intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:54

151
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T h«ng t   cña Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 04/2005/TT­BKH  ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2005 híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i, ®¨ng ký kinh doanh  vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 28 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ   gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè   180/2004/N§­CP), Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t híng dÉn tr×nh tù,   thñ tôc thµnh lËp míi, ®¨ng ký kinh doanh, tæ chøc l¹i vµ   gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc nh sau: I. Thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. §iÒu kiÖn xem xÐt thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc a. ViÖc thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ®îc xem xÐt khi  ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh nh sau: ­ Thuéc ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn thµnh lËp míi c«ng   ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­ CP; ­ Cã  møc vèn  ®iÒu lÖ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. ­ §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  n íc cã   ®Çy  ®ñ  c¸c  néi   dung   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3,   §iÒu   7   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc vµ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. ­   Dù   th¶o   §iÒu   lÖ   c«ng   ty   nhµ   níc   ph¶i   cã   c¸c   néi  dung tèi thiÓu  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  5, §iÒu  7 LuËt Doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   kh«ng   tr¸i   víi   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt   Doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. ­   Cã   hå   s¬   hîp   lÖ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   5,   Môc   i  Th«ng t nµy. b. §èi víi Tæng c«ng ty do nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ   thµnh   lËp,   ngoµi   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   trªn   ®©y,  viÖc thµnh  lËp míi ph¶i  ®¸p øng thªm c¸c  ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh   t¹i   c¸c   kho¶n   1,   2,   3,   vµ   5   §iÒu   48   LuËt   doanh   nghiÖp nhµ níc. c. §èi víi Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù   ®Çu t   vµ  thµnh  lËp,  ngoµi c¸c quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm  a trªn   ®©y  viÖc  thµnh lËp míi ph¶i ®¸p øng thªm ®iÒu kiÖn vÒ c¬ cÊu thµnh  viªn   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP  ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, qu¶n 
 2. 2 lý Tæng c«ng ty nhµ níc vµ chuyÓn ®æi Tæng c«ng ty nhµ n­ íc,   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   theo  m«   h×nh  c«ng   ty  mÑ   ­  c«ng ty con. 2. §Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc a. Bé  trëng c¸c Bé, Thñ  trëng c¬  quan ngang bé, Thñ  trëng  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ  (sau   ®©y gäi chung lµ  Bé  trëng),   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh) lµ  ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp míi c«ng ty  nhµ níc. b. C¨n cø theo c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc  nµy, ngêi ®Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc lËp ®Ò ¸n  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc, cã  c¸c néi dung theo quy  ®Þnh t¹i Phô lôc sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. c.  Khi lùa  chän tªn  c«ng  ty nhµ  níc,  ngêi  ®îc giao  nhiÖm vô  lËp  ®Ò  ¸n phèi hîp víi Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  (§KKD) cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhµ  níc dù   ®Þnh  ®Æt trô  së  chÝnh  ®Ó   ®¨ng ký  tªn c«ng ty nhµ  níc. ViÖc  ®Æt tªn c«ng  ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   III   NghÞ  ®Þnh sè 109/2004/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh   phñ vÒ §KKD. d. §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc  ®îc thµnh lËp  10   bé   vµ   göi   tíi   Thêng   trùc   Héi   ®ång   thÈm   ®Þnh   ®Ò   ¸n  thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   Héi  ®ång thÈm   ®Þnh)  theo quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  4, §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh sè 180/2004/N§­CP vµ ®iÓm 3 môc nµy. 3. Héi  ®ång thÈm ®Þnh  ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ   níc a. Ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ph¶i  lËp Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ó  thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp míi hoÆc kh«ng  thµnh lËp c«ng  ty nhµ  níc.  Héi   ®ång  thÈm  ®Þnh  cã  chøc  n¨ng  t  vÊn cho ngêi quyÕt  ®Þnh  thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ  níc, cã  quyÒn yªu cÇu ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh  lËp  míi  c«ng  ty nhµ  níc  ®iÒu  chØnh,  bæ sung hoÆc  gi¶i tr×nh nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn  ®Ò  ¸n  ®Ó   ®¶m b¶o  viÖc thÈm ®Þnh ®óng theo quy ®Þnh. b.   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  quyÕt ®Þnh thµnh lËp: ­ Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµm Thêng trùc Héi  ®ång thÈm  ®Þnh. ­ Héi  ®ång thÈm  ®Þnh gåm  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña  Bé  kÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh, Bé  Lao  ®éng ­Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Bé  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng, Bé  qu¶n lý  ngµnh, Ban chØ  ®¹o  ®æi míi vµ 
 3. 3 ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp,   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   n¬i  c«ng ty nhµ  níc dù   ®Þnh  ®Æt trô  së  chÝnh. Tïy tõng trêng  hîp cô thÓ, Thêng trùc Héi ®ång thÈm ®Þnh cã thÓ mêi thªm  ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc kh¸c. c.   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   do   Bé   trëng   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp: ­ Tïy tõng trêng hîp cô  thÓ, Bé  trëng cã  thÈm quyÒn  quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   lËp   Héi   ®ång  thÈm  ®Þnh, quyÕt  ®Þnh sè  lîng vµ  thµnh viªn cña Héi  ®ång  thÈm ®Þnh, Thêng trùc cña Héi ®ång thÈm ®Þnh. ­ Héi  ®ång thÈm  ®Þnh gåm  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña  c¸c  ®¬n vÞ  trong Bé;  ®¹i diÖn cña Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhµ níc dù ®Þnh ®Æt trô  së  chÝnh. Tïy tõng trêng hîp cô  thÓ, cã  thÓ  më  réng thªm  thµnh viªn cña Héi  ®ång lµ   ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña c¬  quan, tæ chøc kh¸c. d. §èi víi c«ng ty nhµ  níc do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp: ­ Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµm Thêng trùc Héi  ®ång thÈm  ®Þnh. ­ Héi  ®ång thÈm  ®Þnh gåm  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña  Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Së   Tµi   chÝnh,   Së   Lao   ®éng   Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Së  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Së  Tµi nguyªn  vµ M«i trêng, Së qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn  n¬i c«ng ty nhµ  níc dù   ®Þnh  ®Æt trô  së  chÝnh. Tïy tõng  trêng hîp cô  thÓ, cã  thÓ  më  réng thªm thµnh viªn cña Héi  ®ång lµ ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc kh¸c. 4. ThÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc a. Néi dung thÈm  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ  ®Þnh   sè   180/2004/N§­CP   vµ   ®¶m   b¶o   sù   phï   hîp   cña   viÖc  thµnh lËp míi c«ng ty  ®ã  víi ph¬ng ¸n thµnh lËp míi, tæ  chøc vµ s¾p xÕp l¹i c«ng ty nhµ níc trong ph¹m vi toµn bé  nÒn kinh tÕ  quèc d©n,   ë  c¸c ngµnh,  c¸c tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. C¬ quan lµm thêng trùc Héi ®ång thÈm ®Þnh lËp B¸o c¸o   thÈm ®Þnh tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ   níc. B¸o c¸o thÈm  ®Þnh ph¶i nªu  ®îc sù  phï  hîp cña  ®Ò  ¸n  víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  quy ho¹ch  ngµnh, tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh vµ   ®Æt tr ng cña c«ng  ty   nhµ   níc   ®Ò   nghÞ   thµnh   lËp,   tãm   t¾t   ý   kiÕn   cña   c¸c  thµnh viªn Héi  ®ång thÈm  ®Þnh, nh÷ng  ®iÓm yÕu vµ  h¹n chÕ  cña ®Ò ¸n, nªu c¸c kiÕn nghÞ, kÕt luËn cô thÓ. b.  Tr×nh  tù  vµ  thêi  gian  thÈm  ®Þnh   ®Ò  ¸n  thµnh  lËp  míi c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  kho¶n 2 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP. Trong trêng 
 4. 4 hîp Héi ®ång thÈm ®Þnh yªu cÇu ngêi ®Ò nghÞ thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc  ®iÒu chØnh, bæ sung  ®Ò  ¸n, th×  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n ®iÒu chØnh, bæ sung ®îc tÝnh lµ ngµy nhËn ®îc  ®Ò ¸n. c. §èi víi c«ng ty nhµ  níc do Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, sau khi cã   ý  kiÕn cña Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty  nhµ  níc, ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc göi  §Ò  ¸n vµ  B¸o c¸o thÈm  ®Þnh lÊy  ý kiÕn Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t, Bé  Tµi chÝnh, Bé  qu¶n lý  ngµnh vµ  tæng hîp tr×nh Thñ  tíng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt   quyÕt   ®Þnh.   Tê   tr×nh   Thñ   t íng  ChÝnh   phñ   ®îc   ®ång   göi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Bé   Tµi  chÝnh, Bé qu¶n lý ngµnh. 5. Hå s¬ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc a. Sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ  ®¹o lËp hå  s¬ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc. b. Hå s¬ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc gåm: ­   Tê   tr×nh   ®Ò   nghÞ   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc,  theo Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. ­ §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc. Riªng  ®èi víi  c«ng ty nhµ níc do Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp  tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, ph¶i cã  thªm b¶n sao v¨n b¶n  cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n. ­ Dù  th¶o §iÒu lÖ  c«ng ty nhµ  níc, ph¶i cã  c¸c néi  dung   tèi   thiÓu   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5   §iÒu   7   LuËt   Doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   kh«ng   tr¸i   víi   c¸c   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. ­ §¬n  xin giao   ®Êt,  thuª  ®Êt (®èi  víi trêng hîp  cã  giao ®Êt, cho thuª ®Êt). c. Hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc ph¶i phï  hîp  víi c¸c néi dung cña ®Ò ¸n ®îc phª duyÖt. ­ §èi víi c«ng ty nhµ níc do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc  ®îc  lËp vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  (02 bé),  ®ång göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  (01 bé) ngay sau khi göi  ®Ò  ¸n thµnh lËp  míi c«ng ty nhµ níc cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. ­ §èi víi c«ng ty nhµ  níc do Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp,   trong  thêi   h¹n s¸u m¬i ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  phª duyÖt  ®Ò  ¸n, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh chØ  ®¹o lËp 03 bé  hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty  nhµ  níc  ®Ó  xem xÐt quyÕt  ®Þnh thµnh lËp hoÆc kh«ng thµnh   lËp míi c«ng ty nhµ níc.
 5. 5 6. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc a.   §èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  quyÕt ®Þnh thµnh lËp: C¨n cø B¸o c¸o thÈm  ®Þnh vµ  hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ níc, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t dù th¶o QuyÕt ®Þnh thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ  níc tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt  quyÕt ®Þnh. b. §èi víi c«ng ty nhµ  níc do Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp: ­ Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn  ®ñ   hå   s¬   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc,   Bé   trëng,   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra QuyÕt ®Þnh thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ níc. ­ QuyÕt   ®Þnh  thµnh  lËp  míi c«ng  ty nhµ   níc  ®îc  göi  ®Õn Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh, V¨n phßng ChÝnh  phñ. Néi dung  QuyÕt   ®Þnh thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ  níc  theo Phô lôc sè 3 kÌm theo Th«ng t nµy. c. Khi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc, c¬  quan cã  thÈm quyÒn ph¶i tiÕn hµnh bæ nhiÖm Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt  ®Þnh viÖc bæ nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång víi Gi¸m  ®èc c«ng ty  kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ. d. Trêng hîp kh«ng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhµ  níc, Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i b¸o  c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   gi¶i   tr×nh   c¸c   lý   do   cô   thÓ  b»ng   v¨n   b¶n,   ®ång   göi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Bé   Tµi  chÝnh, Bé  qu¶n lý  ngµnh vµ  th«ng b¸o cho Phßng §KKD cÊp  tØnh ®Ó xãa tªn ®∙ ®¨ng ký. 7. Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty nhµ níc a. ViÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  chi nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   do   c«ng   ty   nhµ   níc   quyÕt   ®Þnh.   Chi  nh¸nh, V¨n phßng  ®¹i diÖn cña c«ng ty nhµ  níc  ®îc thµnh  lËp t¹i c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng (kÓ  c¶  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã  trô  së  chÝnh  cña c«ng ty nhµ  níc). ViÖc lËp chi nh¸nh, V¨n phßng  ®¹i  diÖn cña c«ng ty nhµ  níc  ë  níc ngoµi  ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt níc ®ã. b.   Chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   ®îc   ®¨ng   ký   ho¹t  ®éng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 Môc II Th«ng t nµy. c. C«ng ty nhµ  níc ph¶i quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ néi dung ho¹t ®éng cô thÓ cho chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i  diÖn vµ  hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ  mäi  ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn.
 6. 6 II. Tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc 1. Xem xÐt tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc a.   ViÖc   tæ   chøc   l¹i   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   thùc   hiÖn  theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 20 NghÞ ®Þnh  sè 180/2004/N§­CP. b. C«ng ty nhµ níc ®îc tæ chøc l¹i khi ®¸p øng ®ñ c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­ CP c. Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duÖt viÖc tæ chøc l¹i c«ng  ty nhµ  níc trong ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp vµ  ph¸t triÓn  c¸c c«ng ty nhµ níc cña Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh vµ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty nhµ n íc do Thñ  tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. §èi   víi   trêng   hîp   chia,   t¸ch   c«ng   ty   nhµ   níc   hoÆc  c«ng ty nhµ níc ®îc ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i cha cã trong danh  s¸ch tæ chøc l¹i n»m trong ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp vµ  ph¸t triÓn c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®∙  ®îc Thñ  tíng chÝnh phñ  phª   duyÖt,   Bé   qu¶n   lý   ngµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  (®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc vµ tæng c«ng  ty   nhµ   níc   do   bé,   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp),   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   (®èi  víi  Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc,   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp  thuéc  Tæng  c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp) chØ ®¹o lËp ®Ò ¸n tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ   níc, lÊy  ý  kiÕn cña Bé  kÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Tµi chÝnh,  Bé  qu¶n lý  ngµnh vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt phª  duyÖt. d. Trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt c¸c c«ng ty nhµ  níc  gi÷a c¸c Bé, gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng hoÆc gi÷a c«ng ty nhµ níc do Bé vµ c«ng ty nhµ níc do  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, th×  ngêi  chØ   ®¹o   lËp   hå   s¬   ®Ò   nghÞ  tæ   chøc  l¹i  lµ   ngêi   sÏ  thùc  hiÖn quyÒn së  h÷u  ®èi víi c«ng ty nhµ  n íc sau khi  ®îc tæ  chøc l¹i, trªn c¬  së  tháa thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a c¸c Bé  vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc a. Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy lµm viÖc kÓ tõ thêi h¹n  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc,  Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Héi ®ång qu¶n  trÞ  th«ng b¸o vµ  chØ  ®¹o c«ng ty nhµ  n íc  ®îc tæ chøc l¹i  lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  tæ chøc l¹i, tr×nh ngêi cã  thÈm quyÒn  quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh.
 7. 7 b. Hå s¬ ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc gåm: ­ §¬n ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc. ­ §iÒu lÖ cña c«ng t nhµ níc míi. ­ B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc trong 3 n¨m  liÒn kÒ tríc thêi ®iÓm ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i. ­ §Ò ¸n tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc, gåm c¸c néi dung  chñ   yÕu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   27   NghÞ   ®Þnh   sè  180/2004/N§­CP. §èi víi trêng hîp chia, t¸ch c«ng ty nhµ  níc,   ph¶i   cã   thªm   v¨n   b¶n   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª  duyÖt §Ò ¸n tæ chøc l¹i (chia, t¸ch) c«ng ty nhµ níc. ­   Tháa   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   cña   ngêi   ®∙   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp c«ng ty nhµ níc ®èi víi trêng hîp s¸p nhËp, hîp  nhÊt quy ®Þnh t¹i tiÕt d ®iÓm I Môc nµy. ­ C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc l¹i  c«ng ty nhµ níc. 3. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn tæ chøc l¹i c«ng  ty nhµ níc a. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc l¹i c¸c   c«ng ty nhµ  níc quan träng trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng,   an ninh. b. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh viÖc tæ chøc l¹i c¸c c«ng ty nhµ  níc ngoµi quy  ®Þnh  t¹i tiÕt a  ®iÓm 3 Môc nµy; chØ  ®¹o vµ  tæ chøc triÓn khai   thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc. c.  Trong  thêi h¹n  s¸u m¬i ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ   ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc, ngêi  cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc ra  quyÕt   ®Þnh   tæ   chøc   l¹i   c«ng   ty   nhµ   níc.   QuyÕt   ®Þnh   tæ  chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc ph¶i quy  ®Þnh râ  viÖc kÕ  thõa  c¸c   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   tæ   chøc  l¹i. d. QuyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc l¹i c¸c c«ng ty nhµ níc ®­ îc göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Bé qu¶n lý  ngµnh; göi  ®Õn c¸c chñ  nî  vµ  th«ng b¸o cho ngêi lao  ®éng  biÕt trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh  tæ chøc l¹i. ®. Trêng hîp kh«ng quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ   níc, Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i b¸o  c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   gi¶i   tr×nh   c¸c   lý   do   cô   thÓ  b»ng v¨n b¶n,  ®ång thêi göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Tµi  chÝnh, Bé qu¶n lý ngµnh.
 8. 8 III. §¨ng ký kinh doanh c«ng ty nhµ níc 1. Hå s¬ §KKD c«ng ty nhµ níc a. §¬n §KKD, theo Phô lôc sè 4 mÉu M§­7; b. QuyÕt ®Þnh thµnhlËp c«ng ty; c. §iÒu lÖ  c«ng ty  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt; d. QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm hoÆc hîp  ®ång thuª Tæng gi¸m   ®èc c«ng ty cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m  ®èc c«ng ty kh«ng  cã Héi ®ång qu¶n trÞ; ®. B¶n sao hîp lÖ  chøng chØ hµnh nghÒ  cña mét trong  c¸c thµnh viªn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 16 NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP hoÆc c¸c chøc danh qu¶n lý quan träng kh¸c  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c, kho¶n 1, §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02/04/2004 cña ChÝnh phñ vÒ §KKD (®èi  víi c«ng ty kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ  ph¶i cã  chøng chØ  hµnh nghÒ) vµ  ph¶i  ®¶m b¶o  ®iÒu kiÖn nµy trong suèt qu¸  tr×nh ho¹t ®éng. 2. Tr×nh tù, thñ tôc §KKD c«ng ty nhµ níc a. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty hoÆc ng êi  ®îc ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n nép mét bé hå s¬ §KKD t¹i Phßng   §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®Æt trô  së  chÝnh. C«ng ty cã  thÓ   göi hå  s¬  qua  ®Þa chØ th  ®iÖn tö  cña Phßng §KKD cÊp  tØnh;  trong   trêng   hîp   nµy   khi   ®Õn   nhËn   GiÊy  chøng   nhËn   §KKD,   c«ng   ty   ph¶i   nép   mét   bé   hå   s¬   §KKD   (hå   s¬   trªn   giÊy) ®Ó ®èi chiÕu vµ lu hå s¬. b. Khi tiÕp nhËn hå s¬ §KKD, Phßng §KKD cÊp tØnh ph¶i   ghi GiÊy biªn nhËn theo Phô  lôc 4 mÉu MTB­19 vµ  trao cho  ngêi nép hå s¬. c. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  nhËn hå  s¬, Phßng §KKD cÊp tØnh cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD  cho c«ng ty, theo Phô lôc 4 mÉu MG­9, nÕu hå s¬ cã ®ñ c¸c  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc nµy. d.   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh   ghi   sè   GiÊy   chøng   nhËn   §KKD  cña c«ng ty theo quy ®Þnh nh sau: ­ M∙ cÊp tØnh: gåm hai ký tù, theo Phô lôc I ban hµnh   kÌm theo Th«ng t  sè  03/2004/TT­BKH ngµy 29/6/2004 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng dÉn tr×nh tù, thñ  tôc §KKD theo  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   109/2004/N§­CP   (sau   ®©y   viÕt  t¾t lµ Th«ng t sè 03/2004/TT­BKH). ­   M∙   h×nh   thøc   tæ   chøc:   gåm   mét   ký   tù,   0   lµ   doanh  nghiÖp, 1 lµ chi nh¸nh 2 lµ v¨n phßng ®¹i diÖn.
 9. 9 ­  M∙ lo¹i h×nh doanh nghiÖp: gåm 1 ký   tù, 6 lµ  c«ng   ty nhµ níc ­ M∙ sè thø tù: gåm s¸u ký tù, tõ 000001 ®Õn 999999 VÝ dô vÒ ghi sè GiÊy chøng nhËn §KKD: + C«ng ty nhµ níc cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi, ®îc ghi  sè GiÊy chøng nhËn §KKD nh sau: 0106000002 (GiÊy chøng nhËn §KKD cÊp cho c«ng ty nhµ  níc thø 2 t¹i Hµ Néi) + Chi nh¸nh cña c«ng ty nhµ  níc cã  trô  së  chi nh¸nh  t¹i   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh,   ®îc   ghi   sè   GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký ho¹t ®éng (§KH§) nh sau: 4116000003   (GiÊy   chøng   nhËn   §KH§   cÊp   cho   chi   nh¸nh  thø 3 cña lo¹i h×nh c«ng ty nhµ  níc t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh) + V¨n phßng  ®¹i diÖn cña c«ng ty nhµ  níc cã  trô  së  v¨n phßng t¹i H¶i Phßng,  ®îc ghi sè  GiÊy chøng nhËn §KH§  nh sau: 0226000004   (GiÊy   chøng   nhËn   §KH§   cÊp   cho   V¨n   phßng  ®¹i   diÖn   thø   4   cña   lo¹i   h×nh   c«ng   ty   nhµ   níc   t¹i   H¶i  Phßng). ®. Trêng hîp hå  s¬  kh«ng cã   ®ñ  giÊy tê  theo quy  ®Þnh  t¹i   kho¶n   1   Môc   nµy,   hoÆc   cã   néi   dung   khai   kh«ng   ®ñ,  kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c giÊy tê  trong hå  s¬, th×  trong  thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn hå  s¬, Phßng  §KKD cÊp tØnh ph¶i th«ng b¸o râ néi dung yªu cÇu söa ®æi,  bæ sung vµ c¸ch thøc söa ®æi, bæ sung hå s¬ §KKD cho c«ng   ty nhµ níc, theo Phô lôc sè 4 mÉu MTB­17. e. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, c«ng ty nhµ  níc ph¶i §KKD t¹i Phßng §KKD  cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhµ  níc  ®Æt trô  së  chÝnh. Qu¸ thêi  h¹n nµy mµ  c«ng ty nhµ  níc cha §KKD, th×  ph¶i cã   ý  kiÕn  b»ng v¨n b¶n vÒ  viÖc gia h¹n cña ngêi quyÕt   ®Þnh thµnh  lËp. C«ng  ty nhµ  níc  cã  quyÒn  kinh  doanh  kÓ  tõ  ngµy   ®îc  cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD. §èi víi nh÷ng ngµnh, nghÒ  kinh  doanh   cã   ®iÒu   kiÖn   th×   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   quyÒn   kinh  doanh c¸c ngµnh, nghÒ   ®ã  kÓ  tõ  ngµy c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp phÐp hoÆc cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh theo  quy ®Þnh. 3. §¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn a. §¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cã   trô  së  t¹i tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng n¬i c«ng  ty ®Æt trô së chÝnh:
 10. 10 ­  C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty  ®∙ §KKD, theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­22  ®Ó   ®¨ng ký   ho¹t  ®éng chi nh¸nh, Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­23  ®Ó   ®¨ng ký  ho¹t   ®éng   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   kÌm   theo   b¶n   sao   hîp   lÖ  quyÕt   ®Þnh   bæ  nhiÖm   ngêi   ®øng   ®Çu   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng  ®¹i diÖn.  §èi víi chi nh¸nh kinh doanh ngµnh, nghÒ  ph¶i  cã  chøng chØ hµnh  nghÒ,  th×  kÌm theo th«ng  b¸o ph¶i cã  thªm b¶n sao hîp lÖ    chøng chØ hµnh nghÒ  cña ngêi  ®øng  ®Çu hoÆc cÊp phã  cña ngêi  ®øng  ®Çu chi nh¸nh. C«ng ty cã  thÓ  göi hå  s¬  qua  ®Þa chØ th  ®iÖn tö  cña Phßng §KKD cÊp  tØnh;  trong   trêng   hîp   nµy   khi   ®Õn   nhËn   GiÊy  chøng   nhËn   §KH§,   c«ng   ty   ph¶i   nép   mét   bé   hå   s¬   §KH§   (hå   s¬   trªn   giÊy) ®Ó ®èi chiÕu vµ lu hå s¬. ­ Khi tiÕp nhËn th«ng b¸o, Phßng §KKD cÊp tØnh ph¶i   ghi GiÊy biªn nhËn theo Phô  lôc 4 mÉu MTB­19 vµ  trao cho  ngêi nép hå s¬. ­ Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc   th«ng   b¸o,   Phßng  §KKD   cÊp   tØnh   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   §KH§ cho chi nh¸nh theo Phô  lôc sè  4 mÉu MG­10, cho v¨n  phßng ®¹i diÖn theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­11. ­ Trong  thêi  h¹n  b¶y ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  cÊp  GiÊy chøng nhËn §KH§ cho chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh   n¬i   c«ng   ty   ®∙   §KKD   cÊp   ®æi   GiÊy  chøng nhËn §KKD cho c«ng ty theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. b.   §¨ng   ký   ho¹t   ®éng   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn  t¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh¸c n¬i c«ng ty  ®Æt trô së chÝnh: ­ C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  dù   ®Þnh   ®Æt   trô   së   cña   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn,  theo   Phô   lôc   sè   4   mÉu   MTB­22   ®Ó   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   chi  nh¸nh, Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­23  ®Ó   ®¨ng ký  ho¹t  ®éng v¨n  phßng  ®¹i diÖn; kÌm theo b¶n sao hîp lÖ  GiÊy chøng nhËn  §KKD cña c«ng ty,  ®iÒu lÖ  c«ng ty vµ  quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm  ngêi  ®øng  ®Çu chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn. §èi víi chi  nh¸nh kinh danh ngµnh, nghÒ  ph¶i cã  chøng chØ hµnh nghÒ,  th×  kÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã  thªm b¶n sao hîp lÖ  chøng  chØ   hµnh   nghÒ   cña   ngêi   ®øng   ®Çu   hoÆc   cÊp   phã   cña   ngêi  ®øng ®Çu chi nh¸nh. ­ Khi tiÕp nhËn th«ng b¸o, Phßng §KKD cÊp tØnh ph¶i   ghi GiÊy biªn nhËn theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­19 vµ  trao  cho ngêi nép hå s¬. ­ Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc   th«ng   b¸o,   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh   n¬i   ®Æt   trô   së   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty cÊp GiÊy chøng nhËn   §KH§ cho chi nh¸nh theo Phô  lôc sè  4 mÉu MG­10, cho v¨n  phßng ®¹i diÖn theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­11.
 11. 11 ­  Trong  thêi  h¹n  b¶y ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  ®îc  cÊp GiÊy chøng  nhËn §KH§   cña  chi  nh¸nh,  v¨n phßng   ®¹i  diÖn, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®∙ §KKD vÒ  viÖc  ®∙ lËp chi nh¸nh,  v¨n phßng  ®¹i diÖn vµ  kÌm theo b¶n sao hîp lÖ  GiÊy chøng  nhËn §KH§ cña chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ®Ó  bæ sung  hå  s¬  §KKD vµ   ®Ó   ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD theo Phô  lôc sè 4 mÉu MG­9. c. Khi thay ®æi mét trong c¸c néi dung ®∙ ®¨ng ký cña  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn  Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  ®Æt trô  së  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn theo Phô lôc sè 4 mÉu MTB­24 ®Ó ® îc cÊp ®æi GiÊy  chøng nhËn §KH§ cho chi nh¸nh theo Phô  lôc sè  4 mÉu MG­ 10, cho v¨n phßng  ®¹i diÖn theo Phô  lôc sè  4 mÉu MG­11.  §èi víi thay  ®æi tªn chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn, kÌm  theo th«ng b¸o, c«ng ty ph¶i cã b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng  nhËn §KKD cña c«ng ty. d. Khi thay ®æi tªn, ®Þa chØ chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i   diÖn, ngoµi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n nµy,   c«ng ty ph¶i göi th«ng b¸o theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­25  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®∙ §KKD vÒ  viÖc  ®∙  thay  ®æi tªn,   ®Þa  chØ  chi  nh¸nh,  v¨n phßng   ®¹i diÖn vµ  kÌm   theo   b¶n   sao   hîp   lÖ   GiÊy   chøng   nhËn   §KH§   cña   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®Ó ®îc cÊp ®æi GiÊy chøng nhËn  §KKD theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. ®.   Khi   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   cña   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng  ®¹i diÖn, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh  n¬i  ®Æt trô  së  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ®Ó  thu håi  GiÊy   chøng   nhËn   §KH§   cña   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i  diÖn   nµy;  ®ång thêi göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty  ®Æt trô  së  chÝnh,  ®Ó   ®îc cÊp  ®æi GiÊy chøng nhËn  §KKD theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. e.   Trêng   hîp   c«ng   ty   lËp   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i  diÖn   ë   níc   ngoµi,   th×   trong   thêi   h¹n   mêi   l¨m   ngµy   lµm  viÖc, kÓ  tõ  ngµy chÝnh thøc më  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i  diÖn, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty  ®∙ §KKD,  ®Ó  bæ sung hå  s¬  §KKD vµ   ®Ó   ® îc cÊp  ®æi  GiÊy chøng nhËn §KKD theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. Khi thay  ®æi  ®Þa chØ hoÆc chÊm døt ho¹t  ®éng cña chi  nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn  ë  níc ngoµi, c«ng ty göi th«ng  b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®∙ §KKD,  ®Ó   ®îc  cÊp ®æi GiÊy chøng nhËn §KKD theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. 4. §¨ng ký  thay  ®æi, bæ sung ngµnh, nghÒ  kinh doanh;  ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt;   tªn   c«ng   ty;   vèn   ®iÒu   lÖ  c«ng ty;  ®¬n vÞ thµnh viªn hoÆc c«ng ty con cña tæng c«ng   ty nhµ níc
 12. 12 a. C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty  ®∙ §KKD theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­25, kÌm theo  th«ng b¸o ph¶i cã  v¨n b¶n cho phÐp thay  ®æi cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn. ­ Trêng hîp c«ng ty  ®¨ng ký  bæ sung ngµnh, nghÒ  kinh  doanh ph¶i cã  chøng chØ hµnh nghÒ, c«ng ty ph¶i cã  thªm  b¶n   sao   hîp   lÖ   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   cña   mét   trong   c¸c  thµnh   viªn   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5   §iÒu   16   NghÞ   ®Þnh   sè  180/2004/N§­CP hoÆc c¸c chøc danh qu¶n lý quan träng kh¸c  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c, kho¶n 1, §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02/04/2004 cña ChÝnh phñ vÒ §KKD. ­ Trêng hîp c«ng ty  ®¨ng ký  bæ sung ngµnh, nghÒ   ®ßi  hái   ph¶i   cã   vèn   ph¸p   ®Þnh   th×   vèn   ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty  kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p  ®Þnh quy  ®Þnh  ®èi víi ngµnh,  nghÒ kinh doanh ®ã. ­ Trêng hîp  bæ sung  hoÆc  cho c«ng  ty thµnh  viªn  ra  khái tæng c«ng ty nhµ  níc, tæng c«ng ty ph¶i cã  thªm b¶n  sao hîp lÖ v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ­   Trêng   hîp   thay   ®æi   tªn,   ®Þa   chØ   cña   c¸c   ®¬n   vÞ  thµnh viªn hoÆc c«ng ty con trªn GiÊy chøng nhËn §KKD cña   tæng c«ng ty nhµ  níc, tæng c«ng ty ph¶i cã  thªm b¶n sao  hîp lÖ GiÊy chøng nhËn §KKD víi c¸c th«ng tin ®∙ thay ®æi  nµy  ®èi víi c¸c c«ng ty thµnh  viªn  hoÆc quyÕt   ®Þnh  cho  phÐp thay ®æi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. b. Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  hîp lÖ, Phßng §KKD cÊp tØnh cÊp  ®æi GiÊy chøng  nhËn §KKD cho c«ng ty theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. c. §èi víi c«ng ty cã  chi nhµnh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  sau khi  ®¨ng ký  thay  ®æi tªn c«ng ty, c«ng ty ph¶i th«ng  b¸o cho Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn theo Phô lôc sè 4 mÉu MTB­24 ®Ó ®¨ng ký thay ®æi   GiÊy chøng nhËn §KH§ cña chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn.   Quy  ®Þnh nµy còng ¸p dông  ®Ó   ®¨ng ký  thay  ®æi GiÊy chøng  nhËn §KH§ cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ®èi víi tr êng  hîp c«ng ty  ®¨ng ký  thay  ®æi ngµnh,  nghÒ  kinh  doanh  vµ  dÉn   ®Õn   thay   ®æi   ngµnh,   nghÒ   kinh  doanh   cña   chi   nh¸nh,   néi dung ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn. 5. §¨ng ký  thay  ®æi  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña c«ng ty  nhµ níc. a. §¨ng ký  thay  ®æi  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña c«ng ty  nhµ  níc trong ph¹m vi tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng n¬i c«ng ty ®∙ §KKD: ­ C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty  ®∙ §KKD, theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­25, kÌm theo  th«ng b¸o ph¶i cã  v¨n b¶n cho phÐp thay  ®æi cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn.
 13. 13 ­  Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬, Phßng §KKD cÊp tØnh  ®æi GiÊy chøng nhËn §KKD  cho c«ng ty theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. b. §¨ng ký  thay  ®æi  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña c«ng ty  nhµ   níc   sang  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung   ¬ng   kh¸c  n¬i c«ng ty ®∙ §KKD: ­ C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng   ty   dù   ®Þnh   ®Æc   trô   së   míi,   theo   Phô   lôc   sè   4  mÉu  MTB­25, kÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã  v¨n b¶n cho phÐp thay  ®æi   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   vµ   b¶n   sao   hîp   lÖ   GiÊy   chøng nhËn §KKD cña c«ng ty. §ång thêi, göi th«ng b¸o ®Õn   Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng ty ®∙ §KKD. ­ Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬, Phßng  §KKD  cÊp tØnh cÊp  ®æi GiÊy chøng  nhËn  §KKD cho c«ng ty theo Phô lôc sè 4 mÉu MG­9. ­ Trong  thêi  h¹n  b¶y ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  ®îc  cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD míi, c«ng ty nép l¹i GiÊy chøng  nhËn §KKD  ®∙  ®îc cÊp tríc  ®©y vµ  kÌm theo b¶n sao hîp lÖ   GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh míi cho Phßng §KKD cÊp   tØnh n¬i tríc  ®©y c«ng ty  ®∙ §KKD. Sau khi nhËn  ®îc b¶n  sao hîp lÖ  GiÊy chøng  nhËn  §KKD míi vµ  GiÊy chøng  nhËn  §KKD  ®∙ cÊp tríc  ®©y do c«ng ty chuyÓn  tíi, Phßng  §KKD  cÊp tØnh tr¶ l¹i toµn bé  hå  s¬  §KKD cho c«ng ty  ®Ó  c«ng  ty nép hå  s¬  nµy cho Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®Æt   trô së míi. c. §¨ng ký   ®èi víi trêng hîp ho¸n chuyÓn  ®Þa chØ trô  së chÝnh cña c«ng ty víi ®Þa chØ chi nh¸nh vµ ngîc l¹i. ­ C«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  c«ng ty chuyÓn ®Õn theo Phô lôc sè 4 mÉu MTB­25, kÌm theo  th«ng b¸o ph¶i cã  v¨n b¶n cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn cho  phÐp   chuyÓn   ®Þa   ®iÓm   chi   nh¸nh   thµnh   trô   së   chÝnh   cña  c«ng ty vµ  ngîc l¹i, b¶n sao hîp lÖ  GiÊy chøng nhËn §KKD  cña c«ng ty. ­ Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc   th«ng   b¸o,   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh   cÊp   ®æi   GiÊy   chøng  nhËn §KKD cho c«ng ty. ­ Trong  thêi  h¹n  b¶y ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  ®îc  cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD, c«ng ty göi th«ng b¸o ®Õn Phßng   §KKD cÊp tØnh n¬i dù   ®Þnh  ®Æt trô  së  chi nh¸nh theo Phô  lôc sè  4 mÉu MTB­24, kÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã  b¶n sao  hîp lÖ  v¨n b¶n cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn  ®Þa ®iÓm chi nh¸nh thµnh trô së chÝnh cña c«ng ty vµ ngîc  l¹i, b¶n sao hîp lÖ  GiÊy chøng nhËn §KKD cña c«ng ty vµ  GiÊy chøng nhËn §KH§ cña chi nh¸nh  ®∙  ®îc cÊp tríc  ®©y.  Trong   thêi   h¹n   b¶y   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc 
 14. 14 th«ng  b¸o,   Phßng   §KKD  cÊp  tØnh   cÊp   ®æi   GiÊy   chøng  nhËn   §KH§ cho chi nh¸nh. ­ Trong  thêi  h¹n  b¶y ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  ®îc  cÊp  ®æi GiÊy chøng nhËn §KKD, GiÊy chøng nhËn §KH§, c«ng  ty   vµ   chi   nh¸nh   nép   l¹i   GiÊy   chøng   nhËn   §KKD   vµ   GiÊy  chøng nhËn §KH§  ®∙  ®îc cÊp tríc  ®©y vµ  kÌm theo b¶n sao  hîp lÖ GiÊy chøng nhËn §KKD, GiÊy chøng nhËn §KH§ míi cho   Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i tríc  ®©y c«ng ty vµ  chi nh¸nh  ®∙  ®¨ng ký. Sau khi nhËn  ®îc b¶n sao hîp lÖ  GiÊy chøng nhËn  §KKD, GiÊy chøng nhËn §KH§, Phßng §KKD cÊp tØnh tr¶ l¹i  toµn bé  hå  s¬   ®¨ng ký  cho c«ng ty, chi nh¸nh  ®Ó  c«ng ty,   chi nh¸nh nép hå  s¬  nµy cho Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i c«ng  ty, chi nh¸nh ®Æt trô së míi. ­ Trªn GiÊy chøng nhËn §KKD, GiÊy chøng nhËn §KH§ cÊp   ®æi, ghi ngµy cÊp lÇn ®Çu vµ ngµy cÊp ®æi. 6. §¨ng ký s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch c«ng ty a. C«ng ty göi hå  s¬  §KKD quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc  nµy  ®Õn Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i  ®Æt trô  së  c«ng ty trong  c¸c trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch. KÌm theo hå   s¬, c«ng ty ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia,  t¸ch c«ng ty cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu  22, §iÒu 23, §iÒu 24 vµ §iÒu 25 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­ CP. b. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc hå  s¬, Phßng  §KKD  cÊp tØnh cÊp míi GiÊy chøng  nhËn §KKD theo Phô  lôc sè  4 mÉu MG­9 cho c¸c c«ng ty  ® îc  chia,  c«ng  ty  ®îc t¸ch, c«ng  ty hîp nhÊt;  cÊp  ®æi GiÊy  chøng  nhËn  §KKD (nÕu cã  thay  ®æi)  cho  c«ng  ty bÞ  t¸ch,  c«ng ty nhËn s¸p nhËp. c. Sau khi cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD cho c¸c tr êng häp  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  b kho¶n  nµy,  Phßng §KKD  cÊp  tØnh  n¬i  c«ng   ty   ®∙   §KKD   ph¶i   thu   håi   GiÊy   chøng   nhËn   §KKD   cña  c«ng   ty   bÞ   chia,   c«ng   ty   bÞ   hîp   nhÊt,   c«ng   ty   bÞ   s¸p   nhËp. Trêng hîp c«ng ty bÞ  hîp nhÊt, bÞ  s¸p nhËp cã  trô  së chÝnh t¹i tØnh kh¸c n¬i c«ng ty hîp nhÊt, c«ng ty nhËn  s¸p nhËp cã  trô  së  chÝnh, th×  c«ng ty bÞ  hîp nhÊt, c«ng  ty bÞ s¸p nhËp ph¶i nép l¹i GiÊy chøng nhËn §KKD cña c«ng  ty   cho   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh   n¬i   ®∙   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn  §KKD. d. §èi víi c«ng ty cã  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  sau khi  ®¨ng ký  s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, c«ng ty  ph¶i th«ng b¸o cho Phßng §KKD cÊp tØnh n¬i ®Æt chi nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   theo   Phô   lôc   sè   4   mÉu   MTB­24   ®Ó   bæ  sung hå  s¬  vµ   ®¨ng ký  thay  ®æi (nÕu cã) cña chi nh¸nh,  v¨n phßng ®¹i diÖn.
 15. 15 ®. Trªn GiÊy chøng nhËn §KKD cÊp cho c«ng ty ® îc chia  ghi ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD lµ  ngµy cÊp GiÊy chøng  nhËn §KKD cho c«ng ty bÞ chia vµ ghi ngµy cÊp ®æi lµ ngµy   cÊp GiÊy chøng  nhËn §KKD cho c«ng  ty  ®îc chia;   ®èi víi  c«ng ty hîp nhÊt,  ghi  ngµy  cÊp GiÊy chøng  nhËn  §KKD lµ  ngµy  ®∙ cÊp GiÊy chøng nhËn §KKD sím nhÊt cho c«ng ty bÞ  hîp nhÊt vµ  ghi ngµy cÊp  ®æi lµ  ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn  §KKD cho c«ng ty hîp nhÊt. 7. §æi GiÊy chøng nhËn §KKD cÊp tríc ngµy 1 th¸ng 8  n¨m 2003 a. §Ó triÓn khai ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c §KKD,   kÓ  tõ  ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc  ®Õn ngµy 30 th¸ng 6  n¨m 2006, Phßng §KKD cÊp tØnh tæ chøc thùc hiÖn viÖc cÊp  ®æi GiÊy chøng nhËn §KKD víi sè  §KKD quy  ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy cho c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®∙  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  §KKD tríc ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2003. b.   Trªn   GiÊy   chøng   nhËn   §KKD   cÊp   ®æi,   ghi   ngµy   cÊp  §KKD cña GiÊy chøng nhËn §KKD cò vµ ngµy cÊp ®æi. c. ViÖc cÊp  ®æi GiÊy chøng nhËn §KH§ víi sè   ®¨ng ký  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy cho c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i  diÖn   ®∙   ®îc   cÊp   ®¨ng   ký   tríc   ngµy   1   th¸ng   8   n¨m   2003,  còng  ®îc ¸p dông theo c¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ  b kho¶n   nµy. 8. CÊp l¹i GiÊy chøng nhËn §KKD; c¸ch ghi trong GiÊy  chøng nhËn §KKD; th«ng b¸o vµ lu gi÷ néi dung §KKD a. CÊp l¹i GiÊy chøng nhËn §KKD trong trêng hîp GiÊy  chøng nhËn §KKD bÞ mÊt, r¸ch, n¸t,... thùc hiÖn theo híng  dÉn t¹i kho¶n 19 Môc I Th«ng t sè 03/2004/TT­BKH. b. C¸ch ghi trong GiÊy chøng nhËn §KKD ¸p dông theo   híng   dÉn   t¹i   Phô   lôc   III   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  03/2004/TT­BKH. c. Th«ng b¸o vµ  lu gi÷  néi dung §KKD ¸p dông theo h­ íng dÉn t¹i kho¶n 21 Môc I Th«ng t sè 03/2004/TT­BKH. §èi  víi   mÉu   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   §KKD   c«ng   ty   nhµ   níc,   Phßng  §KKD cÊp tØnh sö dông Phô lôc 4 mÉu BC­3 ban µnh kÌm theo   Th«ng t nµy.
 16. 16 IV. Gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc 1. Xem xÐt, gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc a. C«ng ty nhµ níc bÞ xem xÐt gi¶i thÓ theo mét trong  c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/ N§­CP. b. Ngêi  ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc lµ  c¬  quan,  tæ chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP. c. Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt viÖc gi¶i thÓ c«ng ty   nhµ níc trong ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp vµ ph¸t triÓn c¸c  c«ng ty nhµ níc cña Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp   tØnh vµ  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty nhµ  n íc do Thñ  t­ íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc bÞ   ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ  cha cã  trong danh s¸ch gi¶i thÓ  n»m trong ph ¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p  xÕp   vµ   ph¸t   triÓn   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ®∙   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh phñ phª duyÖt, ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ n­ íc göi v¨n b¶n  ®Ó  nghÞ  gi¶i thÓ   ®Õn Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû   ban nh©n d©n cÊp tØnh (®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng   ty nhµ níc vµ tæng c«ng ty nhµ níc do Bé, Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp do  Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp), Héi  ®ång qu¶n  trÞ   (®èi   víi   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc,   c«ng   ty   thµnh   viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp) ®Ó xem xÐt tr×nh Thñ t íng  ChÝnh phñ phª duyÖt, sau khi cã ý kiÕn cña Bé KÕ ho¹ch vµ   §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Bé qu¶n lý ngµnh. 2. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc a. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh   gi¶i   thÓ   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc,   c«ng   ty   thµnh   viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ  níc sau khi  ®îc  Thñ tíng ChÝnh phª duyÖt. b. Trong thêi h¹n ba m¬i ngµylµm viÖc, kÓ tõ thêi h¹n  phª   duyÖt   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   nhµ   níc   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ,   Bé   trëng,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ph¶i  thµnh lËp Héi  ®ång gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc (sau  ®©y gäi  t¾t lµ  Héi  ®ång gi¶i thÓ) vµ  ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng  ty nhµ níc. c.  Héi  ®ång  gi¶i  thÓ  cã  chøc  n¨ng  tham  mu cho ngêi  quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   vÒ   viÖc   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   vµ   tæ  chøc   thùc   hiÖn   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   nhµ   níc.   Thµnh   phÇn,  quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Héi ®ång gi¶i thÓ theo quy ®Þnh  t¹i §iÒu 32, §iÒu 33 NghÞ ®Þnh sè 180/2004/N§­CP.
 17. 17 d. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc ®îc lËp vµ göi  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   34   NghÞ   ®Þnh   sè   180/2004/N§­CP,  ®ång   thêi   göi   ®Õn   c¸c   chñ   nî   vµ   nh÷ng   ngêi   cã   quyÒn,  nghÜa vô, lîi  Ých liªn quan trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty. ®. Trêng hîp kh«ng quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ n ­ íc, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i b¸o  c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   gi¶i   tr×nh   c¸c   lý   do   cô   thÓ  b»ng v¨n b¶n,  ®ång thêi göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Tµi  chÝnh, Bé qu¶n lý ngµnh vµ ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ. 3. Thùc hiÖn gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc Sau khi cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc: a.   C«ng   ty   nhµ   níc   bÞ   gi¶i   thÓ   ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c  nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 36 NghÞ   ®Þnh  sè 180/2004/N§­CP. b. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp   Ban   thanh   lý   ®Ó   gióp   Héi   ®ång   gi¶i   thÓ  trong  viÖc  lËp ph¬ng  ¸n gi¶i  thÓ  vµ  thùc  hiÖn  ph¬ng ¸n  gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc sau khi ph¬ng ¸n ®îc phª duyÖt. c. Héi ®ång gi¶i thÓ: ­ Thu håi con dÊu cña c«ng ty nhµ  n íc bÞ  gi¶i thÓ   ®Ó  phôc vô viÖc gi¶i thÓ. ­ LËp ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh Bé  tr­ ëng, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh  gi¶i  thÓ c«ng ty nhµ níc phª duyÖt. ­ Tæ chøc thùc hiÖn gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc theo ph­ ¬ng ¸n ®îc phª duyÖt. d. Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, sau khi kÕt thóc   viÖc gi¶i thÓ, Héi ®ång gi¶i thÓ ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ viÖc  gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty. Héi  ®ång gi¶i thÓ  nép l¹i con dÊu cña c«ng ty  nhµ  níc bÞ  gi¶i thÓ  cho c¬  quan C«ng an theo quy  ®Þnh vÒ   qu¶n lý  vµ  sö  dông con dÊu; nép l¹i b¶n gèc GiÊy chøng  nhËn §KKD vµ  b¶n sao hîp lÖ  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty  nhµ   níc   cho   Phßng   §KKD   cÊp   tØnh,   n¬i   c«ng   ty   ®∙   §KKD;  ®¨ng b¸o hµng ngµy cña Trung  ¬ng hoÆc b¸o c¸o  ®Þa ph¬ng  trong ba sè  liªn tiÕp vÒ  viÖc kÕt thóc gi¶i thÓ  c«ng ty  nhµ níc. ®. Thêi gian thùc hiÖn gi¶i thÓ c«ng ty nhµ n íc kh«ng  qu¸ s¸u th¸ng, kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty cã  hiÖu lùc. Trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n, thêi gian gi¶i thÓ  c«ng ty  cã thÓ kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ hai th¸ng.
 18. 18 4. ViÖc gi¶i thÓ ®èi víi Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt  ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. a.  Khi gi¶i  thÓ  Tæng  c«ng  ty do Nhµ  níc quyÕt   ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp, c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn cña Tæng c«ng  ty ®îc xem xÐt tæ chøc vµ s¾p xÕp l¹i nh sau: ­ C¸c  c«ng  ty thµnh  viªn  h¹ch to¸n   ®éc  lËp  ®îc  xem  xÐt tæ chøc l¹i theo c¸c h×nh  thøc  s¸p nhËp, hîp nhÊt,  chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh  viªn  hoÆc c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai thµnh viªn trë  lªn, chuyÓn  ®æi së  h÷u hoÆc gi¶i thÓ,  ph¸ s¶n theo c¸c quy ®Þnh nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc. ­ C¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  vèn gãp cña Tæng c«ng ty ®îc xem xÐt chuyÓn giao quyÒn së  h÷u c«ng ty, quyÒn së  h÷u phÇn vèn gãp cho Tæng c«ng ty,  c«ng ty nhµ níc kh¸c hoÆc c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn. ­ C¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  ®îc tæ chøc, s¾p xÕp l¹i theo  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. b.   ViÖc   chuyÓn   c¸c   ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô   thuéc,   c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thµnh c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh nh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc: c.  Thùc hiÖn  gi¶i  thÓ  Tæng  c«ng  ty (bao  gåm bé   m¸y  qu¶n lý  Tæng c«ng ty vµ  c¸c  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc  cßn l¹i cña Tæng c«ng ty) theo tr×nh tù vµ thñ tôc nh  ®èi  víi gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t  sè  08 BKH/DN  ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 1997 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng  dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1996  cña ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  vµ  ph¸  s¶n doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  NghÞ   ®Þnh sè  38/CP ngµy  28  th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi vµ  bæ sung mét   sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 50/CP. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   v íng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c   c¬   quan,   doanh   nghiÖp   kÞp   thêi   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   kÕ  ho¹ch vµ §Çu t ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 19. 19 Phô lôc sè 1 Néi dung chñ yÕu cña tê tr×nh ®Ò nghÞ  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. Môc ®Ých thµnh lËp c«ng ty nhµ níc ­ C¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt cña viÖc thµnh lËp  c«ng ty nhµ níc; ­ Môc ®Ých thµnh lËp c«ng ty nhµ níc. 2.  §Æc  ®iÓm   c¬   b¶n   cña  c«ng  ty  nhµ   níc   ®îc   ®Ò   nghÞ  thµnh lËp ­ Tªn c«ng ty nhµ níc; ­ Trô  së  chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  n¬i s¶n xuÊt,  kinh doanh; ­ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty nhµ níc; ­ H×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty nhµ  níc (c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp; Tæng c«ng ty nhµ  níc do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh lËp; Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù   ®Çu t   vµ thµnh lËp); §èi  víi c¸c  Tæng  c«ng ty  nhµ  níc, cÇn  nªu thªm  néi  dung: + C¬  cÊu, sè  lîng, lo¹i h×nh  ®¬n vÞ  thµnh viªn, c«ng  ty con, c«ng ty liªn kÕt; + C¬  cÊu tµi chÝnh, vèn  ®Çu t cña Tæng c«ng ty, c«ng  ty   mÑ   vµ   tõng   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn,   c«ng   ty   con,   c«ng   ty  liªn kÕt. ­ C¬  cÊu tæ chøc, bé  m¸y qu¶n lý  cña c«ng ty nhµ  n íc  (cã hoÆc kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ); ­ Ngµnh nghÒ  s¶n xuÊt, kinh doanh chÝnh cña c«ng ty  nhµ níc ®Ò nghÞ thµnh lËp; ­ S¶n phÈm, dÞch vô  cung øng chñ  yÕu cña c«ng ty nhµ  níc ®Ò nghÞ thµnh lËp; ­ Vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  níc  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp  vµ   kh¶   n¨ng   ®¶m   b¶o   vèn   ®iÒu   lÖ   ®∙   cã  s½n  cña  ngêi   ®Ò  nghÞ thµnh lËp c«ng ty nhµ níc: Trong  ®ã, nªu râ  nguån cña c¸c kho¶n vèn h×nh thµnh   vèn   ®iÒu   lÖ:   do   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp;   bæ   sung   tõ   lîi  nhuËn sau thuÕ; gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt; c¸c kho¶n kh¸c   ®îc tÝnh vµo vèn nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.... ­   C¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   xö   lý   chÊt   th¶i  (nÕu cã)
 20. 20 3. C¸c kiÕn nghÞ vµ cam kÕt sau khi c«ng ty nhµ níc ®­ îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 4. Hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ®îc göi  kÌm theo tê tr×nh, gåm: ­ §Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc; ­ Dù th¶o §iÒu lÖ c«ng ty nhµ níc; ­ §¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt (nÕu cã); ­   V¨n   b¶n   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   §Ò   ¸n  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc (®èi víi thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ níc do Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh   quyÕt ®Þnh thµnh lËp);
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2