intTypePromotion=1

Tiểu luận Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2020

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
506
lượt xem
193
download

Tiểu luận Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, thực trạng môi trường kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2020

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T TP. H CHÍ MINH KHOA ÀO T O SAU IH C ---------- ---------- TI U LU N MÔN H C TÀI: GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh Nhóm 17 L p QTKD êm 1 – K19 % th c TT H , tên và l p c a h c viên Ngày sinh Ký tên hi n 1 Mai Thanh Chi – êm 1 01/8/1986 75 2 Trương Hoàng Chính – êm 1 (Nhóm trư ng) 05/5/1971 100 3 Tr n Nguy n Băng Dương – êm 1 06/01/1985 100 4 Tr n Ngân Giang – êm 1 07/7/1985 100 5 Lê Huy H i – êm 1 10/02/1984 100 6 Ph m Thu Hi n – êm 1 23/01/1986 70 7 Trương Quang Khánh – êm 1 30/5/1982 65 Tp. H Chí Minh, tháng 8 năm 2010
 2. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh L I NÓI U Vi t Nam ang ngày càng h i nh p sâu r ng vào n n kinh t th gi i, ng trư c làn sóng toàn c u hóa mang l i nhi u thu n l i cũng như nh ng r i ro có th x y n v i doanh nghi p, hàng hóa Vi t Nam làm cách nào xâm nh p ư c ngày càng nhi u th trư ng có kh năng doanh l i cao i ôi v i vi c duy trì và phát tri n th trư ng ã ư c ti p c n, vi c này òi h i m i doanh nghi p ph i t trang b cho mình m t chi n lư c phù h p và kh thi nh t i v i nh ng th trư ng m c tiêu ã ch n. Do ó m t chi n lư c h p lý, v a có tính khoa h c v a mang tính th c ti n cao th c s là m t yêu c u b c thi t c a nh ng doanh nghi p s n xu t kinh doanh c bi t là nh ng s n ph m có thương hi u riêng. Công ty C ph n Trung Nguyên là ơn v ho t ng trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh café hàng u c nư c. Bên c nh ó công ty ã và ang m r ng ph m vi h at ng ra th trư ng nư c ngoài v i k t qu kh quan và tăng trư ng nhanh trong các năm qua. Chính vì v y, Nhóm 17 chúng tôi ã quy t nh ch n tài “Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty C ph n Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020” làm ti u lu n k t thúc môn h c Qu n tr chi n lư c. a. M c tiêu nghiên c u V n d ng cơ s lý thuy t và k t qu phân tích th c ti n xây d ng chi n lư c kinh doanh cho nh ng dòng s n ph m cà phê t ó xu t m t s gi i pháp chi n lư c phát tri n nh ng dòng s n ph m này nh m t ư cl i nhu n t i ưu cho Công ty C ph n Trung Nguyên giai o n t ây n năm 2020. b. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ti u lu n tài d a trên cơ s khoa h c và th c ti n c a th trư ng m c tiêu xây d ng chi n lư c giúp doanh nghi p tìm hi u rõ th trư ng này v i nh ng bư c i c th , h p lý. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 1
 3. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh c. K t c u c a ti u lu n Ti u lu n ngoài các ph n như l i nói u, k t lu n, tài li u tham kh o, ph l c, ph n n i dung chính g m 3 chương: - Chương 1: Gi i thi u v Công ty C ph n Trung Nguyên. - Chương 2: Th c tr ng v môi trư ng kinh doanh. - Chương 3: Các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh. M c dù Nhóm ã nhi u n l c c g ng cùng v i s giúp t n tâm c a Th y hư ng d n Hoàng Lâm T nh nhưng do th i gian nghiên c u h n h p nên cũng không th tránh kh i nh ng thi u sót. Mong nh n ư c s góp ý chân tình c a th y hư ng d n và quý th y cô… tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 2
 4. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh M CL C CHƯƠNG 1: GI I THI U V CÔNG TY C PH N TRUNG NGUYÊN ..................5 I. Thông tin chung v công ty CP Trung Nguyên............................................................ 5 1. Thông tin chung v doanh nghi p............................................................................ 5 2. Quá trình hình thành và phát tri n ........................................................................... 5 3. Ch c năng nhi m v và lĩnh v c ho t ng............................................................ 7 II. Cơ c u t ch c.............................................................................................................. 8 1. Sơ t ch c ............................................................................................................ 8 2. Ch c năng, nhi m v c a các phòng ban ..............................................................10 III. Các s n ph m và d ch v tiêu bi u...........................................................................11 1. Dòng s n ph m cà phê rang xay ............................................................................11 2. Dòng s n ph m cà phê hòa tan...............................................................................11 IV. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a 03 năm 2007, 2008 và 2009 .............12 CHƯƠNG 2: TH C TR NG V MÔI TRƯ NG KINH DOANH..............................13 A. Môi trư ng vĩ mô ...........................................................................................................13 I. Chính tr , lu t pháp, chính ph ....................................................................................13 1. nh hư ng môi trư ng lu t pháp n doanh nghi p ............................................13 2. nh hư ng môi trư ng chính tr qu c t n doanh nghi p.................................15 II. Kinh t ........................................................................................................................16 III. Công ngh .................................................................................................................17 IV. Văn hóa – xã h i .......................................................................................................20 B. Môi trư ng vi mô............................................................................................................20 I. Môi trư ng ngành kinh doanh.....................................................................................21 1. Khách hàng .............................................................................................................22 2. i th c nh tranh ..................................................................................................25 3. Nhà cung c p ..........................................................................................................30 II. Môi trư ng n i b ......................................................................................................30 1. Ngu n nhân l c.......................................................................................................30 2. Ngu n l c v t ch t..................................................................................................31 3. Ngu n l c vô hình ..................................................................................................33 4. Các b ph n ch c năng chuyên môn ch y u .......................................................36 III. ánh giá dây chuy n giá tr dòng s n ph m cà phê c a Công ty C ph n Trung Nguyên ............................................................................................................................41 1. Các ho t ng ch y u ...........................................................................................41 2. Các ho t ng h tr ..............................................................................................44 tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 3
 5. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh C. K t lu n ...........................................................................................................................46 I. Xác nh L i th c nh tranh ........................................................................................46 II. Phân tích SWOT.........................................................................................................49 III. B n tuyên b v S m nh.........................................................................................49 IV. M c tiêu chi n lư c ..................................................................................................50 1. M c tiêu chi n lư c dài h n ...................................................................................50 2. M c tiêu ng n h n ..................................................................................................51 3. Tiêu chu n c a m c tiêu chi n lư c ......................................................................51 CHƯƠNG 3. CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG ...................53 I. Phân tích c u trúc ngành kinh doanh ..........................................................................53 II. Phương án chi n lư c c p công ty.............................................................................54 1. M c ích .................................................................................................................55 2. N i dung chi n lư c ...............................................................................................55 3. Cơ s th c hi n chi n lư c (ưu th c a Ngành và c a Công ty) ..........................58 III. Các chi n lư c kinh doanh trên th trư ng qu c t .................................................59 1. Ti p t c phát huy thành công c a công tác PR .....................................................59 2. Th c hi n châm ngôn “Có i t s n” ................................................................60 3. Xây d ng mô hình chu i quán cafe và tiêu chu n như ng quy n m i trên th trư ng qu c t .............................................................................................................60 4. Thành l p các i lý phân ph i ..............................................................................61 5. Gi i quy t các v n c n t ra khi ti n hành xâm nh p th trư ng Qu c t .....62 IV. Chi n lư c c a các ơn v cơ s và các chi n lư c ch c năng...............................63 1. Chi n lư c c a các SBU.........................................................................................63 2. Chi n lư c các ơn v ch c năng...........................................................................69 K T LU N.............................................................................................................................75 TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................................76 PH L C................................................................................................................................77 Ph l c 1: H th ng các c a hàng c a Trung Nguyên.......................................................77 Ph l c 2 : Các s n ph m c a T p oàn Trung Nguyên....................................................80 tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 4
 6. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh CHƯƠNG 1: GI I THI U V CÔNG TY C PH N TRUNG NGUYÊN I. Thông tin chung v công ty CP Trung Nguyên 1. Thông tin chung v doanh nghi p - Tên doanh nghi p: Công ty c ph n Trung Nguyên - a ch : 82- 84 Bùi Th Xuân, Phư ng B n Thành, Qu n 1, TpHCM - Website: www.trungnguyen.com.vn 2. Quá trình hình thành và phát tri n 1996 1998 2003 2009 Trung Nguyên thách Quán cafe TN u th c các cty FMCG2009 & sau ó Nguyên tham Xư ng s n xu t tiên khai trương t i Trung Cà phê nh t i a qu c gia t i gia vào th trư ng Saigon Vietnam Buon Ma Thuot qu c t • B n doanh nhân tr • Trung Nguyên m • Trung Nguyên thách • Trung Nguyên lên k (trong ó có T ng giám r ng sang phân khúc th c các cty FMCG ho ch ra qu c t trên c, Mr Vũ) kh i nghi p l i s ng ngư i tiêu l n, Nestle, khi gi i quy mô l n gi i cty Cà phê Trung Nguyên dùng khi m quán thi u Cà phê hòa tan thi u Cà phê Vi t nam v i t m nhìn là t o nên cafe u tiên t i G7, th ng Nescafe ra toàn c u, và như m t m t nhãn hi u thương Saigon khi th nghi m v i ngư i tiên phong cho m i cho Cà phê • Thương hi u n i ngư i tiêu dùng các doanh nghi p • Ch y u là s n xu t và ti ng v i Cà phê rang Vietnam xu t kh u xay ch t lư ng cao Trung Nguyên ư c thành l p vào tháng 6 năm 1996 t i Buôn Mê Thu t và b t u m r ng ho t ng ra thành ph H Chí Minh t năm 1998, ra Hà N i t năm 2000. Trung Nguyên là công ty Vi t Nam u tiên áp d ng mô hình như ng quy n thương hi u trong nư c và qu c t , công ty ã ti n hành chuy n như ng quy n thương hi u thành công n m t s nư c Châu Á như Singapore, Nh t B n, Thái Lan, Camphuchia, … tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 5
 7. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh Năm 2005, Trung Nguyên khánh thành nhà máy cà phê rang xay t i Buôn Mê Thu t và nhà máy cà phê hòa tan t i Bình Dương, công ty cũng cho ra i s n ph m cà phê hòa tan G7 ánh d u m t bư c chuy n bi n l n trong ho t ng c a mình. Năm 2006, công ty nh hình cơ c u m t t p oàn v i 4 công ty thành viên: Công ty C ph n cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên (hi n nay chuy n i thành Công ty CP cà phê Trung Nguyên), công ty C ph n thương m i và d ch v G7 và công ty Liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) v i các ngành ngh chính bao g m: s n xu t, ch bi n, kinh doanh trà, cà phê; như ng quy n thương hi u và d ch v phân ph i, bán l hi n i, … Công ty d n kh ng nh v th v ng ch c c a mình trên th trư ng n i a và chinh ph c th trư ng th gi i. Hi n nay, v i hơn 2.500 nhân viên và m t i ngũ các chuyên gia tư v n chi n lư c hàng u th gi i làm vi c cho các công ty trong t p oàn c ng v i m t nhà máy ch bi n cà phê hi n i, Trung Nguyên ã t ư c nhi u gi i thư ng có uy tín trong nư c và qu c t : 10 năm li n t danh hi u hàng Vi t Nam ch t lư ng cao, là doanh nghi p cà phê duy nh t c a Vi t Nam t ch ng ch v th c hành nông nghi p t t và ch t lư ng cà phê ngon, …. S thành công c a Trung Nguyên: - Huân chương lao ng H ng III do Ch t ch nư c trao t ng năm 2007 - B ng khen c a Th tư ng chính ph cho doanh nghi p “ ã có thành tích nhi u năm li n ư c bình ch n danh hi u hàng Vi t Nam ch t lư ng cao, góp ph n vào s nghi p xã h i ch nghĩa và b o v T quôc” năm 2007 - Gi i thư ng “Như ng quy n qu c tê 2007” do t ch c FLA Singapore (Franchise anh Licensing Association) t ch c thư ng niên nh m tôn vinh nh ng công ty có ho t ng như ng quy n xu t s c t i qu c gia tham d . - ư c ngư i tiêu dùng bình ch n là s n ph m ng u ngành th c u ng không c n trong cu c bình ch n Hàng Vi t Nam Ch t lư ng cao 2007 so báo Sài Gòn ti p th t ch c. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 6
 8. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh - 10 năm li n t danh hi u Hàng Vi t Nam Ch t lư ng cao - Gi i thương hi u n i ti ng do Vi t Nam năm 2006 do Phòng thương m i và công nghi p Vi t Nam c p. - Là doanh nghi p cà phê duy nh t t i Vi t Nam t ch ng ch EUREPGAP v Th c hành nông nghi p t t và ch t lư ng và phê ngon (do Institude for Marketecology c p năm 2005) - Gi i thư ng nhà doanh nghi p tr xu t s c nh t ASEAN năm 2004 do Hi p h i các nhà doanh nghi p ông Nam Á trao t ng. - Huân chương lao ng H ng III do Ch t ch nư c trao t ng năm 2003 - T ng giám c ư c trao t ng gi i thư ng Sao năm 2000 c a H i doanh nghi p tr Vi t Nam. V th hi n t i c a Trung Nguyên: 3. Ch c năng nhi m v và lĩnh v c ho t ng Công ty C ph n Trung Nguyên là ơn v ph trách khâu phân ph i trong nư c cho các ơn v thành viên. Do v y, công ty không tr c ti p s n xu t mà nh n l i s n ph m thu c phân khúc th trư ng trong nư c ti n hành phân ph i. Công ty chuyên thu mua cà phê thành ph m (bao g m cà phê nhân và cà phê hòa tan) c a Công ty CP cà phê Trung Nguyên và Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên ( ây là nh ng công ty trong t p oàn) phân ph i l i trong nư c và xu t kh u ra nư c ngoài. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 7
 9. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh Ngoài ra, còn có các ch c năng sau: - Qu ng bá xây d ng thương hi u, nghiên c u phát tri n - S n xu t cà phê rang xay, cà phê extract, cà phê hòa tan, cà phê lon…khi hoàn t t vi c u tư vào nhà máy cà phê Sài Gòn - Kinh doanh h th ng quán như ng quy n (s tách thành công ty Như ng quy n) II. Cơ c u t ch c 1. Sơ t ch c Công ty CP Trung Nguyên ư c thành l p năm 2006 là m t thành viên c a h thông t p oàn Trung Nguyên, v i cơ c u t ch c như hình dư i ây. Trong ó: - Công ty CP TM & DV G7: v n i u l 50 t ng. Ngành ngh ho t ng theo gi y ăng ký kinh doanh Nhà hàng ăn u ng. T ch c bi u di n ngh thu t không chuyên nghi p. Mua bán rư u bia, th c ph m, th c ph m công ngh . D ch v thương m i. Ð i lý ký g i hàng hóa. B sung ngành: T ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. Mua bán tranh, băng ĩa nh c có n i dung ư c phép lưu hành, cà phê b t-h t. Ð i lý cung c p d ch v Internet. D ch v bi da. B sung: Ð u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t khu dân cư, khu công nghi p, khu ch xu t. Xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, giao thông. Kinh doanh và cho thuê nhà. Nh n quy n s d ng t xây d ng nhà bán ho c cho thuê. Mua bán qu n áo, m ph m, văn phòng ph m, hàng th tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 8
 10. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh công m ngh , máy móc thi t b ph tùng nông ngư cơ-cơ khí, hàng kim khí i n máy, s n ph m i n t , dùng gia ình, thu c lá i u s n xu t trong nư c, nư c gi i khát. B sung: Qu ng cáo thương m i. D ch v ti p th . Mua bán hoá m ph m, d ng c th thao (tr kinh doanh súng n th thao, vũ khí thô sơ), s n ph m dành cho v t nuôi: th c ăn, chơi, m ph m. - Công ty liên doanh Vi t Nam Global Gateway (VGG): Hi n nay TN- SIG v n c l p v i TNG. Quý II/2010, cơ c u c ông c a TN-SIG s tương t như TN-BD, TN-BMT - Công ty CP Trung Nguyên (TNG) chuyên v phân ph i và kinh doanh h th ng quán. Công ty CP Trung Nguyên là ơn v ph trách khâu phân ph i trong nư c cho các ơn v thành viên. Do v y, công ty không tr c ti p s n xu t mà nh n l i s n ph m thu c phân khúc th trư ng trong nư c ti n hành phân ph i. Hi n nay, trung tâm u não tài chính c a các công ty thành viên u t p trung v Công ty CP Trung Nguyên i u hành và ki m soát. Hai công ty con chính c a Công ty CP Trung Nguyên như sau: + Công ty CP Cà phê Trung Nguyên (Công ty CP Trung Nguyên chi m 85% c ph n): ngành ngh ho t ng theo gi y ăng kinh doanh: S n xu t, rang xay, ch bi n cà phê; kinh doanh d ch v ăn u ng, bi u di n th i trang; xây d ng; mua bán thi t b ph c v nhà hàng khách s n, v t li u xây d ng... Ch c năng hi n nay c a Công ty CP Cà phê Trung Nguyên là chuyên s n xu t và ch bi n cà phê rang, xay d ng nhân cho t p oàn Trung Nguyên. + Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên (Công ty CP Trung Nguyên chi m 85% c ph n): ngành ngh ho t ng theo gi y ăng kinh doanh là SX – KD B t tinh cà phê, ch bi n cà phê hòa tan “3 trong 1”. Ch c năng hi n nay c a Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên là chuyên s n xu t cà phê hòa tan cho t p oàn Trung Nguyên. Ngoài Tr s chính t i thành ph H Chí Minh và trên 11 a i m kinh doanh tr c thu c công ty, Công ty CP Trung Nguyên hi n nay còn có 4 chi nhánh: tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 9
 11. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh - Chi nhánh Công ty CP Trung Nguyên t i Hà N i. - Chi nhánh Công ty CP Trung Nguyên t i à N ng. - Chi nhánh Công ty CP Trung Nguyên t i C n Thơ. - Chi nhánh Công ty CP Trung Nguyên t i ăk Lăk. T P OÀN TRUNG NGUYÊN CTY CP TM CTY CP TRUNG CTY LIÊN DOANH VIETNAM & DV G7 NGUYÊN GLOBAL GATEWAY ( ây là h (VDL:1,500 t ) (TN – SIG) th ng chu i (thu mua, phân ph i (là liên doanh gi a Công ty CP c a hàng bán và xu t kh u cà phê TM&DV G7 và Công ty TMW l ) thành ph m, bao g m Pte.ltd c a Singapore, có nhi m v cà phê nhân và cà phê h tr và xúc ti n thương m i Vi t hòa tan) Nam Singapore) CTY CP CÀ PHÊ TRUNG CTY CP CÀ PHÊ HÒA NGUYÊN TAN TRUNG NGUYÊN (TN – BMT) (TN - BD) (VDL: 500 t ) (VDL: 50 t ) (thu mua cà phê nguyên li u, (s n xu t cà phê hòa tan) ch bi n thành cà phê rang, xay d ng nhân) 2. Ch c năng, nhi m v c a các phòng ban 2.1. L ch s công tác và kinh nghi m qu n lý trong lĩnh v c kinh doanh c a Ban i u hành công ty: các thành viên i u hành chính g m: H i ng qu n tr g m: - Ông ÑAËNG LEÂ NGUYEÂN VUÕ – Chuû tòch Hoäi Ñoàng Qu n Tr . - Baø LEÂ HOAØNG DIEÄP THAÛO – Thaønh vieân coâng ty. - Coâng ty Coå phaàn Ñaàu Tö Trung Nguyeân; ñaïi dieän OÂng ÑAËNG LEÂ NGUYEÂN VUÕ – Thaønh vieân coâng ty. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 10
 12. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh Ban T ng Giám c g m: - Ông ng Lê Nguyên Vũ - T ng giám c. - Bà Lê Hoàng Di p Th o - Phó TG thư ng tr c. - Gabriel Magno Torres - Phó TG ph trách kinh doanh. - Ông Bùi Quang Nam - Phó G ph trách u tư. - Ông Phan Công Thành - Giám c k ho ch. - Và các Giám c ngu n nhân l c, Giám c ào t o, cung v n, ... K toán trư ng: Ông Nguy n Võ Khôi Nguyên. 2.2. M i quan h gi a các c ông trong Công ty: - Ông ng Lê Nguyên Vũ là Ch t ch h i ng qu n tr Công ty CP Trung Nguyên v i 20% v n góp, ng th i là ch t ch H QT c a Công ty CP u Tư Trung Nguyên. - Bà Lê Hoàng Di p Th o góp 10% v n, là v c a Ông ng Lê Nguyên Vũ ng th i là T ng Giám c Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên. - Công ty C ph n u Tư Trung Nguyên i di n Ông ng Lê Nguyên Vũ góp 70% v n. III. Các s n ph m và d ch v tiêu bi u S n ph m c a công ty khá a d ng áp ng nhu c u phong phú, a d ng c a khách hàng. 1. Dòng s n ph m cà phê rang xay - Dòng s n ph m cao c p c a Trung Nguyên: cà phê ch n weasel, diamond collection, legendee, classic blend - Dòng s n ph m trung c p c a Trung Nguyên: Cà phê sáng t o S1 S2 S3 S4 S5, Gourmet Blent, House Blent 2. Dòng s n ph m cà phê hòa tan tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 11
 13. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh - Dòng s n ph m cà phê hòa tan G7 thu c t p oàn Trung Nguyên. Cà phê G7 hòa tan en, Cà phê hòa tan G7 2in1, G7 3in1 - Dòng s n ph m cà phê Cappuchino: G m các lo i: Hazelnut, Mocha, Irish cream… - Dòng s n ph m cà phê dành cho phái p Passonna IV. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a 03 năm 2007, 2008 và 2009 (Xem ph l c3) - Doanh thu và LNST 02 năm v a qua c a Công ty C ph n Trung Nguyên: vt: 1.000 ng Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 T ng doanh thu 1.230.412,379 1.817.567,940 LNST (2,331,302) 1.941,582 - K t qu kinh doanh c a Công ty CP cà phê Trung Nguyên và Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên trong th i gian qua như sau: N i dung Năm2008 Năm 2009 1/ Công ty CP cà phê Trung Nguyên: S n xu t s n ph m rang xay Doanh thu 870.301 tri u ng 1.099.418 tri u ng LNST 29.379 tri u ng 120.389 tri u ng 2/ Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên: S n xu t s n ph m hoà tan Doanh thu 389.834 tri u ng 527.199 tri u ng LNST 55.314 tri u ng 97.334 tri u ng tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 12
 14. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh CHƯƠNG 2: TH C TR NG V MÔI TRƯ NG KINH DOANH A. Môi trư ng vĩ mô I. Chính tr , lu t pháp, chính ph Trư c trào lưu h i nh p, các doanh nghi p Vi t Nam ã có nhi u cơ h i phát tri n song cũng g p không ít khó khăn. M t doanh nghi p mu n ng v ng trên th trư ng qu c t ph i i m t v i vô s nh ng y u t n m ngoài t m ki m soát c a mình. Trong nh ng y u t ó chính tr và lu t pháp là hai v n áng quan tâm. S thành công hay th t b i c a doanh nghi p trong kinh doanh qu c t ph thu c ph n l n vào doanh nghi p có am hi u các chính sách, các lu t l c a nư c s t i hay không. Cho dù doanh nghi p óng âu cũng b nh hư ng c a h th ng lu t pháp và các chính sách c a chính ph nư c ó. 1. nh hư ng môi trư ng lu t pháp n doanh nghi p - ây là y u t có t m nh hư ng t i t t c các ngành kinh doanh trên m t lãnh th , các y u t th ch , lu t pháp có th uy hi p n kh năng t n t i và phát tri n c a b t c ngành nào. Khi kinh doanh trên m t ơn v hành chính, các doanh nghi p s ph i b t bu c tuân theo các y u t th ch lu t pháp t i khu v c ó: + S bình n: Th ch nào có s bình n cao s có th t o i u ki n t t cho vi c ho t ng kinh doanh và ngư c l i các th ch không n nh, x y ra xung t s tác ng x u t i ho t ng kinh doanh trên lãnh th c a nó. + Chính sách thu : Chính sách thu xu t kh u, nh p kh u, các thu tiêu th , thu thu nh p... s nh hư ng t i doanh thu, l i nhu n c a doanh nghi p. + Các o lu t liên quan: Lu t u tư, lu t doanh nghi p, lu t lao ng, lu t ch ng c quy n, ch ng bán phá giá ... + Chính sách: Các chính sách c a nhà nư c s có nh hư ng t i doanh nghi p, nó có th t o ra l i nhu n ho c thách th c v i doanh nghi p. Như các tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 13
 15. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh chính sách thương m i, chính sách phát tri n ngành, phát tri n kinh t , thu , các chính sách i u ti t c nh tranh, b o v ngư i tiêu - M i m t nư c có h th ng lu t pháp riêng i u ch nh tr c ti p ho c gián ti p các ho t ng kinh doanh qu c t c a các doanh nghi p. Lu t pháp òi h i các doanh nghi p ph i n m v ng lu t pháp các nư c có i tác tham gia, lu t pháp các nư c có liên quan và nh ng quy nh qu c t mang tính pháp lý và i u ch nh các ho t ng c a mình cho phù h p v i nh ng thay i v lu t c a m i nư c. Pháp lu t tác ng n doanh nghi p theo hai hư ng: + T o ra môi trư ng bình ng cho doanh nghi p ho t ng ,b o v doanh nghi p khi các doanh nghi p tuân th pháp lu t ,có th có ưu ãi v i m t s lo i hình doanh nghi p nh t nh + H n ch nh t nh i v i các doanh nghi p như h n ch v m t hàng , quy mô kinh doanh ,các lo i thu … - S thay i thư ng xuyên c a pháp lu t. Nh ng lu t m i thư ng ưa ra nh ng tr ng i và thách th c m i. Nh ng nhà kinh doanh qu c t luôn ph i s n sàng i phó v i nh ng th thách m i, cơ h i m i khi có lu t m i ban hành cùng v i nh ng thay i thư ng xuyên và nhanh chóng trong các tiêu chu n v kinh t - xã h i, và các tiêu chu n v pháp lu t. M t th trư ng ã b óng có th t nhiên ư c m c a v.v… do s thay i c a lu t pháp. - Nh ng k h c a lu t pháp. M c dù các doanh nghi p ph i tuân th m i pháp lu t hi n hành, song không th hoàn toàn phó m c hoàn c nh mà c n ph i tìm cách kh c ph c. M t công ty a qu c gia có th r i b m t nư c n u như lu t nư c ó gây quá nhi u khó khăn ph c t p không bù p l i ư c nh ng chi phí b ra trong kinh doanh. N u vi c r i b không th c ti n hay ngoài ý mu n c a nư c s t i thì công ty có th tác ng nh m thay i lu t. Trong m t vài trư ng h p, lu t pháp có th c tình hay vô tình m t vài k h v m t k thu t. Các công ty a qu c gia v i m ng lư i kinh doanh qu c t thư ng có kh năng l i d ng nh ng sơ h c a lu t pháp làm l i cho mình. Môi trư ng pháp lu t r t ph c t p và a d ng. H th ng pháp lu t khác tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 14
 16. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh nhau tác ng khác nhau i v i các ho t ng kinh doanh. Vi c tác ng qua l i gi a môi trư ng pháp lu t trong nư c, môi trư ng pháp lu t ngoài nư c và môi trư ng pháp lu t qu c t t o ra vô s nh ng cơ h i m i song cũng gây nên không ít nh ng khó khăn, chư ng ng i v t m i cho kinh doanh. M t công ty ho t ng trên quy mô qu c t không nh ng ph i tuân th lu t pháp nư c mình mà còn ph i tuân th lu t pháp nư c s t i. M t doanh nhân ho t ng trên ph m vi qu c t c n ph i hi u rõ lu t pháp nư c s t i liên quan n c nh tranh, nh giá, phân ph i, trách nhi m s n ph m, b ng sáng ch , nhãn hi u và qu ng cáo v.v… Ngoài vi c ph i chú ý n lu t pháp nư c mình, lu t pháp nư c s t i, các nhà kinh doanh qu c t còn c n ph i bi t n nh ng quy nh có tính b t bu c c a các i u ư c qu c t h u quan. Làm ư c nh ng i u nêu trên, các nhà ho t ng kinh doanh qu c t m i có cơ h i thành công trên thương trư ng qu c t 2. nh hư ng môi trư ng chính tr qu c t n doanh nghi p Kinh t và chính tr là hai nhóm y u t có liên quan m t thi t v i nhau. Chính tr n nh là i u ki n cho kinh t phát tri n và ngư c l i, kinh t phát tri n là y u t quy t nh trong vi c hoàn thi n th ch chính tr và góp ph n làm cho chính tr n nh. Các nư c khác nhau có môi trư ng chính tr khác nhau gi i quy t các v n có liên quan n ho t ng kinh doanh gi a các doanh nghi p. B i v y xem xét nh hư ng môi trư ng chính tr ph i quan tâm n: - Thái chính ph c a nư c nh p kh u thu hút u tư nư c ngoài hay không. Nhi u qu c gia không h n ch mà khuy n khích nh p kh u hàng hóa các qu c gia khác b ng nh ng ưu ãi v u tư như các chính sách gi m thu hay l a ch n a i m u tư… i u này không ch có l i cho nư c nh p kh u mà có tác ng tích c c n các nư c tham gia u tư và kinh doanh qu c t . V m c hàng nông s n thì Vi t Nam ang khuy n khích u tư và phát tri n xu t kh u do ó các công ty như Trung Nguyên có l i th trong môi trư ng hi n nay. -S n nh v chính tr . Như trên ã nói, gi a chính tr v i kinh t có tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 15
 17. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh liên quan m t thi t v i nhau. n nh chính tr là i u ki n phát tri n kinh t và kinh t phát tri n s góp ph n quan tr ng cho chính tr n nh. Khi các chính ph thay th nhau thì có th d n t i s thay i áng k v chính sách kinh t . M t chính ph ương nhi m cũng có th t b ư ng l i và chính sách cũ.Tuy nhiên ói v i s n nh chính tr mang l i nhi u thu n l i cũng như các nhà kinh doanh yên tâm u tư hơn vào nư c ó. Có th nói s n nh chính tr là m t trong nh ng v n quan tâm nh t các nhà kinh doanh qu c t khi u tư. - B máy nhà nư c. Là m t trong nh ng y u t quan tr ng c a chính tr có nh hư ng n ho t ng kinh doanh qu c t c a các doanh nghi p. Tính hi u qu c a s giúp t phía các cơ quan thu c b máy nhà nư c cũng là y u t có nh hư ng l n n hi u qu kinh doanh c a các công ty kinh doanh u tư nư c ngoài. ó là cách làm vi c hi u qu c a h i quan, các thông tin y v th trư ng và các nhân t khác thu n l i cho ho t ng kinh doanh các doanh nghi p. Th c t b máy nhà nư c là y u t quan tr ng có tác ng m nh m n các doanh nghi p. Các nhà kinh doanh thư ng xem xét b máy nhà nư c c a qu c gia u tư r i m i cho ho t ng kinh doanh. ó là y u t quan tr ng và th c t các chính sách ho t ng và làm vi c c a b máy nhà nư c có quy t nh n ho t ng u tư và kinh doanh c a các doanh nghi p kinh doanh qu c t . II. Kinh t Theo báo cáo, v môi trư ng kinh doanh c a Vi t Nam 2009, t ng s n ph m trong nư c (GDP) năm 2009 tăng 5,32% so v i năm 2008. Tăng trư ng kinh t th p hơn m c tiêu k ho ch ban u (6,5%) và th p hơn các năm trư c (năm 2008 tăng 6,2%), tuy nhiên cao hơn k ho ch i u ch nh 5%. Kim ng ch xu t nh p kh u năm 2009 u gi m do s c tiêu th hàng hóa trên th trư ng th gi i b thu h p. Kim ng ch hàng hóa xu t kh u năm 2009 ư c tính t 56,6 t USD, gi m 9,7% so v i năm 2008. Tương t như xu t kh u, kim ng ch hàng hóa nh p kh u ư c tính 68,8 t USD, gi m 14,7% so v i năm 2008. Cà phê là m t m t hàng xu t kh u chi m th ph n r t l n c a Vi t Nam. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 16
 18. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh T k t qu hai cu c i u tra i v i 200 doanh nghi p năm 2008 và năm 2009, có th th y xu hư ng chung r ng các doanh nghi p ư c i u tra ánh giá môi trư ng kinh t vĩ mô b t n và nh ng bi n ng khó lư ng c a th trư ng làm nh hư ng nhi u hơn t i tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Bên c nh ó các doanh nghi p ph i i m t v i nhi u thách th c l n như: chi phí các y u t u vào c a s n xu t tăng, nhu c u c a th trư ng ch ng l i và các chi phí v v n cũng tăng theo. Có t i 63,7% s doanh nghi p ánh giá áp l c này là r t l n i v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trong năm 2009, có 61,6% s doanh nghi p trong di n i u tra ã vay v n và s doanh nghi p ư c áp ng 50% nhu c u tr lên là 67,5% (năm 2008 là 43,9%). V n tr ng i l n nh t i v i doanh nghi p khi vay v n là lãi su t vay quá cao, ti p n là thi u tài s n th ch p, v n v phương án kinh doanh và năm 2009 các doanh nghi p than phi n nhi u v th t c vay ph c t p. Năm 2009 cũng là năm th 2 liên ti p th trư ng ngo i h i b c l nh ng khó khăn rõ nét. i u này nh hư ng không nh n ho t ng c a doanh nghi p. 48,9% s doanh nghi p cho r ng nh ng khó khăn trong trong vi c ti p c n mua ngo i t ã nh hư ng nghiêm tr ng t i ho t ng s n xu t kinh doanh (năm 2001 t l này là 21,1%). Các khó khăn v tài chính ã d n n tính thanh kho n c a các doanh nghi p năm 2009 h u như không ư c c i thi n v i 63,7% s doanh nghi p cho r ng vi c thanh kho n ch m t khách hàng ã gây nh hư ng l n t i ho t ng c a doanh nghi p (năm 2008 là 52,1%). III. Công ngh Vi t Nam là nư c xu t kh u cà phê l n th 2 trên th gi i, tuy nhiên giá xu t kh u th p và b ph thu c hoàn toàn vào th trư ng qu c t . S n lư ng cà phê Vi t Nam trong nh ng năm v a qua dao ng xung quanh m c 800.000 t n/năm. Trong ó 95% t ng s n lư ng dành cho xu t kh u. Vì th , giá cà phê trong nư c ph n l n ch u nh hư ng t giá th trư ng qu c t . Trong khi ó, giá cà phê xu t kh u nói riêng và giá các m t hàng nông s n xu t kh u khác tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 17
 19. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh nói chung c a Vi t Nam khi xu t kh u u có m c giá th p hơn vài ch c USD n c trăm USD/t n so v i các nư c trong khu v c và trên th gi i. Nguyên nhân chính c a tình tr ng này là do ch t lư ng s n ph m th p hơn các nư c khác. Theo ông H Văn Sơn, Giám c Công ty Cà phê k Nông, nguyên nhân cà phê VN có ch t lư ng th p là do công ngh sơ ch c a Vi t Nam còn y u và chưa ng b . Bên c nh ó nông dân có thói quen thu ho ch cà phê l n l n c trái chín l n xanh. Vì th , ngay c khi công ngh sơ ch t t thì cà phê h t xu t kh u Vi t Nam v n kém. Cũng vì th mà khi Công ty k Nông v a ưa vào m t giàn máy sơ ch hi n i ư c nh p kh u ng b t Brazil v i chi phí u tư lên n 13 t ng, v i m c tiêu s n xu t và xu t kh u cà phê ch t lư ng cao, nhưng cũng không mang l i hi u qu . Ngoài vi c nâng cao ch t lư ng cà phê h t xu t kh u có m c giá xu t kh u t t hơn thì cà phê ch bi n có th gia tăng giá tr xu t kh u c a h t cà phê Vi t Nam, v a có th gi m b t s ph thu c c a ngành cà phê Vi t Nam vào các nhà kinh doanh, s n xu t nư c ngoài. Tuy nhiên th i i m hi n t i, ngành cà phê ch bi n sâu c a Vi t Nam v n ch phát tri n m tm c nh t nh nên chưa phát huy ư c h t l i th c a mình. Ư c tính n th i i m hi n t i trên th trư ng Vi t Nam có x p x 30 nhãn hi u cà phê hòa tan khác nhau. Trên th c t , s n xu t ư c cà phê hòa tan 3 trong 1 chưa h n ã s n xu t ư c cà phê hòa tan nguyên ch t. M t doanh nghi p có th s n xu t ư c cà phê hòa tan 3 trong 1 b ng cách nh p cà phê hòa tan nguyên li u t nư c ngoài v sau ó tr n ư ng, s a và óng gói. Vi c phát tri n cà phê hòa tan 3 trong 1 như v y l i vô hình chung làm cho th trư ng cà phê Vi t Nam ch u thêm s kh ng ch c a nư c ngoài vì chính h nh p cà phê h t c a Vi t Nam v v i m c giá th p, ch bi n và xu t ngư c cà phê hòa tan v cho chúng ta v i m c giá r t cao. Chúng ta m t m t kho n l i nhu n l n, trư c m t là kho n l i nhu n chênh l ch, v lâu dài là b l thu c, kh ng ch v giá, thi u và không làm ch ư c công ngh . S y u kém c a ngành công nghi p ch bi n cà phê xu t phát t hai nguyên nhân: Công ngh , ch t lư ng s n ph m cà phê hòa tan c a Vi t tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 18
 20. Ti u lu n Nhóm 17 – L p QTKD 1K19 GVHD: TS. Hoàng Lâm T nh Nam chưa áp ng ư c nhu c u c a nư c ngoài. Vì l ó, các doanh nghi p Vi t Nam v n ch n l i i xu t kh u cà phê h t, ơn gi n hơn r t nhi u nhưng mang l i giá tr kinh t th p. Trong kĩ thu t ch bi n cà phê hòa tan, c n tuân theo các nguyên t c sau: Quy trình ch bi n cà phê i qua ba bư c kh nư c trong cà phê, chuy n cà phê sang d ng nh ng h t nh (granule). Ba bư c ó là: kh “giai o n u” (pre-stripping), kh nh ng ch t hoà tan ư c c a cà phê (soluble coffee solids) và s y khô. - Kh giai o n u (Pre-stripping): Trư c khi kh nh ng ch t hoà tan, các h p ch t d bay hơi ph i ư c lo i b . Thư ng thì vi c này ư c th c hi n b ng cách cho hơi i qua l p cà phê ã ư c rang và xay. - Kh nh ng ch t hoà tan c a cà phê (soluble coffee solids). quá trình này, nư c ư c s d ng như m t dung môi. Nh ng ch t hoà tan có th ư c kh b ng ba cách: kh b ng b l c (percolation batteries), kh b ng h th ng “nư c ngư c” (counter-current system) và phương pháp h n h p (slurry extraction). + Phương pháp kh b ng b l c (percolation batteries). Cà phê ư c gi trong m t h th ng ng. Sau ó nư c nóng ư c cho qua h th ng và kh nh ng ch t hoà tan có trong cà phê. Nh ng ch t này ư c tách kh i h th ng, còn cà phê sau khi ã tách chi t thì ư c th i ra ngoài. + Phương pháp kh b ng h th ng “nư c ngư c” (counter-curren system). Cà phê ư c gi trong m t ng máng nghiêng, sau ó ư c y lên trên nh hai inh quay v i t c cao. Nư c nóng sau ó ư c ưa vào ph n trên c a ng máng, làm nh ng ch t hoà tan trong cà phê b kh và dung d ch thoát ra qua ph n áy ng máng Phương pháp này r t t ti n và không phù h p v i s n xu t quy mô nh . + Phương pháp kh h n h p (slurry extraction). Cà phê và nư c ư c tr n l n v i nhau trong m t b , sau ó ư c tách ra nh bơm li tâm. ây cũng là m t phương pháp r t t n kém. tài: Chi n lư c phát tri n kinh doanh cà phê c a Công ty CP Trung Nguyên giai o n 2010 – 2020 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2