intTypePromotion=1

Thông tư 51/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
153
lượt xem
3
download

Thông tư 51/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 51/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y - dược tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 51/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ sè 51/TTLB ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 1994 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ Y - Dîc t nh©n C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ hµnh nghÒ Y - Dîc t nh©n ngµy 30-9-1993. C¨n cø §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 29/1/1994 cô thÓ ho¸ mét sè ®iÒu trong Ph¸p lÖnh hµnh nghÒ y dîc t nh©n. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ. Th«ng t sè 48 TC/TCT ngµy 28/9/1992 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh. Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh viÖc xin cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y - dîc t nh©n nh sau: I- ®èi tîng thu vµ møc thu 1. §èi tîng thu: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n (kÓ c¶ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi) khi nép ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y - dîc t nh©n ph¶i nép lÖ phÝ thÈm ®Þnh hå s¬. 2. Møc thu: STT Lo¹i h×nh thÈm ®Þnh §V tÝnh Møc thu: ® I LÖ phÝ T§ thµnh lËp c¬ së Y t nh©n 1 lÇn T§ 1 BÖnh viÖn t nh©n - nt - 3.000.000 2 Nhµ hé sinh t nh©n - nt - 1.000.000 3 Phßng kh¸m ®a khoa hoÆc chuyªn khoa vµ - nt - 500.000 phßng chuÈn trÞ y häc d©n téc 4 Phßng r¨ng vµ lµm r¨ng gi¶ - nt - 1.000.000 5 Phßng xÐt nghiÖp, phßng th¨m dß chøc n¨ng - nt - 500.000 6 Phßng chôp X.quang - nt - 1.000.000 7 C¬ së gi¶i phÉu thÈm mü - nt - 2.000.000 8 C¬ së dÞch vô ®iÒu dìng vµ phôc håi chøc - nt - 500.000 n¨ng 9 C¬ së dÞch vô y tÕ tiªm chÝch, thay b¨ng 1 lÇn 100.000 10 C¬ së dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh T §Þnh 500.000
  2. 2 11 C¬ së dÞch vô y häc d©n téc - nt - 100.000 12 C¬ së hµnh nghÒ y cña tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi t¹i ViÖt Nam - nt - 10.000.000 II LÖ phÝ thÈm ®Þnh thµnh lËp c¬ së kinh doanh Dîc trang thiÕt bÞ y tÕ 1.000.000 1 C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, doanh - nt - nghiÖp t nh©n kinh doanh Dîc - trang thiÕt bÞ 1.000.000 y tÕ 2 C¬ së hµnh nghÒ dîc cña tæ chøc, c¸ nh©n n- íc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi t¹i ViÖt Nam - nt - 5.000.000 3 Nhµ thuèc t nh©n, c¬ së kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ cã vèn thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 22-H§BT ngµy 23-7-1991 - nt - 500.000 4 §¹i lý thuèc - nt - 200.000 5 C¬ së chØ s¶n xuÊt hoÆc bu«n b¸n thuèc y häc d©n téc - nt - 500.000 III PhÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc 1 LÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký thuèc níc ngoµi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam - Nguyªn liÖu 1 tªn N liÖu 1.000.000 - Thuèc thµnh phÈm 1 tªn thuèc 2.000.000 1 2 LÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký thuèc s¶n xuÊt trong tªn thuèc 200.000 níc Khi gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 20% trë lªn th× Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Y tÕ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i møc thu cho phï hîp víi thùc tÕ. II- tæ chøc thu, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ 1. Tæ chøc thu: a) Bé Y tÕ thu lÖ phÝ ®èi víi viÖc thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp bÖnh viÖn t nh©n, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kinh doanh Dîc, kinh doanh trang thiÕt bÞ y tÕ; c¬ së hµnh nghÒ Y - Dîc cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký thuèc.
  3. 3 b) Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ Y - Dîc t nh©n trõ trêng hîp quy ®Þnh ë tiÕt a ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t. 2. Qu¶n lý vµ sö dông nguån thu lÖ phÝ: LÖ phÝ thÈm ®Þnh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ Y - Dîc t nh©n lµ nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc, do ngµnh Y tÕ tæ chøc thu. Khi thu lÖ phÝ ph¶i cÊp giÊy biªn lai thu tiÒn do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh. Biªn l¹i ®îc nhËn t¹i côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý theo ®óng chÕ ®é cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. C¬ quan thu ph¶i më sæ s¸ch kÕ to¸n theo dâi t×nh h×nh thu lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. Sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ tríc khi sö dông. C¬ quan thu lÖ phÝ t¹m thêi ®îc gi÷ l¹i 30% sè lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ Y ®îc t nh©n (lËp hå s¬ thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn chuyªn gia), in biÓu mÉu, giÊy chøng nhËn vµ thëng cho nh÷ng c¸n bé CNV cã liªn quan trùc tiÕp víi c«ng viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ, nhng møc thëng 1 n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng c¬ b¶n theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Cuèi n¨m quyÕt to¸n sè lÖ phÝ ®îc t¹m gi÷ l¹i, nÕu chi kh«ng hÕt th× ph¶i nép toµn bé sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c kho¶n chi phôc vô cho viÖc cÊp giÊy chøng nhËn hµnh nghÒ Y - Dîc ph¶i ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ cã chøng tõ hîp lÖ. Sè cßn l¹i (70%) c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo môc 35, ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. Thêi h¹n nép theo quy ®Þnh cña Côc thuÕ ®Þa ph¬ng nhng chËm nhÊt lµ ngµy 5 th¸ng sau ph¶i nép hÕt sè ph¶i nép cña th¸ng tríc vµo Kho b¹c Nhµ níc. Hµng th¸ng, quý, n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i tæ chøc thanh quyÕt to¸n biªn lai, Ên chØ vµ sè ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc víi c¬ quan thuÕ, tµi chÝnh cïng cÊp. Hµng n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i dù ®o¸n thu, chi phÇn lÖ phÝ t¹m thêi ®îc ®Ó l¹i, tæng hîp trong kÕ ho¹ch chi tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp duyÖt. ViÖc quyÕt to¸n sè tiÒn lÖ phÝ t¹m thêi ®îc ®Ó l¹i còng ph¶i quyÕt to¸n vµ tæng hîp trong quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh chung cña ®¬n vÞ. III- ®iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký, mäi quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Y tÕ ®Ó gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2