intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý nhà nước

Xem 1-20 trên 38840 kết quả Quản lý nhà nước
 • Cuốn sách "Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam:Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và thể chế thị trường bất động sản; Thể chế thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p gaupanda039 16-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

  doc7p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Tổ chức thi công" này giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để lập được các biểu đồ tiến độ thi công, lên kế hoạch kiểm soát và quản lý chi phí, chất lượng, lên phương án tổ chức mặt bằng thi công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán trại phục vụ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p hoangvanlong23 18-07-2024 1 1   Download

 • Bài
viết
nghiên
cứu
về
hoạt
động
quản
lý
Trung
tâm Văn
hóa
–
Thông
tin
và
Thể
thao
huyện
Lục
Ngạn,
tỉnh
Bắc
Giang
bởi
các
chủ
thể
quản
lý
trực
tiếp
và gián
tiếp.
Bằng
phương
pháp
quan
sát
và
tiếp
cận
hệ
thống
văn
bản
quản
lý
nhà
nước,
tác
giả
đã
tổng
hợp
một
số
vấn
đề
trong
cơ
chế
phối
hợp
giữa
các
chủ thể
này
để
làm
căn
cứ
đề
xuất
các
biện
pháp
quản
lý
tốt
hơn
trong
thời
gian
tới.

  pdf5p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 37/2023/NQ-HDND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố.

  doc15p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 39/2023/NQ-HDND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc121p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề mở đầu; những cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế công trình xây dựng; một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với ngành xây dựng và các vấn đề kinh tế chung có liên quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p tuongmothua 11-07-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn "Giáo trình Kinh tế xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương mở đầu - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế xây dựng; Chương 1 - Công nghiệp xây dựng và tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng; Chương 2 - Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Chương 3 - Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế và thi công xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Bài
viết
nghiên
cứu
về
hoạt
động
quản
lý
hoạt
động biểu
diễn
nghệ
thuật
tại
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam
bởi
các
chủ
thể
quản
lý.
Bằng
phương
pháp
quan
sát
và
tiếp
cận
hệ
thống
văn
bản
quản
lý
nhà
nước,
tác
giả
đã
tổng
hợp
một
số
vấn
đề
trong
cơ
chế
phối
hợp
giữa
các
chủ
thể
này
để
làm
căn
cứ
đề
xuất
các
biện
pháp
quản
lý
tốt
hơn
trong
thời
gian
tới.

  pdf4p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Môn học "Đầu tư quốc tế" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên đánh giá được các nội dung cơ bản về đầu tư quốc tế (khái niệm, nguyên nhân hình thành, vai trò, hậu quả, môi trường đầu tư, xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam, chu chuyển vốn quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, vai trò quản lý của nhà nước đối với FDI, xu hướng thực trạng đầu tư quốc tế); đánh giá được một quy trình tổ chức thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài;...

  pdf9p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của sự thay đổi luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực năm 2017 đến mối quan hệ của chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với dữ liệu bảng cân bằng của 13 tỉnh thành được thu thập trong 02 giai đoạn 2012-2016 (áp dụng luật ngân sách nhà nước 2002) và giai đoạn 2017-2021 (áp dụng luật ngân sách nhà nước 2015).

  pdf15p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết cho rằng, để thực thi trách nhiệm xã hội môi trường cần gắn với bối cảnh địa lý kinh tế, chính trị và trong bối cảnh cụ thể tại huyện Thanh Liêm, cần sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước, người dân và các bên liên quan khác.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đã đề xuất một số giải pháp bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, bao gồm: tăng cường quản lý nhà nước; bảo vệ, phát triển, bảo tồn tài nguyên rừng và đất rừng; đẩy mạnh chuyển đổi rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, cán bộ viên chức trong thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện công lập được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Thư viện sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

  pdf11p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông tư này hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây được viết là khu công nghiệp) theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (sau đây được viết là Nghị định số 35/2022/NĐ-CP).

  pdf7p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 01/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này quy định việc quản lý seri tiền mới in đối với các loại tiền giấy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) được thực hiện từ khi cấp vần seri, sử dụng vần seri trong quá trình in tiền cho đến khi tiền mới in được phát hành vào lưu thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p zizaybay1104 08-07-2024 2 0   Download

 • Thông tư số 03/2024/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 21/2023/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;...

  pdf4p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch.

  pdf25p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2