intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

133
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng trình bày lý luận cơ bản về kế toán, thực trạng kế toán quản trị chi phí và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. Nguy n Phùng LÊ TH H NG MINH Ph n bi n 1 : PGS.TS. Hoàng Tùng T CH C K TOÁN QU N TR CHI PHÍ Ph n bi n 2 : PGS.TS. Lê Đ c Toàn T I CÔNG TY C PH N TH Y S N VÀ THƯƠNG M I THU N PHƯ C, THÀNH PH ĐÀ N NG Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh t i Đ i h c Đà N ng vào Chuyên ngành: K toán ngày 25 tháng 11 năm 2012 Mã ngành: 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t - Đ i h c Đà N ng. Đà N ng, tháng 11 năm 2012
 2. 3 4 M Đ U Thu n Phư c, thành ph Đà N ng. Ph m vi nghên c u: Do th i gian 1. TÍNH C P THI T Đ TÀI có h n, lu n văn ch nghiên c u các v n ñ thu c t ch c KTQT phí Cùng v i s ñ i m i n n kinh t sang cơ ch th trư ng, khái t i Công ty lĩnh v c s n xu t, ch bi n hàng th y s n, không nghiên ni m v KTQT và KTQT tr chi phí xu t hi n t i nư c ta t ñ u c u các lĩnh v c như : gia công hàng th y s n và m t s lĩnh v c nh ng năm 1990. Đ n ngày 12 tháng 6 năm 2006, B Tài Chính ñã khác t i công ty. ban hành Thông tư s 53/2006 TT-BTC v vi c “hư ng d n áp d ng 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U: Trên cơ s phương pháp lu n KTQT trong doanh nghi p'', nhưng vi c tri n khai, áp d ng c th duy v t bi n ch ng, các phương pháp c th ñư c s d ng bao g m: vào t ng lo i hình doanh nghi p v n còn r t nhi u h n ch . phương pháp h th ng hoá, phân tích, t ng h p, so sánh, ti p c n thu Hi n nay, t i Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n th p thông tin… nh m khái quát lý lu n, t ng k t th c ti n, ñ t ñó Phư c, Đà N ng, công tác t ch c k toán qu n tr chi phí còn chưa ñ xu t các gi i pháp hoàn thi n th c ti n. ñư c quan tâm ñúng m c, chưa th c s là công c cung c p thông tin 5. K T C U LU N VĂN giúp cho nhà qu n tr xem xét, phân tích, làm cơ s ra các quy t ñ nh. V i ñ tài “ T ch c k toán qu n tr chi phí t i Công ty c Nh m ñáp ng nhu c u cung c p thông tin có ch t lư ng ph n thu s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph Đà cao, chính xác, k p th i, d hi u, d s d ng cho các nhà qu n tr t i N ng”, ngoài ph n m ñ u, k t lu n, tài li u tham kh o, danh m c Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph Đà b ng bi u, t vi t t t và ph l c, Lu n văn có k t c u 3 chương: N ng, v n ñ “T ch c k toán qu n tr chi phí t i Công ty c ph n - Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí và t ch c th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph Đà N ng” th c s k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p. là v n ñ c p thi t c n ñ ơc s m nghiên c u và ñưa vào th c hi n. - Chương 2: Th c tr ng t ch c k toán qu n tr chi phí t i Công 2. M C TIÊU NGHIÊN C U ty c ph n thu s n và thương m i Thu n Phư c,thành ph Đà N ng. H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n c a KTQT chi phí ñ i - Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n t ch c k toán v i lo i hình s n xu t kinh doanh trong vi c ph c v công tác qu n qu n tr chi phí t i Công ty c ph n thu s n và thương m i Thu n tr doanh nghi p; Nghiên c u, ñánh giá th c tr ng t ch c KTQT chi Phư c, thành ph Đà N ng. phí t i Công ty ñ tìm ra nh ng v n ñ còn h n ch trong công tác 6. T NG QUAN TÀI LI U KTQT; Đ xu t gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí nh m nâng cao Thông tư s 53/2006/TT-BTC, ngày 12/6/2006 B Tài chính hi u qu công tác qu n tr chi phí t i Công ty. nêu rõ nguyên t c t ch c thông tin KTQT không b t bu c ph i tuân 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u: Đ i tư ng nghiên c u: th các nguyên t c k toán và có th th c hi n theo nh ng quy ñ nh Nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v KTQT chi phí và hoàn n i b c a DN nh m xây d ng h th ng thông tin qu n lý thích h p thi n KTQT chi phí m t Công ty c ph n thu s n và thương m i theo yêu c u c th c a DN.
 3. 5 6 Đã có nhi u công trình nghiên c u c a các nhà khoa h c ñ n ngày 17 tháng 6 năm 2003 như sau: ”K toán qu n tr là vi c thu v n ñ này như : giáo trình “K toán qu n tr ” c a GS.TS. Trương Bá th p, x lý và cung c p thông tin kinh t tài chính theo yêu c u qu n Thanh, Ph m Văn Dư c, Bùi Xuân Trư ng, Đoàn Xuân Tiên... ñã tr và quy t ñ nh kinh t , tài chính trong n i b ñơn v k toán”. nghiên c u b n ch t, n i dung và v n d ng KTQT trong ñi u ki n b. B n ch t: KTQT ch y u ph c v các nhà qu n lý ñ ra Vi t Nam. quy t ñ nh nên không nh t thi t ph i tuân th theo các nguyên t c k Có m t s công trình nghiên c u ng d ng KTQT trong các toán. Thông tin và hình th c c a các báo cáo KTQT luôn thay ñ i, ngành c th , như tác gi Ph m Th Kim Vân (năm 2002) nghiên c u tuỳ thu c vào d ng quy t ñ nh và ý mu n ch quan c a nhà qu n lý. v “T ch c k toán qu n tr chi phí và k t qu kinh doanh các 1.1.2. Ch c năng, nhi m v c a k toán qu n tr doanh nghi p kinh doanh du l ch”, tác gi Nguy n Văn B o (năm a. Ch c năng: Cung c p thông tin cho vi c l p d toán; Cung 2002) v i lu n án “Nghiên c u hoàn thi n cơ ch qu n lý tài chính và c p thông tin cho quá trình t ch c th c hi n; Cung c p thông tin cho k toán qu n tr trong doanh nghi p nhà nư c v xây d ng”. quá trình ki m tra, ñánh giá; Cung c p thông tin cho quá trình ra Tuy nhiên, các công trình nghiên c u v k toán qu n tr chi quy t ñ nh. phí ñã công b ñ u chưa nghiên c u chuyên sâu v công tác t ch c b. Nhi m v : cung c p thông tin tài chính cho các nhà qu n k toán qu n tr chi phí áp d ng t i Công ty c ph n th y s n và tr . Do v y, các doanh nghi p c n thi t ph i t ch c ñư c h th ng thương m i Thu n Phư c, Đà N ng. Trên cơ s k th a nh ng lý KTQT ñ thi t l p d toán ngân sách, chi phí, d toán tiêu th s n lu n v KTQT tác gi ñưa ra nh ng gi i pháp hoàn thi n t ch c k ph m, d toán doanh thu và k t qu kinh doanh... cho t ng công ño n toán qu n tr chi phí g n li n v i vi c tăng cư ng qu n tr doanh s n xu t, t ng th i kỳ ho t ñ ng. nghi p t i Công ty, phù h p v i tình hình th c t c a công ty. 1.1.3. Đ i tư ng và phương pháp k toán qu n tr CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI a. Đ i tư ng: Chi phí có th ñư c xem xét nhi u góc ñ PHÍ VÀ T CH C K TOÁN QU N TR CHI PHÍ khác nhau, nhưng vi c xem xét chi phí trong m i quan h v i kh i TRONG DOANH NGHI P lư ng hay m c ñ ho t ñ ng và v i l i nhu n ñư c xem là ñ i tư ng 1.1. T NG QUAN V K TOÁN QU N TR ch y u c a KTQT. 1.1.1 Khái ni m và b n ch t c a k toán qu n tr b. Phương pháp: l p ch ng t , ghi s , tính giá và t ng h p a. Khái ni m: K toán qu n tr là b ph n c a h th ng k toán cân ñ i k toán; so sánh, tương quan, thay th liên hoàn và phân t . nh m thu th p, x lý, truy n ñ t các thông tin v tình hình tài s n, Ngoài ra, còn thư ng dùng theo cách ư c ñoán, mô ph ng, g n ñúng, tình hình s d ng các ngu n l c cho ho t ñ ng kinh doanh ph c v d báo xu hư ng, bi n ñ ng ñánh giá trên cơ s xác xu t trong doanh cho công tác qu n tr c a doanh nghi p. Vi t Nam, quan ñi m v nghi p và môi trư ng xung quanh. k toán qu n tr ñư c th hi n t i Lu t k toán s 03/2003/QH11
 4. 7 8 1.2. K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P c. Phân lo i chi phí trong ki m tra và ra quy t ñ nh 1.2.1. Khái ni m chi phí và k toán qu n tr chi phí * Chi phí ki m soát ñư c và chi phí không ki m soát ñư c: Chi phí có th ñư c hi u là giá tr c a m t ngu n l c b tiêu kho n chi phí mà m t c p qu n lý nào ñó có quy n ra quy t ñ nh dùng trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a t ch c ñ ñ t ñư c ñ chi ph i nó thì ñư c g i là chi phí ki m soát ñư c ( c p qu n lý m c ñích nào ñó. B n ch t c a chi phí là ph i m t ñi ñ ñ i l y m t ñó), n u ngư c l i thì g i là chi phí không ki m soát ñư c. k t qu . K t qu có th dư i d ng v t ch t như s n ph m, ti n ho c * Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p: Chi phí tr c ti p là không có d ng v t ch t như ki n th c, d ch v ñư c ph c v … nh ng chi phí khi phát sinh ñư c tính tr c ti p vào các ñ i tư ng s KTQT chi phí là m t b ph n c a KTQT chuyên th c hi n x d ng như chi phí NVLTT, NCTT. Chi phí gián ti p là nh ng chi phí lý và cung c p các thông tin v chi phí nh m ph c v cho vi c th c khi phát sinh không th tính tr c ti p cho m t ñ i tư ng nào ñó mà hi n các ch c năng qu n tr . c n ph i ti n hành phân b theo m t tiêu th c phù h p. 1.2.2. Phân lo i chi phí *.Chi phí l n: Chi phí l n ñư c xem như là kho n chi phí a. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng không th tránh ñư c cho dù ngư i qu n lý quy t ñ nh l a ch n th c * Chi phí s n xu t: Chi phí s n xu t ñư c phân lo i thành ba hi n theo phương án nào. kho n m c chi phí: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân *Chi phí chênh l ch: Có nh ng kho n chi phí hi n di n trong công tr c ti p và chi phí s n xu t chung. phương án này nhưng l i không hi n di n ho c ch hi n di n m t * Chi phí ngoài s n xu t: Khi ti n hành ho t ñ ng kinh ph n trong phương án khác. doanh, doanh nghi p còn ph i ch u các chi phí ngoài khâu s n xu t * Chi phí cơ h i: là l i ích ti m tàng b m t ñi khi ch n m t liên quan ñ n vi c qu n lý chung và tiêu th s n ph m, hàng hóa. phương án này thay vì ch n phương án khác. b. Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí 1.2.3. N i dung k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p - Chi phí kh bi n (Bi n phí): Bi n phí là nh ng chi phí thay a. Xây d ng ñ nh m c chi phí : là chi phí d tính ñ s n xu t ñ i v t ng s , t l theo m c ñ ho t ñ ng c a doanh nghi p nhưng m t s n ph m hay th c hi n m t d ch v cho khách hàng. không thay ñ i khi tính trên m t ñơn v c a m c ñ ho t ñ ng. b. L p d toán chi phí - Chi phí b t bi n (Đ nh phí): Đ nh phí là nh ng chi phí không * L p d toán chi phí s n xu t: Bao g m: d toán chi phí thay ñ i v t ng s trong m t ph m vi phù h p các m c ñ ho t ñ ng NVLTT, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. c a doanh nghi p nhưng l i bi n ñ ng ngư c chi u v i m c ñ ho t * D toán chi phí bán hàng: ph n ánh các chi phí liên quan ñ ng khi tính bình quân cho m t ñơn v m c ñ ho t ñ ng. ñ n vi c tiêu th s n ph m d tính c a kỳ sau. D toán chi phí này - Chi phí h n h p: Chi phí h n h p là nh ng chi phí mà c u g m: d toán bi n phí bán hàng, ñ nh phí bán hàng. thành nên nó bao g m c y u t bi n phí và ñ nh phí.
 5. 9 10 * D toán chi phí QLDN: Vi c l p d toán bi n phí QLDN d. Ki m soát chi phí thư ng d a vào bi n phí qu n lý ñơn v nhân v i s n lư ng tiêu th * Ki m soát chi phí s n xu t d ki n. - Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p: g n li n v i các * D toán chi phí tài chính: D toán này thư ng c ñ nh, nó nhân t giá và lư ng liên quan. ch bi n ñ ng hàng năm theo m c vay v n c a DN, d toán này quan - Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p: g m chi phí lương, tâm ñ n chi phí lãi vay d a vào t su t lãi vay và s ti n vay. các kho n trích theo lương, kinh phí công ñoàn, BHXH, BHYT, c. T p h p chi phí và tính giá thành BHTN c a công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m, d ch v g n li n * Đ i tư ng tính giá thành: là các s n ph m, công vi c, d ch v i các nhân t giá và lư ng liên quan. v hoàn thành trong kỳ c n tính t ng giá thành và giá thành ñơn v . - Ki m soát chi phí s n xu t chung: Chi phí SXC bi n ñ ng * T p h p chi phí :Bao g m: T p h p chi phí NVL tr c ti p, là do s bi n ñ ng c a ñ nh phí và bi n phí SXC: Bi n ñ ng chi phí t p h p chi phí nhân công tr c ti p, t p h p chi phí SXC. SXC = Bi n ñ ng ñ nh phí SXC + Bi n ñ ng bi n phí SXC. * Tính giá thành *Ki m soát chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN: Tương t - Tính giá thành theo phương pháp tính giá tr c ti p: là ki m soát chi phí s n xu t chung, bi n ñ ng c a chi phí bán hàng và phương pháp mà các chi phí bi n ñ i liên quan ñ n SX d ch v ñư c chi phí qu n lý là do bi n ñ ng c a c bi n phí và ñ nh phí. tính vào giá thành d ch v hoàn thành. * Ki m soát chi phí tài chính Giá thành d ch Chí phí Chí phí Bi n phí Các nhân t nh hư ng ñ n bi n phí tài chính và ñ nh phí tài = + + v hoàn thành NVLTT NCTT SXC chính s là cơ s cho vi c ho ch ñ nh các chính sách tài chính cung - Tính giá thành theo phương pháp tính giá toàn b : Giá thành như ñi u ch nh trong ho t ñ ng tài chính c a doanh nghi p. d ch v theo phương pháp này thì d a trên toàn b các chi phí liên e. Thông tin k toán qu n tr chi phí v i vi c ra quy t ñ nh quan ñ n kh i lư ng d ch v hoàn thành trong kỳ: - Phân tích m i quan h chi phí – s n lư ng – l i nhu n T ng giá thành s n ph m (phân tích CVP) là m t k thu t ñư c s d ng ñ ñánh giá nh hư ng Giá thành ñơn v s n ph m S lư ng s n ph m s n xu t c a nh ng thay ñ i v chi phí, giá bán và s n lư ng ñ i v i l i nhu n - Tính giá thành d a trên cơ s ho t ñ ng (phương pháp c a doanh nghi p. ABC) : G m 5 bư c :Bư c l: Nh n di n các chi phí tr c ti p; Bư c 2: - Phân tích ñi m hoà v n: Thông qua vi c phân tích ñi m hòa Nh n di n các ho t ñ ng; Bư c 3: Ch n tiêu th c phân b ; Bư c 4: v n, các nhà qu n tr xác ñ nh ñư c ranh gi i gi a m c doanh thu t o Tính toán m c phân b ; Bư c 5: T ng h p chi phí ñ tính giá thành ra l i nhu n và doanh thu không t o ra l i nhu n, xác ñ nh ñư c s n ph m. lư ng s n ph m ho c doanh thu c n thi t ñ ñ t ñư c l i t c mong mu n.
 6. 11 12 f. T ch c b máy th c hi n k toán qu n tr chi phí Ho t ñ ng kinh doanh chính c a Công ty theo gi y ch ng nh n Căn c vào ñi u ki n c th c a mình, các DN có th t ch c ñăng ký kinh doanh g n nh t là: s n xu t và xu t kh u các m t hàng k toán theo m t trong các mô hình sau: Mô hình k t h p, tách bi t thu s n ñông l nh xu t kh u; Cung c p, l p ñ t thi t b trong lĩnh ho c h n h p. v c công nghi p ñi n l nh và công nghi p th c ph m; Kinh doanh K T LU N CHƯƠNG 1 b t ñ ng s n; S n xu t và xu t kh u các m t hành nông s n th c Trong chương này tác gi ñã trình bày nh ng v n ñ lý lu n ph m và th c ph m công ngh . Kinh doanh thương m i t ng h p. v KTQT chi phí trong doanh nghi p s n xu t. Trư c h t, trình bày D ch v h u c n ngh cá. Tuy nhiên th c t ho t ñ ng kinh doanh khái quát KTQT chi phí, xác ñ nh vai trò KTQT chi phí, ti p ñó là chính c a Công ty hi n nay là t p trung s n xu t ch bi n và xu t phân tích nh ng n i dung ch y u c a KTQT chi phí, bao g m: phân kh u các m t hàng th y s n ñông l nh. lo i chi phí, l p d toán chi phí, t p h p chi phí, tính giá thành s n 2.1.2. Quá trình hình thành ph m, ki m soát chi phí và cu i cùng là ra quy t ñ nh kinh doanh. Công ty C ph n Thu s n và Thương m i Thu n Phư c, Đây là cơ s lý lu n làm ti n ñ cho vi c phân tích th c tr ng KTQT thành ph Đà N ng, trư c ñây là Xí nghi p ñông l nh 32, ñư c thành chi phí Công ty c ph n thu s n và thương m i Thu n Phư c, l p năm 1987. Ngày 15/11/1994, Công ty c ph n Thu s n và thành ph Đà N ng, t ñó tìm ra gi i pháp t ch c KTQT chi phí t i Thương m i Thu n Phư c, Đà N ng ra ñ i v i s v n kinh doanh Công ty hoàn thi n hơn. 14,3 t ñ ng. Năm 1999, Công ty l p d án ñ u tư nâng cao ch t CHƯƠNG 2 lư ng s n ph m thu s n xu t kh u v i t ng m c ñ u tư 12 t ñ ng, TH C TR NG T CH C K TOÁN QU N TR CHI PHÍ nâng cao s n xu t, hi u qu mang l i kh quan, t ch ñ t giá tr kim T I CÔNG TY C PH N TH Y S N VÀ THƯƠNG M I ng ch xu t kh u 7,17 tri u USD thì ñ n năm 2000 giá tr kim ng ch THU N PHƯ C, THÀNH PH ĐÀ N NG xu t kh u ñ t 13,44 tri u USD. 2.1. GI I THI U V CÔNG TY Năm 2003, tình hình s n xu t kinh doanh có s thay ñ i l n 2.1.1. Gi i thi u chung v Công ty v quy mô, ñó là vi c th c hi n ch trương c a UBND thành ph Đà Công ty c ph n Thu s n và Thương m i Thu n Phư c, thành N ng cho sáp nh p Công ty Bia Đà N ng vào Công ty thu s n và ph Đà N ng ñư c thành l p t vi c c ph n hóa Công ty Th y s n thương m i Thu n Phư c,thành ph Đà N ng. và Thương m i Thu n Phư c, thành ph Đà N ng, chính th c ñi vào Hi n nay, ngoài các phòng ban ch c năng, Công ty có 02 ñơn ho t ñ ng theo Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh công ty c ph n v thành viên và 01 công ty con g m: Xí nghi p Th y s n và Th c s 3203001489, do S K ho ch và Đ u tư thành ph Đà N ng c p ph m, Xí nghi p Đông l nh 32, Công ty TNHH MTV Th y s n An. ngày 29/6/2007. T ng v n ñi u l c a Công ty là : 72.039.950.000 VNĐ.
 7. 13 14 2.1.3. Cơ c u t ch c Công ty 2.1.5. T ch c công tác k toán t i Công ty a. B máy k toán Đ i h i c ñông K TOÁN TRƯ NG H i ñ ng qu n tr Ban ki m soát B B B ph n B ph n B ph n ph n ph n KT ti n KT KT v n KT KT v t lương và b ng ti n thành Ban Giám ñ c t ng tư, BHXH và công ph m và h p TSCĐ tiêu th n Phòng Phòng Phòng B ph n K toán B ph n K toán T Phòng KH v t Tài XN Th y s n và B ph n K toán Cty TNHH MTV Phòng XN Đông l nh 32 ch c Kinh tư, kho chính- Th c ph m th y s n An KTCN - hành doanh v n K QLCL chính toán Ghi chú : Quan h tr c tuy n Quan h ch c năng Xí nghi p Th y s n Công ty TNHH Sơ ñ 2.3. T ch c b máy k toán c a công ty Xí nghi p Đông và Th c ph m l nh 32 MTV Th y s n An b. Công tác t ch c h ch toán k toán - Hi n nay công ty áp d ng hình th c k toán Ch ng t ghi s . Sơ ñ 2.1.Cơ c u t ch c c a C.ty - H ch toán chi ti t t i các ñơn v ph thu c: Các ñơn v này 2.1.4. Ch c năng, nhi m v th c hi n h ch toán kinh doanh ph thu c. Hàng năm, công ty giao ch tiêu k ho ch và ngân sách cho các ñơn v này th c hi n, toàn b các kho n thu, chi c a các ñơn v ph thu c ñ u ñư c h ch toán vào thu, chi c a toàn công ty.
 8. 15 16 - H ch toán t ng h p: Hàng quý, năm, Phòng Tài chính - K c. Chi phí s n xu t chung: Bao g m các kho n chi phí phát sinh toán l p báo cáo tài chính cho toàn công ty theo ch ñ qui ñ nh, l p trong ph m vi phân xư ng như : Chi phí nhân viên phân xư ng; Chi các báo cáo phân tích tình hình chi phí, tính giá thành, tình hình th c phí cơm gi a ca cho b ph n công nhân ph c v và nhân viên ñi u hi n k ho ch và l p báo cáo ph c v công tác qu n tr . hành; Chi phí v t li u; Chi phí công c , d ng c xu t kho s d ng t i c. T ch c k toán t i các ñơn v ph thu c: Các ñơn v ph phân xư ng; ... thu c Công ty t ch c các B ph n k toán ch u s ch ñ o v chuyên d. Chi phí bán hàng: Bao g m lương nhân viên bán hàng, các môn c a Phòng Tài chính - K toán công ty, ch u trách nhi m l p các chi phí liên quan ñ n vi c g i và v n chuy n hàng, các d ch v k báo cáo v tình hình tài chính t i ñơn v theo các m u bi u do Phòng thu t cho vi c bán hàng, … Tài chính - K toán công ty qui ñ nh. e. Chi phí qu n lý doanh nghi p: Bao g m: chi phí ti n 2.2. Th c tr ng t ch c k toán qu n tr chi phí t i Công ty c lương và các kho n trích theo lương nhân viên qu n lý xí nghi p; chi ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph Đà N ng phí cơm gi a ca cho nhân viên qu n lý; ... 2.2.1. Phân lo i chi phí c a Công ty 2.2.2. L p d toán chi phí s n xu t kinh doanh a. Chi phí nguyên v t liêu tr c ti p a. L p d toán chi phí s n xu t - Nguyên v t li u chính ch y u là các nguyên li u thu s n * L p k ho ch giá thành s n xu t: ñánh b t và nuôi tr ng như : tôm, cua, cá, gh , m c… các lo i, v i Do ñ c ñi m công ty mang ñ c thù c a ngành và h u h t các các kích c khác nhau. Phân xư ng nư c ñá : Chi phí nguyên li u m t hàng ñông l nh s n xu t ñ u ph c v xu t kh u nên cách tính chính là ngu n nư c s ch ñ s n xu t nư c ñá. như sau: A x ĐM + B - Chi phí v t li u ph : V t li u ph ch y u là : nư c, ñá GT ñvdt = bào, bao PE, bao PP, tem sai, thùng các kích c … C - Chi phí năng lư ng ñi n : bao g m : ñi n dùng ñ v n hành Trong ñó : - GTñvdt : Giá thành ñơn v d toán tính cho 1kg các thi t b s n xu t, các thi t b b o qu n l nh và ph c v các phân thành ph m xư ng ch bi n. … - A :Giá mua nguyên li u ñ t tiêu chu n xu t kh u b. Chi phí nhân công tr c ti p: T i công ty ñang th c hi n - ĐM : Đ nh m c ch bi n nguyên li u tính trên l kg thành tr lương cho công nhân viên dư i 2 hình th c sau : tr lương theo ph m s n ph m tr c ti p và tr lương theo s n ph m gián ti p. Các kho n - B : Chi phí ch bi n tính trên l kg thành ph n trích theo lương như : b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m th t - C : T l chuy n ñ i gi a ñ ng Vi t Nam và ñ ng ngo i t ngi p, kinh phí Công ñoàn ñư c trích theo lương theo t l quy ñ nh. t ng th i ñi m.
 9. 17 18 Giá thành k ho ch s n xu t s là căn c ñ xác ñ nh giá bán theo th a thi u, ho c ñánh giá ch t lư ng nguyên li u khi t ti p nh n h p ñ ng. phân lo i, qua ñó xác ñ nh trách nhi m v t ch t c a t ng b ph n. b.D toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p : * Ki m soát v t li u tr c ti p: Đ qu n lý và ki m soát ñ i Kho n chi phí này ñư c l p chung cho toàn công ty trong năm d v i các lo i khi xu t dùng, tránh m t mát, hư h ng và s d ng quá toán d a vào chi phí th c t phát sinh trong năm trư c. Chi phí sau ñ nh m c, các phân xư ng khi nh n v ph c v cho SX, ngư i nh n khi t ng h p s phân b cho t ng b ph n theo qu lương th c t . ph i ký vào phi u xu t v t li u, vi t phi u v t li u s d ng cho SX 2.2.3. Tính giá thành s n ph m hay các phòng ban liên quan. Trên phi u ph i có xác nh n c a Th * Đ i v i giá nguyên li u ñ u vào: Công ty xác ñ nh b ng kho, Qu n ñ c, Giám ñ c các phân xư ng, giúp cho vi c quy trách cách l y giá mua nguyên li u c ng các chi phí v n chuy n, b c d , nhi m v sau. hao h t trong quá trình thu mua, công tác phí c a cán b thu mua... b. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p: Vi c tính lương * Đ i v i bán thành ph m hay thành ph m s n xu t: Phương ñư c xác ñ nh cho t ng t s n xu t ho c t ng ngư i lao ñ ng căn c pháp tính giá là phương pháp toàn b bao g m các kho n m c: chi vào báo cáo s n xu t c a t ng t , ñơn giá lương t ng công ño n. T phí NVLTT, chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung. qu lương c a t s n xu t, căn c vào b ng ch m công theo dõi gi Sau khi t p h p chi phí nguyên li u tr c ti p, nhân công tr c công cho t ng ngư i lao ñ ng, t ng t s n xu t tính ra ti n lương ti p và chi phí SXC k toán giá thành th c hi n bút toán k t chuy n cho t ng ngư i lao ñ ng. v tài kho n s n ph m d dang ñ tính giá thành s n ph m. c. Ki m soát th c hi n t ng chi phí thông qua báo cáo k t 2.2.4. Ki m soát chi phí qu kinh doanh b ph n theo s n ph m: Hi n nay, Công ty vi c l p a. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p báo cáo k t qu kinh doanh b ph n cho t ng lô hàng. Báo cáo k t *Ki m soát chi phí nguyên li u tr c ti p qu kinh doanh b ph n ñư c l p d a trên doanh thu ư c tính c a b Sau khi hoàn thành th t c thu mua, ti p nh n nguyên li u, ph n s n xu t nh m cung c p thông tin cho Ban giám ñ c, giúp cho nhân viên b ph n thu mua (thu c Phòng Kinh doanh) s ghi phi u công tác ki m soát chi phí ph m vi toàn công ty và ra quy t ñ nh ti p nh n nguyên li u ghi rõ b ng giá áp d ng chi ti t cho t ng lo i k p th i ñi u ch nh ho t ñ ng kinh doanh trong tình hu ng l i nhu n nguyên li u theo quy cách, ch ng lo i. B ph n th ng kê h i s n có chi u hư ng bi n ñ ng b t l i. các phân xư ng ch bi n hàng ngày căn c vào các phi u ti p nh n 2.2.5. Ra quy t ñ nh nguyên li u, l p b ng kê nguyên li u, b ng kê nguyên li u xác ñ nh Như ñã ñ c p trên, hi n nay vi c t ch c phân tích chi phí s nguyên li u th c nh n ñưa vào s n xu t s là căn c ñ ñ i chi u công ty ch y u ñ so sánh v i k ho ch xem tăng hay gi m và v i b ng kê ñ nh m c bán thành ph n nh m xác ñ nh s nguyên li u nguyên nhân do ñâu. Các chi phí này ñư c t ng h p và phân lo i theo các y u t chi phí t thông tin c a k toán tài chính, do v y
 10. 19 20 không th phân tích ñư c s liên h gi a các y u t chi phí. Vi c K T LU N CHƯƠNG 2 th c hi n phân tích ch y u d a vào kinh nghi m c a cán b k toán N i dung Chương 2 t p trung vào nghiên c u th c tr ng và yêu c u c a lãnh ñ o ñ i v i các thông tin chính, không có tính h công tác phân lo i chi phí, l p d toán chi phí, tính giá thành s n th ng, không ñánh giá ñư c s bi n ñ ng các ch tiêu trong m i quan ph m, ki m soát chi phí, v n d ng thông tin KTQT chi phí vào vi c h t ng th . ra các quy t ñ nh qu n tr chi phí ng n h n và t ch c KTQT chi phí 2.3. Nh ng ưu ñi m và h n ch v t ch c KTQT chi phí t i t i Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph Công ty c ph n thu s n và thương m i Thu n Phư c, thành Đà N ng hi n nay. Lu n văn ñưa ra các ñánh giá khách quan v các ph Đà N ng k t qu ñã ñ t ñư c, các m t h n ch và nguyên nhân c a các h n ch 2.3.1. Ưu ñi m: Các thông tin k toán qu n tr chi phí bư c ñ u ñã trong t ch c KTQT chi phí t i Công ty. ñư c quan tâm khai thác thông qua h th ng báo cáo thu c Báo cáo CHƯƠNG 3 : M T S Ý KI N ĐÓNG GÓP NH M tài chính, các thông tin k toán ñã ñư c t ng h p, so sánh thành các HOÀN THI N T CH C K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I thông tin có th ph c v cho công tác phân tích và qu n tr DN; Công CÔNG TY C PH N TH Y S N VÀ THƯƠNG M I tác l p d toán chi phí ñã ñư c quan tâm t ch c th c hi n khá t t; THU N PHƯ C, THÀNH PH ĐÀ N NG V cơ b n các chi phí ñã ñư c phân lo i theo y u t s n xu t và t p 3.1. S C N THI T VÀ YÊU C U HOÀN THI N T CH C h p khá chi ti t, có s phân phân b chi phí cho các ñ i tư ng ch u K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N phí ñ t ng h p giá thành s n ph m. Vi c t p h p chi phí s n xu t, TH Y S N VÀ THƯƠNG M I THU N PHƯ C, THÀNH xác ñ nh giá thành s n ph m ñáp ng ñư c yêu c u c a ch ñ k PH ĐÀ N NG toán hi n hành c a Nhà nư c và ñáp ng m t ph n nhu c u s d ng 3.1.1. S c n thi t thông tin cho công tác qu n tr . KTQT chi phí là kênh chính cung c p thông tin cho nhà qu n 2.3.2. H n ch : M t là, chưa ti n hành phân lo i chi phí s n xu t tr v tình hình th c t c a doanh nghi p thông qua h th ng ch tiêu kinh doanh theo cách ng x c a chi phí; Hai là, hàng năm công ty và h th ng báo cáo có tính chuyên sâu c a KTQT, làm cơ s cho các l p k ho ch SXKD năm, trong ñó có d toán chi phí, d toán này v nhà qu n tr phân tích nh m ñưa ra các quy t ñ nh qu n tr chi phí cơ b n ñư c xây d ng mang tính t ng th trên các y u t chi phí, ñúng ñ n. N i dung c a KTQT chi phí nh m thu th p, x lý và cung chưa có d toán linh ho t; Ba là, công tác ki m soát th c hi n chi phí c p thông tin cho nhà qu n tr các c p ra các quy t ñ nh qu n tr ng n chưa ñ m b o; B n là, vi c cung c p các thông tin ph c v cho vi c h n, dài h n ñ huy ñ ng, khai thác, s d ng có hi u qu các ngu n ra các quy t ñ nh c a nhà qu n tr còn h n ch ; Năm là, công ty chưa l c vào phát tri n SXKD, nâng cao năng l c c nh tranh. có b máy làm k toán qu n tr . 3.1.2. Yêu c u hoàn thi n t ch c k toán qu n tr chi phí: Hoàn thi n t ch c KTQT chi phí phù h p v i ñ c ñi m tình hình ho t
 11. 21 22 ñ ng kinh doanh và ki n toàn cơ ch qu n lý tài chính t i Công ty - Đ i v i các bi n phí ch bi n chung như: Bi n phí v ñi n, ph c v ñ c l c cho vi c ra các quy t ñ nh chi phí; C n tuân th nư c, v t tư, phí ki m m u, v n chuy n, b c vác, chi ph rút h m chu n m c k toán Vi t Nam ñ ng th i phù h p v i các chu n m c th i...căn c vào tài li u th ng kê năm trư c và k t qu bóc tách các k toán, thông l cơ ch qu n lý v tài chính qu c t ; t n d ng t i ña chi phí h n h p theo phương pháp h i quy xác ñ nh ñư c bi n phí các công c h tr c a công ngh thông tin hi n ñ i c a Công ty, ch bi n ñơn v . khai thác hi u qu b máy k toán hi n hành. - Đ i v i ñ nh phí bao g m hai b ph n: 3.2. M t s ý ki n ñóng góp nh m hoàn thi n t ch c k toán + M t là: các chi phí h n h p ñư c bóc tách theo phương qu n tr chi phí Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n pháp h i quy như ñi n, nư c, v t tư... xác ñ nh ñư c ph n ñ nh phí Phư c, thành ph Đà N ng n m trong t ng chi phí c a các kỳ trư c làm căn c xác ñ nh chi phí 3.2.1. Hoàn thi n t ch c phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí cho kỳ k ho ch. - Bi n phí: Bao g m các chi phí như : nguyên li u chính + Hai là: ñ nh phí ñ c l p căn c vào t ng d toán năm ñ (tôm, cá m c, các lo i h i s n khác), v t li u ph (các ch t ph gia, xác ñ nh như: Chi phí kh u hao căn c vào k ho ch kh u hao TSCĐ c n, các lo i ga NH3, axít chanh, xà phòng, mu i, mì chính, b t năm k ho ch, lương qu n lý căn c k ho ch lao ñ ng ti n lương, nhúng cá, bao bì ñóng gói s n ph m), nư c ñá, xăng d u xe l nh, phí chi phí ñi n tho i, fax, h i ngh ti p khách, công tác phí, văn phòng ki m m u, v n chuy n… ph m... - Đ nh phí: là nh ng chi phí không b nh hư ng tr c ti p b i 3.2.3. Hoàn thi n ki m soát chi phí s n lư ng s n xu t : Bao g m các chi phí ph c v qu n lý như : a. Hoàn thi n ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p: lương qu n lý, kh u hao TSCĐ, văn phòng ph m, h i ngh ti p Công ty ti n hành ki m soát chi phí nguyên li u thông qua các phi u khách, ñi n tho i, phí s a ch a, lãi vay… ti p nh n nguyên li u và b ng kê nguyên li u. - Chi phí h n h p: Bao g m các chi phí ñi n, nư c là nh ng b. Hoàn thi n ki m soát chi phí nhân công tr c ti p: Công ty chi phí bao g m c chi phí ñi n, nư c cho s n xu t, ph c v qu n lý, nên xây d ng mã s th cho t ng nhân viên và dùng máy ki m tra th ñơn giá m i m c ñ s d ng khác nhau. b ng chương trình t ñ ng nh m cung c p thông tin nhanh chóng và 3.2.2. Hoàn thi n l p d toán chi phí linh ho t chính xác v th i gian lao ñ ng cho vi c tính lương. Riêng ñ i v i - Đ i v i bi n phí v nguyên li u chính căn c vào ñ nh m c vi c cung c p thông tin v s lư ng s n ph m c a t ng ngư i lao tiêu hao nguyên li u và ñơn giá d ki n nguyên li u mua vào. ñ ng và t ng t s n xu t có th dùng các phi u ñánh mã s v ch c a - Đ i v i bi n phí v ti n lương căn c ñơn giá lương do b t ng công nhân ho c t ng t ch bi n dán theo t ng lô hàng và dùng ph n lao ñ ng ti n lương xây d ng theo k ho ch hàng năm và t l máy ñ m t ñ ng. trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy ñ nh ( 22% ti n lương).
 12. 23 24 c. Hoàn thi n ki m soát chi phí s n xu t chung: công ty c n K TOÁN TRƯ NG l p bàng kê phân tích chi phí SXC. B ng này s cho th y chi phí s n xu t chung bi n ñ ng theo chi u hư ng có l i hay b t l i, qua ñó tìm hi u nguyên nhân ch quan hay khách quan d n ñ n s bi n ñ ng ñó và ñ ra các gi i pháp nh m ki m soát t t các chi phí SXC phát sinh. K K toán K toán K toán K toán toán v n d. Hoàn thi n ki m soát chi phí bán hàng và chi phí qu n lý lương, thành thành v t tư, b ng doanh nghi p: Ngoài các chi phí phát sinh t i phân xư ng ch bi n BHXH ph m, ph m, TSCĐ ti n, tiêu th tiêu th thì t i b ph n qu n lý và b ph n bán hàng doanh nghi p ñ ki m công n soát và ñánh giá các chi phí các b ph n ngoài công ty cũng l p các báo cáo phân tích tương t . Tuy nhiên, c n ñ t chúng ñ t trong m i tương quan v i s n lư ng tiêu th , còn chi phí chung ñư c ñ t trong K toán t ng h p ki m tra và tư v n m i tương quan v i s n lư ng s n xu t. 3.2.4. Hoàn thi n vi c ra quy t ñ nh a. L p báo cáo k t qu kinh doanh t ng s n ph m theo phương pháp s dư ñ m phí: Đ l p báo cáo theo phương pháp này T k toán t ng h p kiêm k T k toán t ng h p, chi phí c a công ty c n ph i ñư c phân lo i theo cách ng x c a chi toán chi phí (Ph n KTTC) phân tích (Ph n KTQT) phí. M t khác, công ty cũng c n xác ñ nh rõ ph m vi chi phí tính vào báo cáo, ch tính ph n chi phí liên quan ñ n s n ph m s n xu t trong kỳ. Sơ ñ 3.1. T ch c b máy k toán t i doanh nghi p b. Xác ñ nh s n lư ng hòa v n và doanh thu hòa v n: Xác b. Hoàn thi n công tác t ch c cung c p thông tin gi a k ñ nh s n lư ng hòa v n và doanh thu hòa v n c a t ng lo i s n ph m toán qu n tr v i các phòng ban liên quan: M i liên h nayf ñư c th nh m giúp nhà qu n tr doanh nghi p xác ñ nh ñư c m c s n lư ng, hi n như sau: M i liên h cung c p thông tin gi a KTTC v i KTQT; doanh thu t i thi u ñ Công ty ñ m b o hòa v n, không b thua l . M i liên h cung c p thông tin gi a KTQT v i các phòng ban khác 3.2.5. Hoàn thi n công tác t ch c k toán qu n tr chi phí c. Hoàn thi n công tác t ch c xây d ng thông tin nh m a. Hoàn thi n t ch c b máy th c hi n KTQT chi phí: B ph c v cho k toán qu n tr máy k toán c a công ty có th ñư c t ch c theo sơ ñ 3.1. *Hoàn thi n vi c xây d ng các ñ nh m c chi phí: vi c xây d ng các chu n m c chi phí bao g m: Đ nh m c tiêu hao nguyên li u chính; Đ nh m c tiêu hao ñ i v i các v t li u ph , bao bì; Đ nh m c tiêu hao v ñi n, nư c tính cho l kg thành ph m; Đơn giá lương ho c
 13. 25 26 gi công lao ñ ng tính trên lkg thành ph m; Đ nh m c v ñi n, ñi n K T LU N tho i các b ph n qu n lý và ph c v ... K toán qu n tr chi phí ñóng vai trò r t quan tr ng trong * Hoàn thi n các tiêu th c phân b chi phí: Công ty c n công tác qu n lý kinh t tài chính các doanh nghi p nói chung và ch n tiêu th c phân b cho t ng lo i chi phí ph i là nguyên nhân gây t i Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành ph ra chi phí, nghĩa là ho t ñ ng c a ñ i tư ng s d ng khi n cho chi Đà N ng nói riêng. KTQT chi phí cung c p thông tin chi phí m t phí tăng lên, thì chi phí ph i ñư c tính theo ñ i tư ng ñó ho c tiêu cách hi u qu nh t cho quá trình xây d ng k ho ch, quá trình t th c ñư c ch n có th là l i ích mà ñ i tư ng s d ng nh n ñư c. ch c th c hi n, quá trình ki m tra ñánh giá và quy t ñ nh góp ph n * Hoàn thi n công tác x lý thông tin nh m ph c v cho k hoàn thi n t ch c, c i ti n công tác qu n lý DN. toán qu n tr chi phí: V i mô hình k t h p KTQT và KTTC cùng Qua quá trình nghiên c u lý lu n v công tác qu n tr chi phí n m trong m t b máy k toán c a công ty, trong cùng m t quá trình và tìm hi u nhu c u th c t v t ch c KTQT t i Công ty, tác gi x lý thông tin và cùng s d ng h th ng k toán th ng nh t. hoàn thành lu n văn cao h c v i ñ tài “T ch c k toán qu n tr chi K T LU N CHƯƠNG 3 phí t i Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, thành N i dung Chương 3 ñ xu t phương hư ng và m t s gi i ph Đà N ng”; V i s hư ng d n t n tình c a giáo viên hư ng pháp c th hoàn thi n t ch c KTQT chi phí, trên cơ s lý lu n v t d n.TS.Nguy n Phùng, lu n văn cơ b n ñã gi i quy t m t s v n ñ ch c KTQT chi phí c a doanh nghi p và k t qu nghiên c u th c sau: tr ng t ch c KTQT chi phí v i vi c v n d ng thông tin KTQT cho - Lu n văn ñã h th ng hóa cơ s lý lu n v KTQT chi phí công tác qu n tr chi phí t i Công ty. Các gi i pháp hoàn thi n t trong doanh nghi p. ch c KTQT chi phí g n li n v i vi c tăng cư ng qu n tr doanh - Lu n văn tìm hi u th c t v công tác qu n tr chi phí t i nghi p t i Công ty, phù h p v i tình hình th c t c a công ty trên các Công ty c ph n th y s n và thương m i Thu n Phư c, Đà N ng; t n i dung hoàn thi n mô hình t ch c b máy KTQT chi phí và t ñó ñánh giá khách quan v th c tr ng t ch c phân lo i, xây d ng ch c các ph n hành c a KTQT chi phí. ñ nh m c chi phí, tính giá thành s n ph m, vi c h ch toán chi phí, và công tác ki m soát chi phí t i ñơn v . Trên cơ s ñó, lu n văn ñưa ra m t s ki n ngh ñ i v i Công ty như sau: Đ xu t mô hình h th ng k toán k t h p; Hoàn thi n phương pháp l p d toán chi phí; Hoàn thi n n i dung phương pháp k toán t p h p chi phí s n xu t; Hoàn thi n công tác t ch c k toán qu n tr chi phí./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2