Tiểu luận báo chí

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
349
lượt xem
90
download

Tiểu luận báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận báo chí', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận báo chí

 1. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lμ mét qu¸ tr×nh ®Çu t− c«ng søc vμ tiÒn cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hμng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vμ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vμ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thμnh phÇn, lùc l−îng tham gia t¹o nªn mét thÞ tr−êng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vμ phong phó. §iÒu nμy gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc trong nh©n d©n vμ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh lμm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®μo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra h−íng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lμ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph−¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh− mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lμ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nh−ng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vμ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh− thÕ nμo ®Ó b¸n ®−îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t−îng nhÊt lμ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lμ: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hμnh s¸ch Hμ Néi hiÖn nay . Ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay. 1 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 2. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ch−¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay. Ch−¬ng III: NhËn xÐt chung vμ nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®−îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay. Ch−¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hμ néi hiÖn nay. C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi ®−îc chÝnh thøc thμnh lËp vμo n¨m 1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së 2 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 3. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ph¸t hμnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngμy 14/6/1960 ®−îc ®æi tªn thμnh C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch (PHS) Hμ Néi. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho ®Õn nay C«ng ty PHS Hμ Néi lμ mét doanh nghiÖp Nhμ n−íc thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin Thμnh phè Hμ Néi, lμ ®¬n vÞ qu¶n lý kinh doanh chuyªn ngμnh PHS, cã trô së chÝnh t¹i 34 Trμng TiÒn. C«ng ty PHS Hμ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngμnh PHS. M¸c nãi: “Con ng−êi lμ tæng hoμ c¸c mèi quan hÖ x· héi” vμ ë gãc ®é nμo ®ã C«ng ty PHS Hμ Néi còng nh− vËy. Bëi v× qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty lu«n diÔn ra c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hμng, kh¸ch hμng vμ bao trïm lªn nã lμ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¶ n−íc nãi chung vμ cña Thñ ®« Hμ Néi nãi riªng. Thñ ®« Hμ Néi víi diÖn tÝch gÇn 1000 km2 lμ thμnh phè cã mËt ®é d©n sè ®«ng vμ cã vÞ trÝ chiÕn l−îc rÊt quan träng. NghÞ quyÕt 08 cña §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø V ®· kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng Thñ ®« Hμ Néi lμ trung t©m ®Çu n·o vÒ chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - khoa häc kü thuËt, ®ång thêi lμ trung t©m lín vÒ kinh tÕ vμ giao dÞch quèc tÕ trong c¶ n−íc. Do ®ã, Hμ Néi rÊt vinh dù lμ n¬i diÔn ra nhiÒu cuéc giao l−u gi÷a c¸c Nguyªn thñ Quèc gia cña n−íc b¹n víi n−íc ta. Víi vÞ trÝ vμ vai trß quan träng nh− vËy, Hμ Néi lu«n ®−îc Nhμ n−íc chó träng ®Çu t− trªn mäi lÜnh vùc. §ã chÝnh lμ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t− s¶n xuÊt kinh doanh. Hμ Néi víi ph−¬ng ch©m x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc nh− hiÖn nay th× ch¾c ch¾n viÖc mua xuÊt b¶n phÈm phôc vô cho gi¸o dôc lμ rÊt cÇn thiÕt. 1. NghÖ thuËt b¸n XBP trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay. B¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lμ kh©u cuèi cïng nh−ng l¹i cã vai trß v« cïng quan träng trong kinh doanh XBP. B¸n XBP chÝnh lμ qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ cho hμng ho¸ XBP tõ hμng sang tiÒn, chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hμng ho¸ XBP tõ tay ng−êi b¸n sang tay ng−êi mua. KÕt thóc qu¸ tr×nh nμy, ng−êi mua cã ®−îc XBP, ng−êi b¸n sÏ cã ®−îc tiÒn t−¬ng øng víi gi¸ trÞ cña hμng ho¸ ®ã. 3 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 4. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Kinh doanh XBP lμ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï, b¶n chÊt ®Ých thùc cña ho¹t ®éng kinh doanh XBP trong c¬ chÕ thÞ tr−êng lμ ph¶i thùc hiÖn song song hai môc tiªu: kinh tÕ vμ x· héi. Tuy nhiªn hai môc tiªu nμy cã sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Trªn ph¹m vi x· héi: Kinh doanh XBP lÊy môc tiªu chÝnh trÞ, x· héi lμm t«n chØ vμ môc ®Ých ®Þnh h−íng cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ. Cßn xÐt trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp, môc tiªu kinh tÕ ®ãng vai trß lμ ®éng lùc, lμ c¬ së cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ – x· héi. Nh− vËy nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng víi ®Æc tr−ng riªng cã ®· lμm cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, kinh doanh XBP nãi riªng thay ®æi h¼n vÒ b¶n chÊt. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng víi tÝnh −u viÖt cña nã ®· lμm cho ho¹t ®éng kinh doanh XBP trë nªn s«i ®éng vμ kh«ng ngõng th«ng qua sè l−îng hμng ho¸ ®−a vμo thÞ tr−êng nhiÒu h¬n, chÊt l−îng tèt h¬n, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu XBP ngμy cμng ®a d¹ng vμ phong phó cña kh¸ch hμng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr−êng, gi¸ c¶ chÝnh lμ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ, hμng ho¸ XBP chØ b¸n ®−îc khi kh¸ch hμng cã nhu cÇu, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vμ ng−êi b¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. KÕt thóc b¸n hμng ng−êi mua nhËn ®−îc XBP mμ m×nh mong muèn, ng−êi b¸n sÏ cã tiÒn t−¬ng øng víi gi¸ trÞ cña XBP ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc phæ biÕn tri thøc cho nhiÒu ng−êi trªn mäi vïng l·nh thæ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung vμ kinh doanh XBP nãi riªng lμ lμm thÕ nμo ®Ó hμng ho¸ cña m×nh b¸n ®−îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t−îng nhÊt. Muèn vËy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c«ng cô thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã mét lo¹t c¸c häc thuyÕt kinh tÕ víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn vÒ kinh doanh nãi chung vμ nghÖ thuËt b¸n hμng nãi riªng ®· ra ®êi. NghÖ thuËt b¸n hμng ®· trë thμnh c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc hç trî trong viÖc b¸n hμng cña doanh nghiÖp. Trong sù thμnh c«ng cña doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng 4 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 5. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A nhá lμ sù ®ãng gãp cña c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn s¸ch. 2. ý nghÜa cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ®èi víi c«ng ty ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi. ViÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cã ý nghÜa v« cïng quan träng bëi v× cã lμm tèt kh©u nμy th× ho¹t ®éng b¸n XBP míi ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¸c doanh nghiÖp cÇn sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP. NghÖ thuËt b¸n XBP ®· trë thμnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp kinh doanh XBP. C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi còng kh«ng n»m ngoμi ®iÒu ®ã. Ngoμi sö dông nghÖ thuËt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó giíi thiÖu – tuyªn truyÒn XBP v× ®iÒu ®ã sÏ hç trî tÝch cùc cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt hiÖu qu¶ kinh doanh vμ hiÖu qu¶ x· héi. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr−êng nhê thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc kinh doanh phï hîp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng mét c¸ch tèt nhÊt. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o ra mét søc m¹nh khæng lå lμm cho tiÕn tr×nh ®i lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®−îc thuËn lîi. V× vËy, doanh nghiÖp kinh doanh XBP cÇn cã nhËn thøc ®óng vÒ vai trß ý nghÜa cña viÖc sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn XBP cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh ph¶i c¨n cø vμo hμng ho¸ XBP, vÞ trÝ cña hμng ho¸ XBP trªn thÞ tr−êng gi¸ trÞ sö dông kh¶ n¨ng b¸n, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vμ tæ chøc kinh doanh. Kinh doanh XBP lμ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i nªn viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ lμ tÊt yÕu song song víi hiÖu qu¶ x· héi. Bëi v× kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc. ViÖc ¸p dông ho¹t ®éng giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn s¸ch gãp phÇn thóc ®Èy, hç trî cho ho¹t ®éng b¸n hμng. Hμng ho¸ XBP qua giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ trë lªn hÊp dÉn h¬n v× kh¸ch hμng sÏ cã Ên t−îng, n¶y sinh nhu cÇu vμ cÇu XBP. V× vËy XBP sÏ b¸n ®−îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vμ 5 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 6. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A b¸n ®óng ®èi t−îng. Ho¹t ®éng giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn kh¼ng ®Þnh vμ n©ng cao uy tÝn cho C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi. 6 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 7. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A CH¦¥NG II T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty phs hμ néi hiÖn nay. NhËn thøc s©u s¾c vÒ sù tÊt yÕu cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, C«ng ty PHS Hμ Néi trong nhiÒu n¨m nay ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh− mét c«ng cô ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hμng cña m×nh. Trong ®ã ®Æc biÖt sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn tiªu thô mang tÝnh nghÖ thuËt cao nh−: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, giao tiÕp øng xö vμ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh−: Héi chî – TriÓn l·m; tô ®iÓm ®−êng phè;dÞch vô: b−u ®iÖn, fax, internet v.v 1. Qu¶ng c¸o trªn ®μi ph¸t thanh : Qu¶ng c¸o trªn ®μi ph¸t thanh cã thÓ truyÒn tin ®Õn mäi n¬i, mäi thÝnh gi¶.Tû lÖ c«ng chóng tiÕp nhËn th«ng tin cao nhÊt lμ ë n«ng th«n. Tuy nhiªn h¹n chÕ cña ph−¬ng tiÖn nμy kh«ng cã tÝnh l©u bÒn vμ dÔ bÞ ng−êi nghe bá qua hoÆc thiÕu tËp trung do t¸c ®éng cña m«i tr−êng xung quanh. HiÖn nay, c¸c DN th−¬ng m¹i sö dông kho¶ng 59 ®μi ph¸t thanh c¸c tØnh, thμnh phè vμ 2228 ®μi ph¸t thanh huyªn, thÞ trÊn. §μi tiÕng nãi ViÖt Nam lμ ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã thÓ truyÒn th«ng tin ®Õn 70% d©n sè cña c¶ n−íc vμ thÕ giíi. Ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o tõ 4 kªnh ph¸t thanh chÝnh : 2 kªnh AM, 1 kªnh FM vμ 1 kªnh SW. Trong ®ã cã kªnh ph¸t thanh b»ng 13 tiÕng thø tiÕng trªn thÕ giíi, SW ph¸t sang 24/24 h trong ngμy. Lîi thÕ cña kªnh nμy lμ ph¸t ®−îc ®i xa. HiÖn nay, kªnh nμy ®Õn ®−îc víi ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ nghe ®μi ë mäi løa tuæi, mäi tÇng líp trªn mäi khu vùc kh¸c nhau kÓ c¶ vïng nói vμ h¶i ®¶o. §Æc biÖt lμ ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp XBP t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thªm ®èi t¸c, b¹n hμng. BiÓu 1 : Gi¸ qu¶ng c¸o 1 phót trªn mét sè ®μi ph¸t thanh lín cña c¶ n−íc nh− sau : TT Gi¸ cho DN trong n−íc Gi¸ cho DN Gi¸ cho DN n−íc §μi 7 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 8. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A (®ång ) liªn doanh ngoμi ph¸t thanh TP.HC 1 600.000 - 800.000 80 - 60 U SD 120-240usd M TiÕng 2 300.000 60.000 ® 150 usd nãi VN 3 50.000-80.000 200.000-300.000 ® CÇn Th¬ 40.000-60.000 H¶i 4 20.000-30.000 60.000-100.000 ® ® Phßng 5 150.000 200.000 ® 250.000-300.000® QN-DN Nguån: B¸o gi¸ cña c¸c ®μi ph¸t thanh TP.HCM, CÇn Th¬, TiÕng nãi ViÖt Nam, H¶I Phßng. Qua biÓu trªn cho thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn ®μi ph¸t thanh t−¬ng ®èi cao. Trong ®ã qu¶ng c¸o t¹i mét sè ®μi ph¸t thanh lín nh−: TP.HCM, TiÕng nãi ViÖt Nam víi gi¸ cao nhÊt, møc ®é phÝ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n−íc, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp n−íc ngoμi cã sù kh¸c biÖt. MÆc dï cã gi¸ qu¶ng c¸o cao h¬n so víi mét sè ®μi ph¸t thanh nh−: CÇn Th¬, H¶i Phßng.. nh−ng qu¶ng c¸o trªn hai ®μi ph¸t thanh vÉn thu hót ®−îc nhiÒu doanh nghiÖp tham gia do ®èi t−îng thÝnh gi¶ lín. MÆc dï Nhμ n−íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶ng c¸o trªn ®μi ph¸t thanh cho doanh nghiÖp trong n−íc so víi doanh nghiÖp n−íc ngoμi. Song víi møc chi phÝ ®Ó chi th−êng xuyªn cho qu¶ng c¸o trªn ®μi ph¸t thanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp XBP ®Æc biÖt lμ c«ng ty PHS Hμ néi lμ rÊt khã kh¨n. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty PHS Hμ Néi ®· t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho riªng m×nh ®Ó khai th¸c tÝnh lîi thÕ ®èi víi ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nμy. C«ng ty ®· tËn dông chuyªn môc ®äc truyÖn ®ªm khuya ph¸t sang FM cña §μi tiÕng nãi VN ®Ó qu¶ng c¸o s¸ch, chñ yÕu lμ c¸c s¸ch vÒ v¨n häc cã ®Ò cËp nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong cuéc sèng hiÖn nay. VÝ dô t¸c phÈm:”Cuéc ®êi dμi l¾m” liªn kÕt víi NXB Héi nhμ v¨n ®· ®−îc xuÊt hiÖn trong chuyªn môc ®äc 8 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 9. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A truyÖn ®ªm khuya. Th«ng qua c¸c c©u chuyÖn b¹n ®äc sÏ ®−îc giíi thiÖu vÒ néi dung cña cuèn truyÖn, ®Þa chØ t×m mua cuèn s¸ch ®ã. Ngoμi ra, c«ng ty cßn tËn dông c¸c môc ®iÓm tin vÒ ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®Ó qu¶ng c¸o XBP th«ng qua viÖc giíi thiÖu XBP míi cã. HiÖn nay, qu¶ng c¸o XBP trªn ®μi ph¸t thanh cña c«ng ty ch−a ®−îc phæ biÕn, ®iÒu nμy do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Hμng ho¸ XBP lμ hμng ho¸ ®Æc thï, nã kh¸c víi c¸c hμng ho¸ th«ng th−êng. V× vËy viÖc qu¶ng c¸o XBP kh«ng thÓ qu¶ng c¸o phót chèc trªn ®μi nh− c¸c hμng ho¸ kh¸c. Song qua nh÷ng cuèn s¸ch ®−îc giíi thiÖu trªn ®μi ®· gãp phÇn lμm t¨ng l−îng kh¸ch hμng ®Õn víi c«ng ty. 2. Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh: §Ó thu hót kh¸ch hμng, c«ng ty PHS Hμ Néi cßn tËn dông thÕ m¹nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. TruyÒn h×nh lμ ph−¬ng tiÖn truyÒn t¶i th«ng tin tèt, hÊp dÉn nhÊt vμ s©u réng ®Õn víi nhiÒu kh¸ch hμng. §iÓm m¹nh cña truyÒn h×nh lμ cã kh¶ n¨ng g©y ®−îc sù chó ý cho mäi ®èi t−îng, løa tuæi, nh÷ng ng−êi cã thu nhËp nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. TruyÒn h×nh cã kh¶ n¨ng biÓu ®¹t ý t−ëng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o mét c¸ch hoμn h¶o nhÊt v× truyÒn h×nh kÕt hîp c¶ ©m thanh lÉn h×nh ¶nh, ng«n tõ trong qu¶ng c¸o. Do ®ã, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh sÏ cã nhiÒu lîi thÕ cho c«ng ty PHS Hμ Néi. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, nhiÒu lóc v−ît qu¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty PHS Hμ Néi. Qua biÓu trªn cho thÊy: Gi¸ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh¸ cao, møc ®é phÝ cã kh¸c nhau cña thêi gian kh¸c nhau trong tuÇn vμ trong ngμy. §Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n−íc qu¶ng c¸o, ®μi truyÒn h×nh Hμ Néi ®· gi¶m mét phÇn lín kinh phÝ qu¶ng c¸o so víi doanh nghiÖp n−íc ngoμi. Song møc gi¸ trªn vÉn lμ cao so víi c«ng ty PHS Hμ Néi. V× thÕ mμ nhiÒu n¨m nay viÖc qu¶ng c¸o XBP trªn truyÒn h×nh ®−îc thùc hiÖn kh«ng nhiÒu ë c«ng ty PHS Hμ Néi. Do ®ã, hÇu hÕt c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o XBP cña c«ng ty ®Òu ph¶i sö dông d−íi h×nh thøc lμm phãng sù. V× XBP lμ hμng ho¸ ®Æc thï nªn con ng−êi ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh sö dông vμ biÕn 9 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 10. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A nh÷ng tri thøc XBP thμnh nh÷ng hμnh vi trong ®êi sèng th× míi thÊy ®−îc gi¸ trÞ sö dông cña nã. V× vËy nÕu thùc hiÖn viÖc qu¶ng cao XBP trªn truyÒn h×nh theo qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i th× sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nh÷ng t¸c phÈm qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh th«ng qua phãng sù nh−:”Tõ ®iÓn tªn riªng thÕ giíi”;”Nh÷ng ph−¬ng thuèc bÝ truyÒn”. Th«ng qua ch−¬ng tr×nh nμy, c«ng ty PHS Hμ Néi cã thÓ giíi thiÖu tíi c«ng chóng vÒ nh÷ng t¸c gi¶, t¸c phÈm. Tõ ®ã XBP ®−îc qu¶ng c¸o s©u réng. 3.Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vμ t¹p chÝ: Qu¶ng c¸o XBP qua b¸o vμ t¹p chÝ lμ ph−¬ng thøc qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hμng kh«ng kÐm so víi c¸c ph−¬ng thøc qu¶ng c¸o kh¸c. Bëi lÏ, b¸o chÝ lμ ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. §äc b¸o ®· trë thμnh nhu cÇu hμng ngμy cña ng−êi d©n ®« thÞ. Phô n÷ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng b¸o gia ®×nh, ng−êi ®Ñp.. Nam giíi quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn lÜnh vùc ®iÖn tö.. Sè l−îng ®éc gi¶ cña b¸o ngμy cμng ph¸t triÓn do kinh tÕ ph¸t triÓn vμ tr×nh ®é d©n trÝ cao. Qu¶ng c¸o b»ng t¹p chÝ võa cã kh¶ n¨ng lùa chän-cung cÊp th«ng tin réng r·i vμ võa cã tÝnh toμn quèc- võa cã tÝnh ®Þa ph−¬ng. §iÒu nμy ®· t¹o ra −u thÕ cho viÖc tuyªn truyÒn vμ qu¶ng c¸o XBP. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o vμ t¹p chÝ lμ rÊt kh¸c nhau. Gi¸ qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ ë ViÖt Nam lμ t−¬ng ®èi rÎ so víi gi¸ qu¶ng c¸o cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Gi¸ qu¶ng c¸o ë ViÖt Nam cã thÓ tham kh¶o qua biÓu gi¸ cña mét sè b¸o nh− sau: BiÓu 2 : Gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mμu cña mét sè tê b¸o ë ViÖt Nam n¨m 1998. TÇn xuÊt Sè l−îng Gi¸ trang Gi¸ trang STT ¸o Ph¸t hμnh Ph¸t hμnh trong gi÷a b×a 1 DiÔn ®μm DN B¸o tuÇn 50.000 2.5 2.5 2 Nh©n d©n B¸o ngμy 300.000 15.0 15.0 3 Thanh minh B¸o ngμy 150.000 10.0 14.0 10 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 11. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A 4 Tuæi trÎ B¸o tuÇn 175.000 19.5 19.9 5 Lao ®éng B¸o ngμy 80.000 22.0 24.0 ( Nguån: c¸c toμ so¹n b¸o ) Qua biÓu trªn cho ta thÊy, gi¸ qu¶ng c¸o trªn mét trang in bèn mμu cña c¸c b¸o lμ kh¸c nhau. Víi møc c¸o qu¶ng c¸o trªn, qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ so víi truyÒn h×nh lμ rÎ h¬n. Còng v× vËy mμ qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ ®−îc nhiÒu doanh nghiÖp −a chuéng. MÆc dï gi¸ qu¶ng c¸o nh− vËy nh−ng ®Ó qu¶ng c¸o trªn b¸o , t¹p chÝ th× c«ng ty PHS Hμ Néi còng ph¶I bá ra mét kho¶ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Do vËy viÖc lùa chän vμ nghiªn cøu qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o nμo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao mμ chi phÝ thÊp lμ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay cña c«ng ty PHS Hμ Néi. HiÖn nay XBP mμ c«ng ty PHS Hμ Néi kinh doanh rÊt phong phó víi nhiÒu lÜnh vùc tri thøc kh¸c nhau. Tuú theo lÜnh vùc tri thøc mμ c«ng ty lùa chän nh÷ng b¸o, t¹p chÝ ®Ó qu¶ng c¸o cho phï hîp. VÝ dô: a. §èi víi s¸ch thiÕu nhi: C«ng ty th−êng qu¶ng c¸o trªn b¸o Nhi §ång,ThiÕu Niªn TiÒn Phong. Hoa Häc Trß. ViÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o nμy sÏ thu hót ®−îc mét l−îng ®éc gi¶ rÊt lín. HiÖn nay, h−ëng øng ®ît ph¸t ®éng cña Nhμ n−íc vÒ”Th¸ng Hμnh §éng V× TrÎ Th¬” , c«ng ty PHS Hμ Néi ®· qu¶ng c¸o Tñ S¸ch Hoa Hång trªn b¸o ThiÕu Niªn vμ ®−îc c¸c em häc sinh, c¸c bËc phô huynh h−ëng øng nhiÖt t×nh. NhiÒu ®¬n vÞ tr−êng häc ®· ®¨ng ký mua s¸ch nμy ®Ó lμm quμ tÆng cho c¸c em häc sinh. b. §èi víi s¸ch v¨n ho¸-x· héi: C«ng ty PHS Hμ Néi th−êng lùa chän qu¶ng c¸o c¸c s¸ch nμy trªn b¸o V¨n Ho¸. ViÖc qu¶ng c¸o nμy ®· thu hót ®−îc ®«ng ®¶o ®éc gi¶ quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi c. §èi víi nh÷ng s¸ch xuÊt b¶n ®Þnh kú dÓ tuyªn truyÒn: C«ng ty ®· giíi thiÖu mét sè lo¹i s¸ch nμy trªn t¹p chÝ s¸ch cña Côc XuÊt B¶n. 11 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 12. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Cã thÓ nãi, so víi qu¶ng c¸o trªn ti vi ®μi ph¸t thanh th× qu¶ng c¸o trªn s¸ch b¸o lμ mét biÖn ph¸p mang l¹i hiÖu qu¶ trùc tiÕp nhÊt cho c«ng ty PHS Hμ Néi. Cã thÓ nãi th«ng qua viÖc qu¶ng c¸o s¸ch trªn b¸o t¹p chÝ, c«ng ty ®· giíi thiÖu s¸ch míi ®Õn víi ®éc gi¶, gióp ®éc gi¶ biÕt vÒ néi dung, h×nh thøc, gi¸ c¶, t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch, ®Þa ®iÓm b¸n. Mét sè tªn s¸ch ®· ®−îc c«ng ty qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tõ n¨m 1999 ®Õn gi÷a n¨m 2003: * “B¸ch khoa tri thøc phæ th«ng”- NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn, gi¸ 315.000 ® /cuèn. * “TruyÖn ng¾n hay Nga” (4 tËp-NXB Héi nhμ v¨n ) Gi¸ 240.000 ® * “LÞch v¹n niªn thùc dông” –NXB V¨n ho¸ th«ng tin-t¸i b¶n hai lÇn. Gi¸ 135.000 ®/cuèn * “Tõ ®IÓn ViÖt - §øc”- NXB Héi nhμ v¨n- t¸i b¶n ba lÇn- gi¸ 365.000 ®/cuèn.. Ngoμi giíi thiÖu, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o s¸ch trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c«ng ty ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi cßn qu¶ng c¸o XBP qua tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi. ®©y lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®−îc sö dông phæ biÕn ë c«ng ty. Néi dung cña tê r¬i, tê gÊp, môc lôc s¸ch míi th−êng giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm, gi¸ c¶, NXB. Danh môc nμy ®−îc c«ng ty göi vÒ c¸c th− viÖn, tr−êng häc, c¬ quan, Viªn nghiªn cøu, tíi c¸c häc sinh, sinh viªn.. Danh môc nμy th−êng ®−îc göi theo ®Þnh kú quý, th¸ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng. Sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o nμy, c«ng ty ®· thu hót ®−îc l−îng kh¸ch hμnh rÊt lín ®Õn mua vμ ®Æt hμng. §©y lμ mét nghÖ thuËt giíi, chμo hμng cã h÷u Ých cho c¶ kh¸ch hμng vμ c«ng ty PHS Hμ Néi. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vμ giíi thiÖu s¸ch trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mμ c«ng ty PHS Hμ Néi sö dông trong thêi gian qua ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hμng. 4.KhuyÕn m¹i: 12 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 13. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A KhuyÕn m¹i lμ mét biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó b¸n hμng phæ biÕn vμ cã ý nghÜa quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. V× thÕ, ng−êi ta ®· vËn dông biÖn ph¸p khuyÕn m¹i mét c¸ch s¸ng t¹o vμ rÊt cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. KhuyÕn m¹i lμ nhμ tiªu thô dμnh mét phÇn lîi Ých cña m×nh cho kh¸ch hμng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ng−êi b¸n víi ng−êi mua ®ång thêi khuyÕn khÝch hä mua hμng nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vμ liªn tôc h¬n. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña khuyÕn m¹i mμ c¸c doanh nghiÖp nãi chung, C«ng ty PHS Hμ Néi nãi riªng ®· trÝch mét phÇn kinh phÝ ®¸ng kÓ cho ho¹t ®éng khuyÕn m¹i. Gi¶m gi¸: lμ h×nh thøc khuyÕn m¹i mμ ng−êi ViÖt Nam ®· quen thuéc víi nã. Gi¶m gi¸ cã thÓ trùc tiÕp cho kh¸ch hμng hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc t¨ng sè l−îng cho kh¸ch hμng. Quμ tÆng: lμ h×nh thøc khuyÕn m¹i ®−îc c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i sö dông ®Ó trao cho nh÷ng kh¸ch hμng nh©n mét dÞp nμo ®ã. PhiÕu mua hμng: ®©y lμ h×nh thøc khuyÕn m¹i mμ t¹i c¸c cöa hμng thùc hiÖn viÖc ph¸t phiÕu mua hμng cho kh¸ch hμng. Sö dông phiÕu nμy, kh¸ch hμng sÏ ®−îc gi¶m gi¸ vμo lÇn mua sau. 5.NghÖ thuËt giao tiÕp: BÊt kÓ h×nh thøc b¸n hμng nμo còng cÇn cã mèi quan hÖ gi÷a ng−êi b¸n vμ kh¸ch hμng tèt ®Ñp. Ng−êi b¸n hμng dï ë c−¬ng vÞ nμo còng ph¶i hoμn thμnh tèt nhiÖm vô cña mét nh©n viªn b¸n hμng. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña ng−êi b¸n nªn c¸c doanh nghiÖp XBP tõ l©u ®· cã nç lùc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä, ®Æc biÖt lμ kh¶ n¨ng giao tiÕp trong b¸n hμng. NhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã, nh÷ng n¨m qua, bªn c¹nh viÖc chó träng ®Õn h×nh thøc cña ng−êi b¸n, C«ng ty PHS Hμ Néi lu«n coi träng ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é vμ n¨ng lùc b¸n hμng cho nh©n viªn, ®Æc biÖt lμ nghÖ thuËt giao tiÕp. 13 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 14. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A 6.Sö dông c¸c biÖn ph¸p b¸n hç trî kh¸c: §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô XBP, C«ng ty PHS Hμ Néi cßn sö dông mét sè biÖn ph¸p b¸n XBP nh−: b¸n t¹i c¸c tô ®iÓm, ®−êng phè, b¸n t¹i héi chî – triÓn l·m, b¸n dÞch vô c¸c c¸ch b¸n nμy ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ vμ x· héi cho C«ng ty PHS Hμ Néi. B¸n XBP t¹i héi chî – triÓn l·m lμ biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hμng tËp trung trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong ®ã c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, doanh nghiÖp tham gia vμo tr−ng bμy,giíi thiÖu XBP cña m×nh nh»m môc ®Ých lμ khuÕch tr−¬ng hμng ho¸, ký kÕt hîp ®ång mua vμ b¸n hμng trùc tiÕp. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty PHS Hμ Néi lu«n ®Çu t− Ng©n s¸ch tham gia nhiÒu héi chî – triÓn l·m XBP c¶ trong n−íc vμ thÕ giíi. Tham gia héi chî – triÓn l·m, C«ng ty ®· cã ®iÒu kiÖn khuÕch tr−¬ng m×nh. MÆt kh¸c, C«ng ty cßn chøng minh cho kh¸ch hμng vμ ®èi t¸c thÊy ®−îc kh¶ n¨ng cña C«ng ty vÒ hμng ho¸, vÒ phong c¸ch phôc vô Do ®ã, ho¹t ®éng nμy ®· gãp phÇn thóc ®Çy ho¹t ®éng b¸n hμng vμ mang l¹i mét kho¶n thu kh¸ lín cho C«ng ty PHS Hμ Néi. 14 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 15. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ch−¬ng III NhËn xÐt chung vμ nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t d−îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP hiÖn nay. 1. NhËn xÐt chung: Trong nhiÒu n¨m nay, t×nh h×nh KD XBP cña c«ng ty PHS Hμ Néi ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Gãp phÇn kh«ng nhá vμo sù ph¸t triÓn Êy ph¶i kÓ ®Õn C«ng ty PHS Hμ Néi ®· vËn dông thμnh th¹o nghÖ thuËt b¸n XBP trong mäi cöa hμng ®Ó xóc tiÕn b¸n hμng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, x· héi cμng ph¸t triÓn, s¶n xuÊt XBP vμ nhu cÇu sö dông nã còng cã nh÷ng ®ßi hái míi. §Æc biÖt lμ sù phong phó,®a d¹ng vÒ nhu cÇu XBP còng nh− lùc l−îng kh¸ch hμng trªn thÞ tr−êng. Tõ ®ã ®Æt ra cho c«ng ty PHS Hμ Néi ph¶i cè g¾ng liªn tôc, ph¶i ®æi míi th−êng xuyªn biÖn ph¸p kinh doanh, trong ®ã cã tiªu thô XBP. §Ó ®¸p øng víi t×nh h×nh hiÖn nay, c«ng ty PHS Hμ Néi cÇn ®i s©u t×m hiÓu qu¶ng c¸o trªn Internet vμ c¸c dÞch vô kh¸c v× nã ®· vμ ®ang trë nªn phæ biÕn vμ ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, nhiÖm vô cña ngμnh PHS nãi chung vμ c«ng ty PHS nãi riªng lμ ph¶i ®¶m b¶o c¶ môc tiªu kinh tÕ vμ môc tiªu th«ng qua viÖc truyÒn t¶i c¸c tri thøc trong x· héi. §Ó hoμn thμnh c¸c nhiÖm vô ®ã, c«ng ty PHS rÊt cÇn ®Õn sù hç trî cã hiÖu qu¶ cña Nhμ N−íc. 2. Nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®−îc: ChuyÓn sang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, c«ng ty PHS Hμ Néi ®· ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu XBP ngμy cμng cao cña nh©n d©n. Song víi sù phÊn ®Êu cña m×nh nh− nghiªn cøu häc hái, øng dông ®−îc nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh tiªn tiÕn. C«ng ty PHS Hμ Néi ®· v−ît qua ®−îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ 15 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 16. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A tr−êng. §Ó cã ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ Êy lμ do c«ng ty ®· sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh»m kh«ng ngõng thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ nãi sù nhËn thøc vÒ c¸nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hμ Néi ngμy cμng ®−îc kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña nã. Bëi lÏ ngμy nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× nghÖ thuËt b¸n XBP ®−îc nh×n nhËn theo ®óng nghÜa lμ c«ng cô h÷u hiÖu cã thÓ c¹nh tranh ®−îc cña c«ng ty. Ng©n s¸ch dμnh cho c¸c biÖn ph¸p hç trî b¸n hμng ngμy cμng t¨ng do nhËn thøc cã sù biÕn chuyÓn cao h¬n. Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ph¸t triÓn v× vËy chÊt l−îng cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cña c«ng ty ngμy cμng cao. VÝ dô: Ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng thuËn tiÖn, ng«n tõ ng¾n gän dÔ nhí, dÔ ®i s©u vμo lßng ng−êi h¬n. HiÖn nay c¸c biÖn ph¸p b¸n XBP ®−îc tæ chøc víi chÊt l−îng ngμy cμng cao trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®· ®−îc chó ý ®Çu t− víi nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu ,®Æc biÖt c«ng ty ®· ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng h¹n hÑp cña kinh phÝ qu¶ng c¸o. C«ng ty ®· vËn dông ®−îc c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ mμ chi phÝ thÊp nh− qu¶ng c¸o qua b¶ng ®en, chuyªn môc x· héi.. Nhê vËy mμ viÖc giíi thiÖu- tuyªn truyÒn s¸ch ®−îc më réng, gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thu hót kh¸ch hμng tíi c¸c cöa hμng cña c«ng ty t¹o kh¶ n¨ng tiªu thô XBP nhanh h¬n. §IÒu ®ã thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PHS Hμ Néi. Nãi tãm l¹i, víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m ®èc vμ bé phËn chøc n¨ng, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ë c«ng ty PHS Hμ Néi ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tÝch kh¶ quan. §ã lμ t¹o ra ®−îc mét ®éi ngò kh¸ch hμng quen thuéc, lín trong viÖc mua b¸n hμng ho¸ XBP, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn, thùc hiÖn song song môc tiªu kinh tÕ vμ x· héi n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty PHS Hμ Néi. 16 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 17. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A KÕt luËn Kinh tÕ ngμy cμng ph¸t triÓn, hμng ho¸ XBP ®−îc ®−a vμo thÞ tr−êng víi sè l−îng ngμy cμng lín. TÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh XBP ngμy cμng trë nªn gay g¾t. Nhu cÇu XBP ngμy cμng phong phó vμ ®a d¹ng ®ßi hái c¸c DN kinh doanh XBP nãi chung vμ c«ng ty PHS Hμ Néi nãi riªng ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng cao h¬n vμ phï hîp h¬n. 17 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
 18. NguyÔn D−¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A C«ng ty PHS Hμ Néi muèn c¹nh tranh vμ ph¸t triÓn trªn thÞ tr−êng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vμ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt - nghiÖp vô thÝch hîp vμ khai th¸c lîi thÕ cña nghÖ thuËt b¸n XBP ®Ó s¸ch b¸n ®−îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã giíi thiÖu vμ tuyªn truyÒn th× c«ng ty PHS Hμ Néi sÏ thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hμng, ph¸t triÓn vμ më réng quy m« kinh doanh, ®ång thêi gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ vμ x· héi ®¶m b¶o ph¸t triÓn c¶ vÒ l−îng vμ chÊt. 18 More resources available at: www.baochituyentruyen.org
Đồng bộ tài khoản