intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
68
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu nhằm nghiên cứu và ứng dụng PLC để thiết kế hệ thống ĐK đóng mở cửa âu tàu và các công trình liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TRẦN XUÂN TRƢỜNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG<br /> ĐÓNG MỞ CỬA ÂU TÀU<br /> <br /> Chuyên ngành : Công nghệ Chế tạo máy<br /> Mã số :<br /> <br /> 60.52.04<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2013<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐINH MINH DIỆM<br /> <br /> Phản biện 1: TS. LƢU ĐỨC BÌNH<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. LÊ VIẾT NGƢU<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo về trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 14<br /> tháng 12 năm 2013.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đất nƣớc ta có bờ biển dài, và rất nhiều sông ngòi nên việc ƣu<br /> tiên phát triển các công trình biển, các công trình thủy lợi, các âu tàu,<br /> âu thuyền phục vụ cho ngƣ dân tránh trú bão… đƣợc Chính phủ và các<br /> Bộ, Ban ngành quan tâm đầu tƣ xây dựng, góp phần đƣa nền nông,<br /> ngƣ nghiệp phát triển hiện đại, theo kịp với những nƣớc có nền công<br /> nghiệp phát triển …, Vì thế việc tập trung đầu tƣ vào các dây chuyền<br /> sản xuất tự động hóa, nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất, nâng cao<br /> năng suất lao động, ứng dụng tự động hoá trên các thiết bị, trên các<br /> công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trong nông nghiệp, ngƣ nghiệp cụ<br /> thể là việc ứng dụng PLC vào các dây chuyền sản xuất, các công trình<br /> thủy điện, thủy lợi…<br /> Đất nƣớc ta với vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển các âu<br /> thuyền, cho các công trình thủy lợi, giao thông thủy, có nhiều âu tàu,<br /> âu thuyền để phục vụ cho các mục đích tránh trú bão, phục vụ đóng,<br /> sửa chữa tàu thuyền lƣu và thông qua lại. Âu tàu cũng góp phần xả lũ<br /> trong mùa mƣa và ngăn mặn trong mùa khô, điều tiết nguồn nƣớc ngọt<br /> cho vùng đồng bằng ở hạ lƣu.<br /> Vì vậy, việc thực hiện quá trình đóng mở cửa âu tàu bằng tự<br /> động hóa để cho tàu thuyền ra vào là rất quan trọng.<br /> Để phục vụ việc tự động hóa đóng mở cửa âu tàu đƣợc an toàn,<br /> hiệu quả nên tôi đã chọn đề tài: “ Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng<br /> mở cửa âu tàu”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu và ứng dụng PLC để thiết kế hệ thống ĐK đóng<br /> mở cửa âu tàu và các công trình liên quan.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Nghiên cứu các loại âu tàu, âu thuyền đã và đang đƣợc xây<br /> dựng trong nƣớc và ở các nƣớc trên thế giới.<br /> Nghiên cứu hệ thống đóng mở cửa âu tàu, âu thuyền để thiết kế<br /> hệ thống đóng mở cửa âu tàu điều khiển tự động bằng PLC.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Nghiên cứu lý thuyết về điều khiển thủy lực, điều khiển thủy<br /> lực và điều khiển PLC.<br /> Thiết kế hệ thống điều khiển tự động đóng mở cửa âu tàu bằng<br /> PLC.<br /> Nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động đóng mở cửa âu tàu và<br /> ứng dụng cho công trình âu tàu Rạch Chanh mà Tổng Công ty CP Xây<br /> lắp Dầu khí Việt Nam đang thi công.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu lý thuyết về âu tàu, âu thuyền và nghiên cứu về lý<br /> thuyết về điều khiển tự động thủy lực bằng PLC.<br /> Nghiên cứu các công trình âu tàu, âu thuyền thực tế và ứng<br /> dụng để thiết kế hệ thống điều khiển đóng mở cửa âu tàu.<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> - Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu lý thuyết về điều khiển tự động<br /> thủy lực và điều khiển thủy lực bằng PLC.<br /> - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài này góp phần nghiên cứu thiết kế và<br /> điều khiển hệ thống đóng mở cửa âu tàu cho công trình liên quan.<br /> 6. Cấu trúc luận văn<br /> MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Giới thiệu về những công trình xây dựng âu tàu.<br /> 1.2. Mô hình tổng thể của các công trình xây dựng âu tàu.<br /> 1.3. Giới thiệu hệ thống đóng mở cửa âu tàu.<br /> CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐIỀU KHIỂN THỦY<br /> LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN PLC<br /> 2.1. Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng thủy lực<br /> 2.1.1. Khả năng ứng dụng của điều khiển bằng thủy lực<br /> 2.1.2. Những thành phần cơ bản trong một hệ thống điều khiển<br /> bằng thủy lực<br /> 2.1.3. Cơ cấu biến đổi năng lƣợng và hệ thống xử lý dầu<br /> 2.1.4. Các loại cảm biến<br /> 2.2. Điều khiển thủy lực và điều khiển bằng PLC<br /> 2.2.1. Điều khiển thủy lực<br /> 2.2.2. Điều khiển PLC<br /> CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÓNG MỞ CỬA ÂU<br /> TÀU<br /> 3.1. Tính toán lực nâng hạ của hệ thống xi lanh<br /> 3.2. Tính toán hệ thống thủy lực nâng hạ cửa âu tàu<br /> 3.3. Hệ thống điều khiển thủy lực và chƣơng trình PLC<br /> 3.4. Mô phỏng hệ thống điều khiển thủy lực đóng mở cửa âu tàu<br /> bằng Pro/Engeneer<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2