intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực tiễn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN, điều tra, khảo sát, thu thập từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ---------------------------------<br /> <br /> ĐẬU NGỌC BÌNH<br /> <br /> ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI<br /> CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM<br /> – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục<br /> Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp<br /> Tác giả luận văn: Đậu Ngọc Bình<br /> Khóa: 2010<br /> Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thanh Hồng<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Hiện nay, ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đã có rất nhiều<br /> tổ chức được cấp giấy chứng nhận HTQLCL.<br /> Cục ĐKVN là một trong những cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên của<br /> ngành Giao thông Vận tải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất<br /> lượng ISO 9000. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã<br /> mang lại những tác dụng tích cực trong công tác của toàn ngành. Tuy nhiên bên<br /> cạnh những kết quả đã đạt được, hiệu quả áp dụng và duy trì, hệ thống quản lý<br /> chất lượng ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN còn tồn tại nhiều hạn chế.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Áp dụng hệ thống quản lý<br /> chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực<br /> trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống quản lý<br /> chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực tiễn áp dụng HTQLCL theo tiêu<br /> chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN, điều tra, khảo sát, thu thập từ đó đánh giá những<br /> kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng ISO<br /> 9001:2008 tại Cục ĐKVN. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất hệ thống các giải pháp<br /> nhằm hoàn thiện áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN trong giai đoạn tới.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: là việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục<br /> ĐKVN.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là việc áp dụng<br /> HTQLCL ISO 9001:2008 tại các phòng, trung tâm trực thuộc Cục ĐKVN trong những<br /> năm gần đây, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm hoàn thiện việc áp<br /> dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị này cũng như toàn bộ<br /> Cục ĐKVN trong giai đoạn mới.<br /> 4. Tóm tắt các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả<br /> Luận văn được chia làm 3 chương:<br /> Chương 1 của luận văn đã hệ thống một cách khái quát về cơ sở lý luận của<br /> quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.<br /> Bên cạnh đó, trong chương này đã đề cập đến thực trạng và hiệu quả từ việc áp dụng<br /> ISO 9001 trong dịch vụ hành chính tại Việt Nam từ đó làm cơ sở lý luận cho nội dung<br /> ở chương 2 của luận văn.<br /> Chương 2 giới thiệu sơ qua về Cục ĐKVN, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL<br /> của Cục ĐKVN, sau đó tác giả thu thập thông tin từ báo cáo sau đánh giá nội bộ năm<br /> 2011 của Cục ĐKVN, khảo sát và thống kê phiếu hỏi dành cho CBCNV và khách<br /> hàng của Cục từ đó phân tích các nguyên nhân, đánh giá các kết quả đạt được và hạn<br /> chế còn tồn tại của việc áp dụng HTQLCL để làm cơ sở đưa ra giải pháp ở chương 3.<br /> Chương 3 bao gồm 3 giải pháp chính bao gồm giải pháp về nâng cao công tác<br /> đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ISO cho toàn bộ CBCNV Cục ĐKVN; Áp dụng ISO<br /> điện tử nhằm tối đa hóa hiệu quả của ISO; Xây dựng chế tài thưởng phạt ISO và các<br /> giải pháp khác nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO<br /> 9001:2008 tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam.<br /> Cho tới nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách cụ thể và đưa ra giải pháp<br /> đồng bộ về việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại các phòng, trung tâm thuộc trụ<br /> sở Cục ĐKVN. Vì vậy, với đề tài mới mẻ này tác giả hi vọng sẽ góp phần nâng cao<br /> hiệu quả trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp để nghiên cứu và thực hiện đề tài này dựa trên phương pháp sau:<br /> Phương pháp phân tích tổng hợp: Nghiên cứu lý thuyết về chất lượng và quản<br /> lý chất lượng, phương pháp tiếp cận hệ thống các yếu tố tác động đến chất lượng dịch<br /> <br /> 2<br /> <br /> vụ hành chính, thu thập thông tin, xem xét các kinh nghiệm áp dụng ISO 9001:2008<br /> trên thế giới và ở Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp đồng bộ.<br /> Phương pháp khảo sát thực tế: Tiến hành lập phiếu hỏi và gửi đến các phòng,<br /> trung tâm tại Cục ĐKVN để thu thập phân tích dữ liệu. Kết quả khảo sát được xử lý<br /> bằng phương pháp phân tích thống kê mô tả.<br /> 6. Kết luận<br /> Qua các giải pháp đã trình bày trong luận văn, tác giả hi vọng rằng các đơn vị<br /> trong Cục có thêm cách thức, động lực để hoàn thiện hơn HTQLCL, áp dụng hiệu quả<br /> vào cách thức quản lý và quy trình làm việc chuyên môn nhằm đem lại năng suất làm<br /> việc cao hơn.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản