intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
10
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cũng như mô hình lý luận của thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự ở nước ta. Luận văn đưa ra một số ý tưởng về tiếp tục hoàn thiện thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Xây dựng thủ tục rút gọn trong Luật tố tụng<br /> hình sự Việt Nam<br /> Nguyễn Duy Giảng<br /> Khoa Luật<br /> Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Hình sự; Mã số: 5 05 14<br /> Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Độ<br /> Năm bảo vệ: 2002<br /> Abstract: Nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cũng như mô hình lý luận của<br /> thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự ở nước ta. Luận văn đưa ra một số ý tưởng về<br /> tiếp tục hoàn thiện thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam<br /> Keywords: Luật hình sự; Luật tố tụng hình sự; Việt Nam<br /> Content<br /> Më ®Çu<br /> 1. TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc nghiªn cøu.<br /> Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 1988 lµ mét b-íc ph¸p ®iÓm ho¸ quan träng ph¸p luËt vÒ<br /> tè tông h×nh sù ViÖt Nam. Bé luËt lµ mét c«ng cô s¾c bÐn cña nhµ n-íc vµ nh©n d©n trong<br /> ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m , b¶o vÖ chÕ ®é Nhµ n-íc XHCN, b¶o vÖ quyÒn tù do d©n<br /> chñ, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n.<br /> Tuy nhiªn, qua gÇn 15 n¨m thùc hiÖn, tr-íc yªu cÇu ®æi míi toµn diÖn, s©u réng c¸c<br /> lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan t- ph¸p vµ yªu<br /> cÇu ®Êu tranh phßng, chèng téi ph¹m hiÖn nay, Bé luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam ban hµnh<br /> n¨m 1988 ®· béc lé mét sè h¹n chÕ, bÊt cËp. Mét h¹n chÕ lín lµ Bé luËt ch-a cã quy ®Þnh<br /> vÒ thñ tôc rót gän, mét lo¹i thñ tôc ®Æc biÖt cho phÐp c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông gi¶i<br /> quyÕt nhanh chãng, kÞp thêi nh÷ng vô ¸n ®¬n gi¶n, râ rµng, thuéc tr-êng hîp Ýt nghiªm<br /> träng mµ vÉn ®¶m b¶o xö lý ®óng ng-êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt, kh«ng tr¸i víi c¸c<br /> nguyªn t¾c chung cña tè tông h×nh sù. KhiÕm khuyÕt trªn cña Bé luËt tè tông h×nh sù hiÖn<br /> hµnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng ¸n h×nh sù bÞ tån ®äng, kÐo dµi qu¸<br /> h¹n luËt ®Þnh víi sè l-îng lín trong thêi gian võa qua, lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tè<br /> tông h×nh sù, ¶nh h-ëng ®Õn c¸c quyÒn c«ng d©n ®-îc ph¸p luËt b¶o hé. Cã mét c©u ng¹n<br /> <br /> ng÷ vÒ ph¸p luËt cña ng-êi Mü lµ: “ Justice delayed is Justice denied” (1) - C«ng lý mµ chËm<br /> trÔ cã nghÜa lµ c«ng lý bÞ phñ nhËn. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy, §¶ng ta ®· chñ tr-¬ng:<br /> “ Nghiªn cøu ¸p dông thñ tôc rót gän ®Ó xÐt xö kÞp thêi mét sè vô ¸n ®¬n gi¶n, râ rµng ... (2).<br /> GÇn ®©y NghÞ quyÕt sè 08-NQ/TW ngµy 02/01/2002 cña Bé chÝnh trÞ vÒ mét sè nhiÖm vô<br /> träng t©m c«ng t¸c t- ph¸p s¾p tíi tiÕp tôc yªu cÇu: " Nghiªn cøu ®Ó qui ®Þnh vµ thùc hiÖn<br /> thñ tôc tè tông rót gän ®èi víi nh÷ng vô ¸n ®¬n gi¶n, ph¹m téi qu¶ tang, chøng cø râ rµng,<br /> hËu qu¶ Ýt nghiªm träng" . §©y lµ mét néi dung quan träng vÒ ®æi míi ho¹t ®éng cña c¸c c¬<br /> quan t- ph¸p vµ lµ mét nhiÖm vô ®-îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn luËt tè tông h×nh sù<br /> ViÖt Nam.<br /> Thñ tôc rót gän trong tè tông h×nh sù ®· ®-îc nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ ë n-íc ta<br /> tr-íc ®©y ¸p dông cã hiÖu qu¶. Tuy lo¹i thñ tôc nµy kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi trong khoa<br /> häc LuËt tè tông h×nh sù nh-ng viÖc nghiªn cøu nã trong ®iÒu kiÖn míi, yªu cÇu míi ®ang<br /> lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña giíi nghiªn cøu nh»m cung cÊp c¸c luËn cø khoa häc cho viÖc<br /> hoµn thiÖn Bé luËt tè tông h×nh sù s¾p tíi.<br /> HiÖn nay ë ViÖt Nam, c¸c nghiªn cøu vÒ thñ tôc rót gän trong tè tông h×nh sù ®-îc<br /> c«ng bè ch-a cã nhiÒu. Míi cã mét b¶n luËn v¨n th¹c sü luËt häc (NguyÔn Minh Quang:<br /> Thñ tôc rót gän trong tè tông h×nh sù - nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, do TS NguyÔn<br /> V¨n Tu©n h-íng dÉn) , nghiªn cøu vÒ mét sè khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò vµ mét sè bµi viÕt mang<br /> tÝnh tham luËn trong mét khu«n khæ h¹n chÕ (NguyÔn §øc Mai:Thñ tôc rót ng¾n trong<br /> TTHS; NguyÔn Quèc ViÖt : X©y dùng thñ tôc rót gän trong ®iÒu kiÖn thi hµnh BLHS n¨m<br /> 1999- Chuyªn ®Ò héi th¶o LuËt TTHS ViÖt Nam; NguyÔn V¨n Hoµn : Bµn thªm vÒ thñ tôc<br /> rót gän, trong s¸ch: Mét sè khuyÕn nghÞ vÒ x©y dùng BLTTHS söa ®æi cña VKSTC; TrÇn<br /> Huy LiÖu : Bµn vÒ thñ tôc rót gän trong ho¹t ®éng TTHS cña c¸c c¬ quan t- ph¸p nh»m gãp<br /> phÇn söa ®æi , bæ sung HiÕn ph¸p 1992- T¹p chÝ luËt häc sè 5/2001; KhuÊt V¨n Nga : X©y<br /> dùng thñ tôc rót gän trong Bé luËt tè tông h×nh sù (söa ®æi)- t¹p chÝ KiÓm s¸t, 8/ 1999...).<br /> Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña thñ tôc rót gän cßn ®ang trong qu¸ tr×nh tranh luËn ch-a<br /> thèng nhÊt, cã mét sè vÊn ®Ò ch-a ®-îc ®Ò cËp . C¸c néi dung liªn quan ®Õn c¬ së lý luËn vµ<br /> c¬ së thùc tiÔn cña viÖc x©y dùng thñ tôc rót gän ch-a ®-îc nghiªn cøu, hÖ thèng ®Çy ®ñ<br /> trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn. Trong dù th¶o Bé luËt tè tông h×nh sù (söa ®æi) gÇn ®©y nhÊt ®· ®-a<br /> vµo c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc rót gän nh-ng nhiÒu vÊn ®Ò ch-a ®-îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng<br /> nh-: ph¹m vi, ®iÒu kiÖn ¸p dông thñ tôc rót gän, néi dung thñ tôc rót gän vµ c¸c vÊn ®Ò liªn<br /> (1)<br /> <br /> Bary M. Hager - The Rule of law page 33 (B¶n tiÕng Anh)<br /> <br /> (2)<br /> <br /> V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII; NXB chÝnh trÞ quèc gia , Hµ néi -1997, Tr. 57<br /> <br /> 2<br /> <br /> quan kh¸c. Võa qua Uû ban ph¸p luËt cña Quèc héi, trong b¸o c¸o thÈm tra dù ¸n Bé luËt tè<br /> tông h×nh sù (söa ®æi) còng ®Ò nghÞ “ Nghiªn cøu kü thªm nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc rót gän<br /> ®Ó võa ®¶m b¶o ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö ®-îc nhanh chãng, kÞp thêi, võa ®¶m b¶o quyÒn, lîi<br /> Ých hîp ph¸p cña bÞ can, bÞ c¸o vµ ®óng ng-êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt” ( 1 ).<br /> §Ò tµi luËn v¨n th¹c sü luËt häc víi tªn gäi: “ X©y dùng thñ tôc rót gän trong LuËt tè<br /> tông h×nh sù ViÖt Nam... ®-îc thùc hiÖn nh»m gãp phÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt<br /> trªn ®©y.<br /> 2. Môc ®Ých, nhiÖm vô nghiªn cøu:<br /> Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ x©y dùng c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn vµ m« h×nh lý<br /> luËn cña thñ tôc rót gän trong ph¸p luËt tè tông h×nh sù n-íc ta. §Ó thùc hiÖn môc ®Ých<br /> nghiªn cøu , nhiÖm vô nghiªn cøu ®-îc ®Æt ra lµ:<br /> - Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ thñ tôc rót gän trong tè tông h×nh sù;<br /> - Nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña viÖc x©y dùng thñ tôc rót gän trong LuËt tè tông h×nh<br /> sù ViÖt Nam hiÖn nay;<br /> - Thñ tôc rót gän cÇn ®-îc x©y dùng nh- thÕ nµo trong ph¸p luËt tè tông h×nh sù cña<br /> n-íc ta.<br /> 3 Nh÷ng ®ãng gãp míi cña luËn v¨n<br /> §©y lµ luËn v¨n th¹c sü luËt häc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vµ t-¬ng ®èi toµn<br /> diÖn vÒ thñ tôc rót gän trong TTHS ë n-íc ta. NhiÒu vÊn ®Ò vÒ c¬ së lý luËn , c¬ së thùc tiÔn<br /> còng nh- m« h×nh lý luËn cña thñ tôc rót gän trong ph¸p luËt TTHS ë n-íc ta hiÖn nay lÇn<br /> ®Çu tiªn ®-îc t¸c gi¶ nghiªn cøu. LuËn v¨n còng ®· m¹nh d¹n ®-a ra mét sè ý t-ëng vÒ viÖc<br /> tiÕp tôc hoµn thiÖn thñ tôc rót gän trong t-¬ng lai.<br /> 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu:<br /> C¬ së ph-¬ng ph¸p luËn cña viÖc nghiªn cøu lµ chñ nghÜa M¸c- Lª nin, t- t-ëng Hå<br /> ChÝ Minh vµ c¸c quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ nhµ n-íc vµ ph¸p luËt, nhÊt lµ c¸c quan ®iÓm<br /> cña §¶ng ta vÒ x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn XHCN hiÖn nay. C¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn<br /> cøu ®-îc sö dông ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi nµy lµ: ph©n tÝch, tæng hîp, lÞch sö, so s¸nh , l« gÝch(<br /> h×nh thøc) vµ thèng kª vv…<br /> §Ó thùc hiÖn ®Ò tµi, t¸c gi¶ cßn tham kh¶o c¸c t- liÖu thùc tiÔn vµ ý kiÕn cña c¸c nhµ<br /> chuyªn m«n vÒ tè tông h×nh sù.<br /> 5. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña luËn v¨n<br /> <br /> (1 )<br /> <br /> B¸o c¸o thÈm tra dù ¸n BLTTHS (söa ®æi) cña UBPL Quèc héi sè 211/UBPL , ngµy 25/5/1999; tr 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> LuËn v¨n ®· gãp phÇn nhÊt ®Þnh vµo viÖc bæ sung vµ ph¸t triÓn lý luËn vÒ thñ tôc rót<br /> gän trong TTHS ë ViÖt Nam. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n cã thÓ ®-îc tham<br /> kh¶o ®Ó x©y dùng thñ tôc rót gän trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn Bé luËt tè tông h×nh sù( s÷a<br /> ®æi) s¾p tíi còng nh- trong gi¶ng d¹y, häc tËp m«n LuËt tè tông h×nh sù.<br /> 6. kÕt cÊu cña luËn v¨n<br /> Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, néi dung chÝnh cña<br /> luËn v¨n gåm cã 3 ch-¬ng 12 môc<br /> References<br /> 1. Ban chÊp hµnhTW §¶ng céng s¶n ViÖt Nam- V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 8, kho¸ VII .<br /> NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi - 1994.<br /> 2. Ban chÊp hµnh TW §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 3 kho¸ 8 . NXB<br /> chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi - 1997.<br /> 3. Bé chÝnh trÞ- BCHTW §¶ng -NghÞ quyÕt sè 08/NQ-TW, ngµy 02/01/2002 vÒ mét sè<br /> nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c t- ph¸p s¾p tíi.<br /> 4. Bé T- ph¸p - B¶n thuyÕt minh vÒ dù ¸n Bé luËt h×nh sù (söa ®æi), 1999.<br /> 5. Bary M. Hager- The Rule of Law (b¶n tiÕng Anh) XB bëi: The Mansfield Center for<br /> Pacific Affairs.<br /> 6. Chñ tÞch ChÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ- S¾c lÖnh sè 51 ngµy 17/4/1946 (c¬ së<br /> d÷ liÖu luËt ViÖt Nam Lawdata - V¨n phßng Quèc héi).<br /> 7. ChÝnh phñ n-íc CHXHCN ViÖt Nam - C«ng v¨n sè 475/CP ngµy 11/5/1999 gãp ý<br /> kiÕn dù th¶o VII, Bé luËt tè tông h×nh sù (söa ®æi) .<br /> 8 .TS khoa häc Lª C¶m - C¸c nghiªn cøu chuyÓn kh¶o vÒ phÇn chung luËt h×nh sù (tËp III)<br /> NXB: C«ng an nh©n d©n , Hµ Néi - 2000.<br /> 9 .TS khoa häc Lª C¶m- Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ téi ph¹m( tµi liÖu gi¶ng d¹y sau<br /> ®¹i häc), Hµ Néi - 2001.<br /> 10. Canada - Bé luËt tè tông h×nh sù (b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña ViÖn khoa häc-ViÖn kiÓm s¸t<br /> nh©n d©n tèi cao - 4/1998).<br /> 11. Hµn Quèc - Bé luËt tè tông h×nh sù (b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña ViÖn khoa häc-ViÖn<br /> kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao - 12/1998).<br /> 12. Khoa LuËt - §¹i häc quèc gia Hµ Néi : Gi¸o tr×nh LuËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam<br /> (TS NguyÔn Ngäc ChÝ chñ biªn) . NXB §¹i häc quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi - 2001<br /> <br /> 4<br /> <br /> 13. TrÇn Huy LiÖu : Bµn vÒ thñ tôc rót gän trong ho¹t ®éng tè tông cña c¸c c¬ quan t- ph¸p<br /> nh»m gãp phÇn söa ®æi, bæ sung HiÕn ph¸p 1992- T¹p chÝ LuËt häc sè 5/2001.<br /> 14. Malaysia - Bé luËt tè tông h×nh sù ( b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña ViÖn khoa häc-ViÖn kiÓm<br /> s¸t nh©n d©n tèi cao - 1999).<br /> 15. NhËt B¶n - Bé luËt tè tông h×nh sù (b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña ViÖn khoa häc-ViÖn kiÓm<br /> s¸t nh©n d©n tèi cao - 1993).<br /> 16. Liªn Bang Nga - Bé luËt tè tông h×nh sù (b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña ViÖn khoa häcViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao - 2000).<br /> 17 . TS KhuÊt V¨n Nga: X©y dùng thñ tôc rót gän trong Bé luËt tè tông h×nh sù(s÷a ®æi) T¹p chÝ KiÓm s¸t, sè 8/1999.<br /> 18 . TS. NguyÔn VÜnh O¸nh : Thùc tr¹ng vÒ qu¶ lý Toµ ¸n nh©n d©n quËn huyÖn ë thµnh<br /> phè Hµ Néi- B¸o ph¸p luËt sè 91, ngµy 25/5/2001.<br /> 19. Céng hoµ Ph¸p - Bé luËt tè tông h×nh sù , b¶n tiÕng ViÖt - NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ<br /> Néi -1998.<br /> 20. Philip. L. Reichel - T- ph¸p h×nh sù so s¸nh ,b¶n dÞch tiÕng ViÖt ( tõ nguyªn b¶n<br /> tiÕng Anh - Th«ng tin khoa häc ph¸p lý cña ViÖn ngiªn cøu khoa häc ph¸p lý- Bé t- ph¸p).<br /> 21. Quèc héi n-íc ViÖt Nam - HiÕn ph¸p 1946, 1980, 1992 vµ HiÕn ph¸p 1992(s÷a ®æi) ,<br /> NXB chÝnh trÞ quèc gia , Hµ Néi.<br /> 22. Quèc héi n-íc CHXHCN ViÖt Nam - LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n n¨m 1992 , luËt tæ<br /> chøcViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 1992 - NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi -1992.<br /> 23. Quèc héi n-íc CHXHCN ViÖt Nam - LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n<br /> <br /> n¨m 2002, LuËt tæ chøc chøcViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 2002 - NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ<br /> Néi - 2002.<br /> 24. Quèc héi n-íc CHXHCN ViÖt Nam - Bé luËt tè tông h×nh sù. NXB chÝnh trÞ quèc<br /> gia, Hµ Néi - 2000.<br /> 25. Quèc n-íc CHXHCN ViÖt Nam Bé luËt h×nh sù n¨m 1999. NXB chÝnh trÞ quèc gia,<br /> Hµ Néi - 2000.<br /> 26. PGS.TS: §ç Ngäc Quang- C¬ quan ®iÒu tra, Thñ tr-ëng CQ§T vµ ®iÒu tra viªn<br /> trong C«ng an nh©n d©n. NXB CAND , Hµ Néi - 2000.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản