intTypePromotion=1

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
103
lượt xem
3
download

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quy định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 28­T C/T C T  n g µ y 17  c th¸ng 7 n¨ m  1992 Q u y  ® Þ n h  ® Þ n h  m ø c   i Ô n   m thu Õ  xu Êt k h È u, thu Õ  n h Ë p   h È u   k vµ ch Õ   é  q u ¶ n  lý ® èi víi µ n g  h o¸  u Êt n h Ë p  kh È u  lµ q u µ  bi Õ u, q u µ  ®  h x tÆng Thihµnh    NghÞ  ®Þnh  110­ sè  H§BT  ngµy  3­ 31­ 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng quy ®Þnh      chitiÕtviÖc    thihµnh  LuËt ThuÕ     xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu,  Bé    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  híng  vµ  dÉn    vÒ viÖc  miÔn  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  chÕ  qu¶n        vµ  ®é  lý®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu    lµquµ  biÕu,quµ    tÆng  sau: nh  I­  C¸c tr n g  hîp h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   ê lµ h µ n g  q u µ  bi Õ u, q u µ  t Æ n g  thuéc ® èi tîng x Ðt  m i Ô n  gi¶ m  thu Õ Hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu    lµquµ biÕu,quµ    tÆng  thuéc ®èi t   îcxÐt    îng ®     miÔn gi¶m  thuÕ theo quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  4  13  ®Þnh   110­ sè  H§BT  ngµy  3­ 31­ 1992  cña  Héi ®ång  tr Bé  ëng   lµ hµng ho¸  îc phÐp  ®   xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  kh«ng mang  môc ®Ých  kinh doanh      ®Ó kiÕm     lêibao gåm   nh÷ng  êng    tr hîp sau ®©y: 1.§èivíi       hµng  xuÊtkhÈu:   a. Hµng    ho¸  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ViÖt Nam     ®Ó   biÕu  tÆng cho    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      nícngoµi. b. Hµng    ho¸ cña    chøc  c¸c tæ  hoÆc     c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ® îc c¸c tæ            chøc, c¸ nh©n      ViÖt Nam     biÕu, tÆng      khi vµo  lµm viÖc, du    lÞch,th¨m    th©n  nh©n    t¹ ViÖtNam   îcphÐp  i   ®   xuÊtkhÈu        ra nícngoµi. c. Hµng    cña    chøc  c¸c tæ  ViÖt Nam   a  níc ngoµi tham          ® ra      gia héi chî, triÓn    l∙m, qu¶ng c¸o sau    dông    ®ã sö  ®Ó biÕu, tÆng    cho    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n    nícngoµi. 2.§èivíi       hµng  nhËp  khÈu: a. Hµng    ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi ® îc phÐp      nhËp khÈu  ®Ó   biÕu,tÆng    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam.   b. Hµng      ho¸ cña    chøc,c¸ nh©n    c¸ctæ      nícngoµi® îcphÐp  nhËp      t¹m  vµo  ViÖt Nam     héichî tr   nhng    ®Ó dù      iÓn l∙m  kh«ng  i t¸ xuÊt mµ       xin phÐp    ®Ó lµm  quµ tÆng, l niÖm    u  cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam.   c. Hµng    ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi ® îc phÐp      nhËp khÈu  vµo ViÖt  Nam     ®Ó lµm  hµng  mÉu, qu¶ng c¸o sau      ®ã xin phÐp   ®Ó biÕu,  tÆng  cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam.   d. Hµng    ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi ® îc phÐp      nhËp khÈu  vµo ViÖtNam       víimôc ®Ých  lµm    ëng  gi¶ith trong c¸ccuéc    thÓ      thi vÒ  thao,v¨n     ho¸,nghÖ    thuËt. . .
  2. 2 e. Hµng      ho¸ cña     îng ® îchëng    c¸c ®èi t     tiªuchuÈn miÔn thuÕ  nhËp, t¹m    t¸  ixuÊt nhng kh«ng  ixuÊt    îc phÐp  t¸  mµ ®   biÕu, tÆng    cho    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n  ViÖtNam.   II­ µ n g  h o¸ ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u  trong c¸c   H tr n g  hîp s a u ® © y  k h « n g  thuéc di Ö n  x Ðt m i Ô n   ê thu Õ  theo c h Õ  ® é  q u µ  bi Õ u, q u µ  t Æ n g 1. Hµng      ho¸ cña      c¸c c¸ nh©n  îc Nhµ    ®i  ®   níc cö  c«ng    t¸c,häc tËp  níc ë    ngoµimang    theo hoÆc     nícthùc hiÖn  göivÒ      theo ®Þnh  møc  miÔn thuÕ  cña  Héi ®ång  tr   Bé  ëng  quy ®Þnh. 2. Hµng      ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n  îc Nhµ    ®i  c¸c tæ      ®   níc cö  c«ng    t¸c,häc  tËp  níc ngoµi ® îc c¸c tæ  ë          chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi biÕu    tÆng mang hoÆc   göivÒ    níc. 3. Hµng    ho¸ cña  ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  c ë    níc ngoµi göi vÒ       cho  th©n  nh©n  it¹ ViÖt Nam     theo chÕ     ®é quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  157­   sè  CT ngµy  16­ 1991  5­ cña Chñ  tÞch    Héi ®ång  tr Bé  ëng. Mét  tr   sè  êng  ® Æc   hîp  biÖt göi     thuèc ch÷a    bÖnh  cho  vÒ  th©n  nh©n trong tr   êng    hîp cÇn thiÕt,   gióp ®ì    vÒ  göi   cho  th©n  nh©n      lµ gia ®×nh  c«ng    cã  víic¸ch  m¹ng, th   ¬ng  binh,liÖtsÜ,      ngêi   giµ yÕu    kh«ng    n¬in¬ng    x¸cnhËn  tùa cã    cña  chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng    îc sÏ®   Bé    TµichÝnh  xem      xÐt gi¶iquyÕt tõng tr     êng    thÓ. hîp cô  III­Q u y  ® Þ n h  m ø c  x Ðt m i Ô n, gi¶ m  thu Õ   1.§èivíi       hµng  xuÊtkhÈu:   a. Møc     xÐt miÔn  thuÕ ®èi    víihµng xuÊt khÈu      lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  trong c¸c tr     êng   hîp quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc     1  ITh«ng   tnµy  îcquy  ®   ®Þnh nh  sau: ­      §èi víihµng    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  cña    chøc, c¸  c¸c tæ    nh©n  ViÖt  Nam  cho    chøc    c¸c tæ  níc ngoµicã        gi¸trÞ hµng    ho¸ kh«ng      vîtqu¸ 3000 USD   (ba ngµn  laMü)    îcmiÔn    ®«    th× ®   thuÕ xuÊtkhÈu.   ­      §èi víihµng  ho¸    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng cña  chøc, c¸  tæ    nh©n  ViÖt  Nam  cho      c¸c c¸ nh©n    níc ngoµi cã        trÞ gi¸hµng ho¸ kh«ng    vîtqu¸ 100 USD   (méttr¨m ®«        laMü)    îcmiÔn  th× ®   thuÕ xuÊtkhÈu.   b. TrÞ      gi¸hµng      ho¸ lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  îc x¸c ®Þnh  ®     theo b¶ng    gi¸ tÝnh  thuÕ    tèithiÓu cña  TµichÝnh    Bé    quy ®Þnh. c.§èivíi   chøc,c¸ nh©n  îcNhµ    ®i        tæ  c¸c     ®   níccö  c«ng    t¸c,häc tËp  níc ë    ngoµitiªuchuÈn      hµnh      lýc¸ nh©n  nÕu  mang  cã  theo  hµng    ho¸ lµm quµ biÕu,  quµ tÆng  cho c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n     níc ngoµi còng  îc hëng      ®   tiªuchuÈn  ®Þnh  møc miÔn thuÕ  trªn. nªu  d. Hµng    ho¸    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng    vîtqu¸ møc  miÔn thuÕ  i t¹ ®iÓm  a  vµ  trªnph¶inép  b      thuÕ  xuÊt khÈu      trªntoµn  gi¸trÞ hµng      bé      ho¸ lµ quµ biÕu,  quµ tÆng. 2.§èivíi       hµng  nhËp  khÈu:
  3. 3 Møc   xÐt miÔn  thuÕ ®èi    víihµng nhËp khÈu    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  trong c¸c tr     êng   hîp quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc     2  ITh«ng   tnµy  îcquy  ®   ®Þnh nh  sau: a. §èivíihµng            ho¸ lµquµ  biÕu,quµ    tÆng cña    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi tÆng    cho c¸c  chøc  tæ  ViÖt  Nam   gi¸ trÞ  cã    hµng  ho¸ kh«ng      vîtqu¸ 3.000 USD   ngµn  laMü)    îcmiÔn  (ba  ®«    th× ®   thuÕ  nhËp  khÈu. b. Hµng    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  cña c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n    níc ngoµi  tÆng  cho      c¸c c¸ nh©n ViÖt Nam           víigi¸trÞ hµng    ho¸ kh«ng      vîtqu¸ 100  USD   (mét tr¨m        ®« la Mü) th×  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp khÈu. Trêng  hµng    hîp  ho¸    ghi tÆng    göicho    c¸ nh©n  nhng  thùc tÕ      lµtÆng  cho  tæ  1  chøc      (cã x¸c nhËn  cña  tæ chøc  ®ã)  hµng  vµ  ho¸    tæ  ®ã do  chøc    ®ã qu¶n    sö  lý vµ  dông  th× møc   miÔn  thuÕ  îc¸p dông  quy  ®     nh  ®Þnh   t¹ ®iÓm   nãitrªn. i a    c. TrÞ      gi¸hµng      ho¸ lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  îc x¸c ®Þnh  ®     theo b¶ng    gi¸ tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu    tèithiÓu cña  TµichÝnh    Bé    quy ®Þnh. d. Hµng        ho¸ lµquµ biÕu,quµ    tÆng        vîtqu¸ c¸c møc  miÔn  thuÕ  i t¹ ®iÓm   a  b    vµ  trªnph¶i nép    thuÕ nhËp  khÈu    trªntoµn  gi¸trÞ hµng  bé      ho¸    lµ quµ  biÕu,quµ    tÆng  chØ  îcxem     vµ  ®   xÐt miÔn thuÕ  trong c¸ctr     êng    hîp sau ®©y: §èi víic¸c      ®¬n   nhËn  vÞ  hµng quµ biÕu, quµ    tÆng    quan  lµ c¬  hµnh  chÝnh, sù    nghiÖp, c¸c c¬      quan  ®oµn  thÓ      x∙ héi ho¹t®éng    b»ng  kinh  phÝ  Ng©n  s¸ch cÊp    ph¸t,  nÕu  nhu  cã  cÇu  ® îcc¬  vµ    quan  chñ qu¶n  cÊp    trªncho  phÐp  tiÕp nhËn    dông. Trong  êng  ®Ó sö    tr hîp nµy ®¬n  ph¶i ghi t¨ng tµi vÞ          s¶n phÇn  Ng©n  s¸ch cÊp bao  gåm   thuÕ  ph¶i qu¶n    dông  c¶  vµ    lý,sö  theo  ®óng  chÕ    ®é hiÖn  hµnh  qu¶n      vÒ  lýtµis¶n  quan    c¬  tõ kinh phÝ    Ng©n   s¸ch  cÊp ph¸t. TÊt  c¸c tr c¶    êng   hîp ®¬n  sö  vÞ  dông      saivíichÕ  ®Òu   ®é  ph¶itruy     hoµn  thuÕ  ® îcmiÔn. sè  ®∙    e.      §èi víihµng  ho¸ cña    chøc, c¸  c¸c tæ    nh©n    níc ngoµi ® îc phÐp      t¹m  nhËp  vµo ViÖt Nam     héi chî tr   hoÆc   îc nhËp    ®Ó dù      iÓn l∙m  ®   vµo  ViÖt Nam     ®Ó   lµm  hµng  mÉu,  qu¶ng    c¸o nhng sau  kh«ng  i ®ã  t¸ xuÊt mµ     lµm  quµ biÕu,  quµ tÆng  cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      ViÖt Nam   ® îc xÐt    th×    miÔn  thuÕ trong  nh÷ng  êng    tr hîp sau  ®©y: ­ Nh÷ng hµng ho¸ dïng lµm tÆng phÈm, quµ u  l niÖm  cho kh¸ch ®Õn   th¨m      iÓnl∙m cã      héichî,tr     gi¸trÞthÊp    USD/1    tõ5  vËt phÈm     trëxuèng  tæng  vµ  trÞgi¸l«hµng        nhËp khÈu dïng ®Ó     biÕu,tÆng    kh«ng    qu¸ 3.000  USD. ­ Nh÷ng  hµng ho¸    lµ thiÕt bÞ  ,s¶n    lΠ phÈm  ®¬n  chiÕc    mµ chñ  hµng  tÆng  cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ    trong níc ®Ó       lµm mÉu  nghiªn cøu    s¶n xuÊt,   ®Ó   qu¶ng      c¸o,giíthiÖu hµng  i   kh«ng  gi¸trÞcao  kÓ      hay  thÊp. TÊt  nh÷ng  êng  kh¸c ®Òu   c¶  tr hîp    ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu theo biÓu  thuÕ  hiÖn hµnh. g. §èi víihµng        ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi® îc phÐp      nhËp  khÈu  vµo  ViÖt Nam       ®Ó lµm    ëng  gi¶ith trong    c¸c cuéc      thivÒ thÓ  thao,v¨n     ho¸,nghÖ     thuËt.   îc xÐt  .®   . miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  ®èi    víihµng  ho¸ dïng lµm  gi¶ith   ëng  trÞ gi¸kh«ng  cã      qu¸ 200 USD/1   gi¶i(®èi víic¸      nh©n)  3.000  vµ  USD/gi¶i(®èivíitæ        chøc) vµ    tæng        trÞ gi¸l« hµng  nhËp  khÈu  dïng    ®Ó lµm  gi¶ith   ëng  kh«ng    qu¸ tæng      gi¸trÞ cña      ëng  c¸c gi¶ith b»ng  hiÖn    vËt.Nh÷ng  ­ tr êng    hîp kh¸c®Òu     ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu  theo biÕu    thuÕ hiÖn hµnh.
  4. 4             h.§èivíi c¸nh©n  c¸c ngêinícngoµi® îcphÐp          nhËp c¶nh  vµo ViÖtNam     ngoµitiªuchuÈn      hµnh      lýc¸ nh©n cßn  îcphÐp  ®   mang theo  miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  hµng    gi¸trÞkh«ng    sè  ho¸ cã      qu¸ 100 USD     ®Ó lµm quµ  biÕu,tÆng, vËt       l niÖm   u  cho    chøc  c¸ctæ  hoÆc     c¸nh©n  ViÖtNam.   Ngoµi ra c¸c tæ        chøc,c¸ nh©n      ngêinícngoµi® îcphÐp          nhËp  c¶nh vµo  ViÖt Nam   mang    cã  theo  hµng      ho¸ ®Ó lµm  quµ biÕu,tÆng    cho    chøc, c¸c tæ    c¸ nh©n    ViÖt Nam     hµng      th× sè  ho¸ nµy cha  îcphÐp  ®   nhËp khÈu  miÔn  thuÕ  theo chÕ     ®é quµ  biÕu, tÆng    quy ®Þnh.    Tæ chøc, c¸ nh©n      ViÖt Nam   îc   ®   biÕu,tÆng     îng ® îchëng    lµ®èi t     chÕ  miÔn  ®é  thuÕ quµ biÕu,quµ    tÆng  ph¶i   lµm      thñ tôcmiÔn, gi¶m    thuÕ nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. IV­ h Õ  ® é  q u ¶ n  lý v µ thñ tôc x Ðt m i Ô n  thu Õ  C 1.ChÕ   qu¶n    ®é  lý: Hµng    lµquµ  biÕu,quµ    tÆng cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      nícngoµicho      c¸c tæ chøc ViÖt Nam     ®Òu       lµ tµis¶n chung cña ®¬n   ph¶i cã  vÞ    tr¸ch nhiÖm     qu¶n    sö  lývµ  dông  theo ®óng    chÕ  quy  ®é  ®Þnh  hiÖn hµnh. 2.Thñ        tôcxÐt miÔn  gi¶m  thuÕ. C¸c  chøc, c¸ nh©n      tæ      khi xin miÔn,  gi¶m thuÕ ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt  nhËp khÈu    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng  ph¶i thùc    hiÖn ®óng    c¸c thñ    quy  tôc ®∙  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    4  V Th«ng   08­ t sè  TC/TCT  ngµy  3­ 31­ 1992  cña  Tµi Bé    chÝnh híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh  110­ sè  H§BT  ngµy  3­ 31­ 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  thuÕ  vÒ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. V­ Hi Ö u  lùc thi µ n h  h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy    kÓ    ký.Mäi  quy  ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i Th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2