intTypePromotion=1

tính toán động học hệ dẫn động, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
17
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số xét đến ảnh hưởng cơ tính vật liệu;tra bảng 6.5 @, ta có : ZM =274 Mp1/3 - ZH : Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng - KH : Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc; KH = KH. KHVKH ; KH :hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc ;tra bảng 6.7, được KH = 1,03; KH =1_hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp KHV : hệ số tải trọng động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 4

  1. chương 4: KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc Yªu cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o H  [H] 2.T2 .K H .(u m  1) Theo c«ng thøc (6.33) : H = ZM ZH Z 2 bw .u m .d 3 Trong ®ã : - ZM : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu;tra b¶ng 6.5 @, ta cã : ZM =274 Mp1/3 - ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc; 2 cos  b 2. cos 0 0 ZH = = = 1,865 sin 2 tw sin( 2.17 0 32'20' ' ) - Z : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng;  = [1,88 – 3,2(1/z3 + 1/z4)]cos ;  = 1,88 – 3,2(1/30 + 1/108) = 1,74 4   4  1,74  Z = = = 0,87 3 3 - KH : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc; KH = KH. KHVKH ; KH :hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc ;tra b¶ng 6.7, ®-îc KH = 1,03; KH =1_hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp KHV : hÖ sè t¶i träng ®éng trong vïng ¨n khíp  H .bw .d w3 K Hv  1  2.T3 K H .K H
  2. víi :  .d w1 .n2  .75.339 v   1,33 m\s 60000 60000 v× v < 4 m/s tra b¶ng 6.13 (trang 106) chän cÊp chÝnh x¸c 9 aw2 170  H   H .g o v  0,006.73.1,33. 4 um 3,6 (tra b¶ng 6.15 r¨ng th¼ng kh«ng v¸t ®Çu ®-îc :H =0,006 ) (tra b¶ng 6.16 cÊp chÝnh x¸c lµ cÊp 9 ®-îc :go =73 ) 4.55.75  K Hv  1   1,076 2.104796.1,03.1  KH =1,03. 1 . 1,076 = 1,108 - bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng.b =55 mm - dw3 : §-êng kÝnh vßng chia cña b¸nh chñ ®éng; dw3 =75 mm -TII = 104769 Nmm ; 2.104796.1,108.(3,6  1)  H = 274.1,865.0,87. = 434 MPa ; 55.3,6.(75) 2 +, TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt cho phÐp  H    H lim   S H Z R Z V K xH K HL v< 5 m/s nªn : Zv= 1; Ra = 2,5…1,25 m nªn : ZR= 0,95 da
  3. +, KF = .KF.KF.KFV Theo b¶ng 6.7 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1,ta cã KF = 1,07 B¸nh trô r¨ng th¼ng : KF = 1 Theo b¶ng 6.15 => F =0,016 a w2 170 =>  F   F .g o v1  0,016.73.1,33  10,67 um 3,6  F .b d  3 10,67.55.75  K FV  1   1  1,19 2.T3 K F .K F 2.104796.1,07.1 vËy : KF = KF.KF.KFV = 1,07.1.1,19 = 1,27 +, Y :hÖ sè trïng khíp cña r¨ng ; Víi  = 1,74  Y = 1/ = 1/1,74 = 0,57 +, Y = 1 +,Tra b¶ng 6.18 ,ta cã: YF3= 3,4 (víi Z3 =30 , x1 =- 0,5 ) YF4= 3,52 (víi Z4 =108 , x2 =- 0,55 )  øng suÊt uèn : F3 = 2.104769.1,27. 0,57.1. 3,4 / (55. 75. 3) = 50 MPa; F4 = F3 . YF4 / YF3 = 50. 3,52/3,4 = 51,8 MPa; F3 < [F3] = 252 MPa, F4< [F4] = 236,5 MPa; VËy ®é bÒn uèn ®-îc tho¶ m·n 6, kiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i : HÖ sè qu¸ t¶i : Kqt =Tmax/T = 1,6 Hmax = H. K qt  434. 1,6  549 MPa < [H] max =1260 Mpa Theo (6.49) : F1max = F1.Kqt = 50. 1,6 = 80 MPa < [F1] max= 464 Mpa F2max = F2.Kqt = 51,8. 1,6 = 82,9 MPa < [F2] max =360 Mpa KÕt luËn : Bé truyÒn cÊp chËm lµm viÖc an toµn. 6.C¸c th«ng sè vµ kÝch th-íc cña bé truyÒn : Kho¶ng c¸c trôc aw2 = 170 mm
  4. M« ®un ph¸p m = 2,5 mm ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = 55 mm Tû sè truyÒn um = 3,6 Gãc nghiªng cña r¨ng  =0 Gãc ¨n khíp : tw =17o 32’20’’ Sè r¨ng b¸nh r¨ng z3 = 30 , z4 = 108 r¨ng HÖ sè dÞch chØnh x3 = - 0,5 ; x4= - 0,55 Theo c¸c c«ng thøc trong b¶ng 6.11 ta tÝnh ®-îc : §-êng kÝnh vßng chia d3 = 75 mm , d4 = 270 mm §-êng kÝnh ®inh r¨ng da3 =77,7 mm , da4 = 272,5 mm §-êng kÝnh ®¸y r¨ng df3 =71,25 mm , df4 = 261 mm  KiÓm tra ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cña hép gi¶m tèc: §iÒu kiÖn b«i tr¬n: -da2: §-êng kÝnh cña b¸nh bÞ dÉn cña bé truyÒn cÊp nhanh. -da4: §-êng kÝnh cña b¸nh bÞ dÉn cña bé truyÒn cÊp chËm. da4 =272,5 mm; dae2 = 236,25 mm d a4 c= = 1,15  1,1  1,3 d ae 2 VËy bé truyÒn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn b«i tr¬n  KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt cÊu cña hép gi¶m tèc: d ae 2 ta cã : aw= + d3 +  2 2 trong ®ã d3 lµ ®-êng kÝnh trôc III;  lµ khe hë gi÷a b¸nh r¨ng c«n lín vµ trôc III T3 181369    12  20 chän   = 15 khi ®ã d3= = = 39 mm 0,2  3 3 0,2.15  =170 – 236,25/2- 39/2 = 32,375 mm VËy hép gi¶m tèc tháa m·n ®iÒu kiÖn kÕt cÊu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2