intTypePromotion=1

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Kim Huy - Bình Dương, công suất 2.000 m3/ ngày đêm

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
266
lượt xem
121
download

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Kim Huy - Bình Dương, công suất 2.000 m3/ ngày đêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời của Khu công nghiệp Kim Huy thu hút hàng vạn lao động trực tiếp trong các nhà máy và tạo thêm công ăn việc làm cho hàng vạn lao động gián tiếp cho các dịch vụ khác, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại chỗ trong huyện, tỉnh và cả nước, là nơi thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ sạch và giảm tối đa các tác động gây ô nhiễm môi trường cho người dân và môi trường xung quanh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Kim Huy - Bình Dương, công suất 2.000 m3/ ngày đêm

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA MOÂI TRÖÔØNG & COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC ------------o0o----------- LU N VĂN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHU COÂNG NGHIEÄP KIM HUY – BÌNH DUÔNG, COÂNG SUAÁT 2.000 M3/NGAØY ÑEÂM Chuyeân Ngaønh : Moâi Tröôøng Maõ ngaønh : 108 GVHD : Th.S Laâm Vónh Sôn SVTH : Voõ Chính Minh MSSV : 104108031 Tp.Hoà Chí Minh, thaùng 02, naêm2011
 2. DANH M C CÁC B NG BI U – HÌNH NH HÌNH NH Hình 2.1: Song ch n rác tinh Hình 2.2: Song ch n rác thô Hình 2.3: Sơ ñ b l ng cát có s c khí và dòng ch y trong b Hình 2.4: B tách d u m Hình 2.5: B tuy n n i Hình 2.6: B aeroten ñang s c khí Hình 2.7: H s c khí trong b Aeroten Hình 2.8: Chu trình ho t ñ ng c a b SBR Hình 2.9: B l c sinh h c Hình 3.1: Sơ ñ công ngh h th ng x lý nư c th i khu công nghi p ð ng An 2 Hình 3.2: Sơ ñ công ngh HTXLNT khu công nghi p Vi t Nam - Singapore Hình 3.3: Sơ ñ công ngh HTXLNT khu công nghi p Linh Trung 1 Hình 3.4: Sơ ñ công ngh h th ng x lý nư c th i KCX Tân Thu n Baûng bieåu Sơ ñ 4.1: Lưu lư ng nư c th i KCN Kim Huy B ng 4.2 : Thành ph n tính ch t nư c th i KCN Kim Huy trư c x lý B ng 4.3: B ng tiêu chu n nư c th i Vi t Nam QCVN 24:2009/BTNMT Hình 4.4 : Sơ ñ quy trình công ngh B ng 5.1 : T ng h p tính toán b thu gom B ng 5.2 : T ng h p tính toán b ñi u hoà B ng 5.3 : T ng h p tính toán b keo t B ng 5.4 : T ng h p tính toán b t o bông B ng 5.5 : Các thông s cơ b n thi t k cho b l ng I B ng 5.6 : T ng h p tính toán b l ng I B ng 5.7 : T ng h p tính toán b Aerotank B ng 5.8 : Thông s cơ b n thi t k b l ng ñ t II B ng 5.9 : T ng h p tính toán b l ng ñ t II B ng 5.10 Kích thư c v t li u l c
 3. B ng 5.11 T c ñ r a ngư c b ng nư c và khí ñ i v i b l c cát m t l p và l c Anthracite B ng 5.12 Các thông s thi t k b l c áp l c B ng 5.13 : T ng h p tính toán b ti p xúc B ng 5.14 : T ng h p tính toán b nén bùn B ng 6.1 : B ng chi phí xây d ng B ng 6.2 : B ng chi phí thi t b B ng 6.3 : B ng tiêu th ñi n
 4. TRÖÔØNG ÑH KYÕ THUAÄT – COÂNG NGHEÄ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÕ NGHÓA VIEÄT NAM TP. HOÀ CHÍ MINH ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC KHOA: MOÂI TRÖÔØNG & CNSH NHIEÄM VUÏ LU N VĂN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø Teân: VOÕ CHÍNH MINH MSSV: 104108031 Ngaønh hoïc: MOÂI TRÖÔØNG Lôùp: 04DMT 1/ Teân ñeà taøi lu n văn toát nghieäp: “Tính toaùn, thieát heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi KCN Kim Huy – Bình Döông 2000 m3/ngaøy.ñeâm” 2/ Nhieäm vuï lu n văn toát nghieäp: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 3/ Ngaøy giao lu n văn toát nghi p: ................................................... 4/ Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ................................................... 5/ Hoï teân giaùo vieân höôùng daãn Th.S Laâm Vónh Sôn Noäi dung vaø yeâu caàu lu n văn toát nghieäp ñaõ ñöôïc thoâng qua Ngaøy thaùng naêm 2011 CHUÛ NHIEÄM KHOA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN DAØNH CHO KHOA Ngöôøi duyeät ( chaám sô boä ): ................................... Ñôn vò:....................................................................... Ngaøy baûo veä: ............................................................ Ñieåm toång keát:......................................................... Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ................................
 5. M CL C Chương 1 ðU M ð t v n ñ ……………………………………………………………. 1.1 1 M c tiêu …………………………………………………………….. 1.2 2 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u …………………………………... 1.3 2 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u ………………………………………… 1.3.2 Ph m vi nghiên c u …………………………………………… 1.4 N i dung ……………………………………………………………. 3 Phương pháp th c hi n ……………………………………………… 1.5 3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n ………………………………………. 1.6 3 Chương 2 T NG QUAN V KHU CÔNG NGHI P KIM HUY 4 2.1 Gi i thi u chung v khu công nghi p ……………………………… 2.1.1 V trí ñ a lý …………………………………………………… 4 2.1.2 ði u ki n t nhiên c a KCN …………………………………. 4 Cơ s h t ng c a KCN ……………………………………………. 6 2.2 2.2.1 H th ng giao thông ………………………………………….. 6 2.2.2 H th ng c p thoát nư c ……………………………………... 6 2.2.3 H th ng c p ñi n và phân ph i ñi n …………………………. 8 2.2.4 H th ng thông tin liên l c ……………………………………. 8 2.2.5 H th ng cây xanh – M t nư c ……………………………….. 8 2.2.6 V n ñ môi trư ng …………………………………………… 9 Chương 3 T NG QUAN V NƯ C TH I VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ C TH I KHU CÔNG NGHI P Các thông s ñ c trưng c a nư c th i …………………………….. 11 3.1 3.1.1 Các thông s v t lý ……………………………………………. 11 3.1.2 Các thông s hóa h c ………………………………………… 11 3.1.3 Các thông s vi sinh v t h c ………………………………….. 15 T ng quan v các phương pháp x lý nư c th i ………………….. 16 3.2 3.2.1 Phương pháp cơ h c ………………………………………….. 16 3.2.2 Phương pháp hóa lý ………………………………………….. 20 3.2.3 Phương pháp hóa h c ………………………………………… 25 3.2.4 Phương pháp sinh h c ………………………………………... 26 3.2.5 X lý bùn c n …………………………………………………. 35 M t s HTXL nư c th i ñang ho t ñ ng …………………………. 36 3.4 3.4.1 Khu công nghi p ð ng An II …………………………………. 36 3.4.2 Khu công nghi p Vi t Nam – Singapore (VSIP) ……………... 38 3.4.3 Khu công nghi p Linh Trung 1 ……………………………….. 39 3.4.4 Khu công nghi p Tân Thu n ………………………………….. 41
 6. Chương 4 PHÂN TÍCH L A CH N VÀ ð XU T CÔNG NGH X LÝ PHÙ H P CHO KCN KIM HUY Cơ s l a ch n công ngh …………………………………………… 4.1 42 Thành ph n tính ch t nư c th i t i KCN Kim Huy ………………….. 4.2 42 ð xu t quy trình x lý phù h p …………………………………….. 4.3 45 4.3.1 Phương án …………………………………………………… 45 4.3.2 Thuy t minh quy trình công ngh l a ch n ………………….. 46 Chương 5 TÍNH TOÁN THI T K CÁC CÔNG TRÌNH ðƠN V M c ñ c n thi t x lý và các thông s tính toán ………………….. 5.1 49 5.1.1 M c ñ c n thi t x lý ………………………………………... 49 5.1.2 Xác ñ nh các thông s tính toán ……………………………… 49 Tính toán các công trình ñơn v ……………………………………... 5.2 50 5.2.1 Song ch n rác ………………………………………………... 50 5.2.2 B thu gom ………………………………………………….... 53 5.2.3 L c rác tinh …………………………………………………… 55 5.2.4 B ñi u hòa …………………………………………………... 55 5.2.5 B keo t …………………………………………………….. 60 5.2.6 B t o bông …………………………………………………... 62 5.2.7 B l ng I ……………………………………………………… 66 5.2.8 B Aeroten ……………………………………………………. 71 5.2.9 B l ng II …………………………………………………….. 79 5.2.10 B trung gian ………………………………………………… 84 5.2.11 B l c ña l p v t li u và than ho t tính ……………………… 87 5.2.12 B kh trùng …………………………………………………. 92 5.2.13 B nén bùn ……………………………………………………. 94 5.2.14 Máy ép bùn …………………………………………………... 97 5.2.15 Tính toán hóa ch t …………………………………………… 98 Chương 6 TÍNH KINH T D toán chi phí xây d ng …………………………………………… 6.1 100 D toán chi phí v n hành h th ng ………………………………….. 6.2 105 Chương 7 K T LU N – KI N NGH 7.1 K t lu n ……………………………………………………………… 108 7.2 Ki n ngh ……………………………………………………………. 108 TÀI LI U THAM KH O
 7. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn CHƯƠNG 1 ðU M ð TV Nð 1.1 T nh Bình Dương n m trong vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam, trong th i gian qua luôn là m t trong nh ng t nh có t c ñ phát tri n kinh t cao, thu hút v n ñ u tư trong và ngoài nư c ngày càng tăng. Tuy nhiên, ph n l n các nhà ñ u tư ch t p trung vào các KCN phía Nam c a t nh, hi n t i nhu c u thuê ñ t còn r t l n nhưng d n ñ n qu ñ t công nghi p cho thuê còn r t ít và chưa t n d ng ñư c ti m l c c a t nh Bình Dương hi n h u. Do v y, ch trương c a t nh là c n ñ y m nh hư ng phát tri n c a các KCN v các vùng n m phía B c c a t nh nơi c ng ñ ng dân cư còn khó khăn, thi u th n. Trong tương lai ñ gi v ng t c ñ phát tri n, không th duy trì tình tr ng trư c ñây mà ph i ñ i m i tinh th n phát tri n tìm tòi nh ng kinh nghi m t t và lo i d n nh ng b t h p lý c a quá trình phát tri n kinh t xã h i. V i quan ñi m ñó, Bình Dương c n thi t k xây d ng Khu Liên H p Công Nghi p – D ch V – ðô Th Bình Dương. Theo quy t ñ nh s 295/CP-CN ngày 19/03/2003 c a Th Tư ng Chính Ph v vi c giao cho y Ban Nhân Dân t nh Bình Dương theo ñ án “ð án phát tri n khu Liên H p Công Nghi p – D ch V – ðô Th Bình Dương”. M c tiêu ñ xây d ng KCN Kim Huy là xây d ng m t KCN hoàn thi n, ñ ng b các h th ng h t ng k thu t, thay ñ i ch c năng s d ng ñ t t m t khu s n xu t nông nghi p kém hi u qu thành khu v c s n xu t s n xu t Công Nghi p có hi u qu cao. S ra ñ i c a KCN Kim Huy thu hút hàng v n lao ñ ng tr c ti p trong các nhà máy và t o thêm công ăn vi c làm cho hàng v n lao ñ ng trên công trư ng xây d ng và lao ñ ng gián ti p cho các d ch v khác, ñ ng th i gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i lao ñ ng t i ch trong huy n, t nh và c nư c, là nơi thu hút các nhà ñ u tư s d ng các công ngh s ch và gi m t i ña các tác ñ ng gây ô nhi m môi trư ng cho ngư i dân và môi trư ng xung quanh. Trong tương lai SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 1
 8. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn KCN s không ng ng l n m nh kéo theo s gia tăng các v n ñ môi trư ng. Ho t ñ ng theo tôn ch : “Tôn tr ng và b o v môt trư ng” các v n ñ môi trư ng c a KCN ñ u ñư c Ban qu n lý KCN quan tâm. ð i v i v n ñ nư c th i các doanh nghi p ho t ñ ng trong KCN ph i x lý sơ b ñ t tiêu chu n lo i B (QCVN 24:2009/BTNMT) .Tuy nhiên lư ng nư c th i s n xu t, sinh ho t n u ch x lý sơ b s tác ñ ng x u ñ n con ngư i, môi trư ng nư c và c nh quan c a khu v c xung quanh. Do ñó, vi c ñ u tư xây d ng m t tr m x lý nư c th i t p trung cho KCN Kim 2 Huy ñ làm s ch trư c khi x vào h th ng kênh, r ch thoát nư c t nhiên là m t yêu c u c p thi t, và ph i ti n hành ñ ng th i v i quá trình hình thành và ho t ñ ng c a KCN nh m m c tiêu phát tri n b n v ng cho KCN trong tương lai và b o v s c kh e c ng ñ ng. Chính vì lý do ñó em ñã ch n và ti n hành th c hi n ñ tài “Tính toán thi t k 3 lý nư c th i khu công nghi p Kim Huy – Bình Dương, công h th ng x su t 2000 m3/ngày ñêm” ñ th c hi n ñ án t t nghi p này. 1.2 M C TIÊU Tính toán thi t k chi ti t tr m x lý nư c th i cho khu công nghi p Kim Huy ñ t tiêu chu n x th i lo i A (QCVN 24:2009/BTNMT) trư c khi x ra ngu n ti p nh n ñ b o v môi trư ng sinh thái và s c kh e c ng ñ ng. ð I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.3 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u Công ngh x lý nư c th i cho lo i hình Khu Công nghi p 1.3.2 Ph m vi nghiên c u ð tài gi i h n trong vi c tính toán thi t k h th ng x lý nư c th i cho Khu Công nghi p Kim Huy Nư c th i ñ u vào c a h th ng ñã ñư c x lý sơ b ñ t lo i B (QCVN 24:2009/BTNMT) và ñư c t p trung t i 1 (1 s ) h ng thu qua h th ng c ng d n t các nhà máy trong khu công nghi p ñ n b ti p nh n c a khu x lý nư c th i t p trung khu công nghi p Kim Huy. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 2
 9. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn Nư c th i phát sinh t ho t ñ ng s n xu t c a các cơ s s n xu t thu c khu công nghi p Kim Huy, chưa tính toán ñ n lư ng nư c mưa phát sinh. 1.4 N I DUNG Tìm hi u v ho t ñ ng c a khu công nghi p Kim Huy: Cơ s h t ng c a khu công nghi p. Xác ñ nh ñ c tính nư c th i: Lưu lư ng, thành ph n, tính ch t nư c th i, kh năng gây ô nhi m, ngu n x th i. ð xu t dây chuy n công ngh x lý nư c th i phù h p v i m c ñ ô nhi m c a nư c th i ñ u vào. Tính toán thi t k các công trình ñơn v trong h th ng x lý nư c th i. D toán chi phí xây d ng, thi t b , hóa ch t, chi phí v n hành tr m x lý nư c th i. PHƯƠNG PHÁP TH C HI N 1.5 • Phương pháp thu th p s li u: Thu th p các tài li u v khu công nghi p, tìm hi u thành ph n, tính ch t nư c th i và các s li u c n thi t khác. • Phương pháp nghiên c u lý thuy t: Tìm hi u nh ng công ngh x lý nư c th i cho các khu công nghi p qua các tài li u chuyên ngành. • Phương pháp so sánh: So sánh ưu, như c ñi m c a công ngh x lý hi n có và ñ xu t công ngh x lý nư c th i phù h p. • Phương pháp toán: S d ng công th c toán h c ñ tính toán các công trình ñơn v trong h th ng x lý nư c th i, d toán chi phí xây d ng. • Phương pháp ñ h a: Dùng ph n m m AutoCad ñ mô t ki n trúc các công trình ñơn v trong h th ng x lý nư c th i. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N 1.6 Xây d ng tr m x lý nư c th i ñ t tiêu chu n môi trư ng gi i quy t ñư c v n ñ ô nhi m môi trư ng do nư c th i Khu Công nghi p. Góp ph n nâng cao ý th c v môi trư ng cho nhân viên cũng như Ban qu n lý Khu Công nghi p. Khi tr m x lý hoàn thành và ñi vào ho t ñ ng s là nơi ñ các doanh nghi p, sinh viên tham quan, h c t p. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 3
 10. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn CHƯƠNG 2 T NG QUAN V KHU CÔNG NGHI P KIM HUY 2.1 GI I THI U CHUNG V KHU CÔNG NGHI P 2.1.1 V trí ñ a lý KCN Kim Huy t a l c t i xã Bình Chu n, huy n Thu n An, t nh Bình Dương, ñư c k t n i v i các khu liên h p b ng tuy n ñư ng T o L c s 2B d n ñ n các tr c giao thông chính c a Qu c gia ñi v các c ng sông. Các hư ng ti p giáp Phía Nam giáp v i vư n cao su hi n h u Phía Tây giáp v i ñư ng N6 Phía ðông giáp v i vư n cao su hi n h u Phía B c giáp ñ t tr ng 2.1.2 ði u ki n t nhiên c a KCN a. Khí h u Khu v c xây d ng KCN Kim Huy thu c xã Bình Chu n , huy n B n Cát, t nh Bình Dương mang ñ c trưng khí h u nhi t ñ i gió mùa. M i năm có hai mùa rõ r t: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa t tháng 5 ñ n tháng 11 chi m 90% lư ng mưa c năm, s ngày mưa kho ng 112 – 150 ngày, và mùa khô t tháng 12 ñ n tháng 4 năm sau, s ngày n ng 7 – 9 gi /ngày, lư ng b c hơi cao. S gi n ng trong năm : 2.500 gi Nhi t ñ trung bình : 25oC – 28oCð m tương ñ i trung bình : 80% Lư ng mưa trung bình : 2100 mm Hư ng gió ch ñ o : gió ðông Nam t tháng 2 ñ n tháng 8, gió B c t tháng 12 ñ n tháng giêng. m không khí ð SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 4
 11. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn ð m không khí cũng như nhi t ñ không khí là m t trong nh ng y u t t nhiên nh hư ng tr c ti p ñ n các quá trình chuy n hóa và phát tán các ch t ô nhi m trong khí quy n, ñ n quá trình trao ñ i nhi t c a cơ th và s c kh e ngư i lao ñ ng. ð m trung bình năm: 82%mm Mùa mưa: 85 – 90% Mùa khô: 65 – 80% ð m th p nh t: 35% Gió M i năm có 2 mùa gió rõ r t: mùa khô và mùa mưa Mùa mưa có gió ch ñ o Tây Nam Mùa khô có gió ch ñ o ðông B c T c ñ gió trung bình ñ t 1,8 m/s Chuy n ti p gi a 2 mùa có gió ðông và ðông Nam Khu v c này không ch u nh hư ng tr c ti p c a gió bão. Ch ñ n ng Mùa khô là mùa có s gi n ng nhi u nh t, 7,8 – 8,5 gi /ngày vào các tháng 2, 3, 4.Trong các tháng mưa, tháng 9 là tháng có gi n ng ít nh t: 4 – 6 gi /ngày. S gi n ng trung bình trong năm là 2.526 gi . b. ð a hình, ñ a ch t công trình ð a hình Khu v c d ki n khu qui ho ch KCN Kim Huy có ñ a hình tương ñ i b ng ph ng c t t nhiên cao nh t 35,02m c t th p nh t 24,04m ð a ch t công trình Khu ñ t quy ho ch KCN Kim Huy thu c d ng ñ t xám trên phù sa c , cư ng ñ ch u nén trên 1,5kg/cm2, tính ch t cơ lý c a ñ t t t, thu n l i cho vi c xây d ng KCN và các ti n ích công c ng khác SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 5
 12. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn CƠ S 2.2 H T NG KHU CÔNG NGHI P 2.2.1 H th ng giao thông Giao thông ñư ng b H th ng giao thông ñư ng b : các tuy n ñư ng chính và ñư ng ph c a KCN liên k t v i nhau b ng tuy n ñư ng T o l c s 1 H th ng ñư ng chính c a KCN ñư c b trí vào khu trung tâm t ng khu nh và k t n i v i h th ng ñư ng giao thông ñ i ngo i. Do khu ñ t xây d ng có tuy n ñư ng t o l c s 1 và ñư ng 2B ñi ngang qua, nên vi c t ch c các tuy n ñư ng ñ m b o tính liên t c, thu n ti n cho m ng lư i giao thông n i b . Bên c nh ñó, d i cây xanh d c các tuy n ñư ng ñ m b o an toàn và t o nên s c hút v m t m quan cho KCN. M ng lư i ñư ng n i b ñư c thi t k xây d ng d a vào hình dáng, ñ a hình khu ñ t và m ng lư i giao thông ñ i ngo i, d a vào tuy n ñi n cao th ñi qua khu ñ t. H th ng c p thoát nư c 2.2.2 Ngu n cung c p nư c s ch H th ng c p nư c do công ty c p nư c t nh Bình Dương thi t k s p ñ t n m trên ñư ng T o L c s 2B có ñư ng kính 300mm cung c p nư c ñ n trung tâm Khu Liên H p Công Nghi p – D ch V – ðô Th Bình Dương ñ ph c v cho các nhà ñ u tư trong KCN và khu nhà công nhân. B trí các ñư ng ng 300mm d c theo tuy n ñư ng N1 và N3, t ñó c p ñ n cho khu trung tâm A, B, C, trung tâm… T o m ch vòng t lô A1 – A3, B1 – B3, C1 – C3 và các khu v c ph tr khác b ng ng 200 – 150. Ngoài ra, trên m ng còn b trí các tr c u h a (100) v i kho ng ng c p nư c dùng ng gang d o hay hay ng uPVC, chôn sâu 0,9 – cách 150m/tr . 1,1 so v i c t san n n (tính t ñ nh ng ) ñ d c thoát nư c bám theo ñ d c san n n. Trên m ng lư i b trí ñ y ñ các van x khí và x bùn, các van x c n thi t khác cũng như các van ch s n ñ c p nư c cho t ng xí nghi p. Khi có cháy, ô tô c u h a c a thành ph s ch a cháy tr c ti p t các h ng c u h a này. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 6
 13. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn Tiêu chu n dùng nư c trong gia ño n quy ho ch cho KCN chưa th phân lo i theo t ng ngành công nghi p c th nên tiêu bi u c p nư c cho toàn khu là 40 – 50m3/ha. H th ng thoát nư c Nh m ñ m b o thoát nư c d dàng, tách riêng nư c sau khi s d ng (bao g m nư c sinh ho t và nư c s d ng trong s n xu t) và nư c mưa ñ ng gây nh hư ng ñ n môi trư ng, dân sinh và c nh quan KCN, h th ng thoát nư c khu ð ng An II là h th ng thoát nư c riêng, bao g m h th ng thoát nư c mưa hay h th ng thoát nư c th i công nghi p – sinh ho t. H th ng thoát nư c mưa H th ng thoát nư c mưa c a khu Kim Huy hư ng thoát nư c chính t p chung v ñư ng N4, sau ñó thoát v ñư ng 2B, sau ñó thoát v ñư ng T o L c s 2 và thoát kênh Hòa L i. H th ng thoát nư c mưa c a KCN là h th ng kín, b ng ng tròn bê tông c t thép. Các tuy n thoát nư c mưa b trí trong ph n hành lang cho h t ng k thu t và th i tr c ti p qua kênh g n ñư ng T o L c s 2B. Các ng thoát nư c ñư c ñ t ng m dư i m t ñư ng t 1 – 1,5m b ng ng BTCT ñúc s n D800mm – D1500mm và b trí các gi ng thu nư c d c theo l ñư ng có kho ng cách t 30 – 60m. H th ng thoát nư c b n sinh ho t và công nghi p H th ng thoát nư c c a KCN Kim Huy hư ng thoát nư c t p trung v ñư ng 2B, sau ñó thoát v khu x lý nư c th i v ñư ng N6 và ñư ng D1. Sau ñó ñư c th i ra kênh thoát nư c ñô th n i v i su i cái ra sông ð ng Nai. H th ng c p thoát nư c t KCN t p trung v khu x lý th i t p trung. Các nhà máy trư c khi thoát nư c vào m ng lư i thoát nư c chung c a KCN ph i có h th ng x lý nư c th i c c b và nư c th i ph i ñ t ngu n lo i B. Tiêu chu n th i nư c trong khu xây d ng c a KCN l y tiêu chu n tương ñương 70 – 80% lưu lư ng nư c c p. X lý nư c th i KCN s xây d ng h th ng thoát nư c th i tách riêng kh i h th ng thoát nư c mưa. Nư c th i ñư c x lý theo 2 c p: SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 7
 14. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn C p th I: X lý t i m i nhà máy ñ t (QCVN 24:2009/BTNMT), C t B tiêu chu n c a Ban qu n lý Khu Công nghi p ñ ra nh m lo i b các ch t ñ c bi t (d u m , kim lo i, hóa ch t) ñ không nh hư ng ñ n quá trình làm vi c c a tr m x lý nư c th i chung trư c khi x vào m ng lư i thoát nư c b n c a KCN. C p th II: Sau khi x lý sơ b t i t ng nhà máy, nư c th i s ñư c thu gom b ng h th ng thoát nư c th i c a KCN và s ñư c x lý t i tr m x lý t p trung c a KCN, ñ t (QCVN 24:2009/BTNMT), lo i A trư c khi th i ra ngu n ti p nh n kênh Hòa L i. H th ng c p ñi n và phân ph i ñi n 2.2.3 H th ng cung c p ñi n cho KCN Kim Huy là tr m trung gian 110/22 (15) KV sau ñó cho ra 2 l 22(15) KV ñi d c theo các tr c ñư ng ñ cung c p ñi n cho các nhà máy, xí nghi p… 2.2.4 H th ng thông tin liên l c H th ng cáp quang thông tin liên l c ñư c ch ñ u tư và Bưu ñi n t nh Bình Dương h p tác ñ u tư. Toàn khu v c quy ho ch d ki n s có 01 t cáp chính ñ t trên k ximăng do bưu ñi n t nh Bình Dương l p ñ t cung c p t tr m Phú Chánh. T ng h ng m c c th ñư c cung c p tín hi u t h th ng cáp quang ñi ng m, ñư c cho mương cáp d c các tuy n ñư ng n i b trong KCN và ñư c ñ u n i v i bưu ñi n Phú Chánh, ñưa tín hi u ñ n các t cáp nhánh cho t ng khu v c c a d án. ð ñ m b o cho h th ng ñi n tho i và ñư ng truy n Internet t c ñ cao, ñ u tư m i h th ng cáp quang cho toàn khu dân cư do ch ñ u tư và bưu ñi n t nh Bình Dương h p tác ñ u tư. H th ng cây xanh – M t nư c 2.2.5 Cây xanh Di n tích 17.637 ha, bao g m cây xanh t p trung và cây xanh cách ly - ð m b o cách ly gi a KCN và khu tái ñ nh cư - T o cây xanh cho bóng mát và ñư ng ph và môi trư ng s ch trong KCN - Cây xanh trong d i phân cách tuy n ñư ng ñôi và ven kênh ( d c theo tuy n ñư ng T o L c s 1) SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 8
 15. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn - Cây xanh d c theo các tuy n ñư ng chính trong KCN - Cây xanh trong công viên - Cây xanh dư i ñư ng ñi n cao th s tr ng nh ng cây th p. V n ñ môi trư ng 2.2.6 a. Ch t th i r n Ch t th i phát sinh t các doanh nghi p ho t ñ ng s n xu t trong KCN Kim Huy ñư c chia làm 3 lo i chính, bao g m: ch t th i r n sinh ho t, công nghi p và ch t th i nguy h i. Ch t th i r n sinh ho t phát sinh ch y u t các ho t ñ ng sinh ho t c a công nhân viên và nhà ăn như: gi y, nylon, lon nh a, kim lo i ñ ng ñ h p, v th c u ng, th c ph m dư th a, ngoài ra còn có lá cây, c trong khuôn viên KCN. Ch t th i r n công nghi p không nguy h i phát sinh t ho t ñ ng s n xu t c a các doanh nghi p như: g , gi y, bao bì nh a, v i v n, s t và thép v n, s i ph li u,… Ch t th i nguy h i bao g m d u c n, nh t th i, hóa ch t th i, bao bì ñ ng hoá ch t, gi lau dính d u nh t và hóa ch t, x hàn, phôi máy khoan, … Ch t th i r n ñư c thu gom và phân lo i ngay t i ngu n, t i các khu v c ñ u ñ t các thùng rác v i các màu s c khác nhau (màu xanh ñ ng rác h u cơ, màu nâu ñ ng rác vô cơ, màu cam ñ ng rác nguy h i) ñ thu n ti n cho vi c phân lo i, thu gom, th i b . b. Khí th i B i và khí th i phát sinh t i KCN Kim Huy ch y u t các ngu n: Phát sinh t các doanh nghi p ho t ñ ng trong KCN có s d ng lò hơi, lò d u, lò nung, lò truy n nhi t v i ngu n nguyên li u chính là d u FO, DO và gas gây ô nhi m ch y u b i, NOx, CO và SO2. Bên c nh ñó, ho t ñ ng c a các phương ti n giao thông ra và vào KCN làm phát sinh b i, SO2, NOx và CO. Các nhà máy trong KCN ñ u ph i có các bi n pháp gi m thi u khí th i trư c khi x th i. c. Nư c th i Nư c th i phát sinh trong KCN t các ngu n: Nư c th i sinh ho t c a công – SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 9
 16. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn nhân viên; nư c th i trong quá trình s n xu t. Trong ñó lư ng nư c th i gây ô nhi m ch y u là nư c th i phát sinh trong s n xu t v i các ngành ngh như cơ khí, ch bi n th c ph m, ñi n t vì v y các ch t ô nhi m ch y u là các ch t h u cơ, c n lơ l ng, ñ màu, d u khoáng, d u ñ ng th c v t. Tuy nhiên các nhà máy ñ u ph i x lý ñ t (QCVN 24:2009/BTNMT), C t B tiêu chu n c a Ban qu n lý Khu Công nghi p ñ ra trư c khi x vào m ng lư i thoát nư c b n c a Khu Công nghi p SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 10
 17. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn CHƯƠNG 3 T NG QUAN V NƯ C TH I VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ C TH I KHU CÔNG NGHI P ð C TRƯNG C A NƯ C TH I 3.1 CÁC THÔNG S 3.1.1 Các thông s v t lý Hàm lư ng ch t r n lơ l ng Các ch t r n lơ l ng trong nư c ((Total) Suspended Solids – (T)SS - SS) có th có b n ch t là: - Các ch t vô cơ không tan d ng huy n phù (Phù sa, g sét, bùn, h t sét) - Các ch t h u cơ không tan. - Các vi sinh v t (vi khu n, t o, vi n m, ñ ng v t nguyên sinh…). S có m t c a các ch t r n lơ l ng c n tr hay tiêu t n thêm nhi u hóa ch t trong quá trình x lý. Mùi : H p ch t gây mùi ñ c trưng nh t là H2S _ mùi tr ng th i. Các h p ch t khác, ch ng h n như indol, skatol, cadaverin và cercaptan ñư c t o thành dư i ñi u ki n y m khí có th gây ra nh ng mùi khó ch u hơn c H2S. ð màu : Màu c a nư c th i là do các ch t th i sinh ho t, công nghi p, thu c nhu m ho c do các s n ph m ñư c tao ra t các quá trình phân h y các ch t h u cơ. ðơn v ño ñ màu thông d ng là mgPt/L (thang ño Pt _Co). ð màu là m t thông s thư ng mang tính ch t c m quan, có th ñư c s d ng ñ ñánh giá tr ng thái chung c a nư c th i. 3.1.2 Các thông s hóa h c ð pH c a nư c pH là ch s ñ c trưng cho n ng ñ ion H+ có trong dung d ch, thư ng ñư c dùng ñ bi u th tính axit và tính ki m c a nư c. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 11
 18. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn ð pH c a nư c có liên quan d ng t n t i c a kim lo i và khí hoà tan trong nư c. pH có nh hư ng ñ n hi u qu quá trình x lý nư c. ð pH có nh t tc hư ng ñ n các quá trình trao ch t di n ra bên trong cơ th sinh v t nư c. Do v y r t có ý nghĩa v khía c nh sinh thái môi trư ng Nhu c u oxy hóa h c (Chemical Oxygen Demand - COD) Theo ñ nh nghĩa, nhu c u oxy hóa h c là lư ng oxy c n thi t ñ oxy hóa các ch t h u cơ trong nư c b ng phương pháp hóa h c (s d ng tác nhân oxy hóa m nh). V b n ch t, ñây là thông s ñư c s d ng ñ xác ñ nh t ng hàm lư ng các ch t h u cơ có trong nư c, bao g m c ngu n g c sinh v t và phi sinh v t. Trong môi trư ng nư c t nhiên, ñi u ki n thu n l i nh t cũng c n ñ n 20 ngày ñ quá trình oxy hóa ch t h u cơ ñư c hoàn t t. Tuy nhiên, n u ti n hành oxy hóa ch t h u cơ b ng ch t oxy hóa m nh (m nh hơn h n oxy) ñ ng th i l i th c hi n ph n nhi t ñ cao thì quá trình oxy hóa có th hoàn t t trong th i gian rút ng oxy hóa ng n hơn nhi u. ðây là ưu ñi m n i b t c a thông s này nh m có ñư c s li u tương ñ i v m c ñ ô nhi m h u cơ trong th i gian r t ng n. COD là m t thông s quan tr ng ñ ñánh giá m c ñ ô nhi m ch t h u cơ nói chung và cùng v i thông s BOD, giúp ñánh giá ph n ô nhi m không phân h y sinh h c c a nư c t ñó có th l a ch n phương pháp x lý phù h p. Nhu c u oxy sinh h c (Biochemical Oxygen Demand - BOD) V ñ nh nghĩa, thông s BOD c a nư c là lư ng oxy c n thi t ñ vi khu n phân h y ch t h u cơ trong ñi u ki n chu n: 20oC, m u 5 ngày ñêm, trong bóng t i, giàu oxy và vi khu n hi u khí. Nói cách khác, BOD bi u th lư ng gi m oxy hòa tan sau 5 ngày. Thông s BOD5 s càng l n n u m u nư c càng ch a nhi u ch t h u cơ có th dùng làm th c ăn cho vi khu n, hay là các ch t h u cơ d b phân h y sinh h c (Carbonhydrat, protein, lipid..) BOD là m t thông s quan tr ng: Là ch tiêu duy nh t ñ xác ñ nh lư ng ch t h u cơ có kh năng phân hu sinh - h c trong nư c và nư c th i. Là tiêu chu n ki m soát ch t lư ng các dòng th i ch y vào các thu v c thiên - nhiên. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 12
 19. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn Là thông s b t bu c ñ tính toán m c ñ t làm s ch c a ngu n nư c ph c - v công tác qu n lý môi trư ng. Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen - DO) T t c các sinh v t s ng ñ u ph thu c vào oxy dư i d ng này hay d ng khác ñ duy trì các ti n trình trao ñ i ch t nh m sinh ra năng lư ng ph c v cho quá trình phát tri n và sinh s n c a mình. Oxy là y u t quan tr ng ñ i v i con ngư i cũng như các th y sinh v t khác. Oxy là ch t khí ho t ñ ng hóa h c m nh, tham gia m nh m vào các quá trình hóa sinh h c trong nư c: Oxy hóa các ch t kh vô cơ: Fe2+, Mn2+, S2-, NH3.. - Oxy hóa các ch t h u cơ trong nư c, và k t qu c a quá trình này là nư c - nhi m b n tr nên s ch hơn. Quá trình này ñư c g i là quá trình t làm s ch c a nư c t nhiên, ñư c th c hi n nh vai trò quan tr ng c a m t s vi sinh v t hi u khí trong nư c. Oxy là ch t oxy hóa quan tr ng giúp các sinh v t nư c t n t i và phát tri n. - Các quá trình trên ñ u tiêu th oxy hòa tan. Như ñã ñ c p, kh năng hòa tan c a Oxy vào nư c tương ñ i th p, do v y c n ph i hi u r ng kh năng t làm s ch c a các ngu n nư c t nhiên là r t có gi i h n. Cũng vì lý do trên, hàm lư ng oxy hòa tan là thông s ñ c trưng cho m c ñ nhi m b n ch t h u cơ c a nư c m t. Nitơ và các h p ch t ch a nitơ Nito là nguyên t quan tr ng trong s hình thành s s ng trên b m t Trái ð t. Nito là thành ph n c u thành nên protein có trong t bào ch t cũng như các acid amin trong nhân t bào. Xác sinh v t và các bã th i trong quá trình s ng c a chúng là nh ng tàn tích h u cơ ch a các protein liên t c ñư c th i vào môi trư ng v i lư ng r t l n. Các protein này d n d n b vi sinh v t d dư ng phân h y, khoáng hóa tr thành các h p ch t Nito vô cơ như NH4+, NO2-, NO3- và có th cu i cùng tr l i N2 cho không khí. Như v y, trong môi trư ng ñ t và nư c, luôn t n t i các thành ph n ch a Nito: t các protein có c u trúc ph c t p ñ n các acid amin ñơn gi n, cũng như các ion Nito vô cơ là s n ph m quá trình khoáng hóa các ch t k trên: SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 13
 20. ð ÁN T T NGHI P GVHD: Ths. Lâm Vĩnh Sơn Các h p ch t h u cơ thô ñang phân h y thư ng t n t i d ng lơ l ng trong - nư c, có th hi n di n v i n ng ñ ñáng k trong các lo i nư c th i và nư c t nhiên giàu protein. d ng hòa tan bao g m c Nito h u cơ và Nito vô cơ - Các h p ch t ch a Nito (NH4+, NO2-, NO3-). Thu t ng “Nito t ng” là t ng Nito t n t i t t c các d ng trên. Nito là m t ch t dinh dư ng ña lư ng c n thi t ñ i v i s phát tri n c a sinh v t. Phospho và các h p ch t ch a phospho Ngu n g c các h p ch t ch a Phospho có liên quan ñ n s chuy n hóa các ch t th i c a ngư i và ñ ng v t và sau này là lư ng kh ng l phân lân s d ng trong nông nghi p và các ch t t y r a t ng h p có ch a phosphate s d ng trong sinh ho t và m t s ngành công nghi p trôi theo dòng nư c. Trong các lo i nư c th i, Phospho hi n di n ch y u dư i các d ng phosphate. Các h p ch t Phosphat ñư c chia thành Phosphat vô cơ và phosphat h u cơ. Phospho là m t ch t dinh dư ng ña lư ng c n thi t ñ i v i s phát tri n c a sinh v t. Vi c xác ñ nh P t ng là m t thông s ñóng vai trò quan tr ng ñ ñ m b o quá trình phát tri n bình thư ng c a các vi sinh v t trong các h th ng x lý ch t th i b ng phương pháp sinh h c (t l BOD:N:P = 100:5:1). Phospho và các h p ch t ch a Phospho có liên quan ch t ch ñ n hi n tư ng phú dư ng hóa ngu n nư c, do s có m t quá nhi u các ch t này kích thích s phát tri n m nh c a t o và vi khu n lam. Ch t ho t ñ ng b m t Các ch t ho t ñ ng b m t là nh ng ch t h u cơ g m 2 ph n: k nư c và ưa nư c t o nên s phân tán c a các ch t ñó trong d u và trong nư c. Ngu n t o ra các ch t ho t ñ ng b m t là do vi c s d ng các ch t t y r a trong sinh ho t và trong m t s ngành công nghi p. SVTH: Voõ Chính Minh - 104108031 Trang 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2