intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 01 TM/TCHQ ngày 20/1/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T LI£N B é  T H¦¥ N G   ¹I ­ T æ N G  C ô C   ¶I Q U A N M H  S è  07 T M/T C H Q  N G µ Y  13 T H¸ N G  4 N¨ M  1996  H¦íN G  D É N  §IÒ U  C H Ø N H  V µ   æ  S U N G  T H « N G  T  LIªN  é   H ¬ N G   B B T M¹I ­  æ N G  C ô C  H ¶I Q U A N  S è  01 T M/T C H Q  N G µ Y   T 20.1.1996 Ngµy  20.1.1996,Liªn Bé      Th¬ng      m¹i ­ Tæng   côc    H¶i quan  ban  ®∙  hµnh  Th«ng  t 01  TM/TCHQ  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  89/CP  ngµy    15.12.1995 cña ChÝnh  phñ  viÖc    thñ tôc cÊp  vÒ  b∙ibá      giÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu  hµng    ho¸ tõng chuyÕn. Qua      thêigian  thùc hiÖn  nÈy    ®∙  sinh mét  v­   sè  íng m ¾c.        §Ó t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîh¬n  i n÷a  cho    ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  cña    c¸c doanh nghiÖp,Bé    Th¬ng      m¹i ­ Tæng  côc    H¶i quan thèng nhÊt ®iÒu    chØnh  bæ   vµ  sung  sau: nh  1.VÒ       giac«ng  cho  ngêinícngoµi:     Thùc hiÖn theo    b¶n  c¸c v¨n  híng dÉn    cña  Th¬ng    Th¬ng    Bé  m¹i.Bé  m¹i hoÆc   quan  îcBé  c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  cÊp giÊy phÐp  gia h¹n    vµ    cho  c¶  hîp ®ång  c¸c phô      vµ    lôc hîp ®ång  (Annexes),trong ®ã     sè îng,trÞ gi¸     ghirâ  l       hµng  îcnhËp   ®   /xuÊt.Hîp    ®ång    gia c«ng tr×nh Bé    Th¬ng    m¹ihoÆc   quan  c¬  ® îcBé    Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  ph¶icã    ®Þnh  møc    tiªuhao  nguyªn phô      liÖu cho  mçi  ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm   Gi¸m  vµ  ®èc  doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p luËtvÒ        x¸c®Þnh  ®Þnh  møc    tiªuhao  nguyªn phô    liÖu. Bé Th¬ng      m¹i khixÐt cÊp  b¶n    v¨n  sÏ ®ãng dÊu      c¸c trang cña  lªntÊtc¶      hîp ®ång/ Annexes.     2.VÒ     nhËp  khÈu  nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu:   Bá ®o¹n    ghi"bao gåm   lo¹  c¶  i h×nh  nhËp  khÈu  nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu" cña ®iÓm  2.3 Th«ng   li     TM/TCHQ   t ªn Bé 01  ngµy  20/1/1996. Doanh  nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh  hµng  phï hîp    th×  îc nhËp  ®   khÈu  nguyªn  liÖu,phô    liÖu theo    quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  ®Ó  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu. Sè îng nguyªn liÖu,phô      l       liÖu nhËp    khÈu  ph¶i   phï hîp víi       ®Þnh  møc    tiªuhao  nguyªn phô    liÖu.Gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp  ph¶i   chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    x¸c ®Þnh    tr   luËtvÒ    ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn phô    liÖu vµ  viÖc x¸c  ®Þnh   i lo¹ h×nh  xuÊt nhËp  khÈu nµy. Trêng hîp doanh  nghiÖp  cha  giÊy  cã  phÐp   kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  hoÆc   cã  ®∙  nhng  kh«ng  ngµnh          cã  phïhîp th× míiph¶ixinphÐp  Th¬ng      Bé  m¹i. 3. §èivíi         hµng    l« mµ doanh  nghiÖp  ViÖtNam   xuÊt khÈu        ®∙    ra nícngoµi  bÞ kh¸ch hµng      nícngoµitr¶l¹ hoÆc        i nh÷ng    l«hµng  doanh  nghiÖp ViÖt Nam     ®∙ nhËp      tõ nícngoµivµo    ViÖt Nam         tr¶l¹ cho  i kh¸ch hµng      nícngoµido    hµng  ho¸ kh«ng        phïhîp quy ®Þnh  cña    hîp ®ång  ¬ng    th m¹i,nÕu  kh«ng  dÊu  cã  hiÖu  cña viÖc  mãc  ngoÆc     ®Ó bu«n   lËu,gian  lËn  ¬ng    th m¹i hoÆc  trèn thuÕ      th× viÖc      tr¶l¹ nµy        i phïhîp víith«ng  vµ  qu¸n  lÖ  tËp  bu«n  quèc  vµ  îcxö    b¸n  tÕ  ®   lý nh sau: ­ Bé    Th¬ng      m¹i gi¶iquyÕt ®èi      Æt   víic¸c m hµng g¹o,® êng, x¨ng      dÇu,  thÐp,xim¨ng,ph©n       bãn,«    íckhi®Õn       t«(tr     H¶i quan  lµm    thñ tôc).
  2. 2 ­ Nh÷ng  Æt     m hµng kh¸c do    H¶i quan    gi¶iquyÕt,kh«ng    ph¶i xin phÐp      Bé  Th¬ng  m¹i. 4.VÒ     xuÊtkhÈu    g¹o: §iÒu chØnh    l¹ ®iÓm   Th«ng   ªnBé  TM/TCHQ   i 2.6  t li   01  ngµy 20.1.1996  vÒ  viÖc gi¸m  ®Þnh  sau: nh  Khi doanh    nghiÖp  ®Õn  lµm  thñ    tôc xuÊt khÈu  i   t¹ H¶i quan, ngoµi v¨n       b¶n cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i doanh  nghiÖp  cßn cÇn nép  giÊy    x¸c nhËn  ch©n hµng  cña ViaconrolhoÆc     Foodcontrol    ghi:"Doanh nghiÖp  cã  sè  ®∙  ®ñ  l g¹o  îng  xuÊt khÈu  theo  lÖ  víisè îng  tû  so    l g¹o  quy ®Þnh  trong  hîp ®ång  hoÆc  L/C cña    l«hµng".Chøng      th gi¸m ®Þnh  hµng    îcchÊp  ho¸ ®   thuËn  theo  quy  ®Þnh  cña    hîp ®ång. 5. ViÖc      x¸c ®Þnh  ngµnh  hµng, m Æt     hµng  thêithùc hiÖn  t¹m      theo b¶ng  gi¶ithÝch    cña  Th¬ng    i   Bé  m¹it¹ c¸c phô    vµ  ®Ýnh    lôc1  2  kÌm    v¨n b¶n nµy.§èi     víinh÷ng  Æt     m hµng cha  nªu hoÆc   nªu cha  trong  râ  phô      lôc nãi trªn,nÕu    doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh  îc giÊy    ®   phÐp  nhËp khÈu  chuyÕn  Phßng  do  cÊp  giÊy phÐp  cÊp  m Æt   vÒ  hµng    ®ã cho  Doanh  nghiÖp n¨m  1995  hoÆc   1996,  th× H¶i quan        gi¶iquyÕt cho    doanh nghiÖp  îcnhËp  ®   khÈu.C¸c  êng      tr hîp kh¸c  doanh nghiÖp  cÇn      Th¬ng        b¸o c¸o Bé  m¹i®Ó gi¶i quyÕt. 6.    VÒ viÖc nhËp thiÕtbÞ    toµn   bé, thiÕtbÞ      lÎb»ng  nguån  vèn ng©n  s¸ch nhµ    îc thùc  níc ®   hiÖn  theo QuyÕt  ®Þnh  91/TTg cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  Th«ng   TM/XNK  vµ  t04  ngµy 30.7.1993 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 7.VÒ       ho¸ chÊt®éc:   Trong    khichê  Th¬ng    Bé  m¹ithèng nhÊt víi       ngµnh  ªnquan  danh  c¸c li   vÒ  môc ho¸ chÊt ®éc    cÊm  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, tr   ¾t    íc m thùc hiÖn    theo    v¨n b¶n  4806  sè  TM/XNK  ngµy 17.4.1995 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 8.§éng  c¸clo¹ (cña «    2   b¸nh,m¸y    c¬     i   t«,xe  ­3    thuû..   .kh«ng  ) ph¶ilµphô      tïngnhng    nÕu  qua  dông    îcnhËp  ®∙  sö  th× ®   khÈu  theo v¨n b¶n      cho phÐp cña  Bé Th¬ng m¹i. Khung  gÇm   t«,cabine rêi, «        khung  g¾n   xe  m¸y    lµ phô tïng,kh«ng  îc   ®   nhËp  khÈu nÕu   qua  dông. NÕu     ®∙  sö    lµ hµng    míi th×  îc nhÊp  ®   khÈu theo  v¨n b¶n    cho  phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Khung  gÇm   cã  xe  l¾p  ®éng  «      i c¬  t« c¸c lo¹ kh«ng ph¶ilµ phô    îc     tïng ®   nhËp khÈu    (c¶ hµng  qua  dông) nhng  ®∙  sö    doanh  nghiÖp muèn  nhËp  khÈu  ph¶icã      v¨n b¶n  cho phÐp cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 9.VÒ     thÐp: Thùc hiÖn theo c«ng  sè  v¨n  3040  TM/XNK  ngµy 22/3/1996  cña  Th­ Bé  ¬ng        Æt   m¹i.§èivíim hµng  thÐp  chuyªn dïng,nÕu  ký        ®∙  hîp ®ång  më   vµ  L/C  tr   ícngµy  22/3/1996 th× c¸cdoanh        nghiÖp mang c«ng      v¨n gi¶itr×nh,hîp ®ång      vµ L/C ®Õn  Phßng  giÊy phÐp    khu  vùc    îcgi¶quyÕt. ®Ó ®     10. C¸c  Æt     m hµng ngoµi Danh    môc  hµng    tiªudïng thuéc  phô    1  lôc sè  Th«ng     sè  TM/TCHQ   tLiªnbé  01  ngµy 20.1.1996 kh«ng      coilµhµng    tiªudïng,  c¸c doanh  nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu  theo quy ®Þnh   hiÖn hµnh.  Nh÷ng  quy  ®Þnh    trªn®©y  thay thÕ    nh÷ng    néi dung ¬ng  t øng  i t¹ Th«ng   TM/TCHQ   t 01 
  3. 3 ngµy 20/1/1996  t¹    b¶n  vµ  i v¨n  c¸c híng dÉn cña  Th¬ng    Tæng   Bé  m¹i vµ  côc  H¶i quan.   P H ô  L ô C  S è  1 GI¶I T H Ý C H   é T  S è  C ô M  T õ  T H ê N G   Æ P   R O N G  GI Ê Y  P H Ð P   M G T KI N H   O A N H   U Ê T  N H Ë P  K H È U  C ñ A   O A N H   G HI Ö P D X D N GiÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp cho    c¸c doanh  nghiÖp    lµ mét  ichøng  lo¹  chØ  cña Nhµ    níc chøng  nhËn ph¹m      vi c¸c m Æt  hµng  îcphÐp  ®   kinh doanh        víi ngoµi.GiÊy  níc   phÐp  nµy  îccÊp    ®   trªnc¬  së    c¸c doanh  nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  NghÞ  ®Þnh  388/CP  cña ChÝnh  phñ  vµ LuËt C«ng      ty.Ph¹m    vingµnh  hµng  chñ yÕu  dùa theo GiÊy phÐp ®¨ng  ký  kinh doanh      khithµnh    lËp doanh  nghiÖp  Träng    do  tµikinh tÕ  hoÆc   ban    vµ  Uû  KÕ  ho¹ch Nhµ      níctØnh,thµnh    phè  cÊp. Nh»m     t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lî cho    i c¸c doanh nghiÖp    khikinh doanh,vµ      tr¸nh c¸c    x¸o trén kh«ng    cÇn  thiÕt,Bé    Th¬ng      m¹i khi cÊp giÊy  phÐp  kinh  doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  cè  ®∙  g¾ng   hiÖu chØnh  mét  côm     sè  tõ cho      s¸tvíi t×nh h×nh  thùc tÕ    nhng  kh«ng söa  æi      ® c¸c néidung  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  doanh  nghiÖp. Do  viÖc cÊp giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  n»m   trong bèic¶nh      nh vËy  nªn    c¸c côm     tõ hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu trong mét  tr   sè  êng  khi hîp    thùc hiÖn    quan    c¸cc¬  qu¶n    lýhiÓu  kh«ng hoµn toµn gièng nhau.   §Ó  tr¸nh¸ch t¾c        khilµm      thñ tôc xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp khÈu cÇn ph©n  ®Þnh   ih×nh  lo¹  kinh doanh  ph¹m    îc phÐp  vµ  vi ®   xuÊt nhËp khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp: I.GIÊY    PHÐP   KINH  DOANH   XUÊT   NHËP   KHÈU   LO¹IH×NH     S¶N   XUÊT:  §îccÊp    cho    c¸c®¬n  cã  së  vÞ  c¬  s¶n  xuÊtchÕ    biÕn    giac«ng  cho    níc ngoµihoÆc       tùxuÊtkhÈu.   §èivíi i       lo¹ giÊy phÐp    nµy: a) Hµng  ho¸ xuÊt khÈu    chÝnh    lµ do  doanh nghiÖp    tù s¶n xuÊt hoÆc     chÕ  biÕn    hµng  ra nh  may  Æc,  m hµng    thñ c«ng    mü nghÖ,  thuû s¶n,giµydÐp        c¸c lo¹       i ®å gèm,  , n«ng s¶n, vËt liÖu      x©y  dùng, thuèc  .    l¸ .b»ng  . nguyªn liÖu  trongníchoÆc       nhËp khÈu.   b) Hµng ho¸ nhËp khÈu  cña  i lo¹ giÊy phÐp  nµy gåm     i c¸c lo¹ m¸y mãc,  thiÕtbÞ, phô      tïng,vËt t     ,nguyªn liÖu phô      liÖu..  .chØ  . nh»m   phôc  cho  vô  viÖc  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    cña  chÝnh doanh  nghiÖp      ®ã mµ kh«ng  îc dïng ®     vµo môc  ®Ých kinhdoanh    tr   trªnthÞ  êng    néi®Þa. II  . GIÊY PHÐP   KINH DOANH   XUÊT   NHËP   KHÈU LO¹IH×NH     CHUYªN KINH  DOANH C¸c doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh  inµy, ® îc phÐp  lo¹      xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu hµng ho¸    ghi theo ph¹m    vi ngµnh hµng trong giÊy phÐp. 
  4. 4 Trong mét  tr sè  êng    hîp còng  thÓ  îcBé  cã  ®   Th¬ng    m¹icho  phÐp  nhËp  hoÆc   xuÊtthªm      c¸chµng    ho¸ kh¸ccha      ghitrong giÊy phÐp.     Nh÷ng côm     tõquy ®Þnh ph¹m    vingµnh  hµng xuÊt khÈu,nhËp      khÈu    ghi tronggiÊy phÐp      kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  îchiÓu  sau: ®   nh  1. T liÖu s¶n xuÊt,vËt  , nguyªn    t  phô liÖu phôc  cho  vô  s¶n xuÊt t¹m  ph©n thµnh    c¸cnhãm  sau ®©y: 1.1 NhiªnliÖu kho¸ng,dÇu  kü          mì  thuËt: ­Gaz, x¨ng dÇu    i       c¸clo¹ ­DÇu   c¸clo¹   mì    i ­Nguyªn        liÖu ®Ó s¶n  xuÊtx¨ng dÇu, dÇu        mì ­Than    i   c¸clo¹ 1.2 §Ó     phôc  n«ng,l©m,  nghiÖp:Ph©n  vô    ng    bãn    ithuèc trõs©u, c¸clo¹   ,       trõ cá, thuèc      kÝch thÝch sinh  ëng, thuèc  tr   thó    y, con gièng, c©y    gièng,h¹t     gièng,nguyªn liÖu lµm        thøc ¨n giasóc,ng íi .         l .. 1.3    §Ó phôc  ngµnh  vô  thùc phÈm,    ®å uèng: Bét    m×,    bét ngät,® êng,     s÷a bét,nguyªn    liÖu,dÇu     b¬, dÇu  thùc vËt,shorterning,phÈm       mÇu  thùc  phÈm,  h¬ng liÖu,thÞtc¸ t        ¬i hoÆc   chÕ  ®∙  biÕn, c¸c lo¹    t       i vÞ ¬i kh«,malt, gia     houblon,vá    hép,vá    chai. . . 1.4    §Ó phôc  s¶n  vô  xuÊt thuèc    l¸®iÕu:  thuèc  ,thuèc    ,giÊy L¸  l¸  l¸sîi    cuèn, nguyªn    liÖu lµm bao thuèc  ,h¬ng  l¸  liÖu,®Çu       läc hoÆc  nguyªn liÖu  lµm  ®Çu   läc. 1.5 Ho¸ chÊt,dîc liÖu:Ho¸        chÊt c¸c lo¹      i thuèc nhuém, nguyªn  liÖu lµm    s¬n,vecni,    mùc    in,lµm bao  c¸c lo¹   b×    idÇu  , DOP,  nguyªn liÖu ®Ó       lµm thuèc  ch÷a bÖnh  cho ngêihoÆc       giasóc,bétmµu,      chÊtl ho¸ cao     u    su,chÊttÈy röa,       tinhdÇu    inguyªn liÖu vµ    c¸clo¹   ,     h¬ng    liÖu s¶n xuÊtmü     phÈm... . 1.6 §Ó     phôc  s¶n  vô  xuÊt hµng    c«ng nghiÖp  nhÑ:      il«ng cõu, V¶i c¸c lo¹   ,     len,b«ng    sîiho¸    x¬, x¬    häc, sîipha, da    i v¶igi¶ da, c¸c lo¹        c¸c lo¹           i , phô liÖu  ngµnh may, ngµnh    dÖt,nguyªn liÖu phô          liÖu s¶n xuÊtgiÊy,chÊtdÎo..       . 1.7  VËt  liÖu ®iÖn,  ®iÖn    tö, quang  häc: Bãng    ®Ìn c¸c  i gi©y    lo¹ ,   c¸p ®iÖn, gi©y      icÇu    d∙n c¸c lo¹   , giao,automat c¸c lo¹         ib¶ng  , ph©n phèi®iÖn, linh       kiÖn  nguyªn  vµ  phô liÖu ®Ó     l¾p      Æt   r¸pc¸c m hµng  ®iÖn, ®iÖn, ®iÖn    c¬      tö, quang häc.. . . 1.8 VËt     tphôc  ngµnh    vô  in,phim  ¶nh,b¨ng      tõ,®Üa   CD. 1.9 Kim khÝ: gang, fero,®ång        nh«m, ch×, kÏm  c¸c lo¹    vµ    i kim  i lo¹ mµu  kh¸choÆc       hîp kim    díid¹ng thµnh  phÈm   hoÆc   ph«i.S¾t    thÐp    i   c¸clo¹ díi   d¹ng  thµnh phÈm  hoÆc   ph«i. . . 1.10 VËt      liÖu næ,  thuèc næ   1.11 Gç    igiÊy c¸clo¹ .   c¸clo¹   ,     i 2.M¸y    mãc, thiÕtbÞ, phô          tïngphôc  s¶n  vô  xuÊt: +  C¸c  i lo¹ m¸y    c«ng  vµ  cô  phô  tïng +  C¸c  i lo¹ m¸y  phô      vµ  tïngn«ng,ng      c¬,thuû lî .   i
  5. 5 +  C¸c  i lo¹  m¸y  trî hç   cho    c¸c ngµnh s¶n xuÊt nh    m¸y    ph¸t®iÖn, ®éng    c¬  ®iÖn,m¸y    hµn,biÕn    thÕ,m¸y      m¹, m¸y  s¬n... + C¸c  i lo¹ m¸y ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ  phô  vµ  tïng:dÖt,may,  giÇy,     da    gèm     sø, giÊy,thuû    tinh,chÕ    biÕn thùc phÈm   s¶n    vµ  xuÊt c¸c m Æt       hµng    tiªu dïng. +  C¸c  i lo¹ m¸y  thiÕtbÞ    vµ    cho  ngµnh  ®ãng  hoÆc   söa  ch÷a    tµu thuû. +  C¸c  i lo¹ m¸y    s¶n  xuÊtbao  tõkim  igiÊy,chÊtdÎo,thuû tinhv.v. .   b×    lo¹   ,           . + ThiÕt bÞ     viÔn  th«ng, truyÒn    sãng, ph¸t thanh, truyÒn        h×nh, ®iÖn    tho¹i®iÖn      , b¸o,telex,  fax + ThiÕt bÞ    m¸y  s¶n xuÊt phim    ¶nh chuyªn dông: m¸y    quay phim  chôp  ¶nh,m¸y    chiÕu  phim,m¸y  phãng    röa  ¶nh,m¸y      ghih×nh (videorecorder) . .. +  ThiÕtbÞ    ngµnh    in,trang thiÕtbÞ        v¨n phßng. +  Trang  thiÕtbÞ    phßng  nghiÖm    i thÝ  c¸clo¹ +  ThiÕt bÞ    khai th¸cchÕ       biÕn kho¸ng s¶n (than,dÇu      th«,quÆng     c¸c lo¹ . . i . ) +  M¸y  mãc  thiÕtbÞ    ngµnh  tÕ  dîc y  vµ  + C¸c  i lo¹ m¸y phôc  cho  vô  ngµnh cÇu  êng  c¸c lo¹  ® nh    i kÝch, m¸y    s¶n  trénbª      i     t«n,c¸clo¹ têi   m¸y,cÇn    trôc. . . + M¸y  mãc x©y  dùng (m¸y    ñi,xóc, ®µo,      lu v.v. ) s¶n  . vµ  xuÊt vËt liÖu       x©y  dùng (s¶n xuÊt xim¨ng, g¹ch        ngãi,trén bª      t«ng,nghiÒn    Clinker,  nghiÒn  ®¸,chÕ    biÕn ®¸.. ) . + ThiÕt bÞ    m¸y  s¶n xuÊt ®iÖn (thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn,    tr¹m biÕn    ¸p, tr¹m ph©n    phèi®iÖn).   +  M¸y thiÕtbÞ    ngµnh  êng  ® s¾t,® êng    biÓn  (®Ìn h¶i®¨ng,phao        dÉn  ­ ® êng),® êng    kh«ng (thiÕtbÞ    s©n  bay,ra ®a,      ®iÒu kiÓn  kh«ng u). l +  ThiÕtbÞ    cho    c¸cc¶ng  s«ng,biÓn.   +  ThiÕtbÞ    m¸y  cho  ngµnh  luyÖn  kim. +  ThiÕtbÞ    m¸y  cho  ngµnh  l©m  nghiÖp,giac«ng  vµ      gç  s¶n  xuÊt®å    gç. + ThiÕtbÞ    cho ngµnh  ch¨n nu«i(m¸y Êp        trøng,m¸y      soitrøng,m¸y    chän  trøng,m¸y    v¾t  s÷a.. ) . + C¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕtbÞ    ®ång  cho    bé  c¸c ngµnh c«ng  nghiÖp. +  ThiÕtbÞ    m¸y  mãc  phôc  an  vô  ninh,quèc    phßng +  C¸c  i lo¹ m¸y    thiÕtbÞ    kh¸c +  Phô    tïngthay thÕ    dïng cho        c¸clo¹ m¸y  i mãc  thiÕtbÞ  trªn.   nªu  +  S¨m    c¸clo¹ lèpxe    i 3.Ph¬ng    tiÖn vËn  :   t¶i Doanh  nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu    c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë hµng    ho¸ vµ  hµnh  kh¸ch    trªn kh«ng, trªn bé, vµ  êng        ® thuû  t«    i r¬  («  c¸c lo¹   mooc,  2  , xe  b¸nh,3    b¸nh  g¾n  m¸y, tµu    thuû,thuyÒn    m¸y, xµ      lan,m¸y  bay, toa      xe, ®Çu   m¸y  löa..   phô  xe  .vµ  ) tïng.
  6. 6 4.VËt      liÖu x©y  dùng: Gåm     xim¨ng    is¾t  c¸c lo¹   , thÐp x©y dùng    iclinkervµ    c¸c lo¹   ,   c¸c phô   gia ®Ó  s¶n  xuÊt    xi m¨ng, c¸c lo¹      ig¹ch,®¸  l¸     èp  t s¬n, kÝnh, giÊy  ,     dÇu,    i c¸c lo¹  khung nh«m,  kim  i cÊu  lo¹   , kiÖn d¹ng tiÒn chÕ, trang thiÕtbÞ        vÖ sinh (bån    t¾m,  xÝ, lavab«.. )bitum, nhùa  êng, b«ng  hè    .    ,   ®   thuû      tinh®Ó c¸ch ©m,    c¸ch   nhiÖt. . . P H ô  L ô C  S è  2 H íN G  D É N  VI Ö C  N H Ë P  K H È U  H µ N G  TIªU Dï N G   (Phô    Th«ng     01/TTLB  lôc01  tLiªnbé  ngµy  20.1.1996) A.  §ÞNH   NGHÜA: ­ Hµng      tiªudïng nhËp khÈu  îc hiÓu    ®   lµ nh÷ng hµng ho¸  ®¸p øng    trùc tiÕp  thiÕtthùc  vµ    cho nhu cÇu ®êi sèng  hµng  ngµy      Æt     vÒ c¸c m ¨n,uèng,  m Æc,  l¹   ®i  ihäc  , hµnh,vuich¬i,gi¶itrÝ vµ              c¸c sinh ho¹tkh¸c,kh«ng        bao gåm   nguyªn,nhiªn,vËt liÖu,linhkiÖn            nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng      tiªudïng vµ  c¸chµng      ho¸ kh¸cphôc  nhu    vô  cÇu lµm viÖc,ch÷a    bÖnh. ­ ViÖc nhËp  khÈu  hµng    tiªudïng  xuÊt ph¸ttõ quan        ®iÓm   b¶o  s¶n  hé  xuÊt trong    dông  hiÖu  níc,sö  cã  qu¶  ngo¹itÖ, kh«ng      nhËp  hoÆc   h¹n chÕ  nhËp  nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thiÕtyÕu, nh÷ng  Æt       m hµng  xØ,  xa  kh«ng    phï hîp    víimøc  sèng    nãi chung  hiÖn nay, hoÆc     nh÷ng  Æt   m hµng  trong    níc ®∙  s¶n xuÊt ®ñ.    Tuy  nhiªn còng    cÇn  quan  t©m  b¶o    vÖ quyÒn   lî cña  i ngêi tiªu     dïng, thóc    ®Èy     së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt trong    níc ®æi    míi c«ng  nghÖ   s¶n xuÊt   n©ng  cao chÊtl   h¹ gi¸thµnh   îng vµ      s¶n phÈm. B.  DANH   MôC   M∙  HµNG   Vµ  Sè  HO¸  TIªU  DïNG: I.THùC     PHÈM: 1. S÷a  c¸c s¶n    vµ    phÈm     tõ s÷a:gåm     Æt     c¸c m hµng    tõ nhãm  0401 ®Õn   0406 thuéc ch¬ng  (ch 4  ¬ng S÷a  c¸c s¶n  vµ    phÈm     tõ s÷a; trøng    chim  gia vµ    cÇm...) 2.KÑo,    b¸nh: ­C¸c  Æt     m hµng  trong ch¬ng  (c¸clo¹ møt,kÑo  ® êng).   17    i     cã  ­ C¸c  Æt     m hµng trong nhãm     1806 ch¬ng  (ca  18  cao  c¸c s¶n  vµ    phÈm   chÕ  biÕn    cao). tõca  ­ C¸c  Æt     m hµng thuéc    c¸c ph©n nhãm     tõ 190510 ®Õn  190540 cña ch­ ¬ng  (s¶n phÈm   19    chÕ biÕn    tõngò  cèc,bét,tinhbét,s÷a:c¸clo¹ b¸nh).             i   3.§å    uèng: ­ C¸c  Æt     m hµng trong ch¬ng  (®å    22  uèng, r     îu,bia..     .trõ2207; 220810  )   vµ  220900 ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   2009  cña  ch¬ng  (n   qu¶,nícrau  20  ícÐp      Ðp...) ­ C¸c    s¶n phÈm     c¸c nhãm     tõ 090111 ®Õn  090121 cña ch¬ng  (cµ    9  phª rang  hoÆc   cha rang)vµ      i   chÌc¸clo¹ . 4.Hoa    qu¶ ¬i,kh«: t  
  7. 7 C¸c  Æt   m hµng cña ch¬ng  (qu¶      îc;vá  8  h¹t¨n ®   qu¶  chanh  hä  hoÆc  hä  dõa) trõm Æt       hµng cña nhãm  081400        (vá c¸clo¹ qu¶.. ) i . 5.§å    hép    i c¸clo¹ : ­ C¸c    s¶n phÈm  cña ch¬ng  (s¶n  20  phÈm  chÕ  biÕn    tõ rau qu¶, h¹tvµ      c¸cthµnh    phÇn kh¸ccña    c©y) ®ãng    hép. ­C¸c    s¶n  phÈm  cña  nhãm   2103;2104    ch¬ng  (s¶n phÈm   21    chÕ  biÕn    ¨n ® îckh¸c)®ãng      hép. ­ C¸c    s¶n phÈm  cña ch¬ng  (thÞtvµ    2    c¸c s¶n phÈm       néit¹ng cña ®éng  vËt dïng    lµm thùc phÈm)  cña    vµ  ch¬ng  (c¸vµ  3    ®éng        vËt gi¸px¸c,®éng    vËt th©n  Ò m   c¸c®éng    m vµ    vËtkh«ng x¬ng  sèng      díi kh¸c)®ãng  níc   hép. II  GIA  . §å  ®×NH   C¸  Vµ  NH©N: 1.§å    nhµ  bÕp: ­ C¸c  Æt   m hµng nhãm  392410 cña ch¬ng  (bé        39  ®å ¨n,®å dïng nhµ  bÕp). ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   4419  cña  ch¬ng  (bé  ¨n,®å  44  ®å    nhµ bÕp). ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm  7321 (bÕp, lß sëi,lß sÊy, bÕp            nÊu, vØ    níng,lß    níng.. )7323  . , cña ch¬ng  (bé ®å    nhµ  73    ¨n,®å  bÕp, c¸clo¹ giadông      i     kh¸c.. ) .. ­ C¸c    s¶n phÈm  nhãm  741810 ch¬ng  (bé        74  ®å ¨n,®å nhµ bÕp hoÆc   c¸c®å      giadông  kh¸c). ­C¸c    s¶n  phÈm   nhãm   761510  cña  ch¬ng  (bé ®å    nhµ  76    ¨n,®å  bÕp...) ­C¸c    s¶n  phÈm   nhãm   8215  cña  ch¬ng  (th×a cµ    82    phª,dÜa, m«i.. )   . ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   691110  cña  ch¬ng  (bé ®å    ®å  69    ¨n vµ  nhµ  bÕp). ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   7013cña  ch¬ng  (bé ®å    nhµ  70    ¨n,®å  bÕp) 2.Trang        trÝnéithÊt: ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm  9403;9404    cña  ch¬ng  (gi 94  êng,tñ,bµn      ghÕ  vµ  phô    tïng cña chóng; lãt®Ö m   êng, c¸c m Æt       gi     hµng thuéc  ®å   êng, c¸c bé  gi     trangbÞ ¬ng    t tù). ­ C¸c  Æt     m hµng  nhãm  9105 cña  ch¬ng  (®ång  b¸o  91  hå  thøc,®ång    hå  treot  êng). ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm   6301;6302;6303      cña  ch¬ng  (ch¨nvµ  63    ch¨n du    lÞch;kh¨n tr¶i êng,kh¨n tr¶i       gi       bµn;mµn    che  ren máng) vµ    3.§å    ch¬itrÎ     em. 4.Nh¹c      cô,dông  thÓ  cô  thao. 5.QuÇn      ¸o may  s½n, trang phôc    i     c¸clo¹ : ­ C¸c  Æt   m hµng cña ch¬ng  (quÇn  vµ  61  ¸o  hµng may  Æc   m s½n  dÖt  kim,®an, mãc),trõc¸cm Æt             hµng  cña nhãm   611220  (quÇn    ît ¸o tr   tuyÕt). ­ C¸c  Æt   m hµng cña ch¬ng  (quÇn  may   Æc   62  ¸o  m s½n  kh«ng ®an  hoÆc   mãc)      Æt   trõc¸cm hµng cña  nhãm  621120  (quÇn    îttuyÕt). ¸o tr  
  8. 8 ­ C¸c  Æt     m hµng cña ch¬ng  (giµy,dÐp,  64    ghÖt  c¸c s¶n  vµ    phÈm  ¬ng  t tù),trõc¸c m Æt         hµng cña nhãm  640311 (giµyèng  tuyÕt vµ  îttuyÕt viÖt   ®i    tr       d∙). ­C¸c  Æt     m hµng  cña    c¸cnhãm     tõ6503  ®Õn   6506  (mò,kh¨n ®éi ®Çu           c¸c lo¹ ) i. ­C¸c  Æt     m hµng  cña  nhãm   6601    i     (c¸clo¹ «,dï)ch¬ng    66. 6.Hµng      mü phÈm: ­ C¸c  Æt     m hµng  cña    c¸c nhãm     tõ 3303 ®Õn  3307  (níc hoa, níc th¬m;         mü  phÈm  hoÆc       c¸c ®å trang ®iÓm;  chÕ  phÈm  dïng cho      tãc,vÖ sinh r¨ng     miÖng;chÕ    phÈm  dïng tr     íchoÆc  sau      Æt,  khic¹o m khö        mïih«ic¸nh©n...  ) II   ®IÖN,  I§å  . ®IÖN   Vµ  Tö  QUAN G   HäC   NGUYªN   CHIÕC: 1.Hµng    ®iÖn: ­ C¸c  Æt     m hµng ®iÖn    gia dông  (bµn      lµ,Êm ®iÖn, m¸y      c¹o r©u,m¸y      hót bôi,  m¸y  xay sinhtè,m¸y      giÆt.. ) . ­Qu¹tc¸clo¹       i ­§Ìn ®iÖn      d©y    tãchoÆc   ®Ìn  phãng  ®iÖn. ­§iÒu    hoµ  kh«ng  khÝ    giadông ­Tñ        l¹nhgiadông. 2.Hµng    ®iÖn  tö: ­C¸c          lo¹ ti radio, i vi,  radiocassett®Çu     , video,®Çu     c©m,  m¸y    ghi©m. 3.C¸c  Æt     m hµng  quang  häc: ­ M¸y    ¶nh, m¸y    quay phim, m¸y      ghi h×nh (video recoder),dông  lµm      cô  ¶nh,kÝnh    ®eo  ¾t. m IV.PH ¬NG     TIÖN  L¹I: ®I  1.Xe  t«díi chç    «      12  ngåi. 2.Xe  b¸nh    2  g¾n  m¸y  dung  cã  tÝch    xilanh díi     175cm 3 3.Xe    ®¹p    haib¸nh C.  CHÕ   C¬  QU¶N   VIÖC  Lý  NHËP   KHÈU   HµNG   TIªU  DïNG     NH SAU: Hµng    tiªudïng kÓ      trªn®©y  îcchialµm  phÇn: ®     2  Ph Ç n     I:Nh÷ng  Æt   m hµng (hoÆc nhãm  hµng) tiªudïng      cÇn h¹n chÕ  nhËp  khÈu    lµnh÷ng hµng  îckÓ  ®   trong danh    môc  sau: ­S÷a   ­KÑo,    b¸nh ­§å    uèng ­Hoa    qu¶  ¬i,kh«) (t   ­§å    hép    i c¸clo¹ ­Trang  néithÊt   bÞ   
  9. 9 ­§å    ch¬itrÎ     em ­QuÇn      ¸o may  s½n  trangphôc    i vµ    c¸clo¹ ­Hµng      mü phÈm ­§Ìn ®iÖn      d©y    tãchoÆc   ®Ìn  phãng  ®iÖn ­Qu¹tbµn,qu¹ttrÇn         ­§iÒu    hoµ  kh«ng  khÝ,tñl¹nh,      m¸y  giÆt    giadông ­Hµng    ®iÖn  tö ­Xe  t«díi chç    «      12  ngåi ­Xe  b∙nh g¾n    2    m¸y ­Xe    ®¹p Khi c¸c doanh      nghiÖp    ®Ò nghÞ  nhËp nh÷ng  hµng    tiªudïng    nãi trong  phÇn    Th¬ng    tr¸chnhiÖm   I,Bé  m¹i cã    xem  xÐt    ®Ó khèng chÕ  sè îng vµ  vÒ  l   gi¸ trÞ    theo    ®iÒu  cña  tiÕt 3,  4  NghÞ  ®Þnh  864/TTg ngµy  30.12.1995  vµ  th«ng    b¸o cho    H¶i quan lµm      thñ tôccho doanh  nghiÖp  nhËp. Ph Ç n  II.§èivíitÊtc¶          hµng    tiªudïng cßn  i Th¬ng    l¹ Bé    m¹i th«ng qua  tæng  gi¸chung  trÞ    cho doanh  nghiÖp  th«ng  vµ  b¸o cho H¶i quan  sau    ®ã doanh nghiÖp  chñ ®éng    lùa chän  Æt   m hµng  ®Õn     vµ  H¶i quan lµm  thñ    tôc ®Ó   nhËp  khÈu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2