intTypePromotion=1

Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
775
lượt xem
181
download

Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang là nhằm đề xuất các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

 1. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU 3 1.Lý do chọn đề tài 3 2.Mục đích nghiên cứu 5 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 5 4.Đối tượng nghiên cứu 5 5.Phương pháp nghiên cứu  5 PHẦN NỘI DUNG 6  CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ  PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ  ỨNG  DỤNG CNTT TRONG  DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT I. Cơ sở lý luận 6       1. Khái niệm CNTT 6        2. Vai trò của CNTT trong giáo dục và đào tạo 6 II. C¬ së ph¸p lý 10 CHƯƠNG 2 12 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT  TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HOÀ PHÚ, CHIÊM HOÁ, TUYÊN  QUANG 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña trêng THPT Hoµ 12 Phó      2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT  14 trong dạy học.      3. Việc quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học của nhà trường: 14      3.1.Thuận lợi: 14 Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 1
 2. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 15      3.2. Khó khăn: CHƯƠNG 3 18 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT  TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HOÀ PHÚ, CHIÊM HOÁ, TUYÊN  QUANG 1. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o 18 viªn, nh©n viªn nhµ trêng vÒ CNTT 2. X©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý vµ vËn hµnh 19 viÖc triÓn khai øng dông CNTT trong nhµ trêng 3. TÝch cùc trang bÞ tµi liÖu tin häc cho 22 th viÖn vµ tæ chøc huÊn luyÖn kü n¨ng sö dông tin häc cho gi¸o viªn, nh©n viªn nhµ trêng. 23 4. X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng hiÖu qu¶ cña giê d¹y øng dông CNTT 24 5. Nèi m¹ng Internet cho toµn trêng 24 6. X©y dùng hÖ thèng “Th viÖn ®iÖn tö” , thiÕt lËp cæng th«ng tin ®iÖn tö- website cña nhµ trêng: 26 7. Thêng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, c¸c cuéc thi vÒ øng dông CNTT trong d¹y häc 27 8. §Þnh híng cô thÓ, chi tiÕt viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ CNTT phôc vô d¹y häc. PHẦN KẾT LUẬN  30 1.Bài học kinh nghiệm 30 2.Kết luận 30 3.Kiến nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 2
 3. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài  Thế   giới   hôm   nay   đang   chứng   kiến   những   đổi   thay   có   tính   chất  khuynh đảo trong mọi hoạt động phát triển kinh tế  – xã hội nhờ  những  thành tựu của công nghệ thông tin ( CNTT ). CNTT đã góp phần quan trọng  cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới của nền kinh tế và xã hội, và  do đó, cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Sự  bùng nổ  của CNTT nói riêng và khoa học công nghệ  nói chung   đang tác động mạnh mẽ  vào sự  phát triển của tất cả  các ngành của đời  sống kinh tế xã hội, trong dó có Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và Đào tạo   hiện đang là vấn đề  thách thức của toàn cầu. Hiện nay các quốc gia trên   thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang nỗ lực đổi mới nội dung và   phương pháp giáo dục và đào tạo với nhiều mô hình, biện pháp khác nhau  nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả  giáo dục và đào  tạo. Một trong số  các biện pháp đó là đẩy mạnh  ứng dụng khoa học công   nghệ vào các hoạt động giáo dục và đào tạo.  Ngày 17/10/2000, Bộ  chính trị   đã ra chỉ  thị  số  58­CT/TW về   đẩy  mạnh  ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ  sự  nghiệp công nghiệp hóa­  hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh đó, nếu muốn nền giáo dục đáp  ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa­ hiện đại hóa  đất nước, nếu muốn việc dạy học theo kịp cuộc sống chúng ta nhất thiết   Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 3
 4. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 phải cải cách phương pháp quản lý và phương pháp dạy học theo hướng   vận dụng CNTT và các thiết bị dạy học hiện đại nhằm phát huy mạnh mẽ  vai trò và năng lực của người cán bộ  quản lý giáo dục, kỹ  năng thực hành  sư  phạm của giáo viên và hứng thú học tập của học sinh, từ đó góp phần   nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Do có sự phát triển của CNTT mà mọi người đều có trong tay nhiều  công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học nói chung và  phần mềm dạy học nói  riêng. Nhờ  có CNTT mà học sinh trung bình, thậm chí học sinh trung bình  yếu cũng có thể  hoạt động tốt trong môi trường học tập. CNTT giúp nối  dài cánh tay giao tiếp của người quản lý tới từng giáo viên, của giáo viên  tới từng cá nhân học sinh trong quá trình dạy học. Như  vậy, với tác động  của CNTT môi trường dạy học cũng thay đổi, nó tác động mạnh mẽ  tới   mọi thành tố  của quá trình quản lý, giảng dạy và học tập dựa trên sự  hỗ  trợ  của hệ  thống các phần mềm  ứng dụng, website và hạ  tầng CNTT đi  kèm. Do đó mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và  dạy học là nâng cao một bước cơ  bản chất lượng giáo dục, tạo ra môi  trường giáo dục có tính tương tác cao chứ  không phải đơn thuần chỉ  là “   thầy đọc, trò chép” như kiểu truyền thống, giáo viên tích cực, chủ động đổi  mới phương pháp giảng dạy, học sinh được khuyến khích và tạo điều kiện  để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn  luyện của bản thân mình. Bởi vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý  quá trình dạy học  ở các trường THPT là đặc biệt quan trọng và cần thiết,   ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả  giáo dục. Tuy nhiên việc  ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học là vấn đề khó khăn và lâu dài đòi  hỏi rất nhiều điều kiện về  cơ  sở  vật chất, tài chính và năng lực của đội  ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở các nhà trường.  Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 4
 5. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 Trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang là một trường mới   được thành lập được gần 3 năm ( tháng 7/2005), đội ngũ cán bộ quản lý và  giáo viên đa số còn non trẻ, những hiểu biết và kỹ năng về tin học  của hầu   hết giáo viên khi mới về trường còn rất hạn chế, ý thức vận dụng tin học   trong chuyên môn còn chưa rõ nét. Hơn nữa trong giai đoạn đầu nhà trường   chưa có đủ các phương tiện nghe nhìn nên hầu như tin học chưa được vận  dụng trực tiếp vào công tác chuyên môn ngoài việc dạy tin học văn phòng,   tin học nghề cho học sinh. Xuất phát từ thực tiễn công tác, là một cán bộ quản lý bản thân tôi đã  nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công  tác quản lý và hoạt động dạy học của nhà trường. Điều này đòi hỏi người   cán bộ quản lý giáo dục phải có sự dày công nghiên cứu, trên cơ sở kế thừa  những kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết về  quản lý trường học ( cả  về  lý luận và thực tiễn ); phải đề  xuất ra được những biện pháp quản lý  hữu hiệu nhằm đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong dạy học phù hợp với  thực tiễn của đơn vị. Trên cơ  sở  đó, tôi chọn đề  tài  “  Các biện pháp quản lý nhằm đẩy   mạnh  ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm   Hoá, Tuyên Quang”  làm tiểu luận tốt nghiệp khoá bồi dưỡng cán bộ quản   lý giáo dục khoá 54. 2. Mục đích nghiên cứu: ­ Đề  xuất các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong   dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu.  3.1. Nghiên cứu cơ  sở  lý luận, cơ  sở  pháp lý của việc  ứng dụng CNTT   trong dạy học tại trường THPT hiện nay.  3.2. Phân tích thực trạng quá trình quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy   học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 5
 6. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 3.3. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong  dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang. 4. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong dạy  học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang. 5. Phương pháp nghiên cứu: 5.1. Nhóm phương pháp lý luận :  Các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ  giáo dục ­ đào   tạo và lý luận dạy học. 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:              Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục. 5.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ: Bảng biểu thống kê, sơ đồ... Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 6
 7. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ  PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ  ỨNG DỤNG  CNTT TRONG  DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT I.  Cơ sở lý luận 1. Khái niệm công nghệ thông tin: CNTT ( Information Techlonogy – IT) là thuật ngữ  bao gồm tất cả  những dạng công nghệ  được dùng để  xây dựng, sắp xếp, biến đổi và sử  dụng thông tin trong các hình thức đa dạng của nó. Cụ thể là việc sử dụng   máy tính điện tử  và các phần mềm để  lưu giữ, sắp xếp, bảo mật, truyền   dẫn và khôi phục các thông tin bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. 2. Vai trò của CNTT trong giáo dục và đào tạo 2.1. Vai trò của CNTT trong giáo dục và đào tạo Việt Nam: Những thành tựu mới của khoa học công nghệ  nửa cuối thế  kỷ  XX  và đầu thế kỷ XXI đang làm thay đổi hình thức và nội dung các hoạt động  kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người. Một số  quốc gia phát triển đã bắt   đầu chuyển dần từ  văn minh công nghiệp sang văn minh thông tin. Các   quốc gia đang phát triển tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học   và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, để phát triển và hội nhập. Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT có tác động mạnh mẽ, làm thay   đổi nội dung, phương pháp, phương thức dạy và học. CNTT là phương   tiện để tiến tới một “ xã hội học tập ”. Mặt khác giáo dục và đào tạo góp  phần thúc đẩy sự  phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn   nhân lực có chất lượng cao cho CNTT. Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã yêu  cầu: “ Đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo  ở  tất cả  các  Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 7
 8. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử  dụng CNTT như là một công  cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất   cả  các môn học” ( Trích Chỉ  thị  số  29/2001/CT­BGD&ĐT ngày 30/7/2001  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng  dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2001­2005 ). Theo tài liệu Hội nghị quốc tế về giáo dục và đào tạo thế kỷ XXI: “  Tầm nhìn và hành động” ( từ  ngày 5­9/10/1998 tại Paris do UNESCO tổ  chức) đã đưa ra một hệ  thống phân loại các mô hình giáo dục theo hướng   phát triển: Vai trò người  Mô hình Trung tâm Công nghệ học Truyền thống Người dạy Thụ động Bảng/TV/Radio Thông tin Người học Chủ động Máy tính cá nhân Kiến thức Nhóm Thích nghi PC + mạng   Theo hệ thống phân loại trên, Việt Nam đang dần chuyển dịch từ mô  hình truyền thống sang mô hình thông tin, mà trong mô hình thông tin cũng  có chủ  yếu là máy tình cá nhân và kết hợp với mạng LAN, WAN hoặc   Internet.   Chương   trình   hoạt   động   của   APEID   (Aisia   and   the   Parcific  Programme of Education Innovation Development) của UNESCO chuẩn bị  cho giai đoạn 2002­2007 cũng đã nhấn mạnh vấn đề sử dụng CNTT để đổi  mới giáo dục. Như  vậy việc sử  dụng CNTT hỗ trợ quá trình dạy học góp   phần đổi mới phương pháp dạy học đã được đặt ra và thực hiện trên phạm  vi toàn thế  giới. Trong nhà trường phổ  thông Việt Nam hiện nay, việc sử  dụng CNTT đang  ở  mức độ  sử  dụng máy tính cá nhân cùng các thiết bị  ghép nối như   ổ  đĩa CD, loa, máy chiếu Projector... song nó đã góp phần  Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 8
 9. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 quan trọng làm thay đổi cục diện chất lượng và hiệu quả  của giáo dục và  đào tạo. 2.2. Vai trò của CNTT trong đổi mới công tác quản lý dạy học tại các   trường trung học phổ thông: 2.2.1. Vai trò của CNNT trong đổi mới phương pháp dạy học Chúng ta đang tiến hành đổi mới phương pháp dạy học trong bối  cảnh mà CNTT đã phát triển như vũ bão, toàn diện; ứng dụng của CNTT đã  mở  ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức  học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, theo dự án,   theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng  dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy học đồng loạt, dạy học theo  nhóm, dạy học cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường CNTT và   truyền thông. Nếu trước kia người ta nhấn mạnh tới phương pháp dạy học  sao cho học sinh nhớ lâu, dễ  hiểu thì nay phải đặt trọng tâm là hình thành   và phát triển cho học sinh các phương pháp học chủ  động. Nếu trước kia  người ta thường quan tâm nhiều đến khả  năng ghi nhớ  kiến thức và thực  hành kỹ năng vận dụng, thì nay chú trọng đặc biệt đến phát triển năng lực   sáng tạo của học sinh. Như vậy, việc chuyển từ “ Lấy giáo viên làm trung  tâm” sang “ Lấy học sinh làm trung tâm” sẽ trở lên dễ dàng hơn. Ưu điểm nổi bật của phương pháp dạy học ứng dụng CNTT so với   phương pháp giảng dạy truyền thống là những thí nghiệm, tài liệu được  cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm thanh sống động làm  cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu và bằng suy luận có lý, học sinh có thể có  những dự đoán về  các tính chất, những quy luật mới. Đây là công dụng to  lớn của CNTT trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học.  2.2.2. Vai trò của CNTT đối với giáo viên và học sinh Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 9
 10. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 Có thể khẳng định rằng môi trường CNTT chắc chắn sẽ có tác động  tích cực tới sự phát triển năng lực sư phạm của giáo viên và trí tuệ của học   sinh và điều này làm nảy sinh những lý thuyết dạy học mới. Theo nhận   định của một số chuyên gia, thì việc đưa CNTT và truyền thông ứng dụng  vào dạy học bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.  CNTT giúp  giáo viên có cơ  hội kết hợp việc giáo dục, học tập và  khoa học kỹ  thuật; sáng tạo cái mới có sự  kết hợp giữa truyền thông và   khoa học kỹ  thuật hiện đại, phát triển mô hình “giáo dục sáng tạo”, xây  dựng tố chất chuyên nghiệp... Nhờ  ứng dụng CNTT, giáo viên có thể  khai   thác các nguồn thông tin phong phú trên Internet để  phục vụ  cho bài dạy;   phát triển những hoạt động sử dụng CNTT để thúc đẩy khả năng suy nghĩ  tích cực, chủ  động trong bài học, thoát khỏi lao động phổ  thông; dễ  dàng  triển khai một lượng kiến thức lớn, khó trong một thời gian nhắn nhưng   học sinh vấn hiểu bài; phát triển những hoạt động học tập đòi hỏi học sinh   làm việc theo nhóm, tạo được những điều kiện tốt để hoạt động nhận thức   của học sinh được diễn ra một cách tích cực, độc lập, chủ  động và sáng   tạo, đồng thời dùng CNTT để  đánh giá việc học của học sinh như  hồ  sơ  điện tử và sách giáo khoa, sách tham khảo theo trình độ; các giáo án điện tử  có thể được lưu trữ lâu dài, dễ dàng chỉnh sửa và hoàn thiện khi cần thiết;  Việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm  giữa các đồng nghiệp trên hệ  thống   mạng nội bộ  và Internet trở  lên dễ  dàng hơn, giúp đồng nghiệp phát triển  kỹ năng CNTT cần thiết và xây dựng chiến lược dạy học phù hợp cho việc   dạy học tích hợp CNTT. Đối với học sinh, CNTT giúp học sinh nâng cao khả  năng học tập  thông qua việc tự tìm kiếm và tiếp cận với các nguồn kiến thức liên quan   trên Internet và trên hệ  thống thư  viện điện tử  do giáo viên giới thiệu và  hướng dẫn; sử  dụng các phần mềm bộ  môn để  học tập và tự  kiểm tra,  Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 10
 11. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 đánh giá; làm các bài tập trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc trên Internet.   Chính vì thế, học sinh được khuyến khích và tạo điều kiện để  chủ  động   tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự  học tập, tự  rèn luyện của  bản thân mình. Những khả  năng mới mẻ  và  ưu việt này của CNTT đã nhanh chóng  làm thay đổi cách nghĩ, cách làm việc, cách học tập, cách tư  duy của giáo   viên và học sinh trong các nhà trường hiện nay. 2.2.3. Vai trò của CNTT đối với cán bộ  quản lý giáo dục và sự  cần thiết  phải đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học Trong giáo dục và đào tạo, yếu tố  quyết định làm nên chất lượng  chính là đội ngũ nhà giáo, tuy nhiên có một yếu tố đóng vai trò dẫn dắt hoạt   động dạy học ­ đó là những người làm công tác quản lý giáo dục trong hệ  thống ngành học và cơ  sở  giáo dục. Phó thủ  thướng Nguyễn Thiện Nhân  đã nhấn mạnh “ Sự  nghiệp đổi mới giáo dục thành công hay không một   phần quan trọng phụ  thuộc  ở năng lực, điều hành của người cán bộ  quản  lý ”. Bởi vậy, người cán bộ quản lý vừa phải có “ tâm” vừa phải có “ tầm”.   Một người cán bộ  quản lý giỏi phải đáp  ứng được các yêu cầu: có phẩm   chất chính trị tốt, có hiểu biết về pháp luật, vững vàng về  chuyên môn, có  năng lực quản lý, có tác phong làm việc khoa học và có tác phong lãnh đạo;   có khả  năng tập hợp được sức mạnh của tào thể  cán bộ  giáo viên, nhân   viên nhà trường, xây dựng được tập thể sư  phạm đoàn kết, biết xây dựng  và nhân được điển hình tiên tiến, nhân tố  mới, thực hiện tốt quy chế  dân  chủ, lấy quy chế dân chủ làm chỗ dựa cho công tác quản lý.  Tuy nhiên, trong thời kỳ  hội nhập và thời đại công nghệ  thông tin   đang phát triển mạnh mẽ hiện nay đòi hỏi người cán bộ quản lý bên cạnh  uy tín, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý vững vàng, người quản lý  còn phải có khả  năng quản lý kinh tế, có trình độ  ngoại ngữ  và đặc biệt   Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 11
 12. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 phải có trình độ  và hiểu biết nhất định về  tin học, biết  ứng dụng có hiệu   quả  CNTT vào công tác quản lý nhằm mục tiêu cuối cùng là quản lý tốt  quá trình dạy học, nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. CNTT là một   phương tiện quan trọng, hữu hiệu phục vụ  công tác quản lý giáo dục nói  chung và công tác quản lý dạy học nói riêng. CNTT giúp người quản lý   nâng cao được hiệu suất quản lý, lao động của người quản lý trong lĩnh  vực quản lý dạy học. Thông qua CNTT và hệ  thống mạng nội bộ, người   quản lý dễ dàng kiểm tra được quá trình dạy học của giáo viên ( cả về tiến  trình lẫn chất lượng ), hoạch  định những biện pháp quản lý mang tính  chiến lược nhằm không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT  nâng cao chất  lượng, hiệu quả  hoạt động dạy học. Do đó, chỉ  đạo đẩy mạnh  ứng dụng  CNTT vào dạy học là một nhiệm vụ có tính bức thiết, góp phần quan trọng  để  đáp  ứng điều kiện đảm bảo cho quá trình đổi mới phương pháp quản  lý, phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay và cả sau này. 3. Cơ sở pháp lý 3.1. Quyết định số  221/TTg ngày 07/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ  phê  duyệt Chương trình quốc gia về CNTT. 3.2. Quyết định số  94/2006/QĐ­TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính  phủ  phê duyệt Kế  hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006­ 2010. 3.3.   Chỉ  thị  số  29/2001/CT­BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của Bộ  trưởng bộ  Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT  trong ngành giáo dục. 3.4. Nghị định 64/2007/NĐ­CP ban hành ngày 10/4/2007 về  việc  ứng dụng   CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 12
 13. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 3.5. Công văn số  9584/BGD&ĐT ngày 07/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007­2008 về CNTT. 3.6. Công văn số 12966/BGD&ĐT­CNTT ngày 10/12/2007 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai một số hoạt động về CNTT. 3.7.   Quyết   định   số   07/2008/QĐ­TTg   nagfy   10/01/2008   của   Thủ   tướng   Chính phủ về  việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và  đào tạo đén năm 2010. 3.8. Thông báo kết luận số  679/TB­BGD&ĐT ngày 25/01/2008 của Phó  Thủ  tướng,  Bộ  trưởng  Nguyễn  Thiện  Nhân  tại  cuộc  họp  Ban  chỉ  dạo   CNTT Bộ GD&ĐT. 3.9. Kế hoạch số 90/KH­SGD&ĐT ngày 21/01/2008 của Sở GD&ĐT Tuyên  Quang về CNTT năm học 2007­2008. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT  TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HOÀ PHÚ, CHIÊM HOÁ,  TUYÊN QUANG 1. Đặc điểm tình hình trường THPT Hoà Phú 1.1. Đặc điểm kinh tế ­ xã hội địa phương: Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 13
 14. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 Trường đóng trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang   và vùng tuyển sinh là hai xã Hoà Phú, Yên Nguyên– hai xã thuộc diện   nghèo, kinh tế  chậm phát triển chủ  yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống  nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ  dân trí thấp; trên 70% dân số  là   người dân tộc thiểu số. Các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đầu tư phát  triển giáo dục nói chung và phát triển CNTT trong giáo dục nói riêng còn   rất hạn hẹp. 1.2. Một số đặc điểm chung của nhà trường: Trường THPT Hòa Phú ­ Chiêm Hóa ­ Tuyên Quang được thành lập  theo Quyết định số  63/ QĐ­UB ngày 15 tháng 7 năm 2005, của Chủ  tịch  UBND tỉnh Tuyên Quang. Qua hơn 3 năm xây dựng  và phát triển, hiện nay  trường có 18 lớp với hơn 800 học sinh; 38 cán bộ  giáo viên và nhân viên.  Đội ngũ cán bộ  giáo viên và nhân viên nhà trường trẻ, chuẩn hoá về  trình  độ chuyên môn, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, năng động và tâm huyết với   nghề. 1.3. Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh: * Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: ­ Về trình độ chuyên môn: Đội ngũ Tổng số Trên đại  Đại học Cao đẳng học CBQL 2 1 1 0 Giáo viên 33 0 33 0 Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Nhân viên Đội  Tổng  3 Chứn Chứn Chứn 0 Chứn Chứn 2 Chứn 1 Đại  Đại  ngũ ­ Về trình đsố g chỉ  ọc:g chỉ  g chỉ  ộ ngoại ngữ ­ tin h g chỉ  g chỉ  g chỉ  học học A B C A B C CBQL 2 1 1 2 Gi¸o 3 33 ễn Th 4ị Hòa – PTDTNT­ THPT T 1 25 3 ỉnh Tuyên Quang 2 1 27 viªn Nguy 14 Nhân  3 3 3 viên
 15. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 ­ Về khả năng ứng dụng CNTT: Powe Có địa  Đội  Wor Mức độ Excel r  Internet chỉ e­ ngũ d point mail Chưa biết CBQL Khá thành  100% 100% 100% 100% 100% thạo 5,2% Chưa biết 5,2% 2,6% 2,6% Giáo  viên Khá thành  94,8 100% 97,4% 97,4% 94,8% thạo % 66,3% Chưa biết 66,3% Nhân  viên Khá thành  100% 100% 33,3% 100% 33,3% thạo * Học sinh: Năm học 2005­ Năm học 2006­ Năm học 2007­ 2006 2007 2008 Khối  Được  Được  Được  lớp Được  Được  học  Được học  học  học  học tin  học tin  ngoại  tin học ngoại  ngoại  học học ngữ ngữ ngữ 10 x x x x x 11 x x x x 12 x x x x x x 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT trong  dạy học: 2.1. Cơ sở vật chất Stt Hạng mục Số  Năm  Hiện trạng  lượng được sử dụng Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 15
 16. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 trang bị 2006,  1.  Phòng máy vi tính 2 Khá tốt 2007 2 Phòng học đa năng 2 2007 Tốt 3 Phòng thiết bị dạy hoc. 1 2006 Tốt 4 Phòng thư viện 1 2005 Khá 2.2. Trang thiết bị dạy học: Stt Hạng mục Sè lîng 44 m¸y ( 21 cò, 23 míi ) cã 1. M¸y vi tÝnh kÕt nèi Internet 2 M¸y chiÕu Projector 4 3 M¸y chiÕu ®a n¨ng 4 C¸c ph¬ng tiÖn nghe 04 tivi, 02 ®Çu DVD, 02 4 nh×n radio C¸c thiÕt bÞ ©m 5 3 bé thanh 01 phÇn mÒm qu¶n lý, c¸c bé C¸c phÇn mÒm qu¶n lý 6 m«n ®Òu cã c¸c phÇn mÒm øng vµ d¹y häc dông HÖ thèng m¹ng Lan néi 7 02 bé 3. Việc quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học của nhà trường: 3.1.Thuận lợi: Hầu hết cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nhận  thức rõ về  vai trò của CNTT trong quản lý và dạy học. Đội ngũ cán bộ  quản lý và giáo viên đều còn rất trẻ, tuổi đời chưa quá 35 tuổi, có trình độ  ngoại ngữ và tin học khá nên có khả  năng thích  ứng với các phương pháp   dạy học mới cũng như với các trang thiết bị dạy học hiện đại rất tốt, đặc  biệt là việc  ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, nhà  trường cũng đã được Sở GD&ĐT trang bị 01 phòng máy vi tính với 21 máy,  01 máy chiếu projector, 02 máy chiếu overhead, 02 máy chiếu đa năng và  Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 16
 17. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 đầy đủ  các phương tiện nghe nhìn khá hiện đại phục vụ  dạy học. Nhà   trường cũng đã tự trang bị thêm 02 máy chiếu projector bằng nguồn quỹ xã  hội hoá giáo dục. Đặc biệt, tháng 7/2007, nhà trường là đơn vị  duy nhất   của tỉnh Tuyên Quang được Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ  trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ 01 phòng máy vi tính với 23 máy, 01   máy chiếu projector và hệ thống nối mạng Internet hiện đại, tốc độ cao. Nhà trường cũng đã tổ chức một số đợt tập huấn kỹ năng ứng dụng   CNTT cho giáo viên và nhân viên; tiến hành sưu tầm, mua sắm một số  phần mềm dạy học của các bộ  môn, bước đầu thiết lập thư  viện điện tử  cho giáo viên và học sinh; lắp đặt phòng máy kết nối Internet tốc độ  cao  giúp giáo viên và học sinh truy cập mạng 24/24h... 3.2. Khó khăn: Là trường mới thành lập được gần 3 năm, đội ngũ cán bộ  giáo viên  và nhân viên đa phần còn trẻ, kiến thức và kỹ năng về CNTT ở một số giáo  viên còn hạn chế, chưa đủ  vượt ngưỡng để đam mê và sáng tạo, thậm chí  đôi khi còn né tránh. Mặt khác, phương pháp dạy học cũ vẫn còn như một  lối mòn khó thay đổi; việc dạy học tương tác giữa người­máy, dạy theo  nhóm, dạy phương pháp tư  duy sáng tạo cho học sinh, cũng như  dạy học  sinh cách biết, cách làm, cách chung sống và cách tự khẳng định mình vẫn  còn mới mẻ  đối với giáo viên. Việc  ứng dụng CNTT trong dạy học chưa   thực sự  phổ  biến, còn mang tính cá nhân, ít có sự  liên kết, trao đổi với   nhau. Không khí tin học trong nhà trường chưa thực sự  sôi nổi, một số  ít   vận dụng để  mở  rộng hiểu biết, bồi dưỡng chuyên môn, dạy tin học cơ  bản chính khoá cho học sinh; việc vận dụng tin học hỗ trợ đổi mới phương   pháp dạy học chưa nhiều, chủ yếu thể hiện  ở một bộ phận nhỏ môn học  như: Tiếng Anh, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 17
 18. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 Điều đó làm cho CNTT, dù đã được đưa vào quá trình dạy học, vẫn  chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực và tính hiệu quả  của nó. Việc sử  dụng CNTT để  đổi mới phương pháp dạy học chưa được nghiên cứu kỹ,  dẫn đến việc ứng dụng nó nhiều khi không đúng chỗ, không đúng lúc thậm   chí nhiều khi còn lạm dụng nó. Với các trường trung học phổ thông nói chung và trường THPT Hoà   Phú nói  riêng,  đội  ngũ quản lý thường   được  trưởng  thành từ  giáo viên  giảng dạy, được bồi dưỡng các lớp ngắn hạn về  quản lý giáo dục nên  công tác quản lý thường mang tính chủ quan và nặng về kinh nghiệm. Các   biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học chưa có   chiều sâu chất lượng, hiệu quả  chưa cao và chưa mang tính chiến lược.  Nhà trường đã có chủ trương khuyến khích việc ứng dụng CNTT trong dạy  học nhưng các chủ trương này chưa thực sự biến thành hành động cụ thể. Việc xây dựng các kế  hoạch dài hạn, lộ  trình cụ  thể  cho việc  ứng   dụng CNTT vào các hoạt động nói chung và dạy học nói riêng chưa được   tiến hành. Nhà trường đã tiến hành kết nối mạng Internet cho 01 phòng  máy vi tính và 02 phòng làm việc của Ban giám hiệu song việc sử  dụng  chưa triệt để  và chưa có chiều sâu, các phòng bộ  môn, phòng tổ  chuyên  môn, đoàn thanh niên, tài vụ chưa được kết nối Internet; hệ thống mạng lan   chưa được thiết lập. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kỹ  năng sử  dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên còn hạn chế và mang tính thời vụ, mới   chỉ dừng lại  ở việc xoá mù tin học nên nhiều giáo viên chưa đủ  kiến thức   để sử dụng CNTT trong dạy học một cách có hiệu quả . Các tài liệu phục   vụ  việc  ứng dụng CNTT trong dạy học còn thiếu, chưa có hệ  thống “ thư  viện thông tin ­ điện tử  ” với nhiều nguồn tư  liệu phong phú cho cả  giáo  viên và học sinh; chưa có cơ  sở  khoa học để  lựa chọn các phần mềm hỗ  trợ  dạy học, ngay cả  số  lượng phầm mềm dạy học cũng rất ít chưa đáp   Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 18
 19. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 ứng được nhu cầu sử dụng. Việc đánh giá một tiết dạy có ứng dụng CNTT  còn lúng túng, chưa xác định được hướng ứng dụng CNTT trong giờ dạy.  Nhà trường đã bước đầu xây dựng cơ  sở  vật chất, đầu tư  mua các  trang thiết bị  phục vụ  việc  ứng dụng CNTT tuy nhiên mới chỉ  đủ  để  đáp  ứng nhu cầu  ứng dụng CNTT trong một bộ  phận giáo viên và học sinh.  Nguồn kinh phí dành riêng cho  ứng dụng CNTT chưa có trong khi đó các   trang thiết bị  đầu tư  cho CNTT đòi hỏi đắt tiền, hiện đại nhưng lại mau   hỏng và mau lạc hậu. Đội ngũ cán bộ  chuyên trách phụ  trách kỹ  thuật tin   học của nhà trường chưa được xây dựng; bên cạnh đó chưa xây dựng được   quy chế, quy định về  vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, nhân   viên trong việc ứng dụng CNTT vào công việc; chưa có chế độ đãi ngộ, thi   đua khen thưởng thích đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu,  triển khai, ứng dụng tích cức các giải pháp CNTT trong nhà trường. Chính vì những lý do trên, việc triển khai ứng dụng CNTT trong dạy   học của nhà trường gặp nhiều trở  ngại. Nếu không có những biện pháp  quản lý hiệu quả sẽ dẫn tới việc đầu tư manh mún, không hiệu quả thậm   chí gây lãng phí, chỗ thừa, chỗ thiếu. Việc xây dựng được cơ chế  quản lý   và vận hành việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường nói chung và   trong dạy học nói riêng là hết sức cần thiết, mang tính chất quyết định cho  sự thành công của nghiệp giáo dục nhà trường. Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 19
 20. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ­  LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PTDTNT ­ KHOÁ 16 CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT  TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT HOÀ PHÚ, CHIÊM HOÁ,  TUYÊN QUANG 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường về  CNTT Năm học 2008­2009, theo chủ trương của Bộ GD&ĐT sẽ là năm học  đầu tiên và cũng là năm bản lề cho một giai đoạn ứng dụng CNTT rộng rãi   trong các cấp học và trong toàn ngành giáo dục. Do đó, người quản lý phải   giúp giáo viên thấy được sự  “ máu lửa” và quyết tâm của lãnh đạo nhà  trường trong việc đưa tin học vào phục vụ  dạy học. Qua đó bồi dưỡng  không ngừng về nhận thức, trách nhiệm, động lực học tập và vận dụng tin   học trong chuyên môn.  Đây là biện pháp thể hiện tính chất lãnh đạo ( kích thích, động viên )   đối với hoạt động tin học ở trường, cần tiến hành trong những tình huống   tự nhiên, thích hợp mới thấm được vào từng giáo viên. Vấn đề  không đơn  giản vì thực tế cho thấy rằng, nhiều đơn vị có khá đầy đủ máy vi tính, thiết  bị  tin học, có cử  nhân/ kỹ  sư  tin học nhưng hầu hết mọi người thờ  ơ với   việc vận dụng tin học trong công tác chuyên môn, có chăng chỉ dùng máy vi   tính để thay máy đánh chữ hoặc xem vài thông tin giải trí trên Internet. Để  giúp giáo viên thấy được sự  “ máu lửa” và quyết tâm của lãnh đạo nhà  trường trong vấn đề này, người quản lý cần: Nguyễn Thị Hòa – PTDTNT­ THPT Tỉnh Tuyên Quang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2