intTypePromotion=1

Thông tư 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña bé  tµi h Ý n h   è  95/2001/TT­B T C  n g µ y    c S 23 th¸ng 11n¨ m  2001 H íng d É n  b æ  s u n g  T h « n g  t sè 41/2001/TT­B T C  n g µ y 12/6/2001 cña  é  B T µi ch Ý n h  v Ò   viÖc mi Ô n, gi¶ m  thu Õ  sö  d ô n g   ® Êt n« n g  n g hi Ö p   m  2001 theo N g h Þ  q u y Õt  n¨ sè 05/2001/N Q­C P §Ó  thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m  thuÕ  sö dông ®Êt n«ng nghiÖp  (SD§NN)  nªu  i t¹ NghÞ quyÕt  05/2001/NQ­   sè  CP ngµy  24/5/2001 cña ChÝnh   phñ    vÒ viÖc    bæ sung  mét  gi¶iph¸p  sè    ®iÒu  hµnh    kÕ ho¹ch  kinh  n¨m   tÕ  2001; Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban hµnh Th«ng  t  sè 41/2001/TT­ BTC   ngµy  12/6/2001 vÒ    viÖc  miÔn, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp n¨m  2001. Sau mét    thêigian thùc hiÖn,cã        mét  vÊn    cha  îchíng dÉn  sè  ®Ò do  ®     cô  thÓ nªn  c¸c ®Þa       ph¬ng  thùc hiÖn  kh«ng thèng nhÊt.§Ó     thùc  hiÖn ®óng,  thèng nhÊt viÖc    miÔn  gi¶m  thuÕ  SD§NN,  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    bæ sung  mét  ®iÓm   sè  trong Th«ng   41/2001/TT­   tsè  BTC  nh    sau: 1/VÒ    îng ® îcmiÔn, gi¶m    ®èi t       thuÕ  SD§NN   n¨m  2001: T¹i §iÓm  1a, NghÞ  quyÕt sè 05/2001/NQ­  ngµy 24/5/2001 cña  CP ChÝnh phñ quy ®Þnh: “Thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN  n¨m 2001 cho    c¸c ®èi  îng  t sau  ®©y: MiÔn  thuÕ cho    c¸c hé  tÊtc¶    nghÌo trong c¶        níc (theo chuÈn  nghÌo   hé    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  1143/2000/Q§­ sè  L§TBXH   ngµy 1/11/2000  cña Bé  tr ëng  Lao  Bé  ®éng­ Th¬ng binh  x∙ héi)vµ  vµ      cho    c¸c hé  tÊtc¶    trong      c¸c x∙ thuéc Ch¬ng    tr×nh 135.”   §èit   îcmiÔn, gi¶m   îng ®     thuÕ  SD§NN   theo quy    ®Þnh  nµy  bao  gåm: 1.1/Hé    s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp  (gåm    gia®×nh, c¸nh©n, hîp t¸cx∙, c¸ché                doanh  nghiÖp,c¸c tæ      chøc  kinh tÕ        diÖn    ­ x∙héi)cã  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  lËp  thuÕ  vµ  bé  SD§NN   i t¹ ®Þa  bµn      Æc   c¸c x∙ ® biÖt khã    kh¨n thuéc  Ch¬ng  tr×nh 135  cña ChÝnh  phñ ®Òu   thuéc diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ SD§NN   n¨m  2001 ®èi    víidiÖn  tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng  nghiÖp  ic¸c x∙ ®ã.  t¹      DiÖn  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt  n«ng  nghiÖp  îc x¸c  ®   ®Þnh   theo  diÖn  tÝch thùc  sö  tÕ  dông  kh«ng ph©n  biÖt trong h¹n      møc  hay    vîth¹n  møc;      §èivíidiÖn  tÝch ®Êt  trång c©y    l©u n¨m    thu ho¹ch mét  lÇn chÞu  thuÕ  SD§NN   x¸c ®Þnh  th×    miÔn  ®èi    thuÕ  víisè  tÝnh    trªndiÖn  tÝch  s¶n îng  vµ  l thùc tÕ  ho¹ch    thu  trong n¨m    2001. Trêng    s¶n  hîp hé  xuÊt n«ng    nghiÖp      chøc  lµ c¸c tæ  kinh tÕ            ­ x∙ héi,c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  kh«ng  trôsë  i     cã    t¹  x∙ thuéc  c¸c Ch¬ng  tr×nh 135    nhng  diÖn  cã  tÝch ®Êt s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  i     t¹  x∙nµy  lËp  c¸c vµ  bé thuÕ  SD§NN   i   t¹ Chi côc thuÕ  còng  îcmiÔn  th×  ®   thuÕ  SD§NN   n¨m 2001  ®èi    víidiÖn tÝch ®Êt s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  i     t¹  x∙®ã.    c¸c Tæ chøc  kinh tÕ      ­ x∙héivµ      doanh  nghiÖp  hå  göiChi côc  lËp  s¬      thuÕ  xem  xÐt    ®Ò nghÞ  miÔn  thuÕ   SD§NN  ®èi    víiphÇn  diÖn  tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  ic¸c x∙ t¹      nµy.  1.2/§èivíihé        nghÌo ®¨ng  hé    ký  khÈu  êng    i th trót¹ mét    x∙,nhng  diÖn  cã  tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸c x∙ kh¸c (kÓ  x∙ thuéc  ë        c¶    huyÖn kh¸c,  
  2. 2 tØnh  kh¸c),nÕu  kª    ®∙  khaidiÖn    tÝch  ®Êt  ®ang  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  x∙ ë    kh¸c n¬i®¨ng  hé      ký  khÈu  êng      th tró®Ó tÝnh    thu nhËp  ® îcx¸c ®Þnh    vµ      lµhé  nghÌo th×    diÖn  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng  kh¸c còng    thuéc  diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ. Hé     nghÌo ph¶i lµm      ®¬n    göi ®Õn       diÖn  x∙ n¬i cã  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp    kª khaicô  lµ®∙      thÓ  diÖn tÝch ®Êt  s¶n xuÊt  n«ng  nghiÖp    ®Ó tÝnh  trong thu nhËp          khix¸c ®Þnh    nghÌo,cã    lµhé    x¸c nhËn  cña UBND       x∙ n¬i ®¨ng  hé  ký  khÈu  êng      th tró x¸c ®Þnh    nghÌo vµ  lµ hé    diÖn  tÝch ®Êt  n«ng  nghiÖp  îcmiÔn  ®   thuÕ  SD§NN.  C¨n  vµo  cø  ®¬n  x¸c nhËn  cã    nµy,®Þa    ph¬ng    diÖn  n¬icã  tÝch ®Êt  s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp  cña  s¶n  hé  xuÊt  n«ng  nghiÖp  thùc hiÖn    miÔn  thuÕ  cho  diÖn tÝch  ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  ®∙    kª khai.   NÕu   s¶n  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp thuéc diÖn  nghÌo cã  hé    diÖn  tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  n¬ikh¸c nhng  ë      kh«ng    kª khaix¸c®Þnh        thu nhËp ®Ó     ® îcx¸c ®Þnh    nghÌo th× diÖn      lµhé      tÝch ®Êt kh«ng    kª khaikh«ng    thuéc diÖn    ® îcmiÔn    thuÕ.  1.3/ViÖc    thùc hiÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ SD§NN   theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng  t sè  41/2001/TT­   BTC,  êng    tr hîp trong n¨m  thiªntainhng    bÞ      cha kÕt thóc n¨m    nªn cha    x¸c ®Þnh  îc sè  ®   thiÖth¹ic¶      n¨m  th×  thÓ    cã  x¸c ®Þnh  t¹m  sè  gi¶m  ®Õn     khiquyÕt to¸nthuÕ      n¨m  2001      sÏx¸c®Þnh  gi¶m  sè  chÝnh  thøc.   2.X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  SD§NN   nép  thõa ® îchoµn  i     l¹ : Sè thuÕ  nép thõa cña   îng (hé)nép  ®èi t     thuÕ  îcx¸c ®Þnh  ®     b»ng  chªnh  lÖch gi÷a  thuÕ  thùc nép  sè  ®∙    n¨m 2001  víisè  so    thuÕ  ph¶inép    trong n¨m    céng  hoÆc     thuÕ  trõsè  thõa,thiÕu    cña n¨m  íc chuyÓn  tr   qua. Sè    thuÕ  ph¶i   nép trong n¨m  b»ng  thuÕ    ghi thu n¨m  2001    sè  trõ ®i  thuÕ  îc miÔn,  ®   gi¶m  trong n¨m  theo      chÕ     ®é hiÖn  hµnh: miÔn    gi¶m  thiªntai    , miÔn  gi¶m  chÝnh  s¸ch x∙héi(nÕu    sè        cã) vµ  thuÕ  îcmiÔn  ®   gi¶m theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng     tsè  41/2001/TT­ BTC. Trêng hîp n¨m 2001  ® îc miÔn  hé    thuÕ th×  thuÕ  sè  nép thõa cña n¨m  2000 chuyÓn qua  nÕu hoµn    tÝnh  tr¶th×  theo    gi¸thãc thu    thuÕ  SD§NN   cña  vô  cuèin¨m    2000.   Trêng    ®∙  hîp hé  nép  thuÕ cña n¨m 2001  cã  thuÕ  vµ  sè  nép thõa    tõ n¨m  2000  chuyÓn  qua th×    khi hoµn    tr¶ tÝnh theo    gi¸ thãc thu thuÕ cña  n¨m  2001(coinh  thuÕ    sè  nép thõa cña n¨m 2000    trõ vµo  thuÕ  sè  ph¶i nép    cña  n¨m 2001,sau  x¸c®Þnh  thuÕ    ®ã    sè  nép thõa ® îchoµn  .     tr¶) VÝ    gia ®×nh  dô:Hé    «ng  (trånglóa)lµth A        ¬ng  binh h¹ng    sè    3/4 cã  thuÕ  SD§NN   nép  thõa  n¨m    2000 chuyÓn  qua    kg,sè  lµ30    thuÕ      ghithu n¨m  2001  lµ 200    thuÕ  îc gi¶m    kg, sè  ®   theo diÖn chÝnh s¸ch x∙ héilµ 100    thuÕ          kg, sè  ® îcgi¶m  thiªntaitrong n¨m    kg,sè    do        lµ 20    thuÕ  nép  ®∙  n¨m 2001    60  lµ   kg  víi     thãc lµ1.100  gi¸     ®/kg. +/X¸c    ®Þnh  thuÕ  îcgi¶m  sè  ®   theo Th«ng   41/2001/TT­   tsè  BTC     lµ: (200  ­100  ­20    50%   40  kg   kg   kg)x  =  kg +/X¸c    ®Þnh  thuÕ  gia®×nh  sè  hé    «ng  ph¶inép  A    n¨m  2001    lµ: 200  ­100  ­20  ­40  =  kg. kg   kg   kg   kg  40  +/ Sè    thuÕ  gia ®×nh  hé    «ng    A nép thõa tÝnh ®Õn  n¨m 2001 b»ng sè  thuÕ  nép thõa  cña n¨m  ícchuyÓn  tr   qua  céng    thuÕ  nép  víisè  ®∙  n¨m  2001    trõ ®i  thuÕ  sè  ph¶inép    cña n¨m 2001.  
  3. 3 Theo  dô      thuÕ  vÝ  trªnth× sè  nép  thõa  cña  gia ®×nh  hé    «ng  tÝnh  A  ®Õn   n¨m  2001    lµ: (60 kg  30     kg    kg.   +  kg)­40  = 50  Sè  tiÒn thuÕ hé        gia®×nh  «ng  ® îchoµn    A    tr¶lµ:   50kg x    1.100  ®/kg  55.000  =  ®ång. 3. X¸c ®Þnh   gi¶m  sè  thu ng©n s¸ch ®Þa  ph¬ng  îc cÊp    chøc  ®   bï;tæ  hoµn    thuÕ  nép  tr¶sè  ®∙  thõa cho  s¶n    hé  xuÊtn«ng    nghiÖp: 3.1­Sè    gi¶m  ng©n  thu  s¸ch ®Þa  ph¬ng  n¨m 2001  thùc hiÖn  do    miÔn,   gi¶m thuÕ  SD§NN   theo NghÞ  quyÕt  05/2001/NQ­CP   sè  ngµy 24/5/2001 cña  ChÝnh  phñ vµ Th«ng t  sè 41/2001/TT­ BTC  ngµy 12/6/2001 cña Bé  Tµi   chÝnh ® îcNg©n      s¸ch Trung    ¬ng cÊp      së  l   bïtrªnc¬  sè îng thãc thùc tÕ      miÔn,   gi¶m theo  chÝnh  s¸ch nµy  gi¸tÝnh    vµ    thuÕ      khix¸c ®Þnh  nhiÖm   thu thuÕ  vô    SD§NN   giao trong  to¸n Ng©n   dù    s¸ch n¨m  2001 cho  ®Þa  ph¬ng. C¨n  cø  quyÕt ®Þnh  miÔn,  gi¶m  thuÕ  SD§NN   cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn,  Tµi Së    chÝnh    ­ VËt    gi¸phèihîp      víiCôc  thuÕ  tæng  vµ  hîp  b¸o  vÒ  Tµi chÝnh  c¸o  Bé    (Vô Ng©n   s¸ch nhµ    níc)theo  mÉu   biÓu  05/HT  sè  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  sè  t 41/2001/TT­ BTC  ngµy  12/6/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    §Ó  thuËn    lî cho  i viÖc b¸o    c¸o,quyÕt    to¸n kinh phÝ  UBND     do  cÊp    x∙ ®∙  thùc hiÖn      Tµi chÝnh      chitr¶,Së    ­ VËt    thÓ  gi¸cã  giao cho Phßng    Tµi chÝnh  cÊp  huyÖn  kiÓm    liÖu quyÕt    b¸o    trasè    to¸nvµ  c¸o b»ng    v¨n b¶n  kÌm theo sè  liÖu chitiÕtvÒ  TµichÝnh         Së    ­VËt gi¸. 3.2 ­ VÒ       h¹ch to¸nvµ      quyÕt    to¸nNg©n  s¸ch:§Ó     ThuËn    lîtrong c«ng    i   t¸c tæ chøc thùc hiÖn  thèng    vµ  nhÊt khiquyÕt        to¸nng©n  s¸ch,sè    thuÕ  SD§NN   hoµn    tr¶cho   îng ® îch¹ch to¸nchië  ®èi t           Ng©n  s¸ch cÊp    tØnh  (môc 132,tiÓu     môc    99),kh«ng  h¹ch to¸ngi¶m    c¸cch¬ng,lo¹       thu ë      ikho¶n,môc, tiÓu môc  ,       ®∙  h¹ch to¸n sè    thu  ph¶i hoµn      tr¶cho    s¶n  c¸c hé  xuÊt     n«ng nghiÖp  theo tõng  quü ng©n  s¸ch cña    cÊp ng©n  s¸ch ®∙  îc®iÒu    thu ph¶ihoµn      ®   tiÕtsè      tr¶trªn. 4.VÒ     theo dâisè      thuÕ  nép  thõa,thiÕu:   §Ó  thuËn tiÖn cho    viÖc    ghichÐp  theo dâisè  vµ      thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  hoÆc  thuÕ  nhµ  ®Êt  nép  ®∙  thõa hoÆc   thiÕu trong n¨m;          tõn¨m  2001  trë®i,¸p dông        thèng  nhÊt viÖc    theo    thuÕ  dâisè  nép  thõa hoÆc  thiÕu b»ng  tiÒn theo gi¸thãc t¹ thêi®iÓm                 i thu thuÕ.  Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  vµ  îcthùc 15  kÓ    ký  ®     hiÖn    ®Ó xÐt  miÔn,  gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2001. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c             cã    ®Ò nghÞ    c¸c®Þa  ph¬ng ph¶n  vÒ  ¸nh  Bé    TµichÝnh      ®Ó gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2