intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
35
lượt xem
4
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân. Chương 2: Quy định hiện hành của pháp luật việt nam về thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Hoàn thiện các quy định pháp luật và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện thẩm quyền của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước và cải cách tư pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ HUYỀN<br /> <br /> THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA<br /> VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ HUYỀN<br /> <br /> THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA<br /> VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN<br /> <br /> Chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên<br /> cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và<br /> trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính<br /> xác và trung thực. Những kết luận khoa học của<br /> luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Lê Thị Huyền<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1:<br /> <br /> 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN ĐIỀU<br /> <br /> 7<br /> <br /> TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT<br /> NHÂN DÂN<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện<br /> <br /> 7<br /> <br /> kiểm sát nhân dân<br /> 1.1.1. Thẩm quyền điều tra<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện<br /> <br /> 8<br /> <br /> kiểm sát nhân dân<br /> 1.2.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa chức năng công tố và chức năng điều tra<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.1. Về chức năng điều tra<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2.2. Về chức năng công tố<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa chức năng công tố và chức năng điều tra<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát<br /> <br /> 16<br /> <br /> nhân dân ở Việt Nam từ 1945 đến nay<br /> 1.3.1. Giai đoạn trước khi thành lập Viện kiểm sát nhân dân - Từ<br /> <br /> 17<br /> <br /> năm 1945 đến năm 1959<br /> 1.3.2. Giai đoạn 1960 - 1988 (trước khi ban hành Bộ luật tố tụng<br /> <br /> 17<br /> <br /> hình sự)<br /> 1.3.3. Giai đoạn 1988 - 2003 (theo quy định của Bộ luật Tố tụng hinh sự<br /> <br /> 19<br /> <br /> năm 1988 và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 1989)<br /> 1.3.4. Giai đoạn từ năm 2003 đến nay (theo quy định của Bộ luật<br /> Tố tụng hình sự năm 2003)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Một số mô hình về thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra<br /> <br /> 24<br /> <br /> thuộc cơ quan Công tố/ Viện kiểm sát ở một số nước trên thế giới<br /> 1.4.1. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan công tố trong pháp luật tố<br /> <br /> 25<br /> <br /> tụng hình sự của các nước theo truyền thống pháp luật án lệ<br /> (Anh, Hoa Kỳ)<br /> 1.4.2. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan công tố trong pháp luật tố<br /> <br /> 27<br /> <br /> tụng hình sự của các nước theo truyền thống pháp luật Châu<br /> Âu lục địa (Pháp, Đức)<br /> 1.4.3. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan công tố trong pháp luật tố<br /> <br /> 30<br /> <br /> tụng hình sự của Trung Quốc và Nhật Bản<br /> Chương 2: QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> 34<br /> <br /> VỀ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA - VIỆN<br /> KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Pháp luật hiện hành về Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 2.1.1. Các quy định pháp luật hiện hành về Cơ quan điều tra Viện<br /> <br /> 34<br /> 34<br /> <br /> kiểm sát nhân dân<br /> 2.1.2. Một số điểm vướng mắc trong các quy định pháp luật hiện<br /> <br /> 41<br /> <br /> hành liên quan đến việc thực hiện thẩm quyền của Cơ quan<br /> điều tra Viện kiểm sát nhân dân<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực tiễn việc thực hiện thẩm quyền của Cơ quan điều tra<br /> <br /> 46<br /> <br /> Viện kiểm sát nhân dân<br /> 2.2.1. Những kết quả đã đạt được<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.2.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân<br /> <br /> 51<br /> <br /> Chương 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG<br /> <br /> 55<br /> <br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC<br /> THỰC HIỆN THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA<br /> - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG CÔNG CUỘC<br /> ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Cơ sở và định hướng về sự cần thiết mở rộng thẩm quyền của<br /> Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 5<br /> <br /> 55<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2