intTypePromotion=1

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 14

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
179
lượt xem
82
download

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phần mềm SAP 9.0.3 để tính toán nội lực khung trục 1 với các tải trọng đã tính toán ở các chương trước. Tổ hợp nội lực với các tổ hợp sau (theo TCVN 2737-1995): - THCB1 TT  1HT - THCB2 TT  0,9 HT - THDB TT  1HT  DD Kết quả tổ hợp nội lực được trình bày trong các bảng ở phần phụ lục tính toán. Tính cốt thép khung trục 1: Lựa chọn tiết diện để tổ hợp nội lực và tính cốt thép như sau: Chia công trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 14

 1. Chương 14: TÝnh to¸n, tæ hîp néi lùc khung trôc 1 Sö dông phÇn mÒm SAP 9.0.3 ®Ó tÝnh to¸n néi lùc khung trôc 1 víi c¸c t¶i träng ®· tÝnh to¸n ë c¸c ch-¬ng tr-íc. Tæ hîp néi lùc víi c¸c tæ hîp sau (theo TCVN 2737-1995): - THCB1  TT  1HT - THCB2  TT  0,9 HT - THDB  TT  1HT  DD KÕt qu¶ tæ hîp néi lùc ®-îc tr×nh bµy trong c¸c b¶ng ë phÇn phô lôc tÝnh to¸n. TÝnh cèt thÐp khung trôc 1: Lùa chän tiÕt diÖn ®Ó tæ hîp néi lùc vµ tÝnh cèt thÐp nh- sau: Chia c«ng tr×nh thµnh nhÒu ®o¹n t¹i c¸c vÞ trÝ thay ®æi tiÕt diÖn cét, mçi ®o¹n 5-6 tÇng. C¸c ®o¹n chia nh- sau: - TÇng hÇm 2 - TÇng 4: TÝnh cét tÇng hÇm 2, dÇm tÇng 2. - TÇng 5 -TÇng 8: TÝnh cét, dÇm tÇng 5. - TÇng 9 - TÇng 14: TÝnh cét, dÇm tÇng 9. - TÇng 15 - TÇng 20: TÝnh cét, dÇm tÇng 15. - TÇng 21 - M¸i: TÝnh cét, dÇm tÇng 21. VËt liÖu sö dông: - Bª t«ng m¸c 500#, cã R n  215(daN / cm 2 ) , R k  13,4(daN / cm 2 ) - ThÐp däc AIII cã R a  R a '  3600(daN / cm 2 ) , R ad  2800(daN / cm 2 ) - ThÐp ®ai AI cã R a  R a '  2300(daN / cm 2 ) , R ad  1800(daN / cm 2 ) Néi suy tõ b¶ng 11 trang 16 TCVN 5574-1991 cã  0  0,51 . Tra b¶ng Phô lôc 7 trang 225 s¸ch "KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n" theo  0 ®-îc A 0  0,38 . Chän a  15(cm) , tÝnh ra h 0  90  15  75(cm) víi thÐp chÞu M«men ©m. Chän a  4,5(cm) , tÝnh ra h 0  90  4,5  85,5(cm) víi thÐp chÞu M«men d-¬ng.
 2. 1. TÝnh cèt thÐp dÇm: 1.1. TÝnh cèt thÐp dÇm ®o¹n tõ tÇng 2 - tÇng 4: Chän a = 6(cm), tÝnh ra h 0  90  6  84(cm) . Chän a  6(cm) , tÝnh ra h 0  90  6  84( cm) víi thÐp chÞu M«men d-¬ng. 1.1.1. DÇm D1: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   115,78(Tm) t¹i tÇng 4. max M max  155,98( Tm) t¹i tÇng 4  TiÕt diÖn 2: M   19,3(Tm) t¹i tÇng 3. max TiÕt diÖn 3: M max  109,34(Tm) t¹i tÇng 4.  M   156,8(Tm) t¹i tÇng 4. max Lùc c¾t: Q max  46,61(T ) t¹i tÇng 4. *. TÝnh tiÕt diÖn 1: -TÝnh víi M   115,78(Tm) : max M 11578000 Cã A    0,191 R n bh 0 215.40.84 2 2 Tra b¶ng Phô lôc 7 trang 225 s¸ch "KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n" theo A ®-îc   0,893 . TÝnh diÖn tÝch cèt thÐp: M 11578000 Fa    42,87(cm 2 ) R a h 0 3600.0,893.84 Chän 240 + 236, Fa = 45,5(cm2) 45,5  .100  1,35(%)   min 40.84 -TÝnh víi M   155,98(Tm) : max M 15598000 Cã A    0,257 R n bh 0 215.40.84 2 2 Tra b¶ng Phô lôc 7 trang 225 s¸ch "KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n" theo A ®-îc  = 0,849. TÝnh diÖn tÝch cèt thÐp: M 15598000 Fa    60,79(cm 2 ) R a h 0 3600.0,849.84 Chän 540, Fa = 63,83(cm2)
 3. 63,83  .100  1,9(%) 40.84 *. TÝnh tiÕt diÖn 2: TÝnh víi M   19,3(Tm) : max M 1930000 Cã A    0,032  A 0 R n bh 0 215.40.84 2 2 Tra b¶ng Phô lôc 7 trang 225 s¸ch "KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n" theo A ®-îc   0,984 . TÝnh diÖn tÝch cèt thÐp: M 1940000 Fa    6,49(cm 2 ) R a h 0 3600.0,984.84 Chän 222, Fa  7,6(cm 2 ) 7,6  .100  0,23(%) 40.84 *. TÝnh tiÕt diÖn 3: -TÝnh víi M   109,34(Tm) : max M 10934000 Cã A    0,18  A 0 R n bh 0 215.40.84 2 2 Tra b¶ng Phô lôc 7 trang 225 s¸ch "KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n" theo A ®-îc   0,900 . TÝnh diÖn tÝch cèt thÐp: M 10934000 Fa    40,18(cm 2 ) R a h 0 3600.0,900.84 Chän 436, Fa = 40,72(cm2) 40,72  .100  1,21(%) 40.84 -TÝnh víi M   156,8(Tm) : max Dùa theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn, chän 540, Fa = 63,83(cm2) *. TÝnh cèt ®ai: Q max  46,61(T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.74,6  23991(daN )  23,99(T )  Q max  46,61(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.74,6  192468(daN )  192,47(T )  Q max  46,61(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n.
 4. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 46410 2 qd    76(daN / cm) 8R k bh 2 8.13,4.40.81,32 0 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    13,4(cm ) , lÊy utt = 13cm. qd 76 1,5R k bh 2 1,5.13,4.40.74,6 2 u max  0   96,41(cm) Q 46410 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = utt = 13(cm). 1.1.2. DÇm D2: TiÕt diÖn 1: M   84,38(Tm) t¹i tÇng 4. max M max  161,86(Tm) t¹i tÇng 4.  TiÕt diÖn 2: M   19,93(Tm) t¹i tÇng 4. max Lùc c¾t: Q max  43,6(T ) t¹i tÇng 4. Ta kh«ng tÝnh to¸n mµ bè trÝ cèt thÐp cho dÇm D2 dùa theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho dÇm D1. Kho¶ng c¸ch cèt ®ai chän nh- víi dÇm D1: u = utt = 11(cm). Bè trÝ thÐp cho c¸c dÇm trong ph¹m vi tÇng hÇm 2 ®Õn tÇng 4: CT CÊu TiÕt Cèt thÐp, diÖn h0 Mtd kiÖn diÖn chÞu tÝch (cm)   (Tm) M«men D1 1 ¢m 540, 81,3 0,33 0,836 156,19 Fa=63,83(cm2) D-¬ng 240+2362, 84,0 0,23 0,887 121,99 Fa=45,5(cm ) 2 D-¬ng 222 , 85,9 0,04 0,981 23,07 Fa=7,6(cm2)
 5. 3 ¢m 240+236 , 84,0 0,23 0,887 121,99 Fa=45,5(cm2) D-¬ng 436 , 84,6 0,20 0,899 111,52 Fa=40,72(cm2) 1 ¢m 440+236, 81,3 0,33 0,818 169,21 Fa=70,63(cm2) D2 D-¬ng 336 , 84,6 0,15 0,924 85,98 Fa=30,54(cm2) 2 D-¬ng 222 , 85,9 0,04 0,981 23,07 Fa=7,6(cm2) 1.2. TÝnh cèt thÐp dÇm ®o¹n tõ tÇng 5 - tÇng 8: 1.2.1. DÇm D1: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   54,22(Tm) . max M max  140,15(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   19,4(Tm) . max TiÕt diÖn 3: M   76,9(Tm) . max M max  110,07(Tm) .  Lùc c¾t: Q max  39,92(T ) . 1.2.2. DÇm D2: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   110,51(Tm) . max M max  186,8(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   24,53(Tm) . max Lùc c¾t: Q max  48,12(T ) . TÝnh to¸n nh- ë trªn, kÕt qu¶ tÝnh thÐp cho dÇm D1 vµ D2 nh- sau: CT CÊu TiÕt Cèt thÐp, diÖn h0 Mtd kiÖn diÖn chÞu tÝch (cm)   (Tm) M«men D1 1 ¢m 340+236 , 81,4 0,30 0,851 144,74 Fa=58,06(cm2) D-¬ng 236, 84,6 0,10 0,950 58,88 Fa=20,36(cm2)
 6. 2 218+116, D-¬ng 87,1 0,03 0,983 21,88 Fa=7,1(cm2) 3 ¢m 36 , 84,2 0,20 0,899 110,94 Fa=40,72(cm2) D-¬ng 236+130, 84,6 0,14 0,930 80,42 Fa=28,4(cm2) 1 ¢m 240+636, 80,1 0,45 0,775 192,59 Fa=86,21(cm2) D2 D-¬ng 240+2362, 84,0 0,23 0,887 121,99 Fa=45,5(cm ) 2 D-¬ng 120+2182, 87,0 0,04 0,980 25,27 Fa=8,23(cm ) - TÝnh cèt ®ai dÇm D1: Q max  39,92 T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.81,4  26178(daN)  26,18(T )  Q max  39,92(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.81,4  210012(daN )  210,01(T )  Q max  39,92(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 39920 2 qd    56,09(daN / cm) 8R k bh 0 8.13,4.40.81,4 2 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    18,16(cm) , lÊy utt = 18cm. qd 56,09 2 1,5R k bh 0 1,5.13,4.40.80,12 u max    129,22(cm ) Q 39920 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn.
 7. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 18(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. - TÝnh cèt ®ai dÇm D2: Q max  48,12 T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.80,1  25760(daN)  25,76(T )  Q max  48,12(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.80,1  206658(daN )  206,66(T )  Q max  48,12(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 48120 2 qd    84,16(daN / cm ) 8R k bh 0 8.13,4.40.80,12 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    12,1(cm) , lÊy utt = 12cm. qd 84,16 2 1,5R k bh 0 1,5.13,4.40.80,12 u max    107,2(cm ) Q 48120 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = utt = 12(cm). 1.2. TÝnh cèt thÐp dÇm ®o¹n tõ tÇng 9 - tÇng 14: 1.2.1. DÇm D1: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   26,28(Tm) . max M max  126,12(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   20,54(Tm) . max TiÕt diÖn 3: M   62,98(Tm) . max M max  82,77(Tm) .  Lùc c¾t: Q max  37,12(T ) .
 8. 1.2.2. DÇm D2: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   35,29(Tm) . max M max  110,91(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   24,98(Tm) . max Lùc c¾t: Q max  33,78(T ) . TÝnh to¸n nh- ë trªn, kÕt qu¶ tÝnh thÐp cho dÇm D1 vµ D2 nh- sau: CT CÊu TiÕt Cèt thÐp, diÖn h0 Mtd kiÖn diÖn chÞu tÝch (cm)   (Tm) M«men 1 ¢m 440, 81,4 0,25 0,875 132,98 Fa=58,06(cm2) D-¬ng 225, 86,3 0,05 0,976 29,76 Fa=9,82(cm2) D1 2 D-¬ng 225, 86,3 0,05 0,976 29,76 Fa=9,82(cm2) 3 ¢m 36 , 84,6 0,15 0,924 85,98 Fa=30,54(cm2) D-¬ng 330, 85,5 0,10 0,948 61,89 Fa=21,21(cm2) 1 ¢m 36 , 84,2 0,20 0,899 110,94 Fa=40,72(cm2) D2 D-¬ng 230, 85,5 0,07 0,965 41,99 Fa=14,13(cm2) 2 D-¬ng 225, 86,3 0,05 0,976 29,76 Fa=9,82(cm2) - TÝnh cèt ®ai dÇm D1: Q max  37,12( T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.81,4  26178(daN)  26,18(T )  Q max  37,12(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.81,4  210012(daN)  210(T )  Q max  37,12(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n.
 9. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 37120 2 qd    48,5(daN / cm ) 8R k bh 0 8.13,4.40.81,4 2 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    21(cm) , lÊy utt = 21cm. qd 48,5 1,5R k bh 2 1,5.13,4.40.81,4 2 u max  0   143,5(cm ) Q 37120 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 21(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. - TÝnh cèt ®ai dÇm D2: Q max  33,78(T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.84,2  27079(daN)  27,08(T )  Q max  33,78(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.84,2  217236(daN)  217,24(T )  Q max  33,78(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 33780 2 qd    37,54(daN / cm ) 8R k bh 0 8.13,4.40.84,2 2 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    27,1(cm ) , lÊy utt = 27cm. qd 37,54 1,5R k bh 2 1,5.13,4.40.84,2 2 u max  0   168,7(cm) Q 33780 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3 
 10. 3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 27(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 1.4. TÝnh cèt thÐp dÇm ®o¹n tõ tÇng 15 - tÇng 20: 1.4.1. DÇm D1: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   0( Tm) . max M max  115,12(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   22,13( Tm) . max TiÕt diÖn 3: M   50,86(Tm) . max M max  55,39( Tm) .  Lùc c¾t: Q max  34,82(T ) . 1.4.2. DÇm D2: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   21,02(Tm) . max M max  95,42(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   25,75(Tm) . max Lùc c¾t: Q max  30,97(T ) . TÝnh to¸n nh- ë trªn, kÕt qu¶ tÝnh thÐp cho dÇm D1 vµ D2 nh- sau: CT CÊu TiÕt Cèt thÐp, diÖn h0 Mtd kiÖn diÖn chÞu tÝch (cm)   (Tm) M«men D1 1 ¢m 240+236 , 84,0 0,27 0,862 118,50 Fa=45,50(cm2) D-¬ng 240 2 D-¬ng 318 , 87,1 0,04 0,982 23,49 Fa=7,63(cm2) 3 ¢m 236 , 84,2 0,10 0,949 58,59 Fa=20,36(cm2)
 11. 425, D-¬ng 86,3 0,10 0,952 58,08 Fa=19,64(cm2) 1 ¢m 236+232 , 84,6 0,18 0,910 101,00 Fa=36,45(cm2) D2 D-¬ng 225, 86,3 0,05 0,976 29,76 Fa=9,82(cm2) 2 D-¬ng 225, 86,3 0,05 0,976 29,76 Fa=9,82(cm2) - TÝnh cèt ®ai dÇm D1: Q max  34,82 T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.84,0  27014(daN)  27,01(T )  Q max  34,82(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.84,0  216720(daN )  216,72(T )  Q max  34,82(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 34820 2 qd    40,07(daN / cm) 8R k bh 0 8.13,4.40.84,0 2 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    25,43(cm) , lÊy utt = 25cm. qd 40,07 1,5R k bh 2 1,5.13,4.40.84 2 u max  0   162,92(cm ) Q 34820 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 25(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. - TÝnh cèt ®ai dÇm D2: Q max  30,97( T )
 12. Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.84,6  27207(daN)  27,21(T )  Q max  30,97(T ) => cÇn thiÕt kÕ cèt ®ai. §iÒu kiÖn ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh: k 0 R n bh 0  0,3.215.40.84,6  218268(daN )  218,27( T )  Q max  30,97(T ) => ®iÒu kiÖn ®-îc tháa m·n. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , 2 nh¸nh, cã: Q2 30970 2 qd    31,25(daN / cm ) 8R k bh 0 8.13,4.40.84,6 2 2 suy ra: R ad nfd 1800.2.0,283 u tt    32,6(cm) , lÊy utt = 32cm. qd 31,25 2 1,5R k bh 0 1,5.13,4.40.84,6 2 u max    185,8(cm) Q 30970 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3  3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 32(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 1.5. TÝnh cèt thÐp dÇm ®o¹n tõ tÇng 21 - m¸i: 1.5.1. DÇm D1: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   0(Tm) . max M max  118,89(Tm) .  TiÕt diÖn 2: M   23,5(Tm) . max TiÕt diÖn 3: M   54,04(Tm) . max M max  49,18(Tm) .  Lùc c¾t: Q max  21,39(T ) . 1.5.2. DÇm D2: Gi¸ trÞ M«men vµ lùc c¾t tÝnh to¸n: TiÕt diÖn 1: M   19,97(Tm) . max
 13. M   93,33( Tm) . max TiÕt diÖn 2: M   26,38( Tm) . max Lùc c¾t: Q max  30,68(T ) . Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn, bè trÝ thÐp cho dÇm D1 vµ D2 nh- sau: CT CÊu TiÕt Cèt thÐp, diÖn h0 Mtd kiÖn diÖn chÞu tÝch (cm)   (Tm) M«men 1 ¢m 240+236 , 84,0 0,23 0,887 121,99 Fa=45,5(cm2) D-¬ng 240 2 D-¬ng 318 , 87,1 0,04 0,982 23,49 D1 Fa=7.63(cm2) 3 ¢m 236 , 84,2 0,10 0,949 58,59 Fa=20,36(cm2) D-¬ng 425, 86,3 0,10 0,952 58,08 Fa=19,64(cm2) 1 ¢m 236+232 , 84,6 0,18 0,910 101,00 Fa=36,45(cm2) D2 D-¬ng 222, 86,9 0,04 0,982 23,34 Fa=7,6(cm2) 2 D-¬ng 222 + 118 , 86,9 0,04 0,979 27,04 Fa=8,83(cm2) - TÝnh cèt ®ai dÇm D1: Q max  21,39(T ) Cã k 1 R k bh 0  0,6.13,4.40.84,0  27014(daN)  27,01(T )  Q max  21,39(T ) => chØ cÇn ®Æt cèt ®ai theo cÊu t¹o. Cèt ®ai chän thÐp 6, f d  0,283(cm 2 ) , cã: 1,5R k bh 2 1,5.13,4.40.84 2 u max  0   162,92(cm ) Q 34820 1  1  u ct  min  h;30 cm  min  90  30 cm;30 cm   30(cm) ë ®o¹n gÇn gèi tùa. 3  3 
 14. 3  3  u ct  min  h;50 cm   min  90  67,5cm;50 cm  50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. 4  4  h   900  u ct  min  ;24 d bw ;225;8 min   min   225;24.6  144;225;8.22  176   14,4(cm) 4   4  ë vïng tíi h¹n theo yªu cÇu kh¸ng chÊn. VËy, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 50(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp. - TÝnh cèt ®ai dÇm D2: LÊy kÕt qu¶ tÝnh cèt ®ai ®o¹n tõ tÇng 15 - tÇng 20, chän kho¶ng c¸ch cèt ®ai: u = uct = 14(cm) ë vïng tíi h¹n vµ u = utt = 32(cm) ë ®o¹n gi÷a nhÞp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản