intTypePromotion=1

Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ: Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
599
lượt xem
225
download

Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ: Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2000 về việc hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Căn cứ vào Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ: Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Tæng côc Bu ®iÖn Sè 02/2000/TT-TCB§ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2000 Híng dÉn viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh b- u chÝnh viÔn th«ng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 11/3/1996 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Tæng côc Bu ®iÖn. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh qui chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. - C¨n cø Th«ng t sè 08/1999/TT-BXD ngµy 16/11/1999 cña Bé X©y dùng vÒ híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t. Tæng côc Bu ®iÖn híng dÉn viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bu chÝnh viÔn th«ng nh sau: I. Qui ®Þnh chung 1. Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh bu chÝnh viÔn th«ng lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o, më réng hay trang bÞ l¹i kü thuËt c«ng tr×nh. Tuú theo tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng nªn mçi c«ng tr×nh cã chi phÝ x©y dùng riªng ®îc x¸c ®Þnh theo qui m«, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh x©y dùng. Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thÓ hiÖn ë ba giai ®o¹n: - ChuÈn bÞ ®Çu t - Thùc hiÖn ®Çu t - KÕt thóc x©y dùng, ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Tæng møc ®Çu t lµ toµn bé chi phÝ ®Çu t vµ x©y dùng (kÓ c¶ vèn s¶n xuÊt ban ®Çu) vµ lµ giíi h¹n chi phÝ tèi ®a cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh ®Çu t. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh, tæng gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh khi kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông n»m trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t ®· ®îc duyÖt hoÆc ®îc ®iÒu chØnh. 2. Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc, hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc hiÖn hµnh. 3. §Ó thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc, vèn do doanh nghiÖp Nhµ níc tù huy ®éng vµ vèn tÝn dông th¬ng m¹i kh«ng do Nhµ níc b¶o l·nh qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 10,11 vµ
 2. 2 12 NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo híng dÉn lËp chi phÝ vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng ®îc qui ®Þnh trong Th«ng t nµy. II. Néi dung chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tæng møc ®Çu t: Tæng møc ®Çu t ®îc ph©n tÝch, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (hoÆc b¸o c¸o ®Çu t) cña dù ¸n, bao gåm nh÷ng chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t (®iÒu tra kh¶o s¸t, lËp vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cña dù ¸n), chi phÝ chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t (®Òn bï ®Êt ®ai hoa mÇu, di chuyÓn d©n c, c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng x©y dùng, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, chi phÝ ®Êu thÇu, hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Çu t, x©y dùng ®êng, ®iÖn, níc, khu phô trî, nhµ ë t¹m c«ng nh©n (nÕu cã), chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t vµ x©y dùng (x©y l¾p, mua s¾m thiÕt bÞ vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan), chi phÝ chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Ó ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông (chi phÝ ®µo t¹o, ch¹y thö, s¶n xuÊt thö, thuª chuyªn gia vËn hµnh trong thêi gian ch¹y thö), l·i vay ng©n hµng cña chñ ®Çu t trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t, chi phÝ b¶o hiÓm, chi phÝ dù phßng. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A vµ mét sè dù ¸n cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp th× ngoµi c¸c néi dung nãi trªn, trong tæng møc ®Çu t cßn bao gåm c¸c chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ cã liªn quan ®Õn dù ¸n. 2. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh Tæng dù to¸n c«ng tr×nh lµ tæng chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n cô thÓ ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm: - Chi phÝ x©y l¾p. - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ - Chi phÝ kh¸c - Chi phÝ dù phßng. Néi dung chi phÝ x©y l¾p, chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c, chi phÝ dù phßng thùc hiÖn c¸c ®iÓm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 môc II cña Th«ng t 08/1999/TT-BXD ngµy 16/11/1999 cña Bé X©y dùng. III. C¨n cø lËp chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t §Ó x¸c ®Þnh ®îc toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t theo néi dung sau:
 3. 3 1. B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (nÕu cã) vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. 3. Khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p tÝnh theo thiÕt kÕ phï hîp víi danh môc cña ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n. 4. Danh môc vµ sè lîng c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ (bao gåm c¶ thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng), c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c phôc vô s¶n xuÊt, lµm viÖc, sinh ho¹t cÇn ph¶i l¾p ®Æt, kh«ng cÇn l¾p ®Æt, theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ møc ®é ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, hîp lý cña c¸c néi dung nªu trong ®iÓm 3, vµ 4 nãi trªn. 5. Gi¸ tÝnh theo mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hay mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh th«ng dông: Lµ chØ tiªu x¸c ®Þnh chi phÝ x©y l¾p b×nh qu©n ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hay mét ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cÊu cña tõng lo¹i h¹ng môc c«ng tr×nh th«ng dông ®îc x©y dùng theo thiÕt kÕ ®iÓn h×nh hay theo thiÕt kÕ hîp lý kinh tÕ. Møc gi¸ nµy ®îc tÝnh to¸n tõ gi¸ trÞ dù to¸n tríc thuÕ cña c¸c lo¹i c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y l¾p trong h¹ng môc c«ng tr×nh, kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ kh«ng cÊu thµnh trùc tiÕp trong ph¹m vi ng«i nhµ hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh nh c¸c chi phÝ ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc kh¸c nh ®iÖn, níc... vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña h¹ng môc c«ng tr×nh. 6. §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n: §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè ban hµnh gåm nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng tÝnh trªn mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p riªng biÖt hoÆc mét bé phËn kÕt cÊu x©y l¾p vµ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng cña Nhµ níc, cã qui m« x©y dùng vµ yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p ®îc phÐp x©y dùng ®¬n gi¸ riªng th× c¨n cø vµo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n lËp phï hîp víi c¸c bíc thiÕt kÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. 7. Gi¸ c¸c thiÕt bÞ theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu hoÆc chµo hµng c¹nh tranh mua s¾m thiÕt bÞ hoÆc theo th«ng tin th¬ng m¹i trªn thÞ trêng. 8. Gi¸ cíc vËn t¶i, bèc xÕp, chi phÝ lu kho, lu b·i theo híng dÉn cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ. 9. §Þnh møc c¸c chi phÝ, phÝ, lÖ phÝ tÝnh theo tØ lÖ % hoÆc c¸c b¶ng gi¸ bao gåm: - Chi phÝ ®Òn bï, ®Êt ®ai, hoa mµu, di chuyÓn d©n c vµ c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng x©y dùng, c¨n cø theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ, híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. - TiÒn thuª ®Êt ®ai hoÆc tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt c¨n cø theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. - §Þnh møc chi phÝ chung, gi¸ kh¶o s¸t, chi phÝ thiÕt kÕ, chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, c¸c lÖ phÝ thÈm ®Þnh (b¸o c¸o
 4. 4 nghiªn cøu kh¶ thi, thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh...) theo híng dÉn cña Bé X©y dùng, Bé Tµi chÝnh vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn. - LÖ phÝ ®Þa chÝnh, c¸c lo¹i lÖ phÝ kh¸c, thuÕ, phÝ b¶o hiÓm... c¨n cø vµo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 10. C¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan do Bé X©y dùng vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. IV. Néi dung lËp dù to¸n c«ng tr×nh bu chÝnh viÔn th«ng 1. Chi phÝ x©y l¾p: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ lµ møc gi¸ ®Ó tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: Chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. C¸c kho¶n chi phÝ trªn ®îc x¸c ®Þnh theo møc tiªu hao vÒ vËt t, lao ®éng, sö dông m¸y thi c«ng vµ mÆt b»ng gi¸ khu vùc tõng thêi kú do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 1.1. Chi phÝ trùc tiÕp: Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm: Chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 1.1.1. Chi phÝ vËt liÖu: - Chi phÝ vËt liÖu c¨n cø vµo lîng vËt t sö dông trong ®Þnh møc dù to¸n cho tõng lo¹i c«ng viÖc cña c«ng tr×nh x©y l¾p theo thiÕt kÕ kü thuËt nh©n víi gi¸ vËt t (th«ng b¸o gi¸ cña Liªn së x©y dùng tµi chÝnh vËt gi¸ ®Þa ph¬ng) t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n. Khi cã sù thay ®æi gi¸ c¶ vËt liÖu th× c¨n cø vµo møc gi¸ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong th«ng b¸o tõng thêi kú cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè vµ møc gi¸ ®· tÝnh trong ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh phÇn chªnh lÖch vµ ®a trùc tiÕp vµo chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n. - Chi phÝ hao hôt vËt t tÝnh theo ®Þnh møc hao hôt trong thi c«ng t¹i QuyÕt ®Þnh 382/BXD-VKT ngµy 28/3/1994 cña Bé X©y dùng. - ThiÕt bÞ vµ c¸p th«ng tin ¸p dông v¨n b¶n sè 190-TC-TCT ngµy 21/1/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 1.1.2. Chi phÝ nh©n c«ng: Chi phÝ nh©n c«ng ®îc tÝnh cô thÓ t¹i phô lôc sè 1, hiÖn nay cha cã h- íng dÉn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi, khi nµo cã v¨n b¶n cña Nhµ níc, Tæng côc Bu ®iÖn sÏ híng dÉn sau.
 5. 5 - NÕu c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c cao h¬n so víi c¸c møc qui ®Þnh trong Phô lôc sè 1 hoÆc cha cã mµ Nhµ níc cã v¨n b¶n cho phÐp thùc hiÖn th× ®- îc ®a thªm vµo dù to¸n. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh quan träng cña Nhµ níc, ®îc c¬ quan thÈm quyÒn qu¶n lý Nhµ níc cho phÐp ¸p dông c¸c kho¶n phôc cÊp, chÕ ®é chÝnh s¸ch riªng ®Ó tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, th× tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt ®iÒu chØnh ®Ó ¸p dông. - §èi víi mét sè trêng hîp c«ng tr×nh ®Æc biÖt, kh«ng lµm ®îc ban ngµy mµ ph¶i lµm ban ®ªm nh tuyÕn c¸p th«ng tin ®i trong thµnh phè ®«ng d©n theo qui ®Þnh cña C«ng an vµ Së Giao th«ng ®Þa ph¬ng th× còng ®îc tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng phô cÊp lµm ca ®ªm nh qui ®Þnh hiÖn hµnh. - §èi víi phô cÊp lµm thªm giê, phô cÊp lµm ca ®ªm, thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, kh«ng tÝnh kho¶n phôc cÊp nµy trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. 1.1.3. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®îc tÝnh theo b¶ng gi¸ ca m¸y thiÕt bÞ thi c«ng (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1260/1998/Q§-BXD ngµy 28/11/1998 cña Bé X©y dùng. Mét sè chi phÝ thuéc c¸c th«ng sè tÝnh trong gi¸ ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng (nh x¨ng, dÇu, ®iÖn n¨ng...) cha tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. 1.2. Chi phÝ chung: Chi phÝ chung bao gåm c¸c lo¹i sau: - Chi phÝ hµnh chÝnh: Lµ toµn bé nh÷ng kho¶n chi cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ chØ ®¹o x©y dùng. - Chi phÝ phôc vô c«ng nh©n: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ phôc vô cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p mµ kh«ng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸, chi phÝ b¶o hiÓm x· héi trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn... - Chi phÝ phôc vô thi c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, chi phÝ an toµn, b¶o hé lao ®éng, c«ng cô lao ®éng, chi phÝ dän dÑp bµn giao c«ng tr×nh. Khi lËp dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng bu chÝnh viÔn th«ng ®îc tÝnh chi phÝ chung b»ng 69% so víi chi phÝ nh©n c«ng, riªng mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc tÝnh nh sau: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ d©n dông, nhµ bu côc, nhµ tr¹m th«ng tin, mãng trô an ten tù ®øng ë miÒn ®ång b»ng tÝnh b»ng 58%. 1.3. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc: Trong dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh, møc thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc b»ng 5,5% cña chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung. Kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc sö dông ®Ó nép thÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ mét sè kho¶n chi phÝ ph¶i nép, ph¶i trõ kh¸c. PhÇn cßn l¹i ®îc trÝch lËp c¸c quÜ theo qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh
 6. 6 ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ban hµnh kÌm theo Nghi ®Þnh 59/CP ngµy 3/10/1995 cña ChÝnh phñ. 1.4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra: §èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt, møc thuÕ, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ®îc tÝnh b»ng 5% cña chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. (Theo NghÞ ®Þnh 78/1999/N§-CP ngµy 20/8/1999 cña ChÝnh phñ). Tr×nh tù x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p theo nguyªn t¾c nªu trªn t¹i phô lôc 2. 2. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c cña c«ng tr×nh bao gåm: - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c - Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n b¶o dìng thiÕt bÞ t¹i hiÖn trêng. - B¶o hiÓm thiÕt bÞ. 3. Chi phÝ kh¸c: 3.1. Chi phÝ nhµ t¹m cho c«ng nh©n: Chi phÝ nhµ t¹m cho c«ng nh©n ®îc lËp dù to¸n tèi ®a b»ng 2% chi phÝ x©y l¾p c«ng tr×nh vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 3.2. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng: Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 01/2000/Q§-BXD ngµy 03/1/2000 cña Bé tr- ëng Bé X©y dùng vÒ ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng, (mét sè ®Þnh møc cha phï hîp sÏ cã híng dÉn sau). 3.3. Chi phÝ kh¶o s¸t c«ng tr×nh: Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh theo môc II, 3.3 cña Th«ng t sè 05/1998/TT-TCB§ ngµy 29/10/1998 cña Tæng côc Bu ®iÖn nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh k=0,95. 3.4. §Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng: Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 45/1999/Q§-BXD ngµy 2/12/1999 cña Bé tr- ëng Bé X©y dùng vÒ ®Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng. 3.5. Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh: Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh theo Th«ng t sè 137/1999/TT-BTC ngµy 29/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng. 3.6. Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n: ¸p dông phô lôc sè 3 vÒ ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n. 3.7. C¸c chi phÝ kh¸c theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. 4. Chi phÝ dù phßng: Chi phÝ dù phßng ®îc tÝnh b»ng 10% so víi tæng c¸c kho¶n chi phÝ c«ng tr×nh, ®Ó dù phßng do yÕu tè ph¸t sinh khèi lîng vµ trît gi¸.
 7. 7 V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy ®îc ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. Nh÷ng néi dung cña c¸c v¨n b¶n tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¶nh vÒ Tæng côc Bu ®iÖn (18 NguyÔn Du, Hµ Néi) ®Ó kÞp thêi xem xÐt ®iÒu chØnh cho phï hîp.
 8. 8 Phô lôc 1 B¶ng híng dÉn c¸ch tÝnh chi phÝ nh©n c«ng c«ng tr×nh bu chÝnh viÔn th«ng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè..../2000/TT-TCB§ ngµy.... th¸ng... n¨m 2000 cña Tæng côc Bu ®iÖn) ¸p dông c«ng thøc: m F1 F2 NC = Σ Qj x D j NC (1+ + ) x KN j=1 H1n h2n Trong ®ã: Djnc = (Lj cb + P id + Pj kod + Hj cc + Lj ph ) x TL min Djnc: Lµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña c«ng t¸c x©y l¾p thø j. Ljcb:Lµ hÖ sè l¬ng cÊp bËc yªu cÇu theo b¶ng l¬ng A6 cña c«ng viÖc thø j. Pid : Lµ phô cÊp lu ®éng, tÝnh b»ng 20% l¬ng tèi thiÓu, tøc lµ b»ng 0,2 x 1,00 = 0,2. Pjkod: Lµ phôc cÊp kh«ng æn ®Þnh cña s¶n xuÊt, tÝnh b»ng 10% l¬ng cÊp bËc theo yªu cÇu cña c«ng viÖc thø j hay b»ng 10% x Ljcb . Ljph : Lµ hÖ sè l¬ng phô cña lÔ, phÐp... tÝnh b»ng 12% l¬ng cÊp bËc theo yªu cÇu cña c«ng viÖc thø J. TLmin : TiÒn l¬ng tèi thiÓu theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. ë ®©y l¬ng cÊp bËc (Ljcb ): ¸p dùng nhãm III b¶ng l¬ng A6 (t¬ng ®¬ng víi b¶ng l¬ng A18 kü thuËt viÔn th«ng) nhãm II víi cÊp bËc b×nh qu©n lµ 3,5. Tõ nh÷ng néi dung trªn c¸ch tÝnh cô thÓ nh sau: Djnc = (1,94 + 0,2 + 1,94 x 10% + 1,94 x 4% + 1,94 x 12%) x TLmin = 2,638 x TL min ¸p dông TLmin lµ 144.000® cã Djnc = 2,638 x 144.000® = 379.872®/th¸ng; 14.610®46/mét c«ng
 9. 9 Phô lôc sè 2 B¶ng tæng hîp gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh b u chÝnh viÔn th«ng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè..../2000/TT-TCB§ ngµy... th¸ng... n¨m 2000 cña Tæng côc Bu ®iÖn) STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶ I. Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu m Σ Qj x Djvl + CL vl VL j=1 2 Chi phÝ nh©n c«ng m F1 F2 Σ Qj x D j NC (1+ + ) NC j=1 H1n H2n 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng m Σ Qj x Djm M j=1 Céng trùc tiÕp phÝ VL + NC + M T II Chi phÝ chung P x NC C III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (T + C) x 5,5% TL Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc (T + C +TL) gXL thuÕ IV THuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra gXL x TXLGTGT VAT Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau (T+C+TL)+VAT Gxl thuÕ Trong ®ã: Qj: Khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p thø j Djvl, Djnc, Djm: Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y l¾p thø j. F1: C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l¬ng tèi thiÓu mµ cha ®îc tÝnh hoÆc cha ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng. F2 : C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l¬ng cÊp bËc mµ cha ®îc tÝnh hoÆc cha ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng.
 10. 10 h1n : HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng tèi thiÓu cña c¸c nhãm l¬ng thø n. - Nhãm I : h1.1 = 2,342 - Nhãm II : h1.2 = 2,493 - Nhãm III : h1.3 = 2,638 - Nhãm IV : h1.4 = 2,796 h2n : HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng cÊp bËc cña c¸c nhãm l¬ng thø n. - Nhãm I : h2.1 = 1,378 - Nhãm II : h2.2 = 1,370 - Nhãm III : h2.3 = 1,363 - Nhãm IV : h2.4 = 1,357 P : §Þnh møc chi phÝ chung (%). TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. gXL: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ Gxl: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ. CLvl: Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã). TXLGTGT: Møc thuÕ suÊt gi¸ trÞ gia t¨ng qui ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt. VAT: Tæng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra (gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®Ó tr¶ khi mua c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng... vµ phÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i nép).
 11. 11 Phô lôc sè 3 §Þnh møc chi phÝ ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh bu chÝnh viÔn th«ng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè .... /2000/TT-TCB§ ngµy... th¸ng... n¨m 2000 cña Tæng côc Bu ®iÖn) I. QUi ®Þnh ¸p dông 1. Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc tÝnh b»ng cÆp trÞ sè ®Þnh møc tû lÖ % theo møc chi phÝ x©y l¾p vµ chi phÝ thiÕt bÞ ®îc duyÖt trong tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt qui ®Þnh trong c¸c b¶ng 1 vµ 2 môc II cña phô lôc nµy. 2. Trêng hîp chi phÝ x©y l¾p hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ ®îc duyÖt n»m trong kho¶ng gi÷a gi¸ trÞ qui ®Þnh c¸c b¶ng trong môc II cña phô lôc nµy th× trÞ sè ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p néi suy. 3. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã tæng chi phÝ x©yl¾p hoÆc chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng dù to¸n cña c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ trªn 2000 tØ ®ång th× c¸c ®¬n vÞ b¸o Tæng côc Bu ®iÖn ®Ó lµm viÖc xin tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng ®Ó x¸c ®Þnh møc chi phÝ cho phï hîp. 4. Chi phÝ Ban qu¶nlý dù ¸n theo h×nh thøc Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ®îc tÝnh b»ng ®Þnh møc chi phÝ qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy theo qui m« vµ lo¹i c«ng tr×nh cña dù ¸n do Ban qu¶n lý dù ¸n ®¶m nhiÖm. 5. §èi víi dù ¸n ¸p dông h×nh thøc Chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n nÕu kh«ng thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× Chñ ®Çu t ®îc hëng ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý b»ng 60% ®Þnh møc chi phÝ qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy. Trêng hîp thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× ®îc hëng theo ®Þnh møc qui ®Þnh ë c¸c b¶ng trong môc II cña phô lôc nµy. Trêng hîp Chñ ®Çu t thuª t vÊn theo h×nh thøc Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n vµ cã Ban qu¶n lý dù ¸n gióp viÖc thuéc Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n th× ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc thùc hiÖn nh qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy vµ ®îc ph©n chia nh sau: - Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n theo h×nh thøc Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n 80% cña ®Þnh møc chi phÝ. - Chñ ®Çu t: 20% cña ®Þnh møc chi phÝ. Trêng hîp ph¶i thuª t vÊn thùc hiÖn qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh th× chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè 1,18 so víi ®Þnh møc qui ®Þnh t¹i b¶ng 1 vµ 2 ë môc II cña phô lôc nµy. 6. §èi víi dù ¸n ¸p dông h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay, sau khi Chñ ®Çu t tæ chøc ®Êu thÇu vµ lùa chän ®îc nhµ thÇu thùc hiÖn tæng thÇu toµn bé dù ¸n th× ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc thùc hiÖn nh qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy vµ ®îc ph©n chia nh sau: - Tæng thÇu : 60% cña ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n. - Chñ ®Çu t: 40% cña ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n.
 12. 12 7. §èi víi h×nh thøc tù thùc hiÖn dù ¸n, Chñ ®Çu t ®îc hëng ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n b»ng 30% ®Þnh møc chi phÝ qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy. 8. Chi phÝ cña Ban qu¶n lý dù ¸n ë giai ®o¹n lËp dù ¸n tiÒn kh¶ thi, Chñ ®Çu t lËp dù to¸n chi phÝ cô thÓ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n cña c«ng tr×nh. 9. Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng ë vïng nói, biªn giíi ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè 1,15; dù ¸n ®Çu t x©y dùng ë h¶i ®¶o ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc qui ®Þnh trong c¸c b¶ng ë môc II cña phô lôc nµy. II. B¶ng ®Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n 1. So víi chi phÝ x©y l¾p trong tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt B¶ng 1 §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ x©y l¾p (tØ ®ång) STT Lo¹i c«ng ≤ 0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 tr×nh 1 Th«ng 1,43 1,37 1,30 1,20 1,12 0,85 0,60 0,46 0,33 0,21 0,13 tin bu ®iÖn
 13. 13 2. So víi chi phÝ thiÕt bÞ trong tæng dù dù to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt B¶ng 2 §¬n vÞ tÝnh: % Chi phÝ thiÕt bÞ (tØ ®ång) STT Lo¹i ≤ 0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 c«ng tr×nh 1 Th«n 0,80 0,56 0,48 0,44 0,30 0,18 0,12 0,08 0,05 0,03 0,02 g tin bu ®iÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản