intTypePromotion=1

Thông tư 39/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 39/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 39/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển về nước của các tổ chức, các công ty làm nhiệm vụ ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 39/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 39/1998/TT/BT C  n g µ y 31 th¸ng  n¨ m  1998 h íng  c 3  d É n  thu Õ  n h Ë p  k h È u  ® èi   tµi víi  s¶n  di c h u y Ó n  v Ò  n íc c ña c¸c  æ  ch øc,  t c¸c c« n g  ty lµ m   n hi Ö m  v ô  n íc n g o µi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh   chitiÕtthihµnh        LuËt xuÊt khÈu,thuÕ        nhËp  khÈu  LuËt söa  æi,bæ   vµ    ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    432/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy  9/2/1998; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  dông  ¸p  thuÕ nhËp  khÈu  ®èi      víitµis¶n    di chuyÓn      vÒ níc cña    chøc, c¸c c«ng    c¸c tæ      ty lµm nhiÖm   ë    vô  níc ngoµi nh   sau: I. èi tîng v µ p h¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1. C¸c  chøc,c«ng    tµis¶n      tæ    tycã    dichuyÓn  nícph¶ilµc¸ctæ  vÒ          chøc,   c«ng    ty cña ViÖt Nam     c«ng      t¸c,ho¹t®éng  kinh doanh    s¶n xuÊt t¹      i ngoµi níc   sau    khihoµn  thµnh nhiÖm   trëvÒ    vô    nícbao  gåm:    qu¸n,c¸c v¨n phßng  §¹isø        ®¹idiÖn,®¹idiÖn  ¬ng            th m¹i,c¸c c«ng        ty,c¸c chinh¸nh cña C«ng      ty,c¸c ®¬n  vÞ tróng thÇu      thic«ng c«ng  tr×nh ë      níc ngoµikhivÒ      mang  theo    tµis¶n cña  ®¬n  vÒ  vÞ  níc. 2. Tµi s¶n        dichuyÓn  ph¶ilµtµis¶n  ®Þnh        cè  thuéc së    h÷u  cña  chøc  tæ  vµ c«ng    îch¹ch to¸nvµo    ty,®       tµis¶n cña ®¬n  qu¶n    sö  vÞ  lývµ  dông  theo quy    ®Þnh    tµichÝnh  hiÖn  hµnh.Sè      tµis¶n  nµy  îcmua  nícngoµivµ  ®   ë      thùc tÕ    ®∙  ® a vµo  dông  sö  trong s¶n    xuÊt kinh doanh      hay    ho¹t®éng cña ®¬n  t¹    vÞ  iníc ngoµivíi       thêigian Ýt    nhÊt tõ6      th¸ngtrëlªn.     II. C¸ch x¸c ® Þ n h  thu Õ  n h Ë p  k h È u, thu Õ  tiªu  thô  ® Æ c  bi Öt (n Õ u  c ã) ® èi víi  tµi ¶ n di c h u y Ó n  c ñ a   s t æ  c h ø c, c « n g  ty k hi n h Ë p  k h È u  v Ò  n íc: Tµis¶n      dichuyÓn  cña  chøc,c«ng      tæ    tykhinhËp  khÈu  nícph¶inép  vÒ      thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu        cã).Gi¸tÝnh thuÕ lµm    c¨n cø  ®Ó  tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ      Æc   vµ  tiªuthô ® biÖt(nÕu    îcx¸c ®Þnh    cã) ®     trªnc¬  gi¸trÞsö    së      dông  cßn    l¹cña    i tµis¶n      t¹ thêi®iÓm   i nhËp khÈu. Gi¸trÞsö      dông  cßn    l¹cña    i tµis¶n      t¹ thêi®iÓm   i nhËp  khÈu  îcx¸c®Þnh  ®     c¨n  vµo  cø  kÕt qu¶  gi¸m ®Þnh  chÊt l hµng   îng  ho¸ cña  quan  c¬  gi¸m ®Þnh  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn.  Trong  êng  tr hîp c¨n  vµo    cø  lý lÞch cña    tµis¶n cè  ®Þnh,    thêigian  dông  tû lÖ  sö  vµ    khÊu  hao, t×nh    tr¹ng thùc  cña      tÕ  tµis¶n  thÊy kh«ng        phï hîp víikÕt qu¶  gi¸m  ®Þnh  c¬  th×  quan    thu thuÕ  quyÒn  ­ cã  tr ng cÇu  gi¸m ®Þnh  iC¬   l¹   quan  thuÕ  ng  . thu  tr cÇu  gi¸m ®Þnh  ph¶ichÞu      chi
  2. 2 phÝ  gi¸m ®Þnh  nÕu  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  i l¹ ®óng      víikÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  do  ®¬n  vÞ,  doanh nghiÖp  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh;  §¬n vÞ, doanh  nghiÖp  chÞu  tr¸ch nhiÖm           chi tr¶ chi phÝ gi¸m ®Þnh  nÕu  kÕt qu¶  gi¸m ®Þnh   ikh«ng  l¹  ®óng    víikÕt qu¶ gi¸m  ®Þnh  ®¬n    do  vÞ,doanh nghiÖp  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh. Trªn c¬  kÕt    së  qu¶ gi¸m ®Þnh  chÊt l      îng tµis¶n    dichuyÓn  cña  quan  c¬  gi¸m ®Þnh  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn, c¬    quan   H¶i quan    x¸c®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt (nÕu      cã) theo ®óng  nguyªn  t¾c  ® îc ®∙    quy ®Þnh  it¹ Th«ng   65  t sè  TC/TCT  ngµy  24/9/1997 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn viÖc    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ      Æc   vµ  tiªuthô ® biÖt ®èi    víihµng      ho¸ nhËp  khÈu cña    c¸c ®èi îng  îc miÔn  t ®   thuÕ  nay thay ®æi      lýdo  miÔn  gi¶m  thuÕ. III.X ö  lý vi p h¹ m:   C¸c  chøc, C«ng    tæ    ty quy ®Þnh   imôc     t¹  I nªu      trªn khi nhËp khÈu  cã  hµnh    vi man  khai,trèn thuÕ      th×  ngoµi viÖc    truy thu      ®ñ thuÕ  nhËp khÈu,   thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtnªu    trªn,sÏbÞ  ph¹ttheo      xö    quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    nhËp khÈu  LuËt thuÕ      Æc   vµ    tiªuthô ® biÖthiÖn    hµnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. C¸c quy  ®Þnh   íc ®©y   i   tr   tr¸ víiquy    ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c,      ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  kÞp    vÞ  thêib¸o  c¸o Bé      TµichÝnh,Tæng    côc  thuÕ   ®Ó nghiªncøu    xem     xÐt söa  æi    ® bæ sung  cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2