Thu thấp ý kiến khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
177
lượt xem
45
download

Thu thấp ý kiến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thu thấp ý kiến khách hàng

  1. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN THU THAÄP YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG 1. Quyeát ñònh thoâng soá thu thaäp Thöôøng laø töø 4 ñeán 8 thoâng soá: Ví duï giaù, thôøi gian giao haøng…. - Trong Thuû tuïc thu thaäp, ghi nhaän, giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng coù taát caû 11 thoâng soá - 2. Thoáng keâ yù kieán khaùch haøng: Ghi taát caû caùc thoâng soá thu thaäp theo bieåu maãu 0125 vaø Fax hoaëc mail, chuyeån tröïc tieáp ñeán khaùch - haøng cuûa Coâng ty. Nhaän laïi baûn thu thaäp yù kieán khaùch haøng. - Thoáng keâ yù kieán döïa theo ñieåm trung bình toång cuûa caùc khaùch haøng theo ví duï sau: - Thoâng soá thu Ñieåm Trung thaäp bình Giaù 4.0 4.0 3.5 3.5 4.0 3.8 Chaát löôïng 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Giao haøng 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.3 Thaùi ñoä 2.0 3.5 2.0 3.5 4.5 2.9 CBCNV 3. Veõ Radar. Giaù Thaùi ñoä CNV Giao haøng Chaát löôïng 4. Phaân tích radar. Qua sô ñoà Radar ta thaáy raèng töø ñöôøng trung taâm ñeán truïc thaùi ñoä CNV laø gaàn nhaát caàn taêng khoaûng caùch naøy leân nhaèm laøm cho sô ñoà coù tính chaát ñoái xöùng hôn. Trang: 1 / 2
  2. 5. Kieán nghò keát luaän, baùo caùo Toång Giaùm ñoác: Taêng cöôøng dòch vuï khaùch haøng baèng caùch raø soaùt laïi caùc boä phaän, qui trình khaùch haøng thöôøng - xuyeân quan taâm nhaèm naâng cao söï thoaû maõn khaùch haøng. Ñoái vôùi caùc khaùch haøng coù ñoä thoaû maõn thaáp veà thaùi ñoä cuûa CNV coù theå neâu ñích danh boä phaän - naøo nhaèm khaéc phuïc ngay. Baùo caùo Toång Giaùm ñoác goàm hoà sô veà phieáu toång hôp yù kieán khaùch haøng, baûn phaân tích soá lieäu, Sô - ñoà ra dar, baûn kieán nghò. Trang: 2 / 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản