intTypePromotion=1
ADSENSE

trắc nghiệm sinh-quá trình chọn lọc tự nhiên

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

27
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUÁ TRÌNH CH N L C T Câu 1 A B C D ðáp Án Câu 2 A B C D ðáp Án Câu 3 A B C D ðáp Án Câu 4 A B C D ðáp Án Câu 5 A B C D ðáp Án Câu 6 NHIÊN Phát bi u nào dư i ñây v ch n l c t nhiên(CLTN) là không ñúng: Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th nh ng qu n th kém thích nghi M...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: trắc nghiệm sinh-quá trình chọn lọc tự nhiên

  1. QUÁ TRÌNH CH N L C T NHIÊN Phát bi u nào dư i ñây v ch n l c t nhiên(CLTN) là không ñúng: Câu 1 Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s A thay th nh ng qu n th kém thích nghi M t ch y u c a CLTN là s phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen B khác nhau trong qu n th CLTN không ch tác ñ ng v i t ng gen riêng r mà tác ñ ng v i toàn b ki u C gen, không ch tác ñ ng v i t ng cá th riêng r mà còn ñ i v i c qu n th CLTN ñ m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang các ñ t D bi n trung tính qua ñó làm bi n ñ i thành ph n ki u gen c a qu n th D ðáp Án Thuy t ti n hoá hi n ñ i ñã hoàn ch nh quan ni m c a ðacuyn v ch n l c t Câu 2 nhiên do: ðã làm sáng t nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d A ðã làm sáng t nguyên nhân phát sinh thư ng bi n và cơ ch di truy n c a cơ B ch di truy n c a lo i bi n d này ðã làm sáng t nguyên nhân phát sinh bi n d t h p và cơ ch di truy n c a C bién d t h p ðã làm sáng t nguyên nhân phát sinh ñ t bi n và cơ ch di truy n c a các ñ t D bi n A ðáp Án Tác ñ ng c a ch n l c t nhiên lên cá th s d n ñ n k t qu : Câu 3 Quy ñ nh chi u hư ng và nh p ñi u bi n ñ i thành ph n ki u gen c a qu n th A Làm thay ñ i chi u hư ng ti n hoá B Làm phân hoá kh năng s ng sót và sinh s n c a các cá th trong qu n th , C làm tăng t l nh ng cá th thích nghi hơn trong n i b qu n th Hình thành nh ng ñ c ñi m thích nghi tương quan gi a các cá th ñ m b o s D t n t i phát tri n c a nh ng qu n th thích nghi nh t C ðáp Án Trên quan ñi m di truy n h c, cơ th thích nghi trư c h t ph i Câu 4 Mang ki u gen t p h p ñư c nhi u ñ t bi n trung tính A Cách ly các cá th trong qu n th g c B Có ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi trư ng ñ ñ m C b o s s ng sót c a cá th Tr thành m t ñ i tư ng ch n l c D C ðáp Án Ch n l c t nhiên tác ñ ng c p ñ nào là quan tr ng nh t Câu 5 Dư i cá th A Trên cá th B Cá th và qu n th C Gen và nhi m s c th D C ðáp Án Cơ th thích nghi ph i có ñi u ki n nào dư i ñây: Câu 6 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Có ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi trư ng ñ ñ m A b o s s ng sót c a cá th Ph i có kh năng sinh s n B Ph i ñư c cách ly v i cá th khác C A và B ñúng D -D ðáp Án M t ch y u c a ch n l c t nhiên (CLTN) khi tác ñ ng lên các cá th là Câu 7 Làm xu t hi n ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi A trư ng Làm hình thành nh ng ñ c ñi m thích nghi tương quan gi a các cá th B Phân hoá khă năng sinh s n c ă nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th C A và C ñúng D C ðáp Án Trong m t qu n th ...( ð: ña hình ;T:t th ) ch n l c t nhiên (CLTN) ñ m Câu 8 b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang nhi u ñ c ñi m...(L:có l i : Tr: trung tính) hơn.CLTN tác ñ ng trên ki u hình c a cá th qua nhi u th h d n t i h qu là ch n l c... (G: kiêu gen ;Q: qu n th ) A; L;G A T;Tr ;Q B ð; L;Q C ð; L;G D D ðáp Án Vai trò c a thư ng bi n trong quá trình ti n hoá th hi n Câu 9 ð m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang nhi u ñ c ñi m A hơn Ch n l c t nhiên (CLTN_) khi tác ñ ng trên ki u hình cá th qua nhi u th h B s d n t i h u qu là ch n l c ki u gen Các qu n th có v n gen thích nghi hơn thay th nh ng qu n th kém thích C nghi hơn Làm cho loài phân b thành nh ng qu n th cách ly nhau b i nh ng kho ng D thi u ñi u ki n thu n l i B ðáp Án Nh n xét nào dư i ñây là không h p lý Câu 10 Trong thiên nhiên loài phân b thành nh ng qu n th cách ly nhau b i nh ng A kho ng thi u ñi u ki n thu n l i S c nh tranh không nh ng x y ra gi a nh ng nhóm cá th thu c các t , các B dòng trong m t qu n th mà còn x y ra ñ i v i cá th cùng loài Ch n l c x y ra sau khi quá trình ch n l c cá th ñư c ch n l c xong C Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s D thay th nh ng qu n th kém thích nghi C ðáp Án Loài nào dư i ñây là m t ví d hay ñ ch ng minh qu n th là m t ñ i tư ng Câu 11 ch n l c Ru i gi m A http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. ð u hà lan B C p ph y, Sư t C Ong m t D D ðáp Án Ch n l c qu n th s không d n ñ n k t qu nào dư i ñây Câu 12 Làm hình thành nh ng ñ c ñi m thích nghi tương quan gi a các cá th v các A m t ki m ăn, t v , sinh s n ð m b o s t n t i và phát tri n c a nh ng qu n th thích nghi nh t, nhưng B không quy ñ nh s phân b c a chúng trong thiên nhiên Các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th nh ng qu n th kém thích C nghi Quy ñ nh chi u hư ng và nh p ñi u bi n ñ i thành ph n ki u gen c a qu n th , D là nhân t ñ nh hư ng quá trình ti n hoá B ðáp Án N i dung nào dư i ñây là không ñúng khi nói v ch n l c t nhiên Câu 13 CLTN không tác ñ ng ñ i v i t ng gen riêng r mà ñ i v i toàn bôn ki u gen A CLTN không ch tác ñ ng ñ i v i t ng cá th riêng r mà ñ i v i c qu n th B CLTN không tác ñ ng các c p ñ dư i cá th mà ch tác ñ ng c p ñ trên C cá th trong ñó quan tr ng nh t là c p ñ cá th và qu n th CLTN là nhân t quy ñ nh chi u hư ng và nh p ñi u bi n ñ i thành ph n ki u D gen c a qu n th , là nhân t ñ nh hư ng quá trình ti n hoá C ðáp Án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2