intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

164
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. B KHOA H C VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG NGH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 04/2010/TT-BKHCN Hà N i, ngày 21 tháng 06 năm 2010 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGH NH S 49/2009/N -CP NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2009 C A CHÍNH PH QUY NH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG CHUY N GIAO CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 49/2009/N -CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh ; B Khoa h c và Công ngh hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 49/2009/N -CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh như sau: I. NH NG QUY NH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi vi ph m hành chính ư c quy nh t i Ngh nh s 49/2009/N -CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh (dư i ây g i t t là Ngh nh 49) 2. Các hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu a) Hình th c x ph t tr c xu t Hình th c x ph t tr c xu t áp d ng theo quy nh t i i u 15 và i u 31 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. b) Hình th c x ph t tư c quy n s d ng Gi y phép chuy n giao công ngh , Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh . Hình th c x ph t tư c quy n s d ng Gi y phép chuy n giao công ngh (dư i ây g i t t là Gi y phép) áp d ng i v i t ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y phép chuy n giao m t ho c m t s công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao, có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh 49 trong quá trình th c hi n chuy n giao và hành vi ó có quy nh hình th c x ph t tư c quy n s d ng Gi y phép.
  2. Hình th c x ph t tư c quy n s d ng Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh (dư i ây g i t t là Gi y ch ng nh n) áp d ng i v i t ch c, cá nhân chuy n giao các công ngh không thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao, Danh m c công ngh h n ch chuy n giao nhưng có ăng ký chuy n giao v i B KH&CN ho c S KH&CN và ư c c p Gi y ch ng nh n ư c hư ng ưu ãi, h tr c a nhà nư c, mà có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh 49 trong quá trình th c hi n chuy n giao và hành vi ó có quy nh hình th c x ph t tư c quy n s d ng Gi y ch ng nh n. Vi c tư c quy n s d ng Gi y phép Gi y ch ng nh n ph i ư c ghi trong quy t nh x ph t. Trư ng h p tư c quy n s d ng có th i h n thì ph i ghi rõ th i h n trong quy t nh. ng th i trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày ra quy t nh x ph t, ngư i ra quy t nh ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ã c p Gi y phép, Gi y ch ng nh n bi t vi c tư c quy n s d ng Gi y phép, Gi y ch ng nh n. Trong th i gian b tư c quy n s d ng Gi y phép, Gi y ch ng nh n thì t ch c và cá nhân vi ph m không ư c ti p t c th c hi n các n i dung trong Gi y phép, Gi y ch ng nh n cho phép. Khi h t th i h n tư c quy n s d ng và t ch c, cá nhân b x ph t th c hi n xong quy t nh x ph t thì ngư i quy t nh x ph t giao l i Gi y phép, Gi y ch ng nh n cho t ch c, cá nhân ã b tư c Gi y phép, Gi y ch ng nh n. Vi c giao l i Gi y phép, Gi y ch ng nh n ph i ư c l p thành biên b n. c) Bi n pháp kh c ph c h u qu Các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 5 i u 5 và kho n 4 i u 7 Ngh nh 49 ư c áp d ng theo th t như sau: - Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t s n ph m, thi t b công ngh liên quan n hành vi vi ph m. - Trong trư ng h p không th áp d ng ư c bi n pháp bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t s n ph m, thi t b công ngh liên quan n hành vi vi ph m thì áp d ng bi n pháp bu c tiêu h y. Bi n pháp bu c kh c ph c nh ng h u qu x u v s c kh e quy nh t i i m b kho n 3 i u 6 Ngh nh 49: là vi c bu c t ch c, cá nhân vi ph m ph i t ch c khám, ch a b nh, ph c h i s c kh e cho nh ng ngư i b nh hư ng do hành vi vi ph m gây ra. Quá trình t ch c khám, ch a b nh cho ngư i b nh hư ng ph i m b o các nguyên t c sau: - S c kh e c a ngư i b nh hư ng ph i có nguyên nhân t hành vi vi ph m gây ra, t c là có m i quan h nhân – qu gi a hành vi vi ph m v i s t n h i s c kh e c a ngư i b nh hư ng.
  3. - nh hư ng n âu, kh c ph c n ó. Vi c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu nêu trên th c hi n theo quy nh t i các i u 20, 21, 21a và kho n 2 i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. II. HƯ NG D N XÁC NH HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH 1. Hành vi l i d ng ho t ng chuy n giao công ngh làm t n h i n l i ích qu c phòng, an ninh, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân quy nh t i i u 5 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân d a vào các i u ki n thu n l i do chính sách, pháp lu t khuy n khích phát tri n công ngh c a nhà nư c t o ra, th c hi n vi c chuy n giao công ngh nh m làm t n h i l i ích qu c phòng, an ninh, quy n và l i ích h p pháp c a các t ch c, cá nhân khác mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 2. Hành vi chuy n giao các công ngh s n xu t ra các s n ph m trái o c, không phù h p v i b n s c, thu n phong m t c c a dân t c quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã chuy n giao các công ngh không thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao nhưng s n ph m c a công ngh ó t o ra có th làm sai l ch, nh hư ng x u nh ng chu n m c quan h gi a ngư i v i ngư i, gi a cá nhân v i t p th , xã h i ho c nh ng phong t c t t p, lành m nh ư c xã h i ghi nh n và tôn tr ng. Trong quá trình xem xét, xác nh y u t “trái o c, không phù h p v i b n s c, thu n phong m t c c a dân t c”, cơ quan có th m quy n thanh tra, x ph t căn c vào tình hình th c t , ý ki n chuyên môn c a cơ quan qu n lý nhà nư c v văn hóa a phương k t lu n, ban hành quy t nh x ph t và ch u trách nhi m i v i quy t nh c a mình. 3. Hành vi chuy n giao công ngh gây h u qu x u n s c kh e con ngư i quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã chuy n giao các công ngh mà chính quá trình th c hi n công ngh ó ho c các s n ph m do công ngh ó t o ra có th gây h u qu x u n s c kh e con ngư i. N u công ngh chuy n giao ó l i thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao thì x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh 49. 4. Hành vi chuy n giao công ngh s n xu t các s n ph m mà pháp lu t Vi t Nam c m s n xu t quy nh t i i m c kho n 1 i u 6 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã chuy n giao các công ngh không thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao nhưng s n ph m do công ngh ó t o ra thu c Danh m c hàng hóa, d ch v c m kinh doanh ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 Quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hóa, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n. 5. Hành vi chuy n giao công ngh thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao và Danh m c công ngh h n ch chuy n giao quy nh t i i u 7 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã chuy n giao công ngh thu c Danh m c công ngh c m chuy n giao ho c chuy n giao trái phép công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao quy
  4. nh trong các Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP c a Chính ph ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Chuy n giao công ngh . 6. Hành vi chuy n giao công ngh không thu c quy n s h u c a mình quy nh t i i m a kho n 2 i u 8 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã chuy n giao cho m t t ch c, cá nhân khác m t công ngh nào ó không thu c quy n s h u c a mình. T ch c, cá nhân chuy n giao có th bi t ho c không bi t công ngh thu c s h u c a ai nhưng vi ph m ư c xác nh n u th c hi n vi c chuy n giao công ngh ó. Ví d : Vi n nghiên c u A cùng Công ty B ư c giao th c hi n d án nghiên c u hoàn thi n công ngh C do ngân sách nhà nư c u tư kinh phí. K t thúc d án, Nhà nư c ã giao quy n ch s h u k t qu nghiên c u và công ngh ư c t o ra cho Công ty B. Tuy nhiên, Vi n nghiên c u A ã t ý chuy n giao công ngh ó cho Công ty D. Như v y, Vi n nghiên c u A ã vi ph m quy nh i m a kho n 2 i u 8 Ngh nh 49. 7. Hành vi chuy n giao công ngh mà công ngh ó không thu c quy n ư c chuy n giao quy n s d ng quy nh t i i m b kho n 2 i u 8 Ngh nh 49: là vi c m t t ch c, cá nhân ch ư c quy n s d ng công ngh , không ư c quy n chuy n giao quy n s d ng nhưng ã t ý chuy n giao quy n s d ng công ngh ó cho m t t ch c, cá nhân khác. Ví d : Công ty A ký h p ng chuy n giao công ngh làm men bia v i công ty B. Trong H p ng có quy nh công ty B ch ư c quy n s d ng công ngh , không ư c chuy n giao cho bên th ba, theo kho n 3 i u 13 Lu t Chuy n giao công ngh . Nhưng công ty B ã chuy n giao ti p quy n s d ng công ngh làm men bia cho công ty C. Như v y, công ty B ã vi ph m i m b kho n 2 i u 8 Ngh nh 49. Trư ng h p trong H p ng không quy nh v n i dung nêu trên thì vi c chuy n giao cho bên th ba c a Công ty B không vi ph m i m b kho n 2 i u 8 Ngh nh 49. 8. Hành vi gian l n, l a d i trong vi c l p h p ng chuy n giao công ngh ư cc p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ho c ư c c p Gi y phép chuy n giao công ngh quy nh t i i m a kho n 2 i u 9 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân l p h p ng chuy n giao công ngh có nh ng i u kho n không trung th c nh m m c ích ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ho c Gi y phép chuy n giao công ngh . 9. Hành vi không báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh khi ph bi n, chuy n giao có t ch c các công ngh nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n vùng nông thôn, mi n núi, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn quy nh t i i m b kho n 1 i u 11 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân không báo cáo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh a phương trư c khi th c hi n chuy n giao m t cách có t ch c công ngh nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n vùng nông thôn, mi n núi, ho c a bàn có i u ki n
  5. kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Danh m c a bàn ưu ãi u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. 10. Hành vi t ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh mà không thông báo b ng văn b n cho cơ quan ã xác nh n ăng ký h p ng khi h y b h p ng quy nh t i kho n 2 i u 11 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ư c hư ng các ưu ãi, h tr c a nhà nư c nhưng khi h p ng b cơ quan nhà nư c có th m quy n tuyên h y, các bên tham gia h p ng th ng nh t h y ho c các nguyên nhân khác d n n h p ng b h y b , mà trong th i h n 90 ngày k t ngày h y b h p ng ã không thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý nhà nư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh . i tư ng b x ph t theo quy nh này là t ch c, cá nhân ã thay m t các bên liên quan g i h sơ ăng ký h p ng chuy n giao công ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n. 11. Hành vi gian l n, gi m o ư c hư ng h tr , ưu ãi c a chính sách khuy n khích, thúc y chuy n giao công ngh quy nh t i kho n 2 i u 13 Ngh nh 49: là vi c t ch c, cá nhân ã có hành vi không trung th c (s d ng gi y t gi , s a ch a, t y xóa các n i dung …) trong vi c l p, kê khai, n p h sơ các cơ quan có th m quy n xét duy t, cho hư ng h tr , ưu ãi theo chính sách khuy n khích, thúc y chuy n giao công ngh . 12. Hành vi gây khó khăn cho ho t ng thanh tra, ki m tra quy nh t i i m e kho n 2 i u 14 Ngh nh 49: là vi c hành vi c a t ch c, cá nhân t o ra các tình hu ng làm ngư i có th m quy n thanh tra, ki m tra g p khó khăn trong ho t ng thanh tra, ki m tra ho c không th ti p t c th c thi công v c a mình. Ví d : - i di n t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra, ki m tra c ngư i không th m quy n ho c không y quy n cho ngư i i u ki n làm vi c v i oàn thanh tra, ki m tra; - i di n t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra, ki m tra không ch p hành yêu c u h p pháp c a ngư i có th m quy n ang ti n hành thanh tra, ki m tra. III. TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH 1. Th m quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh th c hi n theo quy nh t i các i u 15, 16, 17 và 18 Ngh nh 49. 2. Trong trư ng h p nh ng ngư i quy nh t i các i u 17 và 18 Ngh nh 49 ang thi hành công v phát hi n hành vi vi ph m hành chính nhưng không thu c th m quy n x
  6. ph t c a mình thì ph i k p th i l p biên b n và trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày l p biên b n, chuy n biên b n ó n ngư i có th m quy n quy nh t i các i u 15 và 16 Ngh nh 49 ti n hành x ph t. Vi c l p biên b n v vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng chuy n giao công ngh th c hi n theo quy nh t i các i u 54, 55, 56 và 57 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày ra quy t nh x ph t, ngư i có th m quy n x ph t ph i có thông báo b ng văn b n n S Khoa h c và Công ngh nơi t tr s c a t ch c, cá nhân b x ph t. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 9 năm 2010. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh ph i h p, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - VPQH, VP Ch t ch nư c, VPCP; - UBND và S KH&CN các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Quân - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo VPCP; - Các ơn v liên quan thu c B KH&CN; - Lưu: VT, TTra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2