intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
205
lượt xem
16
download

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định điều kiện hành nghề và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 80 T C/T C T  n g µ y   c 21 th¸ng 12 n¨ m  1996 v Ò   viÖc h ­ íng d É n   h Õ  ® é   c thu,  é p  vµ q u ¶ n  lý p h Ý  thÈ m   Þ n h  ®i Ò u  kiÖ n  h µ n h  n ® n g h Ò  vµ lÖ  h Ý  c Ê p  giÊy p h Ð p p h µ n h  n g h Ò  c h Õ  bi Õ n  g ç  vµ l© m  s¶n kh¸c C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  276/CT  sè  ngµy 28/7/1992 cña    Chñ  tÞch    Héi ®ång   Bé  ëng  tr (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt qu¶n      lýphÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  ý  cø  kiÕn  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    3830/KTTH    v¨n sè  ngµy  10/8/1996 cña V¨n  phßng  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy phÐp  hµnh  nghÒ  chÕ  biÕn  vµ    gç  c¸c l©m   s¶n kh¸c,c¨n  ý    cø  kiÕn  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng th«n  iC«ng  t¹  v¨n  3306  sè  NN­TCKT/CV   ngµy  3/10/1996; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    vµ  lý phÝ thÈm  ®Þnh   ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m   s¶n kh¸c vµ  phÝ    lÖ  cÊp  giÊy  phÐp hµnh nghÒ chÕ biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n kh¸cnh    sau: I. èi tîng n é p:  § 1. Tæ     chøc  s¶n xuÊt,chÕ    biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  kh¸c,khi® îcc¬        quan  cã  thÈm  quyÒn  thuéc  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ®Õn   së  cã  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn    ®Ó thÈm   ®Þnh    c¸c ®iÒu kiÖn hµnh  nghÒ  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m s¶n  kh¸c(d     íi®©y    gäichung    lµthÈm  ®Þnh)    th× ph¶inép    phÝ thÈm  ®Þnh  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. Tæ     chøc  s¶n xuÊt,chÕ    biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n kh¸c khi® îcc¬        quan  cã  thÈm  quyÒn  t¹ ®iÓm     nªu    i 1,môc nµy cÊp giÊy phÐp    hµnh  nghÒ  chÕ biÕn  gç  vµ l©m s¶n kh¸c(d     íi®©y    gäichung    lµgiÊy phÐp    hµnh nghÒ)    th× ph¶inép    lÖ  phÝ theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. ø c  thu:  M 1.Møc      thu phÝ  thÈm ®Þnh: 500.000    ®ång/métdoanh    nghiÖp  s¶n  xuÊt,   chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  kh¸c(n¨m      tr¨m ngh×n  ®ång); 2. Møc     thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ  (cÊp    míi,cÊp  i l¹ hoÆc     ®æi  giÊy phÐp):100.000      ®ång/giÊy(méttr¨m ngh×n        ®ång); III.Q u ¶ n  lý p h Ý  v µ lÖ p h Ý:   1.C¬    quan  qu¶n    lýnhµ    ho¹t®éng  nícvÒ    s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n kh¸c theo    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  14/CT  sè  ngµy 15/1/1992  cña Chñ  tÞch Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ Thñ  íng  t ChÝnh phñ)  trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn chøc n¨ng,nhiÖm  cña    vô  m×nh  tr¸chnhiÖm: cã    ­ Tæ     chøc    thu,nép  qu¶n    vµ  lýphÝ thÈm  ®Þnh  ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n kh¸cvµ  phÝ    lÖ  cÊp  giÊy phÐp    hµnh nghÒ chÕ  biÕn  gç  l©m  vµ  s¶n kh¸ctheo ®óng      quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
  2. 2 ­ Khithu tiÒn phÝ, lÖ            phÝ  ph¶icÊp    cho  ngêinép    tiÒn chøng        tõthu phÝ,  lÖ phÝ  (biªnlaithu      tiÒn) do  Tµi chÝnh    Bé    (Tæng  côc  ThuÕ)  ph¸thµnh    vµ  nhËn          biªnlai t¹ Côc  thu i thuÕ    quan    n¬ic¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  ®ãng    trôsë. ­ Thùc    hiÖn      më sæ s¸ch,chøng    to¸ntheo      tõ kÕ    dâiriªngsè      thu,nép vµ  sö dông tiÒn lÖ    phÝ  theo  ®óng  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,thèng      kª hiÖn hµnh  cña  Nhµ  níc. Hµng  n¨m  lËp  to¸n vµ  dù    quyÕt  to¸n sè      thu,nép  sö  vµ  dông  tiÒn    thu phÝ,  phÝ,  lÖ  quyÕt to¸n chøng      tõ thu phÝ,  phÝ  lÖ  ®ång      to¸n vµ  thêivíidù    quyÕt      to¸ntµichÝnh  cña ®¬n      c¸o cho  quan  vÞ, göib¸o    c¬  ThuÕ     trùctiÕp vµ    c¬  quan    TµichÝnh  cïng cÊp.   2. PhÝ    thÈm ®Þnh  lÖ  vµ  phÝ  cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ  quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   tnµy    lµkho¶n    thu cña  ng©n  s¸ch nhµ    thêiqu¶n    dông    níc,t¹m    lýsö  nh  sau: a) C¬    quan   thu phÝ, lÖ    phÝ  îct¹m  ®   trÝch 50%     tæng  tiÒn thu ® îc®Ó   sè        chiphÝ      trùctiÕp cho    viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, sö    dông  vµo  môc ®Ých  sau: ­ In (hoÆc      mua) mÉu  ®¬n,    tê khai,hå  li     s¬  ªnquan  giÊy  vµ  phÐp hµnh  nghÒ; ­ Tr¶        thïlao cho c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn chuyªn tr¸chviÖc    thu phÝ, lÖ  phÝ  ph¶ilµm    viÖc ngoµigiê hµnh      chÝnh nhµ    níc(nÕu    cã) theo  chÕ  Nhµ  ®é  nícquy    ®Þnh. Trêng    chøc  îcgiao viÖc    hîp tæ  ®     thu phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  c¸n bé  ®ñ    c«ng  nh©n    viªn chuyªn tr¸ch,ph¶i tuyÓn      dông thªm  ngêi ®Ó     thùc hiÖn  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  ® îc chitr¶tiÒn ¬ng  c¸c kho¶n    ªnquan  th×        l vµ    chili   kh¸c nh    b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ  y  cho  nh÷ng ngêilao ®éng        thuªngoµitheo    chÕ  ®é  cña  Nhµ   nícquy  ®Þnh. ViÖc      chitr¶tiÒn thïlaocho    c«ng        c¸n bé  nh©n    viªnchuyªn tr¸chph¶ilµm        viÖc ngoµigiê vµ      tiÒn thuªlao ®éng        ngoµibiªnchÕ      nªu    trªnph¶ic¨n cø      vµo  hîp ®ång      lao®éng    thuªngoµi,b¶ng    chÊm   c«ng lµm thªm    giêhoÆc     lao ®éng  thuª ngoµi,b¶ng  thanh      kª  to¸n tiÒn ¬ng, tiÒn    l   thu    c¸c kho¶n    lao vµ    chikh¸c  li   ªnquan  ký  cã  nhËn  cña ngêilao ®éng, kÌm        theo  chøng          theo  tõ hîp lý, lÖ  hîp quy ®Þnh  cña  Nhµ  níc. Toµn  sè  bé  tiÒn ® îct¹m      trÝch ®Ó       l¹ (50%)  i nªu  i   ®iÓm   t¹ tiÕta    nµy ®¬n  vÞ ph¶isö    dông  ®óng môc  ®Ých. Cuèi n¨m      quyÕt    to¸nnÕu  cha    chihÕt    th× ph¶inép  cßn      sè  l¹vµo  i ng©n  s¸ch nhµ    níc. b)  tiÒn  Sè  phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îcsau      ) sè  ®∙      khitrõ(­  tiÒn tiÒn t¹m      trÝch  theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  i   ®iÓm   t¹ tiÕta  nµy,sè    cßn    l¹ (50%)  quan    i c¬  thu thuéc  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  ph¶inép    ngay  vµo  ng©n  s¸ch trung     ¬ng theo  ch¬ng,lo¹     ikho¶n,h¹ng ¬ng  ,   t øng. Thêih¹n      nép  tiÒn vµo    ng©n  s¸ch  nhµ    nícthùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  cña Côc thuÕ  tØnh,thµnh    phè    n¬i®¬n  vÞ  ®ãng      trôsë,nhng  chËm   nhÊt vµo    nµy  th¸ngsau  10    ph¶inép    hÕt  ph¶inép  sè    cña th¸ngtr   íc. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1.    C¬ quan  thuÕ    n¬i ®¬n   thu  vÞ  phÝ,  phÝ   lÖ  ®ãng    cã  trô së  tr¸ch   nhiÖm  cÊp        biªnlai tiÒn phÝ, lÖ  thu     phÝ  cho  quan    c¬  thu.KiÓm     tra,®«n ®èc  c¸c c¬    quan   thu phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    chÕ  thu nép,qu¶n    ®é      lýtiÒn phÝ, lÖ     
  3. 3 phÝ; qu¶n    sö    lývµ  dông        biªnlai tiÒn;thùc hiÖn    thu     sæ s¸ch,chøng    to¸n   tõkÕ    theo ®óng    chÕ  quy  ®é  ®Þnh. 2. Hµng    n¨m  quan    c¬  tµichÝnh  cïng cÊp    phèihîp víi quan        c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng duyÖt dù    xÐt duyÖt quyÕt to¸nthu chicña  quan      to¸nvµ              c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ. 3. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.Mäi quy ®Þnh  íc®©y  tr   vÒ phÝ thÈm ®Þnh  ®iÒu  kiÖn hµnh nghÒ  chÕ biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  kh¸c,lÖ    phÝ cÊp giÊy phÐp  hµnh nghÒ  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m   s¶n  kh¸c  i   tr¸ víiquy    ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  cã    cÇn ph¶n  kÞp    ¸nh  thêivÒ  Bé    TµichÝnh  Bé  vµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n ®Ó     nghiªncøu      gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2