intTypePromotion=1

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy: Bảo tàng vũ trụ - Hàng không Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
17
lượt xem
1
download

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy: Bảo tàng vũ trụ - Hàng không Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận án là tìm hiểu về một số công trình bảo tàng trong và ngoài nước. Đồng thời em cũng tìm hiểu thêm về các chất liệu (ánh sáng, vật liệu, màu sắc...) được ứng dụng trong bảo tàng. Qua đó em có thể lựa chọn và áp dụng các chất liệu cũng nhƣ công nghệ đó vào việc thực hiện đồ án của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy: Bảo tàng vũ trụ - Hàng không Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC<br /> ---------------******---------------<br /> <br /> ĐỀ TÀI : BẢO TÀNG VŨ TRỤ - HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: KIẾN TRÚC<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:Ths.KTS. CHU PHƢƠNG THẢO<br /> Sinh viên: HOÀNG PHÚ HOÀNG – XD1603K<br /> <br /> HẢI PHÒNG 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. 1<br /> A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................... 2<br /> 1. Lý do cần thiết ......................................................................................... 2<br /> 2. Khả năng ứng dụng thực tế và dự kiến kết quả của đề tài ................. 3<br /> 2.1 Khả năng ứng dụng thực tế ................................................................. 3<br /> 2.2 Dự kiến kết quả của đề tài .................................................................. 3<br /> 3. Những nội dung liên quan đến đề tài .................................................... 4<br /> 3.1 Các bảo tàng nước ngoài liên quan đến đề tài ................................... 4<br /> 3.2 Các bảo tàng trong nước liên quan đến đề tài .................................... 6<br /> 3.3 Các yếu tố trong thiết kế bảo tàng ..................................................... 8<br /> 3.3.1 Vật liệu sử dụng trong thiết kế bảo tàng ...................................... 8<br /> 3.3.2 Tính thẩm mỹ .............................................................................. 10<br /> 3.3.3 Bố trí công năng trong bảo tàng ................................................ 10<br /> 3.3.4 Ánh sáng trong bảo tàng ............................................................ 11<br /> 3.3.5 Màu sắc trong bảo tàng ............................................................. 16<br /> 3.3.6 Yếu tố thị giác............................................................................. 20<br /> 3.3.7 Yếu tố hiện vật ............................................................................ 23<br /> 3.3.8 Yếu tố tầm nhìn........................................................................... 27<br /> 4. Cách bố trí không gian trƣng bày trong bảo tàng ............................. 29<br /> 4.1 Khuynh hướng trưng bày duy hiện vật .............................................. 29<br /> 4.2 Khuynh hướng trưng bày “chủ đề” .................................................. 31<br /> 4.3 Khuynh hướng trưng bày “kể chuyện” ............................................. 33<br /> B. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI ............................................. 35<br /> 1. Mục đích ................................................................................................. 35<br /> 2. Nhiệm vụ trọng tâm của Đề tài ............................................................ 35<br /> 2.1. Thiết kế không gian khánh tiết........................................................ 36<br /> 2.2. Thiết kế không gian trưng bày......................................................... 36<br /> C. Ý TƢỞNG, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ................................................... 37<br /> 1. Ý tƣởng ................................................................................................... 37<br /> 2. Các giải pháp thiết kế ban đầu ............................................................ 38<br /> D. GIẢI PHÁP LỰA CHỌN ..................................................................... 41<br /> 1. Hiện trạng công trình ........................................................................... 41<br /> 2. Bố trí mặt bằng ..................................................................................... 42<br /> 3. Phối cảnh thể hiện ............................................................................... 44<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 45<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 45<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Quá trình 5 năm học tại trƣờng đã cho em rất nhiều điều bổ ích. Đƣợc học đƣợc làm việc<br /> <br /> A.<br /> <br /> LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> 1. Lý do cần thiết<br /> <br /> và theo đuổi niềm đam mê của bản thân luôn là nguồn cảm hứng để cho em bƣớc tiếp cho<br /> <br /> Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sƣu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trƣng bày,<br /> <br /> đến ngày hôm nay. Điều đó giúp em tự tin hơn để có thể tự mình bƣớc đi trong cuộc sống<br /> <br /> giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con ngƣời và môi trƣờng sống<br /> <br /> và trở thành một ngƣời công dân tốt có ích cho đất nƣớc.<br /> <br /> của con ngƣời, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hƣởng thụ văn hóa<br /> <br /> Điều đầu tiên cho em đƣợc gửi đến toàn thể cô cô trong nhà trƣờng nói chung cũng nhƣ<br /> các cô cô trong khoa trang trí nội ngoại thất,đã tận tình chỉ dạy những lúc em khó khăn để<br /> em có thêm niềm tin động lực để học tập và nghiên cứu theo đuổi niềm đam mê của bản<br /> <br /> của công chúng<br /> Tùy thuộc vào loại và loại hình của Bảo tàng mà các khâu công tác nhƣ nghiên cứu, sƣu<br /> tầm, kiểm kê, bảo quản, trƣng bày, giáo dục đƣợc tiến hành cho phù hợp<br /> <br /> thân.<br /> Đặc biệt hơn nữa cho em xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến cô Chu Phƣơng Thảo, ngƣời cô đã<br /> truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu cho chúng em,truyền cho chúng em nguồn cảm hứng<br /> bất tận trong cách tƣ duy và sáng tạo qua học tập và giúp chúng em khắc phục những điểm<br /> yếu, hạn chế để t đó ngày một tiến bộ và trƣởng thành hơn.. Tấm lòng cao quý của cô<br /> chúng em xin khắc ghi trong lòng. Em xin gửi đến cô lời chúc mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt<br /> <br /> T những năm 90 các nhà nghiên cứu Bảo tàng học đã chia thành 6 loại hình Bảo tàng<br /> cơ bản:<br /> Bảo tàng thuộc loại hình lịch sử xã hội;<br /> Bảo tàng thuộc loại hình khoa học và lịch sử tự nhiên;<br /> Bảo tàng thuộc loại hình nghệ thuật;<br /> <br /> nhiều thế hệ sau này<br /> Một lần nữa em xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô cô ! Chúc các cô, các thầy<br /> <br /> Bảo tàng thuộc loại hình khoa học kỹ thuật;<br /> <br /> luôn khỏe mạnh và công tác tốt !<br /> Bảo tàng thuộc loại hình nhóm văn học (đề cập đến lịch sử văn hóa của mỗi quốc gia);<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> Bảo tàng khảo cứu địa phƣơng<br /> Hải Phòng, tháng 07 năm 2017<br /> Hoàng Phú Hoàng<br /> <br /> Ngày nay các Bảo tàng đã phát triển phong phú, đa dạng cả về chất lƣợng và số lƣợng,<br /> việc phân loại đƣợc chia thành các nhóm nhỏ hơn để đáp ứng việc nghiên cứu và tiếp cận<br /> Bảo tàng.<br /> Bảo tàng động vật, là loại bảo tàng thuộc loại hình khoa học và lịch sử tự nhiên.<br /> Dựa theo những xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu học tập và nghiên cứu của con<br /> ngƣời,làm em lựa chọn đề tài nghiên cứu và thiết kế công trình bảo tàng Hàng không – vũ<br /> trụ Việt nam. Công trình này đƣợc đặt ở Tp. Hồ Chí Minh<br /> 2. Khả năng ứng dụng thực tế và dự kiến kết quả của đề tài<br /> 1<br /> <br /> 2.1 Khả năng ứng dụng thực tế<br /> Với vị trí trung tâm của Khu Công Nghệ Cao Tp. Hồ Chí Minh, đây sẽ là điều kiện phù<br /> hợp để thu hút khách tham quan<br /> Công trình sẽ đƣợc sử dụng những vật liệu tự nhiên nhƣ gỗ, đá, bê tông… để tạo cho<br /> khách tham quan sự gần gũi với thiên nhiên<br /> 2.2 Dự kiến kết quả của đề tài<br /> Đề tài tốt nghiệp mà em lựa chọn mang tính khả thi cao. Dự kiến đạt kết quả cao về mặt<br /> <br /> liệu, màu sắc...) đƣợc ứng dụng trong bảo tàng. Qua đó em có thể lựa chọn và áp dụng các<br /> chất liệu cũng nhƣ công nghệ đó vào việc thực hiện đồ án của mình.<br /> 3.1 Các bảo tàng nước ngoài liên quan đến đề tài<br /> <br /> <br /> Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah<br /> <br /> Tọa lạc dƣới chân núi Rocky của thành phố Salt Lake (thủ phủ bang Utah), Bảo tàng<br /> Lịch sử Tự nhiên Utah do kiến trúc sƣ Ennead thiết kế là một công trình kiến trúc đẹp, hài<br /> hòa với cảnh quan xung quanh.<br /> <br /> sáng tạo mới, thẩm mỹ đẹp, tính ứng dụng và tính kính tế cao. Thiết kế dựa trên giá trị đầu<br /> <br /> Trải rộng trên diện tích 50000m2 ở nơi t ng là bờ của hồ Bonneville có t thời tiền sử,<br /> <br /> tƣ cũng nhƣ điều kiện thi công và trình độ thi công của các đơn vị nhà thầu trong và ngoài<br /> <br /> nhìn tổng thể, ta thấy các khối kiến trúc hiện đại của bảo tàng nằm bám theo sƣờn dốc, đƣợc<br /> <br /> nƣớc tại Việt Nam. Bên cạnh những vật liệu thông dụng cùng những hình khối có thuật tính<br /> <br /> phân chia khoa học theo các chức năng riêng và giật cấp dần xuống theo địa hình. Cách thiết<br /> <br /> cụ thể tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công cũng nhƣ áp dụng trên diện rộng bởi lẽ<br /> <br /> kế, quy hoạch mặt bằng sáng tạo lựa theo địa hình này giúp cho kiến trúc bảo tàng hòa nhập<br /> <br /> công trình mang trong mình những vật liệu mang tính thời đại. Đây là định hƣớng phát triển<br /> <br /> tự nhiên với khung cảnh xung quanh, đồng thời nó cũng tôn thêm vẻ uy nghi đúng kiểu kiến<br /> <br /> bền vững của mỹ thuật ứng dụng thế giới. T những điều kiện trên nên dự công trình mà<br /> <br /> tạo địa chất của một Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.<br /> <br /> em đề xuất mang tính khả thi cao và có thể áp dụng trên điều kiện thực tế.<br />  Tính thẩm mỹ: Tạo cảm giác du khách có một không gian tự nhiên, gần gũi, chân<br /> <br /> Lựa chọn ngôn ngữ thiết kế hiện đại, khỏe khoắn nhƣng tinh tế, kiến trúc sƣ Ennead<br /> đem đến cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah một phong cách thẩm mỹ v a thanh lịch v a<br /> <br /> thật nhất với thiên nhiên khi đến với bảo tàng Hàng Không – Vũ trụ<br /> Tính ứng dụng: Thiết kế bảo tàng sử dụng chủ yếu chất liệu bê tông thạch cao, và<br /> <br /> nghiên cứu và triển lãm. Điều quan trọng hơn ở công trình có kiến trúc đẹp này là sự quy<br /> <br /> các lại đá tự nhiên nên thi công trong thực tế cũng không phải là khó khăn, đáp ứng<br /> <br /> hoạch kiến trúc tổng thể hợp lý giúp “quây” đƣợc cũng nhƣ định hƣớng, dẫn dắt du khách<br /> <br /> đƣợc nhu cầu thẩm mỹ và công năng sử dụng<br /> <br /> <br /> <br /> vạm vỡ. Trong Bảo tàng có đầy đủ các phòng chức năng cũng nhƣ không gian dành cho<br /> <br /> vào bên trong thế giới tự nhiên của bảo tàng, và tạo điều kiện cho họ ngắm nghía khám phá<br /> <br />  Tính thực tế: Một thiết kế đẹp và hợp lý về kinh tế dễ đƣa vào thi công nhƣng vẫn<br /> <br /> cái thế giới tự nhiên ấy.<br /> <br /> đảm bảo về nét độc đáo riêng biệt t không gian trƣng bày. Đồng thời thiết kế sử<br /> dụng những vật liệu thân thiện và có sẵn trong tự nhiên và một số vật liệu ngoài<br /> môi trƣờng, dễ sử dụng trong thực tế.<br /> 3. Những nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nghiên cứu, tìm hiểu về một số công trình bảo<br /> tàng trong và ngoài nƣớc. Đồng thời em cũng tìm hiểu thêm về các chất liệu (ánh sáng, vật<br /> <br /> 2<br /> <br /> Có thể nói, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah là một trong những công trình kiến trúc đẹp,<br /> sáng tạo và độc đáo. Nó tái dựng thành công vẻ đẹp khắc nghiệt của địa hình bang Utah –<br /> một vẻ đẹp mà kiến trúc sƣ Todd Schliemann cho rằng chẳng giống bất kỳ nơi nào trên thế<br /> giới.<br />  Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thượng Hải, Trung Quốc<br /> Bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố Thƣợng Hải, thuộc tổng thể công viên nghệ thuật<br /> Tĩnh An. Việc xây dựng thay thế này giúp Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thƣợng Hải tăng bộ<br /> sƣu tập của mình lên 20 lần. Nằm trên một khu đô thị, bên ngoài và bên trong tòa nhà mô<br /> phỏng các hình dạng tự nhiên tinh khiết của vỏ nhuyễn thể. Một sân cỏ đƣợc bao phủ lên<br /> công viên theo hình xoắn ốc và kết thúc quanh một cái vũng hình bầu dục – điểm nút của<br /> các tuyến đƣờng đi đến các tòa nhà – bắt đầu lên và xuống theo hình xoắn ốc.<br /> Các yếu tố chất liệu của cách bài trí vƣờn truyền thống Trung Quốc cũng là chất liệu<br /> chính sử dụng cho thiết kế công trình bảo tàng. Chính vì vậy, xuyên suốt các không gian<br /> trƣng bày cũng nhƣ cảnh quan sân vƣờn bên ngoài công trình đều phảng phất hơi thở kiến<br /> trúc truyền thống tạo nên sự an nhập của công trình với cảnh quan xung quanh.<br /> <br /> T sảnh chính vào phía trƣớc, các không gian trƣng bày đƣợc thiết kế liên hoàn và tiếp<br /> nối tạo nên một hành trình tham quan liên tục theo hình xoắn ốc t dƣới lên cao mô phỏng<br /> theo quá trình tiến hóa của thế giới thiên nhiên. Trong mỗi không gian trƣng bày cũng là<br /> những chủ đề khác nhau t các loài thân mềm, giáp xác…đến các loài động vật thời tiền sử,<br /> các loài linh trƣởng, cũng nhƣ những loài động vật đƣơng đại hiện nay.<br /> 3.2 Các Bảo tàng trong nước liên quan đến đề tài<br /> <br /> <br /> Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam<br /> <br /> Bảo tàng Thiên nhiên nằm khuất bên trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt<br /> Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội). Đây là một trong những bảo tàng mới,<br /> hiện đại tại Hà Nội, mở cửa t 15/5/2014.<br /> <br /> Gần 1.400 mẫu vật đƣợc trƣng bày trên diện tích khiêm tốn hơn 300 m2 (Tổng diện tích bảo<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản