intTypePromotion=1

Thông tư 83/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư 83/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu vá bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 83/1998/TT­B T C   g µy  20 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h íng d É n  h o µ n  thu Õ  d o a n h  thu n g u yªn v Ët liÖu vµ b¸n thµnh p h È m  m u a  c ña c¬ së s¶n  u Êt ® Ó   x s¶ n xu Êt h µ n g  xu Êt kh È u C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   96/CP  sè  ngµy 27/12/1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    doanh  vµ  thu  LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  sè  ®iÒu cña LuËt thuÕ    doanh  thu; Thùc hiÖn kho¶n 2  §iÒu 13  NghÞ  ®Þnh  sè 10/1998/N§­  ngµy CP 23/01/1998 cña ChÝnh  phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn    khÝch  b¶o  vµ  ®¶m   ho¹t®éng    ®Çu      t trùctiÕp    níc ngoµivµo    ViÖt Nam;    ®iÓm   NghÞ  2  quyÕt sè  02/1998/NQ­CP   ngµy 26/01/1998  cña ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch,biÖn    ph¸p  khuyÕn  khÝch  xuÊt  khÈu;    Bé Tµi chÝnh  híng  dÉn  thùc hiÖn hoµn thuÕ  doanh        së  thu ®èi víic¬  s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu  sau:   nh  I. èi tîng ® îc h o µ n  thu Õ  d o a n h  thu:  § 1.§èit   îchoµn     îng ®   thuÕ  doanh        së    thu lµc¸cc¬  trùctiÕp s¶n    xuÊthµng    xuÊt khÈu  mua     cã  nguyªn vËt liÖu,b¸n        thµnh  phÈm  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt kh¸c     ë  trongníc®∙  thuÕ      cã  doanh      thu ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   S¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu    theo quy    ®Þnh  nµy  kh«ng  bao  gåm     ho¹t®éng  khaith¸ctµinguyªn xuÊtkhÈu.           XuÊt khÈu bao  gåm   xuÊt b¸n        ra nícngoµivµ  cho      b¸n  c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊttrong khu      chÕ  xuÊt. 2. Sè    tiÒn thuÕ    doanh    îchoµn    thuÕ  thu ®   lµsè  doanh    thu tÝnh  trong gi¸     (doanh    sè) mua nguyªn vËt liÖu,b¸n        thµnh phÈm     së  mµ c¬  s¶n  xuÊt ®∙    dïng  vµo s¶n xuÊthµng      ho¸ xuÊtkhÈu.   VÝ    dô:C«ng    may  tyA  quÇn    ¸o xuÊt khÈu, ®∙      xuÊt khÈu    1.000  quÇn  bé  ¸o.§Ó     may  1.000  quÇn    bé  ¸o xuÊt khÈu, C«ng    mua       ty®∙  4.000  mÐt    v¶icña  C«ng    trÞ gi¸mua    tr   tyB,      lµ80  iÖu ®ång; mua     cóc    ¸o,chØ  mét  vËt liÖu  vµ  sè    kh¸ccña      c¸cC«ng    tys¶n xuÊtC,  trÞgi¸mua    tr     D,      lµ10  iÖu®ång. Sè thuÕ doanh    tÝnh  thu ®∙  trong gi¸mua   nguyªn vËt liÖu trªnlµ 3,5      sè            tr   iÖu ®ång  (tÝnh theo    thuÕ suÊt thuÕ    doanh    thu tõng  Æt   m hµng).C«ng      tyA  sÏ® îchoµn          tr¶l¹tiÒn thuÕ      iÖu®ång. i   lµ3,5 tr   ViÖc  hoµn  thuÕ  doanh      thu trªn®©y  kh«ng    ¸p dông    : ®èi víi ­ Nhiªn liÖu,®éng          lùc,dÞch    vô, vËn    t¶idïng vµo s¶n xuÊt hµng    xuÊt  khÈu. ­C¸c      lo¹ nguyªn liÖu,vËtliÖu,b¸n  i         thµnh  phÈm     së  mµ c¬  s¶n xuÊthµng    xuÊt khÈu    mua  cña  së  c¬  kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp, c¬  kinh doanh    së    xuÊt  nhËp  khÈu, tù nhËp      khÈu  hoÆc  mua  cña    c¸c ®èi îng  t kh«ng ph¶inép    thuÕ  doanh  thu.
 2. 2 II.  C¨n c ø  x¸c ® Þ n h  s è tiÒn thu Õ  d o a n h  thu ® îc h o µ n C¨n  x¸c ®Þnh  tiÒn  cø    sè  thuÕ doanh  hoµn    thu  tr¶cho  së  c¬  s¶n xuÊt  hµng  xuÊtkhÈu    lµ: 1. Doanh  mua     sè  nguyªn    vËt liÖu,b¸n    thµnh phÈm  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt   kh¸c ë    trong níc ® îc ghi trªnho¸ ®¬n              mua  vµo. Ho¸    ®¬n mua  vµo    i   lµ lo¹ ho¸ ®¬n  Bé    do  TµichÝnh    ph¸thµnh  hoÆc     ho¸ ®¬n  Æc     ®¬n  ph¸thµnh  ® thïdo  vÞ    ®∙  îcBé    ®   Tµi chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ)  cho  dông,ho¸ ®¬n  sö      ph¶ighi®óng,       ®Çy         ®ñ c¸c tiªuthøc,néi dung          in trªnho¸  ®¬n.    s¶n  C¬ së  xuÊt hµng    xuÊt   khÈu  mua  nguyªn  vËt  liÖu, b¸n    thµnh  phÈm   kh«ng  ho¸  cã  ®¬n  theo quy  ®Þnh  nµy    th× kh«ng  îchoµn  ®   thuÕ  doanh thu. 2. Møc     thuÕ suÊt thuÕ    doanh  ¸p  thu  dông ®èi    víinguyªn    vËt liÖu,b¸n    thµnh phÈm     së  mua  mµ c¬  ®∙  vµo. 3. Sè    thuÕ  doanh  cña  thu  nguyªn    vËt liÖu,b¸n    thµnh phÈm  thùc tÕ    ®∙  dïng vµo    s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   C¬   s¶n  së  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    ph¶i h¹ch    to¸n riªng doanh  nguyªn      sè  vËt liÖu,b¸n      thµnh phÈm  mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt kh¸c ë      trong níc ®∙      dïng  vµo s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu        ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ  sè  doanh    îchoµn  thu ®   tr¶. 4. C¸c  s¬,chøng      hå    tõ chøng  minh hµng    c¬  s¶n  ho¸ do  së  xuÊt thùc tÕ      ®∙  xuÊtkhÈu:   ­Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu  víi     ký    ngoµi. níc ­Ho¸    ®¬n    b¸n hµng  xuÊtkhÈu.   ­ Tê    khaihµng    xuÊt khÈu  kiÓm         cã  trax¸c nhËn cña  quan    c¬  h¶i quan  vÒ  l   sè îng,chñng  i lo¹ hµng      ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu.   III.T h ñ  tôc h å  s ¬, thÈ m  q u y Ò n  gi¶i u y Õt h o µ n  thu Õ    q 1.Thñ    s¬:   tôchå  C¬  s¶n  së  xuÊt thuéc ®èi t   îchoµn       îng ®   thuÕ doanh    thu ph¶ilËp  göi   vµ    cho  quan  c¬  thuÕ    së  n¬ic¬  ®¨ng      ký,kª khai,nép    thuÕ doanh      s¬  thu c¸c hå  sau  ®©y: ­ C«ng  v¨n    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ doanh thu ®Çu  vµo cña  së, x¸c c¬      ®Þnh    doanh      râ sè  thu ®Ò nghÞ  hoµn  i l¹ . ­ C¸c  s¬, chøng      hå    tõ chøng minh hµng    c¬  s¶n  ho¸ do  së  xuÊt thùc tÕ      ®∙  xuÊtkhÈu    (nªut¹ ®iÓm   phÇn        i 4  IITh«ng   tnµy). ­ B¶ng  nguyªn  kª  vËt liÖu,b¸n    thµnh phÈm  mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt  trong níc cã  ªnquan      li   ®Õn  viÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ doanh  ®Çu   thu  vµo      ®Ó ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ  (theo mÉu   01).   sè  ­ B¶ng      kª khaithuÕ    doanh      thu ®Ò nghÞ hoµn    tr¶cho  së  c¬  (theo mÉu     sè  02).
 3. 3 Hå  ®Ò   s¬  nghÞ  hoµn thuÕ  doanh    së  thu c¬  ph¶ilËp ®Çy      ®ñ,  ®óng  quy  ®Þnh. Trêng    s¬  c¸cb¶n    hîp hå  cã    sao  hîp ®ång  nh    xuÊtkhÈu  víi     ký    ngoµi níc   ph¶i®ãng    dÊu sao  c«ng chøng; c¸c chøng        tõ kh¸c cña  së    c¬  s¶n  xuÊt ph¶i     ®ãng dÊu sao cña  së. c¬  2.ThÈm     quyÒn    gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ: a.Tr¸chnhiÖm  thÈm      vµ  quyÒn  cña  quan  c¬  thuÕ: ­ C¬    quan  thuÕ    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn     îng ® îchoµn    c¸c ®èi t     thuÕ    lËp ®óng, ®ñ  s¬      hå  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  theo quy    ®Þnh. Khi nhËn  îc hå  xin hoµn    ®   s¬    thuÕ  doanh  cña  së, c¬  thu  c¬    quan  thuÕ  cã tr¸chnhiÖm    kiÓm      tra, ®Þnh  thÓ  l   x¸c cô  sè îng hµng    c¬  s¶n  ho¸ do  së  xuÊt  thùc tÕ  xuÊt khÈu; gi¸trÞ nguyªn      ®∙          vËt liÖu,b¸n    thµnh  phÈm   dïng vµo s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu, trªnc¬  ®ã           së  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  doanh  ® îc hoµn. thu      Thêigian kiÓm          tragi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ    ngµy,kÓ    lµ15    tõngµy  nhËn  îc®ñ  ®   hå    s¬,nÕu  s¬  hå  cña  së  c¬  cha  ®óng  hoÆc  cha  ®Çy  ph¶ith«ng  cho  ®ñ    b¸o  c¬  bæ   së  sung  kÞp  thêi .Trong  êng  tr hîp ph¶ikiÓm         trax¸c minh  s¬  hå  mÊt  nhiÒu    thêigian  th×    thêih¹n    gi¶iquyÕt  hoµn thuÕ  doanh  thu kh«ng  qu¸ 30  ngµy.§èivíic¸c tr         êng    hîp kh«ng  thuéc ®èi t   îcxem          îng ®   xÐt gi¶iquyÕt hoµn  thuÕ, c¬    quan  thuÕ  nhËn  s¬  hå  ph¶ith«ng  cho  së    b¸o  c¬  biÕttrong thêih¹n        10 ngµy,kÓ      tõngµy  nhËn  îchå  ®   s¬. ­ §Ó     viÖc    gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ  doanh  cho    së  îc kÞp  thu  c¸c c¬  ®   thêi  , Bé  ëng  Tµi chÝnh  quyÒn  tr Bé    uû  cho  Côc  ëng  tr Côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  kiÓm      tra, gi¶iquyÕt hoµn  thuÕ  doanh          thu ®èi víi c¬  c¸c së s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  Côc    do  thuÕ qu¶n      lýthu thuÕ. §èivíic¸c c¬          së  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    Côc  thuÕ  ph©n cÊp  cho    Chi côc  thuÕ  qu¶n    lý,Chi  côc thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    kiÓm    s¬  göitoµn  hå  kÌm  trahå  vµ    bé  s¬  theo  kiÕn  ý  ®Ò  nghÞ  cña    Chi côc  Côc  vÒ  thuÕ    gi¶iquyÕt theo thÈm      quyÒn. Khi    gi¶iquyÕt  hoµn thuÕ,  Côc  ëng  tr Côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung ¬ng  quyÕt  ra  ®Þnh  hoµn  thuÕ  (theo mÉu   03);quyÕt    sè    ®Þnh  ® îc lËp    thµnh  b¶n  06  ®èi    víi®èi  îng  t nép  thuÕ  Chi  do  côc thuÕ  qu¶n    lý (hoÆc  b¶n  05  ®èi    víi®èi îng  t nép  thuÕ  Côc  do  thuÕ  qu¶n    ® îc göinh lý)vµ      sau: +  b¶n      01  göiChi côc  thuÕ  êng     îng ® îchoµn  (tr hîp ®èi t     thuÕ  Chi côc  do    thuÕ qu¶n  lý). +  b¶n u    03  l t¹ Côc  i thuÕ. +  b¶n     îng ® îchoµn  01  göi®èi t     thuÕ. +  b¶n    01  göiKho    b¹c nhµ    níctØnh,thµnh    phè. C¨n  vµo  cø  quyÕt ®Þnh  hoµn thuÕ doanh    thu,Côc  thuÕ  lËp  lÖnh  Bé  chi hoµn    thuÕ  doanh thu (mÉu  04).Bé  sè    lÖnh   chi hoµn  thuÕ  Bé    do  Tµi chÝnh    in Ên,    ph¸thµnh  qu¶n    dông  vµ  lýsö  thèng nhÊt trong c¶            níc.Khi lËp lÖnh    chihoµn  thuÕ doanh    thu ph¶i®¶m     b¶o    c¸cquy ®Þnh  sau: +  Ph¶i ®¸nh    m¸y, 04  ªnsau      li   lãtgiÊy than,b¶o    ®¶m  thèng nhÊt kh«ng  saisãt,nhÇm       lÉn. + Ph¶ighirâ rµng,kh«ng              tÈy xo¸,söa  ch÷a  ghi®Çy  c¸c néidung  vµ    ®ñ      ®∙  quy  ®Þnh.
 4. 4 Bé lÖnh    chi hoµn thuÕ lËp xong, Côc    thuÕ chuyÓn toµn  (gåm  bé  05  li     ªn) Kho    göi b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè  kÌm  quyÕt ®Þnh      chihoµn thuÕ. b.Tr¸chnhiÖm      cña  Kho    b¹c Nhµ  níc: Kho  Nhµ    b¹c  níc tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    lµm  tôc chihoµn  thñ      tr¶ tiÒn    thuÕ  cho  së  c¬  theo  lÖnh    chi hoµn thuÕ cña Côc  ëng  tr Côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè  trong thêih¹n  ngµy, kÓ        5    tõ ngµy  nhËn  îc LÖnh    ®   chihoµn  thuÕ, h¹ch        to¸nching©n  s¸ch Trung    ¬ng theo Ch¬ng 160A      ­ Kho¶n  ­ Lo¹i10    10    ­ môc  134 "Chikh¸c",    tiÓu môc  "Chihoµn    13    thuÕ doanh        së  thu ®èi víic¬  s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu".   Cuèi th¸ng,Kho        b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè  b¸o      lËp  c¸o chihoµn  thuÕ  doanh    thu kÌm  theo chøng      tõ(GiÊy b¸o        nî)göiKho    b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng    ®Ó tæng          TµichÝnh  hîp b¸o c¸o,göiBé    (Vô Ng©n  s¸ch nhµ    níc).  Thêigian göib¸o         c¸o th¸ng nh quy    ®Þnh   i®iÓm   phÇn    t¹  6  V Th«ng   sè  TC/NSNN   t 09  ngµy  18/3/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    c. Hµng    quý, Côc    thuÕ  tØnh, thµnh    phè c¨n  vµo  cø  chøng    hoµn  tõ ®∙  thuÕ cho  së, tæng  sè  c¬    hîp  tiÒn  chihoµn  ®∙    thuÕ  doanh  theo  thu  mÉu  sè  05  x¸c nhËn  cã    cña Kho    b¹c Nhµ      níc,göib¸o    Tæng   c¸o vÒ  côc ThuÕ. Tæng  côc ThuÕ  tæng        TµichÝnh  hîp,b¸o c¸o Bé    (Vô Ng©n  s¸ch nhµ    níc). Thêih¹n göib¸o c¸o:         ­ C¸c    Côc thuÕ    göi b¸o c¸o    vÒ Tæng  côc ThuÕ  chËm  nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy  cña  10  th¸ng®Çu     quý sau. ­ Tæng     côc ThuÕ  tæng    hîp,b¸o  Bé    c¸o  Tµi chÝnh (Vô Ng©n  s¸ch Nhµ  níc)chËm     nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  20  th¸ng®Çu     quý  sau. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  vµ    ký  gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ  doanh thu  ®èi    víi®¬n   cã    vÞ  c¸c ho¸  ®¬n  mua  nguyªn  vËt liÖu,b¸n    thµnh  phÈm     ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu      ph¸tsinh tõ ngµy  th¸ng 6      01    n¨m  1998.  ViÖc    gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  îc thùc   ®     hiÖn  tõng quý.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ    c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  c¬  s¶n  vµ  së  xuÊthµng    xuÊtkhÈu    ph¶n  vÒ  TµichÝnh    ¸nh  Bé    ®Ó nghiªncøu    xem    xÐt híng dÉn      bæ sung cho    phïhîp. Tªn  ®¬n  vÞ:  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     Sè:.. . .. . ..       §éc     do         lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 199...
 5. 5 § Ò   g h Þ  h o µ n  thu Õ  d o a n h  thu  ña n g u yªn v Ët liÖu n c vµ b¸n thµnh p h È m   u a  cña c¬ së  n x u Êt m s¶ ® Ó  s¶n x u Êt  µ n g  x u Êt k h È u h KÝnh    göi:Côc  thuÕ.. . ............................... . . .............................. ­C¬  s¶n    së  xuÊt:. . ...........................  . . ............................ . ­Ngµnh    nghÒ  kinhdoanh    chÝnh:.. . ..............  . ................ . ­§Þa    chØ:.. . .................................. . . ................................  . ­§iÖn    tho¹i . ......  : . ......Fax:. . .................... . . . . ..................  . ­Sè    TK:.. . ........t¹ Ng©n  . . .......    . i . hµng:. . .......  . . ........ . ­Sè    TK:.. . ........t¹ Kho  . . .......    . i . b¹c:. . ........  . . ......... . Trong quý..   . n¨m... .c¬  ®∙  . .  së  xuÊt khÈu    Æt   ,   c¸c m hµng  c¬  s¶n  do  së  xuÊtcô    thÓ  sau ®©y: Sè  Danh  §¬n  Sè ­ l Doanh  mua   sè  Sè  thuÕ DT®Ò   TT môc   vÞ  îng NVL     ®Ó s¶n xuÊt  nghÞ hoµn m Æt   tÝnh hµng  XK hµng §Ò   nghÞ  quan  c¬  thuÕ    gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ    l¹sè  i doanh    thu cña  vËt sè    t  , b¸n thµnh phÈm   së  mua   c¬  ®∙  dïng vµo s¶n  xuÊt sè    hµng  xuÊt khÈu      nãi trªnlµ: . ..   . . .®ång.  . Chóng        t«i göikÌm  xin theo c«ng        v¨n ®Ò nghÞ    s¬  c¸chå  sau: 1.Hîp    ®ång  s¶n  xuÊt(hoÆc      b¸n)hµng  xuÊtkhÈu  víi     ký    ngoµi. níc 2.Ho¸    ®¬n    b¸n hµng  xuÊtkhÈu.   3.Tê    khaiH¶iquan  x¸cnhËn      cã    hµng    xuÊtkhÈu. ho¸ ®∙    4.B¶ng      kª khaisè    thuÕ  doanh    nép  thu ®∙  kh©u  íc(mÉu  1). tr   sè  5.B¶ng    tÝnh  thuÕ  sè  doanh      thu ®Ò nghÞ  hoµn    tr¶(mÉu  2). sè      TM/  ®¬n  vÞ
 6. 6 (kýtªn,     ®ãng  dÊu) MÉu     sè: 01 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Kª  hai sè thu Õ   o a n h  thu tÝnh trªn d o a n h  sè n g u yªn v Ët liÖu, b¸n  k d thµnh  h È m  c¬ së m u a   o p vµ Q u ý:......./1998 Tªn  së  Chøng   c¬  tõ  Tªn  §¬n  §¬ S¶n  Thµn ThuÕ   Tæng   sè  Ghi  b¸n mua   nguyªn  vÞ  n  lîng h  suÊt  thuÕ  chó nguyªn  vËt  tÝn gi¸ tiÒn thuÕ  doanh  vËt liÖu,  liÖu,  h doanh  thu b¸n thµnh  b¸n  thu phÈm thµnh  phÈm Sè Ngµ y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8x9 11 Tæng   céng Chóng      t«ixin cam  ®oan  liÖu kª khaitrªn®©y     sè          lµ ®óng thùc tÕ.NÕu       sai,  chóng      t«i chÞu  xin hoµn toµn tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr         Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . ..
 7. 7 Gi¸m  ®èc... . . . ..    (kýtªn,         ®ãng  dÊu) Ghi chó:   + C¨n  vµo  cø  chøng    tõ mua   hµng, c¬  lËp    së  B¶ng    kª tõng quý  ph©n  cã  theo tõng th¸ng,ghitheo      thø      tù thêigian chøng    tõ mua  nguyªn    vËt liÖu,b¸n     thµnh phÈm  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt trong níc(nh÷ng        nguyªn vËt liÖu,b¸n        thµnh  phÈm   li   cã  ªnquan  ®Õn   s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu).C¨n  vµo      cø  doanh  mua   sè  vµ thuÕ  suÊt thuÕ doanh  thu ®èi    víitõng  inguyªn  lo¹  vËt liÖu, b¸n    thµnh  phÈm,  së    c¬  lËp b¶ng  tÝnh  thuÕ  sè  doanh    thu ®Çu   vµo. +  B¶ng  khai nµy  îc lËp  göi kÌm  kª    ®   vµ    theo v¨n b¶n    ®Ò nghÞ hoµn  thuÕ.  MÉu     sè: 02 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B ¶ n g  tÝnh thu Õ  d o a n h  thu ® Ò  n g h Þ  h o µ n  tr¶ Q u ý...... m.......  n¨ Tªn  ®¬n  vÞ:.. . ...........................  . . ............................ . §Þa  chØ:.. . ..............................  . . ............................... . Tel: . ...........  . . ...........Fax:. . ................  . . . . ................. . Sè  TK:.. . ........t¹ Ng©n  . . .......    . i . hµng:. . ........  . . ......... . Sè  TK:.. . ........t¹ Kho  . . .......    . i . b¹c:. . ........... . . ...........                       ChØ   tiªu Sè  tiÒn  1.Sè   ,b¸n    vËtt  thµnh  phÈm   mua  vµo  trongkú.       Trong  ®ã:    Sè   ,b¸n thµnh  +  vËtt    phÈm   dïng vµo    s¶n  xuÊthµng    XK.          2. Tæng   thuÕ    sè  doanh  cña   , b¸n  thu  vËt t  thµnh phÈm  mua      vµo.  3.Tæng    doanh  hµng        sè  ho¸ b¸n ra trongkú.   4.Doanh  hµng    sè  xuÊtkhÈu.  
 8. 8 5. Tû    träng (%)    doanh  hµng  sè  xuÊt khÈu/tæng    doanh  b¸n    sè    ra.  6. Sè    thuÕ  doanh      thu ®Ò nghÞ  hoµn    l¹ cña  i nguyªn vËt liÖu,           b¸n thµnh  phÈm  mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt dïng    s¶n xuÊt hµng    xuÊtkhÈu.   Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . ..           Gi¸m  ®èc... . .. . ..            (kýtªn,®ãng  dÊu) Ghi chó:   ­ C¨n  vµo      cø  tê khaiH¶i quan        x¸c nhËn hµng  xuÊt khÈu  sè  ®∙    vµ  liÖu   B¶ng    mÉu   1, tû träng doanh  hµng  kª ë  sè        sè  xuÊt khÈu      trªntæng doanh sè  hµng b¸n    ra,møc     tiªuhao nguyªn vËt liÖu thùc  cho  s¶n  tÕ  01  phÈm  xuÊt  khÈu    ®Ó tÝnh  thuÕ  sè  doanh      thu ®Ò nghÞ  hoµn cho  ®¬n vÞ. MÉu     sè: 03 Côc  thuÕ  tØnh  (TP)..  . Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam   nghÜa      . . ..........  .. . .......... . .           §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . .....        . . .....        . . Hµ    Néi,ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 1998 Q u y Õt ® Þ n h  cña  ô c  tr g  C ô c  thu Õ   n h, thµnh p h è....... C ën tØ vÒ  viÖc hoµn thuÕ  doanh    thu nguyªn vËtliÖu,b¸n thµnh          phÈm mua cña  së  c¬  s¶n xuÊt®Ó     s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu   C ôc tr ëng C ô c thuÕ ­ C¨n  vµo    cø  ®iÓm   NghÞ  2  quyÕt  02/1998/NQ­   sè  CP ngµy 26/01/1998  cña  ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch,biÖn    ph¸p khuyÕn    khÝch  xuÊtkhÈu;   ­ C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹  Th«ng  t sè.. . ........ 1 i   . . ......./ 998/TT­ BTC   ngµy.. / ./   . . . 1998cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    viÖc  hoµn  thuÕ doanh        thu ®èi víi c¬  s¶n  së  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   ­ C¨n  vµo  s¬    cø  hå  cña.. . ....    . . ..... nghÞ  . ®Ò hoµn  i thuÕ  l¹ sè    doanh thu  ®Çu  vµo cña  nguyªn    sè  vËt liÖu,b¸n    thµnh phÈm  dïng vµo  s¶n xuÊt hµng    xuÊtkhÈu    cña quý.. .  . .n¨m... . ; . .. Q uy Õt  Þ nh: ®
 9. 9 §iÒu 1.­ Hoµn  i   l¹ cho.. . ..... thuÕ    . . ....  sè  doanh thu nguyªn    vËt liÖu,   b¸n thµnh    phÈm   mua cña  së  c¬  s¶n  xuÊt®Ó     s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu    quý..   .. n¨m...    tiÒn lµ:. . .   .víi . sè    . .. b»ng   (ghi ch÷.. . ...) . . .... §iÒu    2.­Kho    b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè.. . .... . . ..  . chÞu  tr¸chnhiÖm     chihoµn    tiÒn thuÕ    cho  së  c¬  theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt    1  ®Þnh  nµy  vµo  tµikho¶n    sè.. . ..   . . .t¹ Ng©n    i . hµng  (hoÆc Kho  b¹c). . .. . .. §iÒu    3.­ QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. N¬i  nhËn:   Côc  ëng  tr thuÕ  Côc  ­C¬  s¶n    së  xuÊt.. . . ..   (kýtªn,        ®ãng  dÊu) ­KBNN     tØnh,TP... . .   .. ­Chi côc      thuÕ  huyÖn... . . ­Lu    Côc  thuÕ. Ghi chó:+      QuyÕt  ®Þnh    lËp thµnh  b¶n    05  (01 b¶n    göidoanh nghiÖp,01    b¶n    göiKBNN   tØnh,TP;  b¶n u  i   03  l t¹ Côc  thuÕ: Phßng    Hµnh chÝnh, Phßng    KÕ  ho¹ch      ­ kÕ to¸n ­ thèng       kª,Phßng  Qu¶n    lý).NÕu   së  îc hoµn  c¬  ®   thuÕ  ph©n  cÊp cho    Chi côc  thuÕ qu¶n    lËp  b¶n,trong ®ã  b¶n      lýth×  06      01  göiChi côc thuÕ. MÉu     sè: 04   Côc  thuÕ                Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam     Niªn®é  nghÜa           199..  .   .. . .....          §éc     do   . . .....           . . lËp ­Tù  ­H¹nh         AK/98 phóc               Sè: 000000         L Ö n h  c hi h o µ n  thu Õ  d o a n h  thu  (GöiCôc    thuÕ  tØnh,TP)                                                                             C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè.. . ..ngµy.. . .......  . . .  .. . . ........ . Nî   Yªu  cÇu  KBNN   tØnh  (TP).. . ............... . . .............  .     Chi ng©n  s¸ch Trung    ­TK301                        Sè  ¬ng                            TK:...... .......   Ch¬ng 160A     ­Kho¶n  ­Môc  ­Lo¹i10   10   134   ­TiÓu  môc         13         §¬n  ® îchëng... . ................. vÞ    . . ...............  .     T¹iNg©n  hµng  (KBNN).. . ................ . . ..............  . Cã   tµikho¶n:. . ...................             Sè    . . ..................             ..
 10. 10   tiÒn ® îchoµn    Sè      tr¶(b»ng  ch÷):. . ..........                  Tæng   . .........  .          sè  tiÒn (b»ng    sè)     .. . ......... . . ........         Côc  thuÕ  tØnh  (TP)                          Kho                  b¹c  Nhµ    níc tØnh  (TP)             Ngµy  th¸ng               n¨m  199..            .          Ngµy  th¸ng          n¨m  199...                                                                                        Trëng  phßng KH­KT­TK    Côc  ëng             ëng        Gi¸m       tr        KÕ to¸ntr          ®èc           (Ký,ghirâ hä       (Ký    ®ãng            tªn)      tªnvµ  dÊu)      (Ký,ghirâ hä            tªn)  (Ký    ®ãng   tªnvµ  dÊu)                                                                                                                                                                                                                                                                  MÉu     sè: 4   Côc  thuÕ                Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam     Niªn®é  nghÜa           199..  .   .. . .....          §éc     do   . . .....           . . lËp ­Tù  ­H¹nh         AK/98 phóc               Sè: 000000         L Ö n h  c hi h o µ n  thu Õ  d o a n h  thu  (L t¹ KBNN   u    i tØnh,TP)                                                                             C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè.. . ..ngµy.. . .......  . . .  .. . . ........ . Nî   Yªu  cÇu  KBNN   tØnh  (TP).. . ............... . . .............  .     Chi ng©n  s¸ch Trung    ­TK301                        Sè  ¬ng                            TK:...... .......   Ch¬ng 160A     ­Kho¶n  ­Môc  ­Lo¹i10   10   134   ­TiÓu  môc         13         §¬n  ® îchëng... . ................. vÞ    . . ...............  .     T¹iNg©n  hµng  (KBNN).. . ................ . . ..............  . Cã   tµikho¶n:. . ...................             Sè    . . ..................             ..   tiÒn ® îchoµn    Sè      tr¶(b»ng  ch÷):. . ..........                  Tæng   . .........  .          sè  tiÒn (b»ng    sè)     .. . ......... . . ........
 11. 11         Côc  thuÕ  tØnh  (TP)                          Kho                  b¹c  Nhµ    níc tØnh  (TP)             Ngµy  th¸ng               n¨m  199..            .          Ngµy  th¸ng          n¨m  199...                                                                                        Trëng  phßng KH­KT­TK    Côc  ëng             ëng        Gi¸m       tr        KÕ to¸ntr          ®èc           (Ký,ghirâ hä       (Ký    ®ãng            tªn)      tªnvµ  dÊu)      (Ký,ghirâ hä            tªn)  (Ký    ®ãng   tªnvµ  dÊu)                                                                                                                                                                                                                                                                  MÉu     sè: 04   Côc  thuÕ                Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam     Niªn®é  nghÜa           199..  .   .. . .....          §éc     do   . . .....           . . lËp ­Tù  ­H¹nh         AK/98 phóc               Sè: 000000         Gi¸y b¸o cã (Göi®¬n  ® îchoµn    vÞ    thuÕ)                                                                          C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè.. . ..ngµy.. . .......  . . .  .. . . ........ . Nî   Yªu  cÇu  KBNN   tØnh  (TP).. . ............... . . .............  .     Chi ng©n  s¸ch Trung    ­TK301                        Sè  ¬ng                            TK:...... .......   Ch¬ng 160A     ­Kho¶n  ­Môc  ­Lo¹i10   10   134   ­TiÓu  môc         13         §¬n  ® îchëng... . ................. vÞ    . . ...............  .     T¹iNg©n  hµng  (KBNN).. . ................ . . ..............  . Cã   tµikho¶n:. . ...................             Sè    . . ..................             ..
 12. 12   tiÒn ® îchoµn    Sè      tr¶(b»ng  ch÷):. . ..........                  Tæng   . .........  .          sè  tiÒn (b»ng    sè)     .. . ......... . . ........                                                                                         Ngµy    th¸ng      n¨m   199..      .        KÕ     ëng  to¸n tr Ng©n  hµng (KBNN) tØnh, TP               Gi¸m                   ®èc  Ng©n  hµng (KBNN)  tØnh,TP                 (Ký,ghirâ hä            tªn)        tªnvµ     (Ký    ®ãng  dÊu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MÉu     sè: 04   Côc  thuÕ                Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam     Niªn®é  nghÜa           199..  .   .. . .....          §éc     do   . . .....           . . lËp ­Tù  ­H¹nh         AK/98 phóc               Sè: 000000         Gi¸y b¸o nî   (GöiBé      TµichÝnh)                                                                          C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè.. . ..ngµy.. . .......  . . .  .. . . ........ . Nî   Yªu  cÇu  KBNN   tØnh  (TP).. . ............... . . .............  .     Chi ng©n  s¸ch Trung    ­TK301                        Sè  ¬ng                            TK:...... .......   Ch¬ng 160A     ­Kho¶n  ­Môc  ­Lo¹i10   10   134   ­TiÓu  môc         13         §¬n  ® îchëng... . ................. vÞ    . . ...............  . Cã
 13. 13     T¹iNg©n  hµng  (KBNN).. . ................ . . ..............  .   tµikho¶n:. . ...................             Sè    . . ..................             ..   tiÒn ® îchoµn    Sè      tr¶(b»ng  ch÷):. . ..........                  Tæng   . .........  .          sè  tiÒn (b»ng    sè)     .. . ......... . . ........                                                                                         Ngµy    th¸ng      n¨m   199..      .        KÕ     ëng  to¸ntr Ng©n  hµng KBNN                   Gi¸m  tØnh,TP                ®èc  Ng©n     hµng KBNN  tØnh,  TP               (Ký,ghirâ hä            tªn)        tªnvµ     (Ký    ®ãng  dÊu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MÉu     sè: 04   Côc  thuÕ                Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖt Nam     Niªn®é  nghÜa           199..  .   .. . .....          §éc     do   . . .....           . . lËp ­Tù  ­H¹nh         AK/98 phóc               Sè: 000000         U û  n hi Ö m   hi c C h u y Ó n  k h o ¶ n  ­ c h u y Ó n  tiÒn th ­  Ö n ®i   (GöiNg©n    hµng  hoÆc   KBNN       më     n¬i®¬i vÞ  tµikho¶n)                                                                           C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè.. . ..ngµy.. . .......  . . .  .. . . ........ . Nî   Yªu  cÇu  KBNN   tØnh  (TP).. . ............... . . .............  . Sè  TK:...... ....... Cã
 14. 14     Chi ng©n  s¸ch Trung    ¬ng   ­TK301                                                    Ch¬ng  160A     ­Kho¶n  ­Môc  ­Lo¹i10   10   134   ­TiÓu  môc         13         §¬n  ® îchëng... . ................. vÞ    . . ...............  .     T¹iNg©n  hµng  (KBNN).. . ................ . . ..............  .   tµikho¶n:. . ...................             Sè    . . ..................             ..   tiÒn ® îchoµn    Sè      tr¶(b»ng  ch÷):. . ..........                  Tæng   . .........  .          sè  tiÒn (b»ng    sè)     .. . ......... . . ........         KBNN     A ghi sæ                                                        Ng©n   hµng  (KBNN   ghi  B)  sæ              Ngµy  th¸ng               n¨m  199..            .          Ngµy  th¸ng          n¨m  199...                                                                                        Ghi     KÕ     ëng     Gi¸m  sæ    to¸ntr       ®èc    Ghi       KÕ     ëng          sæ       to¸ntr    Gi¸m ®èc        (Ký,ghirâ  (Ký,ghirâ hä)                     (Ký    ®ãng  (Ký,ghirâ    tªnvµ           (Ký,ghirâ hä  (Ký             tªnvµ  ®ãng hä                                    tªn)            tªn)                   dÊu)           tªn)                     hä            tªn) dÊu)                                                                                                                                                                            
 15. MÉu     sè: 05 Côc  thuÕ  tØnh,thµnh    phè:  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     .. . .........  . . .......... .      §éc     do         lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B¸o c¸o t æ n g  hîp c hi  o µ n  thu Õ   o a n h  thu c ña n g u yªn v Ët liÖu vµ b¸n  h d thµnh p h È m m u a  c ña c¬ së s¶n  u Êt ® Ó  s¶n xu Êt h µ n g   u Êt kh È u x x Q u ý....../n¨m 199... §¬n  tÝnh:®ång vÞ    STT QuyÕt ®Þnh   LÖnh     chi hoµn  Tªn ®¬n vÞ  M Æt   hµng  §.vÞ  Doanh  mua   Doanh  sè  sè  Sè tiÒn thuÕ  sè..  . sè... ® îchoµn   XK tÝnh NVL     ®Ó s¶n  XK DT   hoµn ®∙  ngµy... . ... / . /.. xuÊt hµng XK   ngµy... . .. / . /. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng   céng: Tæng  tiÒn hoµn  sè    (b»ng  ch÷):. . ................................................ . .................................................
 16. Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . . . . . 199...  n¨m  X¸c  nhËn  cña  Gi¸m  ®èc  Kho    b¹c Nhµ    níctØnh,TP    Côc  ëng  tr Côc  thuÕ  tØnh,TP   (Ký    tªn,®ãng  dÊu) (Ký    tªn,®ãng  dÊu) Ghi  chó:   ­ B¸o    thµnh  b¶n:01    c¸o lËp  03    b¶n u  l Côc thuÕ, 01    b¶n   göiKBNN  tØnh  (TP),01    b¶n   göiTæng  côc  thuÕ. Cét        (9)­ "Sè  tiÒn  thuÕ  doanh    "hoµn"c¨n cø  thu ®∙      vµo  chøng    hoµn  tõ®∙  thuÕ  cña  KBNN     ®Ó tæng      hîp,b¸o c¸o
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2