intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ của Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ của Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ của Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ của Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña liªn tÞch T æ n g  c ôc B u  ®i Ö n  ­ T æ n g  côc  ¶i q u a n   h Sè  06/1998/TTLT­T C B §­T C H Q  n g µ y   11 th¸ng 12 n¨ m  1998 V Ò  viÖc lµ m  thñ  tôc  ¶i q u a n  ® èi víi u  p h È m ,   u  kiÖ n, v Ët p h È m ,  h  b b h µ n g   o¸ xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  g öi q u a  d Þ c h  v ô   u  c h Ý n h   h b vµ c h u y Ó n   p h¸t n h a n h ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 24­ 1990; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  11­ 12­ 1997 cña ChÝnh   phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  th«ng; Tæng  côc  ®iÖn  Tæng   Bu  vµ  côc    H¶i quan thèng nhÊt    qui ®Þnh  tr¸ch  nhiÖm, mèi  quan    hÖ c«ng    t¸c trong viÖc lµm thñ tôc    h¶i quan  ®èi    víibu  phÈm,  kiÖn,vËt phÈm,  bu      hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    göiqua  dÞch vô  bu chÝnh  chuyÓn    vµ  ph¸tnhanh  sau: nh  I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit      îng chÞu  ®iÒu  sù  chØnh  cña  Th«ng   tnµy  lµ:    ­Chñ hµng  bu  cã  phÈm,  kiÖn,vËtphÈm,  bu      hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  íi®©y   (d   cßn      gäi lµ ngêi göi khi xuÊt        khÈu hay ngêi nhËn      khi nhËp  khÈu); C¸c doanh nghiÖp  îcphÐp  ®   kinh doanh      c¸cdÞch  bu  vô  phÈm,  kiÖn, bu    dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  vËt phÈm,      hµng ho¸,vµ    dÞch  bu  vô  chÝnh  uû  th¸cquèc  (d     tÕ  íi®©y      gäilµdoanh  nghiÖp)­lµ®¹idiÖn         cña  chñ  hµng;     ­Ngêikh¸c® îcchñ        hµng  quyÒn    uû  hîp ph¸p. 2. C¸c    ®èi îng  t nªu      trªnkhixuÊt khÈu, nhËp      khÈu  phÈm     ),bu  bu  (trõth   kiÖn,vËtphÈm,      hµng    ho¸ ®Òu   ph¶i: ­ Lµm     thñ      tôc h¶i quan; chÞu  kiÓm       sù  tra,gi¸m    qu¶n    s¸tvµ  lý cña c¬  quan    H¶iquan; ­Nép  thuÕ  lÖ    ®ñ  vµ  phÝ; ­ Thùc    hiÖn ®Çy       tôc qui ®Þnh  ®ñ c¸c thñ      cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn  ngµnh theo qui®Þnh      cña ph¸p luËt.   3.VËt    phÈm,  hµng      ho¸ göitrong bu    phÈm,  kiÖn  bu  hoÆc  trong c¸ckiÖn      hµng  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu    göi qua  dÞch  bu  vô  chÝnh  chuyÓn  vµ  ph¸t  nhanh      lµ vËt phÈm, hµng  ho¸ kh«ng thuéc Danh  môc cÊm  xuÊt,cÊm     nhËp  cña    níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam,    kh«ng thuéc Danh  môc  cÊm   nhËp  khÈu  cña    nícnhËn  quy  vµ  ®Þnh  cÊm     göicña  §iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  Nhµ  nícViÖtNam   tham        ®∙  giahoÆc   kÕt. ký  §èivíi       phÈm,  vËt hµng    ho¸ thuéc Danh    môc  cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn  ngµnh  th×  quan    c¬  H¶i quan híng dÉn    c¸c ®èi îng  t nªu  it¹ ®iÓm   trªn®©y  1    li     lµm        quan  ªnhÖ vµ  thñ tôcvíic¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    theo qui®Þnh. Trêng       
  2. 2 hîp    x¸c ®Þnh  kh«ng  néidung    râ  cã    viph¹m    qui ®Þnh  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    trongvËtphÈm,      hµng      quan    ho¸ th× c¬  H¶i quan tiÕn hµnh    hoµn      tÊtthñ tôc.     4. ViÖc miÔn thuÕ, thu    thuÕ  hoµn  vµ  thuÕ; viÖc    phÝ      thu lÖ  h¶iquan  vµ    c¸c kho¶n    thu kh¸c ph¶ithùc hiÖn        theo    qui®Þnh  hiÖn  hµnh cña  Nhµ    níc, híng dÉn  thùc hiÖn    cña  Tµi chÝnh  Tæng   Bé    vµ  côc    H¶i quan. C¬     quan    H¶i quan niªm  yÕt  c«ng khaic¸cqui®Þnh  trªnt¹ nh÷ng          nªu      i n¬ilµm    thñ tôc. Doanh  nghiÖp thuéc ngµnh  ®iÖn  îchëng              i   Bu  ®   thïlao khithu hé c¸clo¹  thuÕ  lÖ  vµ  phÝ  cho ngµnh    H¶i quan    t¹ nh÷ng    i n¬ikh«ng  tæ  cã  chøc   H¶i quan  theo møc    qui®Þnh  (1%)    thuÕ  lÖ  trªnsè  vµ  phÝ  thu hé.Doanh  ®∙      nghiÖp së  t¹  ithuéc ngµnh  ®iÖn  tr¸chnhiÖm   Bu  cã    cuèimçi    n¨m tËp    sè  hîp   tiÒn  thuÕ,  lÖ phÝ  thu hé  x¸c nhËn  ®∙    cã    cña    H¶i quan  ®iÖn    bu  göiCôc    H¶i quan tØnh,  thµnh phè    ®Ó lµm  së  c¬  chuyÓn    tr¶kho¶n      îchëng. thïlao®   Tæng   côc H¶i quan  hµng  n¨m  trïthªm  dù    nguån  kinh phÝ ng©n  s¸ch  Nhµ    níccÊp  cho ngµnh   H¶i quan      tiÒn thïlao do  ®Ó bïsè        ngµnh  ®iÖn    Bu  thu hé thuÕ, lÖ    phÝ  (1%).Côc      H¶i quan tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   dù  cã    lËp  to¸n n¨m      vÒ nguån      chi tr¶,hµng  n¨m chuyÓn  tiÒn        sè  thïlao tr¶cho doanh  nghiÖp  t¹  së  i thuéc ngµnh  ®iÖn  bu  ®ång    thêicuèimçi    n¨m tæng  quyÕt  hîp  to¸nvíi    Tæng  côc    H¶i quan. 5.Tr¸chnhiÖm      cña  Tæng  côc  ®iÖn: Bu  5.1.Tæng     côc  ®iÖn  Bu  c¨n  quy  cø  ®Þnh  hiÖn hµnh  sau    vµ  khithèng  nhÊt víi     Tæng côc    H¶i quan    ra QuyÕt ®Þnh thµnh    côc  lËp Bu  Ngo¹idÞch,Bu      côc  KiÓm   quan,Bu    côc  Cöa khÈu. 5.2.   Tæng  côc  ®iÖn  Bu  chØ  ®¹o    c¸cdoanh  nghiÖp  trÝcho    bè    H¶i quan  bu ®iÖn  ®Þa  ®iÓm  lµm viÖc, m Æt     b»ng  kiÓm     tra hµng ho¸,n¬i ® Æt       m¸y  kiÓm     tra,kho  gi÷ hµng  t¹m    chê  lýphï hîp víi®iÒu  xö          kiÖn hiÖn      cã;t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho    i H¶i quan  ®iÖn  Bu  thùc hiÖn      yªu cÇu  nghiÖp  qu¶n      vô  lýh¶i quan. 6.Tr¸chnhiÖm      cña  Tæng  côc    H¶iquan: 6.1.C¨n  qui®Þnh    cø    cña ChÝnh phñ  §Þa  vÒ  ®iÓm  kiÓm       trah¶iquan  ngoµikhu    vùc cöa khÈu, Tæng    côc    H¶i quan    ra quyÕt  ®Þnh  c«ng  nhËn §Þa  ®iÓm  kiÓm       tra h¶i quan  i     t¹  lý chuyÓn  §¹i ph¸tnhanh, bu      chÝnh  th¸c vµ  uû    C«ng    ªndoanh. tyli   6.2.Tæng     côc    H¶i quan  chØ  ®¹o Côc    H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh  phè  bè    trÝ ph¬ng  tiÖn kü    thuËtnghiÖp  vµ    H¶i quan    vô  c¸n bé    lµm viÖc  i   t¹  Bu  c¸c côc NgoaÞ  dÞch,Bu    côc  KiÓm  quan,Bu    côc  Cöa khÈu, §Þa    ®iÓm  KiÓm     tra h¶iquan      ®Ó b¶o  ®¶m  viÖc lµm  tôc h¶iquan  thñ      ®èi    phÈm,  kiÖn, víibu  bu    vËtphÈm,    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  îcnhanh  ®   chãng,thuËn  i   lî . 7. ViÖc    phèihîp    lµm viÖc gi÷a H¶i quan  ®iÖn  doanh      Bu  vµ  nghiÖp së  t¹ : i 7.1.Thêigian lµm        viÖc  cña    H¶i quan  ®iÖn      Bu  lµthêigian lµm    viÖc theo  giê hµnh    chÝnh. Trêng    hîp  yªu  do  cÇu      vÒ thêigian  khai th¸c bu      phÈm,  bu  kiÖn, vËt phÈm,      hµng ho¸ ngoµi giê hµnh      chÝnh, Doanh    nghiÖp  t¹  së  i ph¶i  b¸o vµ    ®¨ng  tr     ký  ícthêigian lµm    viÖc ngoµigiêvíi           quan  ®iÖn. C¨n  H¶i Bu    cø  yªu cÇu thùc tÕ,H¶i quan  ®iÖn  tr¸chnhiÖm         Bu  cã    ph©n  c«ng nh©n      viªnh¶i quan  lµm  viÖc ngoµi giê theo        thêigian  ®¨ng  ®Ó   ®∙  ký  phôc  ho¹t   vô    ®éng  kinh doanh    cña  doanh nghiÖp  ®¶m   vµ  b¶o yªu cÇu  qu¶n    lý.Doanh  nghiÖp 
  3. 3 së  i tr¸chnhiÖm   t¹ cã    thanh      to¸nchiphÝ  lµm viÖc ngoµigiê cho        H¶i quan Bu  ®iÖn          phïhîp víiQui chÕ lµm viÖc gi÷a haibªn.       7.2.C¨n  vµo      cø  néi dung  cña  Th«ng    t nµy  ®iÒu  vµ  kiÖn thùc      tÕ, H¶i quan  ®iÖn  doanh  Bu  vµ  nghiÖp  t¹ x©y  së    i dùng    Qui chÕ lµm viÖc  trong quan    hÖ  c«ng    t¸cgi÷a    hai bªn, trong    vÊn        ®ã cã  ®Ò thêigian  lµm viÖc cña    H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   vµ    thanh  to¸n chi phÝ      cho  H¶i quan  ®iÖn  bu  lµm viÖc  ngoµigiêhµnh      chÝnh    qui®Þnh   t¹ ®iÓm     i 7.1 trªn. 7.3.Côc      H¶i quan TØnh, Thµnh  phè  Côc  vµ  qu¶n    ®iÖn  lýBu  khu vùc  cã tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra,gi¸m    hµng  s¸tvµ  n¨m  tæng kÕt    rótkinh nghiÖm       c¸c néidung    trongc«ng      t¸cphèikÕt      hîp lµm  viÖc gi÷a H¶i quan  doanh      vµ  nghiÖp  së  i t¹ . 8.Mét  tõng÷    sè    trongTh«ng     tnµy  îchiÓu  sau: ®   nh  8.1.Bu    côc  Ngo¹idÞch    côc  trao®æi    lµBu  cã    chuyÓn      chÝnh  thvíibu  n­ ícngoµi,®ång        thêicòng      lµn¬ilµm        thñ tôch¶iquan      phÈm   kiÖn, ®èi víibu  bu    vËtphÈm,    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    göitheo dÞch  bu    vô  chÝnh. 8.2.Bu    côc  KiÓm  quan    côc  lµ Bu  lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi      víic¸c bu  phÈm,  kiÖn  bu  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    göitheo dÞch  bu  vô  chÝnh, ®ång      thêi tæ  chøc viÖc  nhËn    ph¸tbu  göivµ    phÈm,  kiÖn  bu  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 8.3.Bu    côc  Cöa  khÈu    côc  îc ® Æt   cöa  lµ Bu  ®   ë  khÈu    i   biªn gií ®Ó lµm    nhiÖm   giao  vô  nhËn  trao ®æi  vµ    chuyÓn    êng  gi÷a  th ® bé  ViÖt Nam         víiníc l¸ng giÒng  chung    cã  biªn gií     i ®ång    , thêilµm  thñ tôc nhËn    ph¸t bu  göi vµ    phÈm,  kiÖn  bu  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 8.4.§Þa    ®iÓm  KiÓm       trah¶iquan   lµ®Þa  ®iÓm  n»m  trong hay    ngoµic¬    së kinh doanh    dÞch  chuyÓn  ph¸tnhanh,dÞch  bu  vô        vô  chÝnh  th¸cquèc  uû    tÕ  îc qui ®Þnh     ®     ®Ó lµm  thñ      tôc h¶i qua  ®èi    víivËt phÈm,  hµng ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu    göi qua doanh  nghiÖp, ®¹i lý vµ        c«ng    ªndoanh  ty li   thùc  hiÖn dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  quèc      tÕ,c¸cdoanh  nghiÖp  lµm  dÞch  uû  vô  th¸cbu    chÝnh  quèc tÕ. 8.5.DÞch  bu    vô  chÝnh    lµ dÞch  nhËn    chuyÓn    phÈm,  vô  göivµ  ph¸tbu  bu kiÖn  c¶  kÓ  dÞch  ® Æc   vô  biÖt     kÌm  phÈm   kiÖn  bu  bu  theo      c¸c qui®Þnh  cña    Tæ chøc  ªnminh  chÝnh  li   bu  ThÕ     gií(UPU).  i    8.5.1.Bu    phÈm   bao  gåm   ,bu  th  thiÕp,gãinhá,Ên        phÈm,  häc  phÈm   ng­ êimï.   a. Th      lµb¶n  ch÷    viÕthoÆc     inmang    néidung th«ng    tingi÷a ngêigöivµ        ngêinhËn. Th  îcbá      ®   vµo  phong  hoÆc     îcd¸n  b×  gãi®   kÝn.Th  khèil       cã   îng tèi ®a    kg.Trong    lµ2    thkh«ng  îc®ùng    ®   vËtphÈm, hµng    ho¸ hoÆc  ngo¹itÖ.   Th    d¸n  göicã  tem  chÝnh  bu  hoÆc   ®ãng  cã  dÊu  cña  m¸y      incícthay tem    lµ th göi theo        dÞch  c¬  vô  b¶n. Th      göi qua  dÞch  chuyÓn  vô  ph¸tnhanh  îc   ®   thÓ hiÖn  hiÖu  ký  “Th”hoÆc     “Letter”  . b. Ên    phÈm       lµ c¸c b¶n ch÷ viÕt,b¶n        in trªngiÊy hoÆc       trªnvËt liÖu th   ­ êng dïng cho  lo¸t ® îcinhoÆc   Ên    vµ      sao chôp  thµnh nhiÒu b¶n  gièng nhau.   Ên phÈm       êng    khigöith ®Ó ngá  hoÆc   nÕu    gãikÝn  mét  gãc  bäc  vá  ph¶i® îc     c¾t  ®Ó   ra  chøng minh    néidung  bªn trong.Ên    phÈm   khèil         cã   îng tèi®a lµ 5  kilogram. 8.5.2.EMS       lµ dÞch  bu  vô  phÈm   chuyÓn ph¸tnhanh  Ên    cã  ®Þnh    thêi gian chuyÓn    ® îccung    ph¸tvµ    cÊp  theo qui®Þnh      cña UPU.
  4. 4 8.5.3.Mét  dÞch  ® Æc     sè  vô  biÖtsö    dông kÌm  phÈm,  kiÖn  ph¸t bu  bu  nh    nhanh  (EXPRESS),bu    phÈm  kh«ng ®Þa   chØ  (chuyÓn    phÈm,  ph¸tÊn  qu¶ng  c¸o), . .. 8.6.DÞch  ChuyÓn      vô  ph¸tnhanh (®îc viÕtt¾t lµ CPN)            lµ dÞch  hîp vô    t¸cvíi       C«ng    c¸c tychuyÓn    ph¸tnhanh quèc  ®Ó   tÕ  nhËn    i   göit¹ n¬igiao dÞch      hoÆc   i t¹ nhµ, chuyÓn  ph¸tnhanh    vµ    ®Õn  ®Þa   chØ  nhËn    phÈm,    c¸c Ên  tµi liÖu,chøng    , vËt phÈm,    tõ,th     hµng ho¸,kÓ   c¸c kiÖn    c¶    hµng nÆng   cña tæ  chøc, c¸ nh©n      trong vµ    ngoµiníc (Door to Do   Services)theo            or    thêigian ®∙  ® îcc«ng  tr   bè  íc. 8.7.DÞch  Bu    vô  chÝnh  th¸clµ dÞch  mµ   uû      vô  chñ  hµng  tho¶ thuËn  vµ  uû quyÒn  cho doanh nghiÖp kinh doanh dÞch  bu  vô  chÝnh  thùc  hiÖn mét  phÇn  hay toµn  viÖc  bé  chÊp nhËn, chuyÓn        ph¸tvËt phÈm,  hµng        ho¸ víic¸c yªu cÇu  ®Þa   vÒ  ®iÓm, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thêigian      giao nhËn  c¸c vµ    yªu cÇu  Æc     ® biÖtvÒ    chuyÓn    tèc®é  ph¸t. 8.8.H¶i quan  ®iÖn            bu  lµ tªngäichung   îng H¶i quan  lùc l     cÊp cöa khÈu  thùc hiÖn qu¶n    lý Nhµ         níc vÒ h¶i quan  ic¸c Bu  t¹    côc  Ngo¹idÞch, Bu      côc  KiÓm  quan  Bu  vµ  côc  Cöa  khÈu  t¹ c¸c§Þa  vµ      i ®iÓm   kiÓm      trah¶iquan. 8.9.Bu    phÈm,  kiÖn,kiÖn  bu    hµng  thõa nhËn  v«    lµ: ­Nh÷ng  phÈm,  kiÖn,kiÖn    bu  bu    hµng  nhËp  khÈu  hoµn  ®∙  thµnh      thñ tôc nhËp khÈu   mµ kh«ng    îccho  ph¸t®   ngêinhËn  còng    vµ  kh«ng  thÓ  hoµn    îc l¹ ®   i nícgèc  mÊt    v×  ®Þa chØ hoÆc   ngêigöitõchèikh«ng  do          nhËn  i l¹ ; ­ Nh÷ng  phÈm,  kiÖn, kiÖn  bu  bu    hµng xuÊt khÈu  c¸c níc chuyÓn  bÞ      hoµn  ViÖt Nam       l gi÷ qui®Þnh    vÒ    qu¸ thêih¹n u      mµ kh«ng      îccho  tr¶l¹ ®   i ngêi   göihoÆc   ngêigöitõchèinhËn.   do          II. Þ c h  v ô  b u  c h Ý n h  D (c¸cdÞch  nªu      vô  t¹ §iÓm    i 8.5 phÇn  I) 1.NhËp    khÈu: 1.1.Thñ      tôcgiao nhËn,chuyÓn      tiÕp: 1.1.1. H¶i quan  cöa khÈu t¹  ic¸c c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, c¶ng hµng    kh«ng, cöa    khÈu  êng    xe    ªnvËn  ® bé, ga  löa li   quèc  (d   tÕ  íi®©y     gäichung    lµ H¶i quan    cöa  khÈu) c¨n cø      vµo  phiÕu giao nhËn    chuyÕn    th m¸y  bay (CN38),   chuyÕn      th göiqua  êng  ® thuû,bé    (CN37, CN41)  tr¸chnhiÖm     cã    gi¸m    s¸tviÖc  giao nhËn  ,gãi bu  tói    phÈm,  kiÖn, containernguyªn  bu      ®ai kiÖn  ph¬ng  tõ  tiÖn vËn chuyÓn  gi÷a doanh  nghiÖp kinh doanh dÞch  bu  vô  chÝnh    víic¬  quan vËn    t¶i . H¶i quan    cöa  khÈu  nhËp  ®Çu       vµo  tiªnc¨n cø  thùc tÕ  phÈm,  kiÖn    bu  bu  ®Ó   vµ    lËp  x¸c nhËn  vµo  phiÕu  02  chuyÓn  tiÕp (theo mÉu   Tæng      do  côc    H¶i quan  ban  hµnh);®ång          thêimë sæ theo    dâi,vµo    sæ theo  tù tõng  thø    chuyÕn  th cã      ghichÐp  ®Çy  t×nh  ®ñ  h×nh, kÕt    qu¶  gi¸m    íckhichuyÓn  s¸ttr     tiÕp cho    H¶i quan  ®iÖn      Bu  ®Ó lµm    thñ tôc. Trêng  hîp thiÕu c¸c phiÕu CN37, CN38, CN41  nh©n  viªn cña    doanh  nghiÖp  c¨n cø      vµo  tói    sè  , nhËn  gãi thùc tÕ    phiÕu    ®Ó lËp  giao nhËn    CN37, 
  5. 5 CN38  hoÆc  CN41.  C¸c  phiÕu    míinµy  îclËp  ícsù  ®   tr   chøng  kiÕn  ph¶icã  vµ    x¸c nhËn    cña    H¶i quan  cöa khÈu  nhËp ®Çu     c¬  tiªnvµ  quan  vËn  . t¶i PhiÕu  nµy  cïng    víiphiÕu  chuyÓn  tiÕp  H¶i  do  quan  cöa khÈu lËp  gi¸ trÞ  cã    cho  chuyÓn  tiÕp  tói        côc  sè  , ®ã vÒ Bu  gãi Ngo¹idÞch      ®Ó lµm  tôc tiÕp,hay  thñ      ®Ó   quan    c¬  H¶i quan thùc hiÖn    viÖc kiÓm      viph¹m  trakhicã    ph¸p luËt.   1.1.2.KÕt    thóc thñ tôc giao nhËn            víichñ ph¬ng tiÖn vËn  ,     t¶i tuú ph¬ng    tiÖn vËn chuyÓn, bao  chøa  ,   phÈm,  kiÖn        b×  tói  bu  gãi bu  mµ H¶i quan  cöa  nhËp  nhËp    d¸n niªm phong  hoÆc  cÆp  ch×    ®Ó chuyÓn  tiÕp vÒ  côc    Bu  Ngo¹i   dÞch.NÕu     ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  kh«ng thÓ niªm  phong  îchoÆc   lýdo  ®   v×    an ninh th× H¶i quan        cöa khÈu nhËp  ph¶icö    ngêi®i    .   ¸p t¶i 1.1.3.Trêng    hîp  ,gãi bu  tói    phÈm,  kiÖn, container göi theo  êng  bu        ® biÓn,® êng    hµng  kh«ng,® êng    êng  löaquèc  mµ     bé,® xe    tÕ  ph¶ichuyÓn    tiÕp  ®Õn   côc  Bu  Ngo¹idÞch  ®Þa     cã  chØ  kh«ng cïng ®Þa  ph¬ng    víicöa khÈu  nhËp  ®Çu     tiªnth× H¶i quan  cöa khÈu  c¨n  CN37,  cø  CN38,  CN41     ®Ó lËp  phiÕu chuyÓn  tiÕp ngay      t¹ cöa  i khÈu  giao cho  quan    c¬  vËn  . t¶i 1.1.4.Trêng    ,   phÈm,  kiÖn      hîp tói  bu  gãi bu  khigiao nhËn    hoÆc   nhËp  ®∙  kho c¶ng  nhng  mÊt  bÞ  niªm  phong gèc hoÆc   thñng,r¸ch,ít  bÞ      ,thõa,thiÕu     so    víiphiÕu  giao nhËn        th× H¶i quan cöa    khÈu nhËp  tr¸chnhiÖm    cã    x¸cnhËn  vµo    biªn b¶n  îc lËp  ®   gi÷a bªn    giao (C¬ quan vËn    t¶ihay  ¬ng  c¶ng) vµ  th vô    bªn nhËn  (nh©n    viªncña  doanh nghiÖp).H¶i quan      thùc hiÖn    niªm phong cho  chuyÓn  Bu  vÒ  côc  Ngo¹idÞch.   Trêng  hîp    khi nhËn  containervíic¬      quan  vËn  ,niªm  t¶i  phong nguyªn  vÑn, nhng        khidìhµng    ®Ó xÕp    chuyªn dïng cña  lªnxe      doanh nghiÖp,mµ       ph¸t hiÖn thõa,thiÕu hoÆc       suy      tói bÞ  gãi suyÓn    th× nh©n    viªncña doanh nghiÖp  lËp    biªn b¶n    tói    vÒ sè  , nhËn  gãi thùc tÕ    hoÆc   tóibÞ  sè    suy  suyÓn  H¶i vµ    quan  cöa khÈu  nhËp  gi¸m    x¸c nhËn  s¸t,ký    vµo  biªn b¶n    ®ã.  tóigãi suy  Sè      suyÓn  îcH¶i quan  ®     niªm phong  chuyÓn  Bu  vÒ  côc  Ngo¹idÞch.   1.2.Thñ        tôch¶iquan    côc  t¹ Bu  i Ngo¹idÞch:   C¨n  phiÕu  cø  chuyÓn  tiÕp do      H¶i quan  cöa khÈu      lËp,H¶i quan  ®iÖn  bu  kiÓm     tra t×nh tr¹ng niªm    phong  íc khi ph¸  nh∙n  tr     bá  niªm phong  hoÆc  c¾t  cÆp  ch× cña    H¶i quan cöa khÈu  nhËp  ícsù  tr   chøng  kiÕn cña  doanh  nghiÖp.  H¶i quan  ®iÖn    bu  gi¸m        ,   phÈm,  kiÖn  îc ®ì    s¸ttõ khitói  bu  gãi bu  ®   tõ ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  cho ®Õn     khidoanh  nghiÖp  khaith¸cxong  x¸c nhËn      vµ    vµo  01 phiÕu  chuyÓn  tiÕp chuyÓn        tr¶H¶i quan cöa khÈu nhËp    ®Ó theo dâi.   Tói,gãibu      phÈm,  kiÖn    bu  khikhaith¸c® îcph©n        thµnh  bèn  i lo¹ : a.ChuyÓn    tiÕp tínícthø  (qu¸c¶nh);       ba    i b.ChuyÓn    tiÕp tíBu      côc  i Ngo¹idÞch    kh¸cë    trongníc;   c.ChuyÓn    tiÕp tíc¸cBu        côc  i KiÓm   quan,Bu    côc  Cöa  khÈu; d. Bu    phÈm,  kiÖn  ®Þa   bu  cã  chØ ngêinhËn  i   t¹ nh÷ng tØnh,thµnh    phè  kh«ng  Bu  cã  côc KiÓm  quan  îc lµm  tôc h¶iquan  ®   thñ      ngay  i côc  t¹ Bu  Ngo¹i  dÞch nhËn  phÈm,  kiÖn. bu  bu  H¶i quan  ®iÖn  ªntôc gi¸m      ,gãi bu  bu  li     s¸tc¸c tói    phÈm,  kiÖn  bu  cho  ®Õn     khilµm xong thñ    tôc chuyÓn tiÕp  i   tí níc thø    i côc    ba, tí Bu    Ngo¹idÞch    kh¸c,Bu    côc  KiÓm  quan, Bu    côc  Cöa  khÈu  hoµn  vµ  thµnh  tôc h¶iquan  thñ      cho    phÈm, bu  c¸cbu    kiÖn  ®Þa  cã  chØ  nhËn    t¹ nh÷ng    i n¬ikh«ng  H¶i quan  cã    bu ®iÖn. 
  6. 6 §èivíi phÈm,  kiÖn          bu  bu  lµtµiliÖu,s¸ch b¸o,Ên        phÈm,  b¨ng ®Üa   trÞ cã    gi¸díimøc       miÔn  thuÕ    qui®Þnh  cho  phÈm,  kiÖn  sau    hoµn  bu  bu  th×  khi®∙  tÊtthñ tôc víi quan          c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    hoÆc  sau    quan    khic¬  H¶i quan  ®∙    x¸c ®Þnh    râ kh«ng  néidung    cã    viph¹m  quy ®Þnh qu¶n    chuyªn ngµnh  lý    th× doanh  nghiÖp  chØ   khaib¸o    tæng  bu  sè  phÈm,  kiÖn  bu  trong mçi    ngµy  vµo chung  mét  tê khaivíiH¶i quan  ®iÖn  kÌm  bé          bu  cã  theo danh  môc  hµng  cña tõng bu    phÈm,  kiÖn. bu  1.3. Thñ    tôc    h¶i quan trong  êng  tr hîp doanh nghiÖp thay  Æt   m ngêi   nhËn: 1.3.1.Nh÷ng  phÈm,  kiÖn  ®Þa     bu  bu  cã  chØ  nhËn  nh÷ng    ë  n¬i kh«ng  cã H¶i quan  ®iÖn  Bu      Bu  do  côc  Ngo¹idÞch,Bu      côc  KiÓm   quan,Bu    côc  Cöa  khÈu  thay m Æt     ngêi nhËn      ®Ó lµm      thñ tôc nhËp khÈu, ph¶inép  íc cho        tr   H¶i quan  tiÒn  sè  thuÕ  lÖ  vµ  phÝ    mµ ngêi nhËn    ph¶i nép    theo    qui ®Þnh,  ph¶i  thùc hiÖn    ®Çy  c¸c qui®Þnh  ®ñ      cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh. Sau        khi hoµn  thµnh  thñ tôc    h¶i quan, c¸c  phÈm,  kiÖn    doanh    bu  bu  ®ã do  nghiÖp  qu¶n    tæ  lývµ  chøc  chuyÓn    ph¸t®Õn   ngêinhËn.   1.3.2.Trêng    hîp  phÈm,  kiÖn  bu  bu  kh«ng  ph¸t® îc cho      ngêi nhËn    sau  thêih¹n l gi÷theo qui®Þnh       u        th× sau    îcchuyÓn  khi®   hoµn,doanh    nghiÖp  yªu  cÇu    H¶i quan  ®iÖn  Bu  lµm      thñ tôc kiÓm    phÈm,  kiÖn.Côc    l¹ bu  i bu    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè lµm          thñ tôc tr¶l¹ cho  i doanh  nghiÖp  tiÒn thuÕ  lÖ  sè    vµ  phÝ  ®∙ øng  íctrong thêih¹n  tr       sím  nhÊt    theo  quy  ®Þnh  hoµn  vÒ  thuÕ cña  Tµi Bé    chÝnh,®ång      thêicuèimçi n¨m      tæng    hîp quyÕt to¸nvíi       Tæng  côc    H¶iquan. 1.4.Thñ        tôch¶iquan  trongtr   êng    m Æt   hîp cã  ngêinhËn:   Nh©n     viªn cña  doanh  nghiÖp  cïng ngêi nhËn    xuÊt tr×nh  phÈm,    bu  bu  kiÖn      ®Ó H¶i quan  kiÓm    tra.Doanh  nghiÖp chØ  lµm        phÈm,  thñ tôcph¸tbu  bu  kiÖn sau    hoµn  khi®∙  thµnh      thñ tôcnhËp  khÈu.Trêng        hîp khi®ang  lµm hoÆc   ®∙ hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan    mµ ngêinhËn      tõchèinhËn  phÈm,  kiÖn    bu  bu  ®ã  th× H¶i quan  chuyÓn    i tr¶ l¹ doanh nghiÖp    ®Ó lµm  thñ    tôc hoµn      tr¶ níc gèc theo    qui®Þnh  cña ThÓ   bu  lÖ  chÝnh  quèc        tÕ,trõvËt phÈm,  hµng      ho¸ vi ph¹m    qui®Þnh   t¹ ®iÓm   phÇn   i 3  ITh«ng   tnµy. 2.XuÊt    khÈu: 2.1.Thñ        tôc h¶iquan      phÈm,  kiÖn  ®èi víibu  bu  chuyÓn ®Õn         tõ c¸c n¬i kh«ng  H¶i quan  ®iÖn: cã    Bu  Bu phÈm,  kiÖn  bu  cha lµm        thñ tôc h¶iquan      tõ c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng cã  H¶i quan  ®iÖn    bu  chuyÓn ®Õn     th× doanh  nghiÖp thay m Æt     ngêigöilµm        thñ tôch¶iquan          víiH¶iquan  ®iÖn. bu  NÕu   phÈm,  kiÖn  bu  bu  ph¶i thu    thuÕ  lÖ  vµ  phÝ    h¶i quan th× doanh  nghiÖp  t¹  së  iøng  íc ®Ó   tr   nép cho H¶i  quan  ® îc hëng    vµ    thïlao theo    qui ®Þnh    t¹ ®iÓm   phÇn   i 4  ITh«ng   tnµy. NÕu     vËt phÈm,  hµng ho¸    göi trong bu    phÈm,  kiÖn  bu  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn xuÊt khÈu  H¶i quan  ®iÖn    lýdo. Doanh    th×    bu  ghirâ      nghiÖp  t¹  së  ilµm  thñ tôchoµn    côc      tr¶bu  gèc        ®Ó tr¶l¹ngêigöi. i     Trêng   vËtphÈm,  hîp     hµng    ho¸ viph¹m  qui®Þnh  i   nh    t¹ §iÓm   phÇn   3  ITh«ng   tnµy  tuú møc  sÏbÞ  th×    ®é    xö  lýtheo qui®Þnh        hiÖn hµnh. 2.2.NhËn        H¶i quan  ®iÖn:   göit¹ n¬icã    i Bu 
  7. 7 2.2.1.T¹iBu      côc  KiÓm  quan: ngêi göi lµm        thñ      tôc h¶i quan  doanh  vµ  nghiÖp lµm      thñ tôcnhËn    göitheo qui®Þnh      hiÖn hµnh.Bu    phÈm   kiÖn  bu  sau  khihoµn    thµnh        thñ tôch¶iquan  îcchuyÓn  ®   ®Õn   côc  Bu  Ngo¹idÞch      ®Ó lµm  thñ tôc®ãng      chuyÕn          thgöira nícngoµi. 2.2.2T¹iBu      côc  Ngo¹idÞch, Bu      côc  Cöa  khÈu: ngêigöilµm              thñ tôc h¶i quan  doanh  vµ  nghiÖp  lµm thñ    tôc nhËn    göi theo    qui ®Þnh  hiÖn hµnh. Bu    phÈm   kiÖn  hoµn  bu  ®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan      tõn¬ikh¸cchuyÓn    ®Õn   kh«ng  ph¶ilµm            l¹ thñ tôc h¶iquan    i mµ chØ  kiÓm    tranh∙n niªm    phong,cÆp     ch×.Tr­   êng    nghivÊn, H¶i quan  thÓ  hîp cã        cã  lµm      i thñ tôc t¸ kiÓm  ícsù    tr   chøng  kiÕn  cña  doanh  nghiÖp. Bu côc Cöa  khÈu  chØ  lµm thñ    tôc ®ãng  chuyÓn   ®èi    th víinh÷ng  bu  phÈm,  kiÖn  bu  cña ®Þa  ph¬ng  m×nh    göi tØnh      gi¸p biªn cña      níc l¸ng giÒng  theo b¶n tho¶ thuËn      chitiÕtgi÷a bu    ®iÖn  ®Þa  ph¬ng  cña      phÈm,  hainícBu  bu kiÖn    c¸cníckh¸c® îcchuyÓn  Bu  göi®i          vÒ  côc  Ngo¹idÞch  nªu    nh  trªn. Bu phÈm, bu kiÖn sau khi  hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan ® îc ®ãng  chuyÕn          thgöira nícngoµitheo    ThÓ   bu  lÖ  chÝnh  quèc    sù  tÕ,cã  gi¸m   s¸tcña  H¶i quan.Tuú      theo ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn, H¶i quan      thùc hiÖn    chÕ  gi¸m  ®é  s¸tthÝch      hîp ®¶m   b¶o      phÈm,  kiÖn  tí cöa  tóigãibu  bu  ®ã   i khÈu  qui®Þnh  nh    t¹ ®iÓm     i 1.1.2phÇn      IIth«ng   tnµy. Bu phÈm,  kiÖn  bu  kh«ng    îccho  ph¸t®   ngêinhËn    ph¶ichuyÓn    hoµn  vÒ  ViÖtNam,      H¶i quan  ®iÖn  Bu  lµm      thñ tôckiÓm    íckhiph¸thoµn  l¹tr       i ngêigöi.   2.2.3.T¹iCöa      khÈu  xuÊt:H¶i quan      cöa  khÈu  i t¹ c¶ng    hµng  kh«ng,c¶ng    biÓn, c¶ng    s«ng, ga  löa li     xe    ªnvËn  quèc    tÕ, cöa khÈu  êng  c¨n  vµo  ® bé  cø  phiÕu giao nhËn    (CN38,CN37, CN41)  phiÕu      vµ  chuyÓn  tiÕp do      H¶i quan  Bu  ®iÖn lËp    ®Ó nhanh  chãng  lµm  tôc xuÊt vµ  thñ      gi¸m        phÈm,  s¸ttóigãi bu  bu  kiÖn  cho  ®ã  ®Õn     khithùc xuÊt.   H¶i quan cöa khÈu  xuÊt cã    tr¸ch nhiÖm       x¸c nhËn    néi dung thùc xuÊt  trªnphiÕu    chuyÓn tiÕp ®Ó       göicho    H¶i quan  ®iÖn. Bu  III.V Ët p h È m ,   µ n g  h o¸ x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u     h k k thuéc  d Þ c h  v ô  ch uy Ó n  p h¸t n h a n h  vµ b u  c h Ý n h   û  th¸c u 1. H¶i quan      cöa khÈu  i   t¹  c¶ng  c¸c hµng kh«ng, c¶ng    biÓn, c¶ng    s«ng,   ga  löa li   xe    ªnvËn  quèc    tÕ,cöa  khÈu  êng  vµ    ® bé  H¶i quan  ®iÖn  bu  ph¶ib¶o    ®¶m  lµm      thñ tôcxuÊt khÈu, nhËp      khÈu nhanh chãng        ®èi víivËt phÈm, hµng  ho¸ göidÞch  chuyÓn        vô  ph¸tnhanh,bu    chÝnh  th¸c. uû  2. C¸c    doanh nghiÖp  îcphÐp  ®   kinh doanh    dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  vµ  chÝnh  th¸c ® îc thay  Æt   bu  uû      m chñ hµng  lµm thñ      tôc h¶i quan  ph¶i vµ    chÞu  tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    ®Çy  c¸cnghÜa  vÒ  ®ñ    vô  thuÕ  lÖ  vµ  phÝ, vµ    thñ  tôc li     ªnquan  ®Õn       c¸c qui ®Þnh  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  ®èi    víi viÖc xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    vËtphÈm  hµng    ho¸,theo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 3.NhËp    khÈu  3.1.   VËt phÈm,  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  thuéc dÞch  chuyÓn      vô  ph¸tnhanh,   bu chÝnh  th¸cph¶ichÞu  kiÓm    uû      sù  tra,gi¸m    s¸tcña    H¶i quan  cöa khÈu ®Çu   tiªnngay        tõ khithùc hiÖn    viÖc giao nhËn      tõ ph¬ng tiÖn vËn      t¶itheo  tr×nh tù     nªu    t¹ ®iÓm     i 1.1.phÇn    IITh«ng  tnµy.
  8. 8 3.2.C¸c    kiÖn hµng nÆng,  cång kÒnh  îc H¶i quan  ®     cöa khÈu lµm    thñ tôc t¹    i cöa khÈu nhËp  ®Çu     tiªnhoÆc     H¶i quan  ®iÖn  bu  lµm  tôc t¹  thñ    i ®Þa  ®iÓm  ngoµikhu    vùc cöa khÈu  îcqui®Þnh. ®     3.3. §èi víihµng  thuÕ:        cã  ngêi nhËn,    doanh  nghiÖp  îc phÐp   ®   kinh  doanh  dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  bu  vµ  chÝnh  th¸cquèc  hay  uû    tÕ  ngêi®¹i     diÖn  ph¸p  hîp  kh¸c cña    ngêi nhËn      trùc tiÕp ®Õn  nhËn ph¶i     thay m Æt     ngêi  nhËn  thùc hiÖn    ®Çy  chÕ  khaib¸o h¶iquan    têkhaih¶iquan  ®ñ  ®é        trªnbé        vµ  nép  thuÕ  íckhinhËn  ®ñ  tr     hµng theo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 3.4. §èi víivËt        phÈm  kh«ng  thuÕ:  cã  doanh nghiÖp thay  Æt   m ngêi   nhËn  khaib¸o    tæng  theo  sè  tõng chuyÕn vµo  tê khaih¶iquan. H¶i quan  bé            x¸cnhËn    tæng  trªnbé    sè    têkhai. VËt  phÈm, hµng ho¸  hoµn  ®∙  thµnh thñ tôc    h¶i quan kh«ng  îc ®Ó   ®   chung    víivËt phÈm, hµng ho¸ cha lµm hoÆc   cha hoµn  thµnh thñ tôc    h¶i quan. 3.5.Nh÷ng      l«hµng  thuéc dÞch  chuyÓn      vô  ph¸tnhanh,bu    chÝnh  th¸c uû    ® îc phÐp    chuyÓn  tiÕp    tõ cöa  khÈu  nhËp  ®Çu     tiªn(c¶ng  biÓn, c¶ng    s«ng,  c¶ng  hµng  kh«ng, ga  löa li     xe    ªnvËn  quèc    tÕ, cöa  khÈu  êng  ® bé) ®Õn     §i¹ ®iÓm   kiÓm       tra h¶i quan  ngoµi cöa    khÈu  îc quy  ®   ®Þnh  th× H¶i  quan cöa  khÈu  nhËp  ®Çu     tiªnkh«ng  kiÓm         trac¸c l« hµng    c¨n    s¬      ®ã vµ  cø  hå  vÒ l« hµng    lËp phiÕu  chuyÓn  tiÕp giao kÌm        l«hµng  cho  quan  c¬  vËn    t¶ihoÆc  cho  doanh  nghiÖp  cã  vµ  tr¸ch nhiÖm     thùc hiÖn  gi¸m      s¸th¶i quan  nh d¸n niªm  phong,cÆp     chØ  hay    . ¸p t¶i 3.6.§èi víivËt        phÈm,  hµng ho¸ cha lµm thñ      tôc h¶i quan hoÆc  cha  hoµn  thµnh  tôc h¶iquan  t¹m    thñ      nh  gi÷ chê giÊy phÐp cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh, t¹m        gi÷ chê  lýhoÆc     xö    viph¹m  ph¸p    luËtph¶ithùc hiÖn      chÕ  ®é  niªm phong   h¶i quan  ® îc t¹m    vµ    göi vµo kho cña doanh  nghiÖp  H¶i do    quan  qu¶n lý. 4.XuÊt khÈu:     4.1.VËt    phÈm,  hµng      ho¸ khixuÊt khÈu    ph¶ichÞu  kiÓm       sù  tra,gi¸m    s¸t vµ  lµm  ®Çy  thñ tôch¶iquan  ®ñ        ngay      tõ khidoanh nghiÖp  thay m Æt     ngêigöi     hoÆc   ngêigöitrùctiÕp lµm              thñ tôc xuÊt t¹ §Þa    i   ®iÓm  kiÓm      trah¶iquan  cho  ®Õn     khihµng thùc xuÊtt¹ cöa        i khÈu cuèicïng.   §èivíihµng      nÆng, cång  kÒnh, doanh    nghiÖp thay m Æt     ngêigöihoÆc       ngêi göi trùc tiÕp        lµm thñ    tôc xuÊt khÈu    víiH¶i quan cöa  khÈu  nh ®èi    víi hµng xuÊtkhÈu    th«ng  êng  th kh¸c. 4.2.ViÖc    lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi    víivËt phÈm, hµng ho¸  îc ph©n  ®   thµnh    i hailo¹ : 4.2.1.§èi víitµiliÖu,s¸ch b¸o,Ên                phÈm   sau    khihoµn  thµnh  tôc víi thñ      c¬ quan qu¶n    lýchuyªn ngµnh  doanh    th×  nghiÖp chØ khaib¸o    tæng  trªn sè    bé    têkhai  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.H¶iquan  x¸cnhËn    têkhai.       ký    trªnbé    4.2.2.§èi víivËt        phÈm,  hµng ho¸ doanh  nghiÖp thay  Æt   m ngêi göi     hoÆc   ngêigöitrùctiÕp ®Õn             göiph¶ithùc hiÖn      ®Çy  chÕ  khaib¸o    ®ñ  ®é    h¶i quan    trªntõng bé      têkhaitr       íckhixuÊt. 5.Tóingo¹igiao       5.1.Tóingo¹igiao ® îcmiÔn            khaib¸o,miÔn      kiÓm      trah¶iquan.
  9. 9 5.2.Tóingo¹igiao chØ  îcchÊp          ®   nhËn    khimang  dÊu  hiÖu  ngoµidÔ   bªn    nhËn  thÊy,® îc miªn      phong kÑp ch× ngo¹igiao    theo    c¸c §iÒu    íc quèc  vµ  tÕ  §iÒu  Ph¸p  8  lÖnh  quyÒn  ®∙imiÔn    vÒ  u    trõdµnh  cho  quan    c¬  ®¹idiÖn ngo¹i   giao,c¬    quan    vµ  quan    l∙nhsù  c¬  ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam. tÕ   i   5.3.Ngêi ®i        göi hoÆc   nhËn    tóingo¹igiao    ph¶ilµ giao      th«ng    viªnngo¹i   giao,hoÆc       lµ ngêi ® îc c¸c c¬        quan  ngo¹igiao,c¬      quan    vµ      l∙nh sù  c¸c Tæ chøc Quèc  uû  tÕ  quyÒn  hîp ph¸p b»ng giÊy  quyÒn.  uû  Nh©n     îc uû  viªn ®   quyÒn  ph¶icã      thÎd¸n  ¶nh    ®Ó nhËn  diÖn  kh«ng  vµ  hëng    u    nh  bÊt kú  ®∙ig×  dµnh cho giao th«ng      viªnngo¹igiao.   5.4.Trêng  cã  cø    hîp  c¨n  kh¼ng  ®Þnh    néi dung bªn trong cña      tóingo¹i   giao bÞ  dông    l¹m  vµo môc  ®Ých    tr¸ph¸p    i luËtViÖt Nam   §iÒu      vµ  ícquèc  tÕ    vÒ quan    hÖ ngo¹igiao      mµ Nhµ    níc ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    c¬  gia th×  quan    H¶iquan  kh«ng cho  phÐp    tói ngo¹igiao qua    i     biªngií . 6.ChÕ   kho    ®é  hµng  6.1.Doanh    nghiÖp kinh doanh    dÞch  chuyÓn  vô  ph¸tnhanh, bu      chÝnh  uû    th¸cph¶icã      c¸c kho   u    ®Ó l gi÷ riªngbiÖt c¸c lo¹          i vËt phÈm, hµng    ho¸ sau  ®©y: ­VËt    phÈm,  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  cha  lµm        thñ tôch¶iquan; ­ VËt    phÈm, hµng ho¸ cha hoµn  thµnh  tôc h¶iquan  t¹m    thñ      nh  gi÷ chê  giÊy phÐp  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh, t¹m    gi÷ chê  lý v×  vi xö    cã    ph¹m; ­ VËt phÈm, hµng ho¸  hoµn  ®∙  thµnh thñ      tôc h¶i quan nhng cha thùc  xuÊt,thùc nhËp.     6.2.KhihÕt        giêlµm viÖc,nh©n        viªnh¶iquan  gi¸m    s¸tthùc hiÖn    chÕ  ®é  niªm phong kho theo    qui ®Þnh.  Nh©n     viªn qu¶n    lý kho cña  doanh nghiÖp  chÞu tr¸chnhiÖm     kho¸ kho. ViÖc      ®ãng,    më kho  hµng  îc thùc hiÖn  íc sù  ®     tr   chøng kiÕn cña nh©n    viªn H¶i  quan gi¸m    s¸tkho. Trêng    hîp cÇn thiÕt,H¶i     quan  ®iÖn  quyÒn  bu  cã  kiÓm     tra®ét xuÊt kho    hµng  sù  cã  chøng  kiÕn  cña  doanh nghiÖp. IV. ö  lý vi p h¹ m  v µ m é t s è tr n g  hîp ® Æ c  bi Öt  X ê 1. Nguyªn    t¾c chung:Trêng        hîp H¶i quan   ph¸thiÖn  hµnh      cã  viviph¹m  ph¸p    luËt®èi      víivËt phÈm,  hµng    ho¸ ®ùng  trong bu    phÈm,  kiÖn    bu  göi qua  dÞch  bu  vô  chÝnh;vËt phÈm,      hµng      ho¸ göiqua  dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh,  dÞch  bu  vô  chÝnh  th¸cth×    uû    tuú tÝnh  chÊt møc  cña    ®é  hµnh      viviph¹m    mµ cã thÓ  lývÒ    xö    viph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc    H¶i quan hoÆc   lývi xö      ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  chÝnh  Bu  viÔn  th«ng hoÆc  chuyÓn  sang  c¬  quan  chøc  cã  n¨ng    lýh×nh  ®Ó xö    sù. 2.LËp      biªnb¶n  2.1.C¬     quan  H¶i quan  tiÕn hµnh lËp biªn b¶n    ®èi    víihµnh      vi vi ph¹m  nªu  i®iÓm   trªn ®©y   t¹  1    theo    qui ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   318/1997/Q§­ sè  TCHQ   ngµy 16/12/1997.Biªn b¶n      lËp  sù  cã  chøng  kiÕn  cña  doanh  nghiÖp.  §èivíi    ngêigöië      ngoµiníc,nÕu        vËt phÈm, hµng    ho¸ trong bu    phÈm,  kiÖn  bu  hay kiÖn  hµng CPN  theo    qui ®Þnh  tÞch  bÞ  thu th×    H¶i quan  giao    biªn b¶n 
  10. 10 thu    gi÷ cho doanh nghiÖp. Doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng b¸o cho bu  côc gèc hoÆc  ngêigöibiÕt.     2.2.§èivíi phÈm,  kiÖn          bu  bu  mµ doanh  nghiÖp  thay m Æt     chñ  hµng lµm  thñ      tôc h¶iquan  H¶i quan  ®iÖn  th×    bu  lËp    biªn b¶n    viph¹m  theo    qui ®Þnh.  Doanh  nghiÖp  vµo  ký  biªn b¶n  cã    vµ  tr¸ch nhiÖm     thùc hiÖn    c¸c nghÜa  vô  trongQuyÕt    ®Þnh  ph¹tcña    xö    H¶iquan. 3.Xö          lý®èi víingo¹itÖ:   3.1.Trêng    ngo¹itÖ    hîp cã    trong bu    phÈm,  kiÖn    bu  khinhËp  khÈu  gi¸ cã    trÞ díimøc       miÔn  thuÕ    qui ®Þnh cho  phÈm,  kiÖn  bu  bu  th× doanh  nghiÖp  lËp    biªnb¶n  nghiÖp  t¸chsè  vô    tiÒn ®ã      ra kháibu    phÈm,  kiÖn;qui®æi    bu      ra tiÒn ViÖt Nam     theo  gi¸Ng©n   tØ    hµng Nhµ    níc c«ng  vµ  bè  mêi  ngêi nhËn    ®Õn     ®Ó ph¸thoÆc     lËp   chuyÓn  th tiÒn  cíc ®Ó   cã    chuyÓn  cho  ngêi nhËn    (nÕu  ngêi nhËn  xa).Bu    ë    phÈm,  kiÖn  bu  vÉn  îc chuyÓn  ®   ph¸tb×nh  êng    th kÌm    biªnb¶n  nghiÖp  vô. 3.2.Trêng    ngo¹itÖ    hîp cã    trong bu    phÈm,  kiÖn  bu  nhËp  khÈu  gi¸trÞ cã      trªn møc     miÔn   thuÕ    qui ®Þnh  cho  phÈm,  kiÖn  cã  bu  bu  dï  khai b¸o    hay  kh«ng  khaib¸o      h¶iquan  c¬ th×  quan   H¶i quan  biªnb¶n  xö    lËp    vµ  lýtheo    qui ®Þnh  cña  ph¸p luËtViÖtNam   phïhîp víi       vµ        §iÒu    ícquèc  cña    tÕ  Liªnminh Bu  chÝnh  thÕ    gií(UPU). i 4.Xö      êng    thõa nhËn:   lýc¸ctr hîp v«    4.1.Bu    phÈm,  kiÖn  bu  nhËp khÈu kh«ng    îccho  ph¸t®   ngêinhËn,doanh      nghiÖp lµm      thñ tôc chuyÓn hoµn  nícgèc  vÒ    theo    qui®Þnh cña UPU   sau    khi ®∙  lµm      thñ tôckiÓm      quan    l¹víi i c¬  H¶i quan. 4.2.Bu    phÈm,  kiÖn  bu  xuÊt khÈu    kh«ng  ph¸t® îc cho      ngêi nhËn    ph¶i   chuyÓn  hoµn  ViÖtNam   ph¶ilµm      vÒ    vµ    thñ tôckiÓm    íckhiph¸thoµn  l¹tr       i ngêi   göi. 4.3.ViÖc  lýbu    xö    phÈm,  kiÖn,kiÖn  bu    hµng  thõa  v«  nhËn  îcmét    ®   Héi ®ång  lýtheo    xö    qui®Þnh  i t¹ Th«ng   ªntÞch    tli   gi÷a Bé      TµichÝnh  Bu  vµ  ®iÖn  sè 227/TT­TC­B§ ngµy  8­ 31­ 1992  “Híng dÉn    viÖc  lýbu  xö    phÈm,  kiÖn  bu  v«  thõa nhËn”.H¶i quan  ®iÖn          Bu  lµmét thµnh    viªncña    Héi ®ång  lýbu  xö    phÈm   (trõth   kiÖn    ),bu  nhËp khÈu  ®ã. 5. §èi víinh÷ng  phÈm,  kiÖn        bu  bu  nhËp  khÈu    mµ ngêi göi ë        níc ngoµi   cã yªu cÇu  söa  æi  ® hoÆc  thay  æi  tªn ®Þa   ® hä    chØ  ngêi nhËn    hoÆc     yªu cÇu  chuyÓn  tiÕp ®Õn   ®Þa  chØ kh¸c ë    trong níc,c¨n  vµo      cø  phiÕu  cÇu  yªu  cña ngêigöi(CN17),Bu        ®iÖn  chuyÓn tiÕp ®Õn     ®Þa chØ    míisau    lµm  khi®∙  thñ tôcchuyÓn      tiÕp víi       quan  ®iÖn. H¶i Bu  V. T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. Th«ng   nµy  hiÖu    t cã  lùc sau  ngµy, kÓ   ngµy  vµ  15    tõ  ký  thay  thÕ  Th«ng   06/TTHQ­B§  t sè  ngµy  6­ 20­ 1995  gi÷a Tæng  côc  ®iÖn  Tæng  Bu  vµ  côc    H¶i quan.C¸c      v¨n b¶n híng dÉn  íc®©y        tr   tr¸víi i Th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá. 2. Tæng     côc    H¶i quan  Tæng   vµ  côc  ®iÖn  Bu  cïng phèi hîp      gi¶iquyÕt  nh÷ng víng  ¾c   m ph¸t sinh  c¸c    tõ  ®¬n   c¬  trong  vÞ  së  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Th«ng   tnµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2