µnh  Ýnh  ph h ch 062 Thu  kh¸c  068 Thu  Òn b¸n tµis¶n  ti       076 ViÖn  î tr  cho  ôc  ch  m ®Ý kh¸c. Ng ßilËp biÓu    Ngµy    th¸ng   n¨m           Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký   ®ãng  Êu) tªn,  d
 12. Phô  lôc 2    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  Tªn  n  Þ  …. ®¬ v :… T æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c   n¨ m   ...........      (Dïng    cho  ¬  c quan  idiÖn  Ötnam     ícngoµitrùctiÕp sö  ông  ©n  ®¹   Vi   ën       d Ng s¸ch thuéc Ng ©n      s¸ch TW     ) (LËp    Õttheo M ôc  ôcNg ©n  chiti     l  s¸ch Nhµ   íc)   n Quy Õt  to¸n n¨m  íc   tr Néi dung    ¦ícthùc hiÖn      n¨m  . . ) (.. . . Dù     to¸nn¨m    sau (….) Dù     to¸n ¦ícthùc hiÖn     100 TiÒn ¬ng   l (SHP) 101 TiÒn  c«ng  102 Phô  Êp ¬ng  cl 104 TiÒn  ëng th 105 Phóc  îtËp  Ó l   th i 106 C¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g 108 C¸c kho¶n  thanh    to¸ncho    ©n c¸nh 109 Thanh    Þch  ô  to¸nd v c«ng  éng  c 110 VËt     tv¸n phßng  111 Th«ng     tin,tuyªntruyÒn   ªnl¹c   ,li   113 C«ng    Ý  t¸cph 114 Tr¶  Òn thuªnhµ   ôsë  ti     ,tr   117 Sña  ÷a  êng  ch th xuyªn   118 Söa  ÷a  ¬n TSC§ ch l   119 Chi phÝ    nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  õng ngµnh    t  134 Chi kh¸c     145 Mua  ¾ m   s TSC§ Ngµy    th¸ng   n¨m           Ng ßi lËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
 13. Ký  µ    â hä  v ghir   tªn (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d )
 14. Phô  lôc 3    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  T æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c   n¨ m   ...........      (Dïng    cho  é  ñ  B ch qu¶n) C¬   quan  i Quy Õt    H¹n  ®¹   to¸n møc   Dù     to¸nn¨m... . . .. diÖn   ¹  t   i n¨m  íc tr   n¨m (n c.. ) í  . .. . . .. .. . . . .. Tæng   Ph ©n  theo M ôc  ôcNSNN   l  sè  100 101 102 106 109 110 111 113 114 117 118 119 134 145 Anh        BØ .. . . . .. Céng         Ngµy    th¸ng   n¨m           Ng ßi lËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v Ký  µ    â hä  v ghir   tªn (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d )
 15. Phô  lôc 4    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  T æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c   Qu Ý... . .. . ..  n¨m .. . ...   . . ... (Dïng    cho  é  ñ  B ch qu¶n) C¬  quan  H¹n  møc  H¹n møc   Dù     Ý... . . to¸nqu . ..  n¨m... . . .. ®¹idiÖn  n¨m   ®∙  Êp  c t¹ níc..     .    . trong n¨m i  ..   Tæng   Ph ©n  theo M ôc  ôcNSNN   l  sè  100 101 102 106 109 110 111 113 114 117 118 119 134 145 Anh  BØ   .. . . . .. Céng  Ngµy    th¸ng   n¨m           Ng ßi lËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v Ký  µ    â hä  v ghir   tªn (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d )
 16. Phô  lôc 5    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  Tªn  ¬  c quan   … … :…   T æ n g  h î p d ù  to¸n T h u  c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c  N¨m... . ... . . .     . (Dïng    cho  CQ§D   Ötnam     ícngoµi  Vi   ën    ) M ôc  Néi dung    Thùc  Ön  hi n¨m  íc tr   ¦ícthùc hiÖn      n¨m  nay Dù     to¸nn¨m  sau  (.. . .) . .. (.. . . . .) (.. . ) .. I.Tæng   è     s thu  ¹ Phô   ôc  (t i   l 1) Trong    ép  ®ã n NSNN II  . Tæng   è    ¹  ô   ôc  ) s chi (t i Ph l 2  II   è  îcgi÷ l¹i IS ®       . theo  Õ     ch ®é Ngµy    th¸ng   n¨m           Ng ßi lËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v Ký  µ    â hä  v ghir   tªn (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d )
 17. Phô  lôc 6    (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  B¸o c¸o Q u y Õ t to¸n T h u, c hi  Q u ü  t¹ m giø  N S N N   t¹i í c n g o µ i   N¨m... . ... . . .     .  n (Dïng    cho  é  ñ  B ch qu¶n  ) STT  C¬   quan  idiÖn  ¹ ®¹   ti    è    u   ú   S d ®Ç k Sè     thu trongkú    Chi trong kú      theo lÖnh    Sè    èikú  d cu   Bé  µichÝnh  T  Nguyªn  Qui USD   Nguyªn  Ö t Qui USD   Nguyªn  Ö Qui USD Nguyªn  Ö Qui USD t   t   tÖ 1 Anh 2 BØ   3 ­­ ­­ 4 ­­­ ­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ Tæng  éng  c x x x x (quiUSD      ) Ngµy    th¸ng   n¨m           Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d )
 18. Phô   ôc  l7 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1  ng 09    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  Tªn  n  Þ  … ….. ®¬ v :… B¸o c¸o Q u y Õ t to¸n T h u, c hi  Q u ü   t¹ m giø N S N N  t¹i í c n g o µ i   th¸ng..  .n¨m….. .  n (Dïng    cho  ¬  c quan  idiÖn  Ötnam     ícngoµi) ®¹   Vi   ën     Ëp    Õttheo M ôc  ôcNg ©n  (L chiti     l  s¸ch Nhµ   íc)   n    ¬n  Þ  Ýnh   çi  ¹i Òn  biÓu  (§ v t :m lo   ti 1  ) M ôc TiÓu  ôc m Néi dung   Quy Õt    to¸nth¸ng Quy Õt  to¸n     ükÕ   õ®Ç u     (lu   t   n¨m) A  è    S thu :      1.  th¸ngtr cchuyÓn  D        í sang    2.Ph¸tsinhthu trong th¸ng            028   tiÒn nhµ  éc së  ÷u  µ    c,nhµ  â  ng,nhµ    Thu    thu   h Nh  í  n h  t ¬  thuª 01 Thu  Òn nhµ  ti   cho thuª 99 Kh¸c   042 L Ö   Ý  ¹igiao ph ngo   01 L Ö   Ý  µm  é  Õu  ph l h chi 02 L Ö   Ý  µm    ph l visa 03 L Ö   Ý  ph d¨ng  ý    ó k c tr   99 Kh¸c     046 L Ö   Ý hµnh  Ýnh  ph   ch 06 C«ng  chøng 99 Kh¸c       068 Thu  Òn b¸n tµis¶n  ti       02 ¤t« 05 §å  ç  g
 19. 07 M¸y  Ýnh   t ,f«t«,  m¸y  fax 99 C¸c  µi t  s¶n kh¸c       062 Thu kh¸c   99 Cac  kho¶n    thu kh¸c,l∙Ng ©n  µng,hoµn  Õ  .   i h   thu .. .     076 ViÖn  î tr cho  ôc  ch  m ®Ý kh¸c   99 C¸c  chøc  tæ  kh¸c   B   è    .S chitrong th¸ng     Chi chuyÓn    sang  ån  ngu kinh phÝ     (theo lÖnh    è  . cña   chis .. .   Bé  µichÝnh  T  ) Chi kh¸c     Chuy Ón  Ò   ícnép   v n   NSNN C    è   chuyÓn th¸ngsau: .S D       Ngµy    th¸ng   n¨m           Ng êilËp  Óu   bi Thñ   ëng  ¬  tr c quan (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)                                                                                                                                                                                                                                   
 20. Phô   ôc 8 l  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­BTC   µy  th¸ng1    ng 09    n¨m 2003  ña  é  µichÝnh) c BT  Tªn  ¬  c quan  idiÖn:….  ®¹                                        b¸o c¸o q u y Õ t to¸n n g u å n  kinh p h Ý (Dïng cho  ¬     C quan  idiÖn      ícngoµi) ®¹   VN ë n   BiªnchÕ:… ….   ¤  t«:…….... .  ... Th¸ng  ….   … N¨m   …. … (§¬n  Þ  Ýnh   çi lo¹ ®ång  Òn m ét  Óu) vt :m   i   ti   bi M ôc TiÓu  Néi dung   Quy Õt  Quy Õt  m ôc to¸nth¸ng to¸n( ükÕ   õ   lu   t   ®Ç u   n¨m) 1 2 3 4 5 A.Tæng   ån  ngu kinh  Ý   îcsö  ông: ph ®   d 1.Sè      d kinhphÝ  ú  ícchuyÓn    k tr   sang: 2:Kinh  Ý  ©n    ph ng s¸ch cÊp    trongkú:   3.Thu    kh¸c: 4.Thu  æi:   ® B.  tæng  è      s chi ®Ò nghÞ   quy Õt  to¸n: 1.Chi kinhphÝ:      2.Chi ® æi     : C.  è    èikú: s d cu   1.D   ü  Òn m Æt:   qu ti   2.D   µikho¶n  Òn göiNg ©n  µng:   t  ti     h 3.D   ¹m    t øng: 4.Trõ  ¹m  ÷:   t gi Chi  Õtchi (cña  ô c     iÓ m   ti     m B® 1) 100   ng L¬   01 L¬ng  (hoÆc  sinh ho¹tphÝ      theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh) h 99 L¬ng  kh¸c 101 TiÒn  c«ng 01 TiÒn  c«ng  theo hîp ®ång    êiníc    tr¶ng     ngoµi 99 Kh¸c 102 Phô   Êp ¬ng  c l 03 Tr¸chnhiÖ m   04 Lµ m  thªm  ê gi 99  Kh¸c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2