intTypePromotion=1

Thông tư 05/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
87
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BCN ngày 29/3/2000 của Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   « n g  n g hi Ö p  S è  05/2000/TT­B C N   B C n g µy  14 th¸ng 8 n¨ m  2000 S ö a  ® æ i  D a n h   ô c  h o¸ ch Êt  m n h Ë p   h È u   m  2000 B a n  h µ n h  kÌ m  theo T h « n g  t  k n¨ sè 01/2000/TT­B C N   n g µ y 29  th¸ng 3 n¨ m  2000  c ña bé  C « n g  n g hi Ö p ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m 1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  C«ng   h¹n  tæ  bé  Bé  nghiÖp; ­ C¨n  §iÒu    cø  9, QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 12  30    n¨m  1999  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  "vÒ ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸  n¨m  2000"; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  cña  Th¬ng    1108/2000/Q§­ Bé  m¹i sè  BTM  ngµy  08 th¸ng 8    n¨m  2000    vÒ ®iÒu  chØnh  Danh  môc       chi tiÕthµng ho¸ cÊm  u  l th«ng, dÞch  th   vô  ¬ng    m¹i cÊm  thùc hiÖn; hµng    ho¸,dÞch  h¹n    vô  chÕ  kinh  doanh, kinh doanh cã ®iÒu  kiÖn ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  0088/Q§­ BTM   ngµy  th¸ng01  18    n¨m  2000; Bé C«ng nghiÖp  híng dÉn    söa  æi  ® Danh  môc    ho¸ chÊt nhËp    khÈu n¨m   2000 ban hµnh kÌm theo Th«ng   01/2000/TT­ t sè  BCN  ngµy  th¸ng 3  29    n¨m   2000,nh    sau: ChuyÓn  toµn  "B¶ng  ­ Bao  bé  IV    gåm     c¸c tiÒn chÊt vµ        c¸c chÊt ho¸ häc      tham    gia vµo qu¸ tr×nh chÕ       t¹o c¸c chÊt ma       tuý"thuéc  Danh  môc  ho¸ chÊt  ®éc    h¹icÊm   nhËp  khÈu (phô      lôc1) sang  Danh  môc    ho¸ chÊt ®éc    s¶n    h¹ivµ  phÈm   ho¸ chÊt ®éc    cã      h¹inhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn (phô      lôc2) ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   01/2000/TT­   tsè  BCN   ngµy  th¸ng3  29    n¨m 2000. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2