intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

271
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. NGUY N M NH TOÀN LÊ TH VÂN ANH Ph n bi n 1: TS. Đoàn Th Ng c Trai HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ XÂY L P Ph n bi n 2: TS. Nguy n Phùng T I CÔNG TY C PH N TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG Chuyên ngành: K toán Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t Mã s : 60.34.30 nghi p th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 27 tháng 08 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U nguyên v t li u, l p d toán chi phí, t p h p chi phí phát sinh; phân tích chi phí ñ ph c v ki m soát chi phí và ra quy t ñ nh kinh doanh. 1. Tính c p thi t c a ñ tài - Ph m vi nghiên c u: Các v n ñ thu c k toán qu n tr chi phí Th c t t i Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng – xây l p ph c v Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng. C.I.CO m i ch y u ñ c p ñ n k toán chi phí ph c v cho m c tiêu 4. Phương pháp nghiên c u k toán tài chính t c là l p các báo cáo tài chính mang tính t ng quát - Phương pháp thu th p d li u th c p vào cu i kỳ, m c dù h th ng k toán qu n tr ñã có nh ng bi u hi n - Phương pháp so sánh nh t ñ nh, nhưng nhìn chung v n còn khá m i m v lý lu n cũng - Phương pháp ph ng v n như t ch c th c hi n, thông tin chi phí chưa mang tính phân tích, 5. Nh ng ñóng góp c a ñ tài ñánh giá bi n ñ ng theo chi u hư ng tích c c hay tiêu c c, chưa d - H th ng hoá ñư c cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí báo ñư c tương lai, chưa th c s có ích cho nhà qu n tr ra quy t trong doanh nghi p nói chung, doanh nghi p xây l p nói riêng. ñ nh qu n lý. - Phân tích, ñánh giá th c tr ng công tác k toán qu n tr chi T nh ng lý do trên ñây mà b n thân ñã m nh d n ch n ñ phí t i Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng. tài: " Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí xây l p t i Công ty C - Đưa ra ñư c các gi i pháp nh m hoàn thi n k toán qu n tr Ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng" ñ nghiên c u. chi phí t i Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng, góp ph n tích 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài c c ph c v cho nhà qu n tr công ty ñưa ra các quy t ñ nh ñúng ñ n H th ng hoá làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v k và hi u qu trong s n xu t kinh doanh. toán qu n tr chi phí t i doanh nghi p nói chung và doanh nghi p xây 6. B c c c a lu n văn l p nói riêng. Đ tài v n d ng nh ng lý lu n và phương pháp phân Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c chia thành 3 tích khoa h c ñ nghiên c u th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí chương: t i Công ty Tư v n Đ u tư và Xây d ng, t ñó ñánh giá th c tr ng t Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong ch c k toán qu n tr chi phí và ñ xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn doanh nghi p thi n k toán qu n tr chi phí t i Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí xây l p t i góp ph n ph c v công tác qu n lý công ty hi u qu hơn. Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài Chương 3: Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí xây l p t i - Đ i tư ng nghiên c u: Công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng như ñ nh m c tiêu hao
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 1.3. Đ C ĐI M HO T Đ NG KINH DOANH XÂY L P NH CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ HƯ NG Đ N T CH C K TOÁN QU N TR CHI TRONG DOANH NGHI P XÂY L P 1.3.1. Đ c ñi m s n ph m xây l p 1.1. KHÁI NI M VÀ B N CH T C A K TOÁN QU N TR CHI PHÍ - Giá c a công trình, h ng m c công trình là giá d toán ho c 1.1.1. Khái ni m k toán qu n tr chi phí giá th a thu n do ñơn v xây l p kí k t v i các ñơn v ch ñ u tư. K toán qu n tr chi phí là vi c thu th p, x lý, phân tích và - Ho t ñ ng c a DNXL mang tính ch t lưu ñ ng, ñư c ti n cung c p các thông tin v chi phí c a doanh nghi p nh m giúp các hành ngoài tr i, các ñi u ki n s n xu t như xe, máy, thi t b thi công, nhà qu n tr doanh nghi p th c hi n t t các ch c năng qu n tr chi ngư i lao ñ ng,… ph i di chuy n theo ñ a ñi m s n xu t. phí trong quá trình kinh doanh. - Th i gian s d ng c a SPXL lâu, ch t lư ng s n ph m 1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí ñư c xác ñ nh c th trong h sơ thi t k k thu t ñư c duy t. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí là m t b ph n c a k - SPXL có kích thư c và giá tr l n thư ng vư t quá s v n toán qu n tr chuyên th c hi n vi c x lý, phân tích và cung c p các lưu ñ ng c a doanh nghi p xây l p. Hơn n a th i gian thi công tương thông tin v chi phí nh m ph c v cho vi c th c hi n các ch c năng ñ i dài, trong th i gian s n xu t thi công xây d ng doanh nghi p c a nhà qu n tr như ho ch ñ nh, t ch c th c hi n, ki m tra và ra chưa t o ra s n ph m cho xã h i nhưng l i s d ng nhi u v t tư, nhân quy t ñ nh. l c, chi phí…ñi u này làm cho v n ñ u tư xây d ng công trình và 1.2. VAI TRÒ C A K TOÁN QU N TR TRONG DOANH NGHI P v n s n xu t c a DNXL thư ng b ñ ng lâu t i công trình ñang xây d ng. XÂY L P - Đ nh n ñư c công trình, các DNXL thư ng ph i tr i qua C th trong DNXL, k toán qu n tr chi phí là quá trình t ng khâu ñ u th u. h p chi phí có liên quan ñ n s n xu t và tiêu th s n ph m, nh m - T ch c s n xu t trong các DNXL nư c ta hi n nay ph cung c p tài li u chi phí ñơn v c n thi t cho các nhà qu n tr ñ : bi n theo phương th c “khoán g n” các công trình, h ng m c công - Đ nh giá ñ u th u công trình, h ng m c công trình xây d ng cơ trình, kh i lư ng ho c công vi c cho các ñơn v trong n i b doanh b n m t cách h p lý ñ có th th ng th u nhưng v n ñ m b o có lãi. nghi p (t , ñ i, xí nghi p…). - Xác ñ nh k t qu thu nh p trong kỳ. 1.3.2. Đ c ñi m chi phí và phân lo i chi phí trong doanh nghi p xây l p - N m b t k p th i s bi n ñ ng c a chi phí ñ ñ ra các bi n 1.3.2.1. Đ c ñi m chi phí trong doanh nghi p xây l p pháp qu n lý phù h p. Ngoài nh ng kho n m c chi phí s n xu t thông thư ng còn - Cung c p thông tin ph n h i v tính hi u qu trong công tác làm phát sinh thêm m t s kho n m c chi phí như: chi phí v n qu n tr chi phí c a các nhà qu n tr doanh nghi p. chuy n máy thi công ñ n công trư ng, chi phí huy ñ ng công nhân,
 4. 7 8 chi phí láng tr i cho công nhân, chi phí kho nhà xư ng b o qu n v t 1.4. N I DUNG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH tư trong quá trình thi công,... NGHI P XÂY L P Chi phí th u ph cũng là m t lo i chi phí ñ c thù trong xây 1.4.1. D toán chi phí xây l p d ng, chi phí lãi vay, chi phí b o hành công trình c n ñư c v n hóa D toán xây d ng ñư c xác ñ nh trên cơ s kh i lư ng các vào giá tr s n ph m xây l p. lo i công tác xây l p tính toán t b n v k thu t ho c b n v thi Chi phí nguyên v t li u tr c ti p r t ña d ng v ch ng lo i, công, ñơn giá xây d ng cơ b n do Liên S Tài chính - Xây d ng kích c , d b hư h ng tuỳ thu c vào th i ti t, c n chú ý ñ n bi n thông báo ho c ñơn giá công trình ñ i v i nh ng công trình ñư c l p pháp b o qu n và ki m soát chi phí. Chi phí nhân công tr c ti p ñơn giá riêng, ñ nh m c các chi phí tính theo t l % do B Xây d ng thư ng chi m kho ng 13 - 15% trong t ng chi phí s n xu t tuỳ theo ban hành, và các ch ñ chính sách c a nhà nư c có liên quan. D t ng công trình s d ng nhi u lao ñ ng tay ngh cao hay th p. Chi toán chi phí xây d ng bao g m chi phí tr c ti p (CPNVLTT, phí s d ng máy thi công chi m t tr ng cao hay th p tuỳ thu c vào CPNCTT, CPSDMTC và chi phí tr c ti p khác); chi phí chung; thu t ng công trình thi công b ng máy hay th công. Trong công tác k nh p ch u thu tính trư c; thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i toán chi phí cũng c n d a vào nh ng ñ c ñi m này c a chi phí ñ hi n trư ng ñ và ñi u hành thi công. bư c ñ u có th ñánh giá ñư c m i tương quan c a t ng kho n m c 1.4.2. Các phương pháp t p h p chi phí s n ph m xây l p chi phí trong giá thành s n ph m c a t ng công trình ph c v ki m • Phương pháp xác ñ nh chi phí s n xu t theo công trình, soát chi phí. h ng m c công trình. 1.3.2.2. Phân lo i chi phí trong doanh nghi p xây l p • Phương pháp xác ñ nh chi phí theo ñơn ñ t hàng. a.Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng: ñư c chia thành • Phương pháp xác ñ nh chi phí theo ñơn v ho c khu v c thi công. 2 lo i: chi phí s n xu t (chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân Trong các DNXL, m i ñ i tư ng có th áp d ng m t ho c công tr c ti p, chi phí s d ng máy thi công, chi phí s n xu t chung) m t s phương pháp xác ñ nh chi phí trên. Nhưng trên th c t có m t và chi phí ngoài s n xu t (chi phí bán hang, chi phí qu n lý doanh s y u t chi phí phát sinh liên quan ñ n nhi u ñ i tư ng, do ñó ph i nghi p). ti n hành phân b các kho n chi phí này m t cách chính xác và h p b.Phân lo i chi phí theo n i dung kinh t : chi phí nguyên v t lý cho t ng ñ i tư ng. li u; chí phí nhiên li u, ñ ng l c; chi phí nhân công, chi phí BHXH, 1.4.3. Xác ñ nh giá phí s n ph m xây l p BHYT,BHTN, KPCĐ; chi phí kh u hao TSCĐ; chi phí d ch v mua K toán qu n tr chi phí có các phương pháp ño lư ng chi phí ngoài; chi phí b ng ti n khác. cho s n ph m s n xu t: Phương pháp chi phí th c t , phương pháp c.Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí: ñư c chia thành chi phí thông thư ng, phương pháp chi phí tiêu chu n, phương pháp ba lo i: chi phí kh bi n, chi phí b t bi n, và chi phí h n h p. chi phí tr c ti p, phương pháp chi phí toàn b . Ngoài ra h th ng tính
 5. 9 10 giá thành hi n ñ i còn có phương pháp chi phí d a trên cơ s ho t 1.4.6. Mô hình t ch c k toán qu n tr trong doanh nghi p ñ ng (Phương pháp ABC). Trong th c t có 3 mô hình t ch c k toán mà các doanh 1.4.4. Ki m soát chi phí trong doanh nghi p xây l p nghi p xây l p Vi t Nam xem xét ñ v n d ng: 1.4.4.1. Đ nh m c chi phí - T ch c h th ng k toán qu n tr k t h p v i k toán tài Đ nh m c d toán xây d ng cơ b n do B Xây d ng nghiên chính trong cùng m t b máy. c u và ban hành áp d ng th ng nh t trong c nư c. - T ch c h th ng k toán qu n tr ñ c l p v i k toán tài Đ nh m c d toán bao g m: m c hao phí v t li u, m c hao chính. phí lao ñ ng, m c hao phí máy thi công. - Hình th c h n h p (k t h p hai hình th c trên). 1.4.4.2. Ki m soát bi n ñ ng chi phí Phương pháp qu n lý theo ngo i l s giúp nhà qu n lý t p CHƯƠNG 2 trung th i gian và n l c vào vi c ki m soát các bi n ñ ng có ý TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ XÂY L P nghĩa. Đ xác ñ nh m t bi n ñ ng khi nào c n ñư c ki m soát, khi T I CÔNG TY C PH N TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG nào thì b qua nhà qu n lý s xem xét: ñ l n c a bi n ñ ng, t n su t 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY CP TƯ V N ĐÀU TƯ VÀ XÂY D NG xu t hi n bi n ñ ng, xu hư ng c a bi n ñ ng, kh năng ki m soát 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty CP Tư v n ñư c bi n ñ ng, các bi n ñ ng thu n l i, l i ích và chi phí c a vi c Đ u tư và Xây d ng ki m soát. 1.4.4.3. T ch c báo cáo k toán qu n tr chi phí 2.1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty H th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí c a m t doanh 2.1.1.2. Ch c năng và nhi m v c a công ty nghi p thư ng bao g m các lo i báo cáo sau: a. V tư v n Xây D ng: - Báo cáo d toán ph c v cho ch c năng l p k ho ch. - L p d án ñ u tư Xây d ng các công trình dân d ng, công - Báo cáo ph c v cho quá trình ki m tra, ñánh giá (báo cáo nghi p, k thu t h t ng, giao thông thu l i, thu ñi n nh . ki m soát chi phí) và ra quy t ñ nh. (xem Ph l c I, II, III) - Kh o sát ñ a hình, ñ a ch t các công trình xây d ng. - Báo cáo ñánh giá trách nhi m qu n lý (Báo cáo b ph n). - Thi t k , quy ho ch, thi t k chi ti t các khu dân cư, khu 1.4.5. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh ng n h n ch c năng ñô th , khu công nghi p. Quy t ñ nh lo i b hay ti p t c kinh doanh m t b ph n. - L p d án h sơ m i th u, tư v n ñ u th u, h p ñ ng kinh Quy t ñ nh có nên ch p nh n hay t ch i ñơn ñ t hàng ñ c bi t. t và thi t k , mua s m v t tư thi t b xây l p các công trình. Các quy t ñ nh trong ñi u ki n s n xu t kinh doanh b gi i h n. - Thi t k , l p t ng d toán các công trình xây d ng. Quy t ñ nh t s n xu t hay mua ngoài. - Thí nghi m và ki m ñ nh các ch tiêu k thu t và v t li u
 6. 11 12 xây d ng, bê tông k t c u thép, hàn. b. Sơ ñ t ch c s n xu t kinh doanh: - Qu n lý d án, th m tra các d án ñ u tư xây d ng, giám Công Ty sát k thu t xây d ng, nghi m thu các d ch v tư v n khác. b. V xây l p: - Thi công xây l p các công trình xây dân d ng, công nghi p, Xí Xí Chi Chi Chi Xí Trung nghi p nghi p Nhánh nhánh Nhánh nghi p tâm giao thông thu l i, thu ñi n nh , ñư ng dây và tr m bi n áp ñ n thi t thi t Xây Xây Xây TV th c TN k 1 k 2 d ng d ng d ng nghi m và 35KW. HN Q.Tr Q.Ngãi s 2 Ư ĐK TX - N o vét b c ñ p m t b ng công trình, ñào ñ p n n móng công trình Đ i XD Đ i XD Đ i XD Đ i XD - L p ñ t các thi t b cơ ñi n nư c, gia công l p ñ t k t c u Và trang Và trang Và trang và trang Trí n i, trí n i, trí n i, Trí n i, kim lo i c u ki n bê tông ñúc s n. ngo i ngo i ngo i ngo i th t s 1 th t s 2 th t s 3 th t s 4 - Hoàn thi n xây d ng và trang trí n i th t và t o ki n trúc c nh quan công trình. Sơ ñ 2.1: Sơ ñ t ch c s n xu t kinh doanh c a Công ty 2.1.2. Đ c ñi m t ch c qu n lý và ho t ñ ng s n xu t kinh doanh 2.1.2.2. T ch c b máy qu n lý t i Công ty (xem Sơ ñ 2.2) 2.1.2.1.Đ c ñi m và t ch c s n xu t kinh doanh 2.1.2.3. T ch c b máy k toán t i Công ty (xem Sơ ñ 2.3) a. Đ c ñi m: Công ty c ph n tư v n ñ u tư và xây d ng là 2.2. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CH PHÍ T I CÔNG TY m t doanh nghi p có m ng lư i kinh doanh khá r ng, ñư c t ch c CP TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG kinh doanh theo ki u quan h tr c tuy n, ñ ng ñ u là công ty, bên 2.2.1. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh dư i là xí nghi p tr c thu c g m: Hi n nay, t i Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng áp - M t trung tâm thí nghi m ng d ng k thu t xây d ng t i d ng phương pháp phân lo i chi phí theo công d ng c a chi phí. Đà N ng. 2.2.2. L p d toán chi phí xây l p - Hai xí nghi p tư v n và xây d ng th c nghi m s 1,2 ñóng 2.2.2.1. Vai trò c a l p d toán chi phí xây l p t i Qu ng Bình và Đà N ng. - Làm cơ s ñ tính toán và xác ñ nh giá gói th u khi ti n - B n chi nhánh xây d ng t i Qu ng Ngãi, Qu ng Tr , Hà hành ñ u th u công trình. N i, TP. HCM - Tính toán hi u qu kinh t ñ u tư, t ñó có cơ s so sánh, - B n ñ i xây d ng và trang trí ngo i th t t i Đà N ng. l a ch n gi i pháp thi t k và phương án t ch c thi công m t cách
 7. 13 14 hi u qu nh t nh m ti t ki m nhân l c, v t l c, ti t ki m chi phí b ra 2.2.3. K toán chi phí và xác ñ nh giá phí s n ph m xây l p ñ xây d ng công trình. 2.2.3.1. K toán chi phí xây l p - D toán chi phí là cơ s ñ công ty l p k ho ch s n xu t, Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng ch y u áp d ng k ho ch cung c p v t tư, máy móc thi t b , lao ñ ng ti n lương… phương pháp t p h p tr c ti p ñ t p h p chi phí s n xu t cho t ng ph c v cho công tác thi công xây l p. công trình, h ng m c công trình. - Là cơ s so sánh, ñ i chi u v i th c t thi công xây l p, t a. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Toàn b v t tư s ñó ñánh giá ñư c hi u qu c a công tác thi công xây l p trong kỳ. do Công ty cung c p. Khi có công trình thì v t tư ñư c d tr t i Công ty s v n chuy n ñ n công trư ng ho c Công ty s ñ t hàng 2.2.2.2. T ch c l p d toán chi phí xây l p tr c ti p c a ngư i bán sau ñó v t tư s ñư c v n chuy n ñ n ngay Đ i v i m t doanh nghi p xây l p, vi c l p d toán chi phí t i nơi mà công trình s thi công. (xem B ng 2.4 ; Ph l c IV) s n xu t ph i căn c vào kh i lư ng công vi c thi công và các văn b. K toán chi phí nhân công tr c ti p: Chi phí nhân công tr c b n quy ñ nh hi n hành v ñ nh m c xây d ng cơ b n do nhà nư c ti p c a Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng bao g m toàn b ti n ban hành. lương và các kho n ph c p c a công nhân tr c ti p tham gia thi công M i công trình xây d ng cơ b n ñ u ñư c căn c trên kh i xây l p các ñơn v s n xu t. (xem B ng 2.5; 2.6 ; Ph l c IV) lư ng công vi c hoàn thành ñ ti n hành l p d toán s n xu t theo c. K toán chi phí s d ng máy thi công: Chi phí s d ng máy t ng năm bao g m : thi công là lo i chi phí ñ c thù trong lĩnh v c s n xu t xây l p. T i a. l p d toán chi ti t Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng thì kho n m c chi phí này Phòng k ho ch- kinh doanh s căn c vào kh i lư ng công bao g m t t c các chi phí liên quan ñ n vi c s d ng máy thi công vi c c n thi công trong quý, căn c vào các ñ nh m c xây d ng cơ nh m hoàn thành kh i lư ng xây l p như: Chi phí nhân công, chi phí b n do nhà nư c ban hành ñ ti n hành tính toán và l p ra B ng phân v t li u, chi phí công c d ng c , chi phí kh u hao máy thi công, chi tích ñơn giá (xem B ng 2.1) cho kh i lư ng công vi c c n thi công. phí d ch v mua ngoài, chi phí b ng ti n khác,.... (xem B ng 2.5; 2.7; 2.8; Ph l c IV) T B ng phân tích ñơn giá, ta lên B ng d toán chi ti t (xem d. K toán chi ti t chi phí s n xu t chung: Chi phí s n xu t B ng 2.2). chung bao g m ti n lương c a b ph n qu n lý; các kho n trích theo b. L p d toán t ng h p : (xem B ng 2.3) lương trên toàn b công nhân viên; ti n ăn gi a ca; chi phí v t li u, c. L p d toán chi phí qu n lý danh nghi p : Hi n nay t i d ng c , kh u hao TSCĐ; chi phí d ch v mua ngoài, chi phí b ng công ty không ti n hành l p d toán chi phí doanh nghi p v các ti n khác.Chi phí s n xu t chung là kho n m c liên quan ñ n nhi u kho n chi phí qu n lý doanh nghi p d tính phát sinh trong kỳ. ñ i tư ng t p h p chi phí khác nhau. Vì th ñ xác ñ nh chi phí s n
 8. 15 16 xu t chung cho t ng công trình k toán ph i ti n hành phân b . (xem 2.2.4. Th c hi n ki m soát chi phí B ng 2.5; 2.7; 2.9; 2.10; Ph l c IV) Công ty ñã t thi t k các báo cáo chi phí như: Báo cáo v t tư e.T ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m hoàn nh p xu t dùng cho công trình, h ng m c công trình; báo cáo chi phí s n thành: (xem B ng 2.11) xu t và Báo cáo chi phí qu n lý doanh nghi p (xem B ng 2.12 ;2.13). Các Giá thành th c t c a công trình, h ng m c công trình bàn báo cáo v chi phí ñư c l p nh m m c ñích cung c p thông tin cho lãnh giao ñư c xác ñ nh theo công th c: ñ o công ty v tình hình chi phí phát sinh trong kỳ; t ñó ph c v ñ c l c Chi phí Chi phí Chi phí Giá thành th c t s n xu t s n xu t s n xu t Chi phí s lãnh ñ o công ty trong vi c ki m soát, ñánh giá và ra các quy t ñ nh cho n công trình, h ng = kinh + kinh - kinh xu t kinh doanhk p th i, ñ m b o duy trì và nâng cao hi u qu c a ho t ñ ng s n phù h p, m c công trình hoàn doanh d doanh phát doanh d d dang xu t i kỳ doanh. cu kinh thành bàn giao dang ñ u sinh trong dang cu i kỳ kỳ kỳ Ngoài ra, vi c ki m soát chi phí Công ty ñư c th c hi n f.K toán chi phí bán hàng: d a trên các báo cáo do các Ban ch huy công trình l p như: Báo cáo Nhìn chung do ñ c thù c a ngành xây l p, khi doanh nghi p tình hình thi công dùng ñ ñ i chi u v i k ho ch ti n ñ thi công, trúng th u, m i ti n hành xây d ng công trình, nên ít phát sinh chi Báo cáo s n lư ng th c hi n nh m ñánh giá kh năng s n xu t c a phí bán hàng. t ng ñơn vi nh n khoán, Báo cáo kh i lư ng hoàn thành, …. g.K toán chi ti t chi phí qu n lý doanh nghi p: 2.2.5. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g m các chi phí hành Th c t t i Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng không chính cho kh i văn phòng như: kh u hao nhà văn phòng và thi t b ti n hành phân tích thông tin chi phí cho vi c ra quy t ñ nh mà qu n lý, lương nhân viên văn phòng, chi phí ñi n nư c, văn phòng thư ng ti n hành so sánh gi a giá thành th c t c a công trình v i giá ph m t i văn phòng,....(xem Ph l c V) phí tiêu chu n trư c khi b th u (xem B ng 2.14). 2.2.3.2. Xác ñ nh giá phí s n ph m xây l p 2.2.6. Mô hình k toán qu n tr Khi công trình ñã th ng th u. Giá phí s n ph m (công trình, B máy k toán qu n tr theo m t trong ba mô hình: K t h p, h ng m c công trình) chính là giá phí th c t . K toán công ty căn c tách r i, h n h p chưa th c s ñư c th hi n thành mô hình nào t i vào chi phí th c t bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng, b i vì k toán qu n tr chi nhân công tr c ti p, chi phí s d ng máy thi công, chi phí s n xu t phí m i ch sơ khai xu t hi n Công ty này thông qua vi c l p d chung ñ xác ñ nh giá phí cho t ng công trình. Và giá phí th c t này là cơ toán c a b ph n kinh doanh. s r t quan tr ng ñ xác ñ nh công trình, h ng m c công trình th c t là l hay lãi.
 9. 17 18 2.3. ĐÁNH GIÁ TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ 2.3.2.2. V l p d toán chi phí xây l p T I CÔNG TY CP TƯ V N ĐÀU TƯ VÀ XÂY D NG Hi n nay công tác xây d ng ñ nh m c d toán c a công ty 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c chưa ñáp ng ñư c yêu c u qu n tr , h th ng d toán chưa ñ y ñ , - B máy k toán t i công ty ñư c t ch c theo mô hình t p thi u d toán chi phí qu n lý doanh nghi p. Đ nh m c chi phí t i trung, mô hình này ñ m b o ñư c s lãnh ñ o t p trung th ng nh t công ty ñư c xây d ng khá c th tuy nhiên còn nhi u công vi c v n ñ i v i công tác k toán, ki m tra, x lý và cung c p thông tin k chưa có ñ nh m c và ñơn giá c th . toán m t cách k p th i. 2.3.2.3. V xác ñ nh giá phí s n ph m xây l p - Đ i ngũ cán b k toán có trình ñ chuyên môn v ng vàng Đ i v i doanh nghi p xây l p, sau khi công trình trúng th u, và tương ñ i ñ ng ñ u, có kinh nghi m trong công tác k toán và có giá phí công trình ñư c tính theo chi phí th c t . Tuy nhiên, phương trách nhi m trong công vi c. pháp tính này có h n ch là trong kỳ n u công trình hoàn thành thì - Vi c xác ñ nh ñ i tư ng t p h p chi phí là công trình, h ng các kho n m c: CPNVLTT, CPNCTT có th t p h p ngay cho t ng m c công trình là h p lý. công trình khi chi phí ñó phát sinh, còn chi phí s n xu t chung (Chi - H th ng ch ng t v cơ b n ñư c t ch c h p lý, ch t ch phí ñi n, nư c, ñi n tho i... ) chưa th t p h p ngay ñư c do ñ n cu i trong toàn b quá trình luân chuy n. kỳ hóa ñơn m i v ñ n công ty. Vì v y thông tin cung c p cho nhà - H th ng tài kho n ñ t ch c k toán chi phí d a trên h qu n tr thư ng b ch m tr . th ng tài kho n do B tài chính ban hành theo quy t ñ nh s 15/2006 M t th c t n a là Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng - QĐ/BTC ngày 30/3/2006 và ñư c chi ti t tương ñ i h p lý. cũng không áp d ng phương pháp chi phí d a trên cơ s ho t ñ ng m c dù phương pháp này cho k t qu khá chính xác v giá phí công trình. - H th ng s k toán chi ti t và t ng h p ñ m b o ñúng quy 2.3.2.4.V phân tích chi phí ñ ra quy t ñ nh kinh doanh ñ nh c a B tài chính, mang tính khoa h c. Công ty chưa ch ñ ng trong vi c t ch c và th c hi n k - Các báo cáo chi phí ñư c l p ñ nh kỳ góp ph n cung c p toán qu n tr ph c v cho yêu c u qu n tr . Công tác phân tích chi phí m t s thông tin chi phí c n thi t, k p th i cho các nhà qu n tr doanh chưa ñư c quan tâm ñúng m c mà h u như là ch so sánh gi a giá nghi p. thành th c t c a công trình v i giá phí tiêu chu n trư c khi b th u 2.3.2. Nh ng m t t n t i như ñã trình bày trên ñây. 2.3.2.1.V phân lo i chi phí 2.3.2.5. V công tác l p báo cáo k toán qu n tr chi phí Vi c phân lo i chi phí như hi n nay t i Công ty CP Tư v n Hi n nay các báo cáo k toán qu n tr c a công ty chưa thi t Đ u tư và Xây d ng m i ch ñáp ng ñư c nhu c u thông tin trên báo l p ñ y ñ , khoa h c ñ ph c v yêu c u qu n lý. Báo cáo còn mang cáo tài chính. Còn vi c cung c p thông tin ph c v qu n tr n i b thì n ng tính li t kê, m u chưa khoa h c và th ng nh t, ñư c l p b ng v cơ b n v n chưa ñáp ng ñư c.
 10. 19 20 phương pháp th công nên t n kém công s c và thi u chính xác nên 3.1.2. Yêu c u cơ b n ñ hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i làm gi m tác d ng ki m soát chi phí. Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng 2.3.2.6. V mô hình k toán qu n tr Th nh t, ph i phù h p v i ñ c ñi m s n xu t kinh doanh c a Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng v n còn lúng túng ngành xây l p. trong vi c thi t k , l a ch n mô hình t ch c k toán qu n tr , không Th hai, Đáp ng ñư c nhu c u c a nhà qu n tr trong vi c ki m có b máy k toán qu n tr riêng, công tác k toán qu n tr chi phí soát chi phí. các doanh nghi p ch m i d ng vi c k toán chi ti t cho nên v n Th ba, hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí. chưa ñáp ng ñư c yêu c u qu n tr chi phí, ph c v cho vi c l p k Th tư, ph i ñ m b o tính kh thi và hi u qu . ho ch và ra quy t ñ nh. 3.2. HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY CP TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY CHƯƠNG 3 3.2.1. Phân lo i chi phí ph c v cho k toán qu n tr HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ XÂY L P T I Đ ñáp ng yêu c u l p k ho ch, ki m soát và ch ñ ng ñi u ti t chi phí, ñ nh giá d th u, ch p nh n hay không ch p nh n CÔNG TY C PH N TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG h p ñ ng xây d ng… thì chi phí c a Công ty CP Tư v n Đ u tư và 3.1. S C N THI T VÀ YÊU C U HOÀN THI N K TOÁN QU N TR Xây d ng c n ph i ñư c phân lo i theo cách ng x c a chi phí. CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG Ph n l n quá trình l p k ho ch và ra quy t ñ nh c a nhà qu n tr 3.1.1. S c n thi t ph i hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty ph thu c vào vi c phân lo i chi phí theo cách ng x c a Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng chi phí. Cách phân lo i này là căn c ñ thi t k , xây d ng các mô Trong các DNXL hi n nay, do ñ c thù c a ngành nên k toán hình chi phí trong m i quan h gi a Chi phí - Kh i lư ng - L i qu n tr chi phí h u như m i ch t p trung vào vi c xây d ng các d nhu n, giúp cho nhà qu n tr xác ñ nh ñư c phương hư ng và bi n toán chi phí, vì ñây là cơ s ñ nhà qu n tr ñ nh ra m c giá b th u, pháp nâng cao hi u qu s d ng chi phí. (xem B ng 3.1) còn các n i dung khác c a k toán qu n tr như phân lo i chi phí ph c v nhà qu n tr ra quy t ñ nh, L p báo cáo qu n tr chi phí nh m ki m 3.2.2. Hoàn thi n công tác l p d toán chi phí soát chi phí... thì chưa ñư c doanh nghi p này quan tâm. Mà như Hi n nay, phòng k ho ch- kinh doanh c a công ty ch u trách chúng ta ñã bi t n u DN nào không bi t phân tích chi phí, tìm nguyên nhi m l p ra B ng d toán chi ti t. Tuy nhiên, B ng d toán chi ti t nhân bi n ñ ng ñ quy trách nhi m, thì không th có bi n pháp ñ h này cũng ch d ng l i vi c chi ti t chi phí s n xu t thành 3 lo i chi giá thành ñư c. Mà giá thành cao là nguyên nhân khi n m c giá b phí: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi th u cao, d n ñ n doanh nghi p khó có kh năng th ng th u. Đi u này phí máy thi công ch chưa ñi vào chi ti t c th trong t ng lo i chi cho th y c n ph i hoàn thi n h th ng k toán qu n tr chi phí hi n phí ñó có nh ng y u t nào và phát sinh là bao nhiêu. Như v y s r t nay t i Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây d ng.
 11. 21 22 khó cho công tác qu n lý khi tìm ra nguyên nhân bi n ñ ng n u trong Theo phương pháp xác ñ nh chi phí toàn b , công ty có th th c t các lo i chi phí này bi n ñ ng vư t k ho ch. ñ t m c giá d th u t i thi u là: GXD = (B + Đ) (1 + TGTGT ) = Z Đ ph c v t t hơn cho nhu c u thông tin c a nhà qu n lý, b (1 + TGTGT ) (3.5). T i m c giá này, công ty ñ bù ñ p t t c chi phí ph n k toán qu n tr c a công ty nên ch u trách nhi m l p ra D toán xây l p c bi n phí và ñ nh phí. chi ti t chi phí s n xu t trên cơ s B ng d toán chi ti t c a phòng k Theo phương pháp xác ñ nh chi phí tr c ti p, công ty có th ho ch- kinh doanh. (xem B ng 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5) ñ t m c giá d th u t i thi u là: GXD = B (1 + TGTGT ) (3.6). T i 3.2.3. V vi c xác ñ nh giá phí s n ph m xây l p và ñ nh giá khi m c giá này, công ty s bù ñ p ñư c ph n bi n phí xây l p và ph i ñ u th u ch u ph n ñ nh phí và thu giá tr giá tăng c a công trình xây d ng. Giá d th u hay giá tr d toán xây d ng sau thu c a các M t s trư ng h p công ty có th l y giá d th u: GXD = B (3.7), công trình, h ng m c công trình là GXD ñư c tính theo công th c sau: trư ng h p này công ty ph i ch u ph n ñ nh phí và thu giá tr giá GXD = G (1 + TGTGT ) (3.1) hay GXD = (Z + LN) (1 + TGTGT ) (3.2) tăng c a công trình ñó. Trong ñó: 3.2.4. Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí G: Giá tr d toán xây d ng trư c thu c a công trình, h ng V i tình hình th c t hi n nay c a công ty c ph n tư v n, m c công trình ñ u tư và xây d ng, có th thi t k m t s báo cáo k toán qu n tr TGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng qui ñ nh cho công chi phí như sau: tác xây d ng. 3.2.4.1. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch chi phí s n xu t Z: Giá thành d toán xây d ng - M c ñích: Giúp cho nhà qu n tr ki m tra, ñánh giá tình LN: L i nhu n d ki n hình s d ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c Căn c vào thông tin chi phí, s d ng phương pháp phân lo i ti p, chi phí s d ng máy thi công và chi phí s n xu t cung trong kỳ. chi phí thành bi n phí và ñ nh phí khi ñó: Z = B + Đ (3.3) (xem B ng 3.6) Trong ñó: B: T ng bi n phí xây d ng 3.2.4.2. Báo cáo ki m soát chi phí Đ: T ng ñ nh phí xây d ng Giá d th u c a công trình có th xác ñ nh l i: Báo cáo này ñư c l p v i m c ñích ki m soát chi phí t i t ng GXD = (B + Đ + LN) (1 + TGTGT ) (3.4) b ph n có liên quan thông qua vi c phân tích nh ng chênh l ch gi a Như v y, công ty c n xác ñ nh giá d th u sao cho ñ m b o chi phí th c t v i chi phí ñ nh m c có xác ñ nh m c nh hư ng c a bù ñ p ñư c chi phí và mang l i l i nhu n cho doanh nghi p. Đ ñ m các y u t giá và lư ng, t ñó, nhà qu n tr doanh nghi p s ñánh giá b o th ng th u, doanh nghi p c n ph i xác ñ nh ñư c giá d th u t i ñư c nguyên nhân c a s bi n ñ ng ñó trong quá trình s n xu t kinh thi u. doanh ñ ñ ra các bi n pháp khuy n khích ti t ki m chi phí, tăng
 12. 23 24 hi u qu s d ng chi phí nh m h giá thành s n ph m xây l p, tăng K toán trư ng l i nhu n cho Công ty. (xem B ng 3.7; 3.8; 3.9) 3.2.4.3.Báo cáo ñánh giá hi u qu ho t ñ ng c a các b ph n Đ i v i các doanh nghi p xây l p do ñ c thù là ph i xây K toán K toán K toán K toán K toán Th phó l pd phân thanh ngân qu d ng ñư c d toán chi phí trư c khi quy t ñ nh giá b th u. V y nên kiêm k toán tích, toán hàng toán ñánh kiêm k theo tác gi , ñ ñánh giá hi u qu ho t ñ ng c a các b ph n, c th t ng giá, l p toán v t là hi u qu c a các công trình, h ng m c công trình cũng như hi u h p báo cáo tư tài k toán s n qu ho t ñ ng c a t ng Đơn v tr c thu c Công ty, thì c n xây d ng qu n tr các báo cáo d toán và báo cáo th c hi n c a Đơn v tr c thu c Công ty. (xem B ng 3.10; 3.11) K toán t i các xí nghi p tr c thu c 3.2.5. Xây d ng mô hình t ch c k toán qu n tr ñ thu nh n và x lý thông tin Ghi chú: Công ty CP Tư v n Đ u tu và Xây d ng ph i xây d ng b Quan h tr c tuy n máy k toán qu n tr trong m i quan h v i k toán tài chính. Theo Quan h ch c năng ñó, b máy k toán qu n tr v a ñ m b o tính th ng nh t v a ñ m Sơ ñ 3.1: Mô hình t ch c b máy k toán b o tính ñ c l p tương ñ i v i k toán tài chính. M t s nhân viên k toán tài chính có th kiêm nhi m ch c năng k toán qu n tr tuỳ theo 3.3. ĐI U KI N CƠ B N Đ TH C HI N CÁC GI I PHÁP kh năng. - Đ i v i các nhà qu n tr doanh nghi p: C n nâng cao nh n K toán qu n tr có m i quan h m t thi t v i k toán tài th c và trình ñ qu n lý cho các nhà qu n tr doanh nghi p ñ tăng chính, song v n ph i ñ m b o r ng nó ch cung c p thông tin ph c v cư ng kh năng ra quy t ñ nh linh ho t nh m nâng cao kh năng c nh tranh và h i nh p kinh t th gi i. cho n i b doanh nghi p mà thôi. Đ áp d ng cách th c t ch c này, - Đ i v i vi c t ch c b máy k toán doanh nghi p: Công ty c n ph i có s phân công phân nhi m l i v ch c năng, nhi m v c n s p x p l i b máy k toán doanh nghi p theo hư ng k t h p b gi a các k toán viên trong phòng k toán. ph n k toán tài chính và b ph n k toán qu n tr , k toán qu n tr Mô hình t ch c b máy k toán có s k t h p gi a k toán s d ng ngu n thông tin ñ u vào ch y u t k toán tài chính và các tài chính và k toán qu n tr ñư c th hi n qua sơ ñ sau: kênh thông tin khác ñ thu th p, x lý và lư ng hoá thông tin theo ch c năng riêng có c a mình.
 13. 25 26 - Đ i v i ngu n nhân l c th c hi n k toán qu n tr : C n ph i - Trên th c t kh o sát Công ty CP Tư v n Đ u tư và Xây tăng cư ng ñào t o, b i dư ng cho các nhân viên k toán các ki n d ng, lu n văn ñã khái quát th c tr ng k toán qu n tr chi phí trong th c chuyên sâu và toàn di n v k toán tài chính cũng như k toán các doanh nghi p này. T ñó ñánh giá khái quát nh ng ưu ñi m, qu n tr . phân tích và tìm ra h n ch c a k toán qu n tr chi phí t i doanh - C n ph i ng d ng công ngh tin h c, trang b các phương nghi p. ti n k thu t hi n ñ i ñ thu nh n, x lý và cung c p thông tin m t - Lu n văn cũng ñã ñưa ra ñư c gi i pháp ñ hoàn thi n k toán cách nhanh chóng, chính xác. qu n tr chi phí ñó là tăng cư ng ki m soát chi phí qua vi c phân lo i, - Đ i v i h th ng ch tiêu thông tin: C n xây d ng h th ng l p d toán chi phí, ñánh giá k t qu ho t ñ ng thông qua các báo cáo ch tiêu thông tin trong n i b doanh nghi p m t cách ñ ng b và qu n tr . th ng nh t, tránh s trùng l p ñ m b o cho vi c truy n t i thông tin K toán qu n tr nói chung, k toán qu n tr chi phí nói riêng là ñư c thông su t, nhanh chóng và k p th i. m t v n ñ m i m và ph c t p nư c ta. B n ch t, ch c năng, n i dung, phương pháp c a K toán qu n tr ñang t ng bư c ñư c nghiên K T LU N c u và v n d ng các doanh nghi p Vi t Nam. Vì v y, khi nghiên K toán qu n tr chi phí ñóng m t vai trò quan tr ng trong c u tác gi ñã g p nhi u khó khăn v lý lu n và th c ti n, cho nên toàn b công tác k toán c a các doanh nghi p s n xu t nói chung và không tránh kh i nh ng thi t sót, h n ch nh t ñ nh. Tác gi r t mong các doanh nghi p xây l p nói riêng. Chính yêu c u c a n n kinh t th s ñóng góp ý ki n, b sung, ch d n c a quý th y cô và các b n trư ng ñòi h i doanh nghi p ph i quan tâm ñ n v n ñ t ch c k trong khoa ñ Lu n văn ngày càng hoàn thi n và phong phú hơn. toán qu n tr chi phí ñ k toán có th cung c p thông tin v chi phí m t cách k p th i, chính xác, ph c v các ch c năng c a nhà qu n tr . Vì v y v n d ng k toán qu n tr chi phí t i công ty là h t s c c n thi t và c p bách. V i ñ tài: “Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Công ty C ph n Tư v n Đ u tư và Xây d ng”, lu n văn ñã t p trung làm rõ v n ñ sau: - Lu n văn ñã h th ng hóa ñư c nh ng v n ñ lý lu n v k toán qu n tr chi phí, lu n văn cũng ñã khái quát kinh nghi m t ch c k toán qu n tr c a m t s nư c tiên ti n trên th gi i ñ tham kh o và v n d ng vào các doanh nghi p xây l p c a Vi t nam.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2