intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
4
download

Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu quan trọng giúp cho các bạn học sinh củng cố lại kiến thức môn sinh học đặc biệt phần lý thuyết để chuẩn bị cho kỳ thi đại học cao đẳng sáp tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh - quá trình hình thành các điểm thích nghi

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ð C ðI M THÍCH NGHI Câu 1 Các nhân tó nào dư i ñây chi ph i s hình thành các ñ c ñi m thích nghi cơ th sinh v t: A) Quá trình ñ t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên B) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên C) S thay ñ i c a ngo i c nh tác ñ ng tr c ti p lên cơ th sinh v t D) Cách li ñ a lý thúc ñ y các nhóm cá th tích lu các ñ t bi n theo nh ng hư ng khác nhau thích nghi v i t ng ñi u ki n s ng nh t ñ nh ðáp Án A Câu 2 Thích nghi sinh thái là hình th c thích nghi trong ñó: A) M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay ñ i c a nh ng y u t môt trư ng B) Các bi n d t h p phát sinh trong ñ i cá th , ñ m b o s thích nghi c a cơ th trư c môi trư ng sinh thái C) Hình thành nh ng ki u gen quy ñ nh nh ng tính tr ngvà tính ch t ñ c trưng cho t ng loài, t ng nòi trong loài D) Hình thành các ñ c ñi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên ðáp Án A Câu 3 Thích nghi ki u hình là thích nghi trong ñó: A) M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay ñ i c a nh ng y u t môi trư ng B) Hình thành các thư ng bi n trong ñ i cá th , b o ñ m s thích nghi th ñ ng c a cơ th trư c môi trư ng sinh thái C) Hình thành nh ng ki u gen quy ñ nh nh ng tính tr ng và tính ch t ñ c trưng cho t ng loài, t ng nòi trong loài D) Hình thành nh ng ñ c ñi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên ðáp Án B Câu 4 Con t c kè hoa nhanh chóng thay ñ i màu s c theo n n môi trư ng giúp nó tránh ñư c k thù và t o ñi u ki n thu n l i cho vi c săn m i. Hình th c thích nghi này ñư c g i là: A) Màu s c ngu trang B) Thích nghi sinh thái C) Thích nghi ki u gen D) Màu s c t v ðáp Án B Câu 5 B que có thânvà các chi gi ng cái que, có ñôi cánh gi ng lá cây nh ñó ngu trang t t, không b chim tiêu di t. Hình th c thích nghi này ñư c goi là A) Thích nghi sinh thái B) Thích nghi ki u hình C) Thích nghi ki u gen D) A và B ñúng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  2. ðáp Án C Câu 6 S hình thành các ñ c ñi m thích nghi trên cơ th sinh v t(thích nghi ki u gen) là k t qu c a c m t quá trình. .................................................(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: quá trình. ....(B: bi n d ’ ð: ñ t bi n), qúa trình.........(G: giao ph i; L: cách li) và quá trình......(C: ch n l c t nhiên; T: t o thành loài A) m ð; G; C L; i) B) C; B; L; T C) L; B; L; T D) C; ð; G; C ðáp Án A Câu 7 Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá. Nh màu s c ngu trang này mà sâu khó b chim phát hi n A) Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã bác b quan ni m c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã phát sinh ng u nhiên B) Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã c ng c quan ni m c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã phát sinh ng u nhiên C) Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã c ng c quan ni m c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã xu t hi n ñ ng lo i dư i tác ñ ng c a ngo i c nh D) Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã quan ni m c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã xu t hi n ñ ng lo idư i tác ñ ng c a ngo i c nh ðáp Án B Câu 8 Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá giúp sâu khó b chim phát hi . ð c ñi m thích nghi này ñư c g i là: A) Màu s c t v B) Màu s c ng y trang C) Màu s c báo hi u D) T t c ñ u ñúng ðáp Án B Câu 9 Có nh ng loài sâu b có màu s c s c s , n i b t trên n n môi trư ng, thư ng th y nh ng loài có n c ñ c. ð c ñi m thích nghi này ñư c g i là: A) Màu s c t v B) Màu s c ng y trang C) Màu s c báo hi u D) T t c ñ u ñúng ðáp Án C Câu 10 Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình ñ t bi n và quá trình giao ph i ñã d n ñ n k t qu : A) Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có ñi u ki n t n t i và phát tri n B) Tích lu nh ng bi n d có l i và ñào th i nh ng bi n d có h i Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  3. C) Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không ñ ng nh t v màu s c D) T t c ñ u ñúng ðáp Án C Câu 11 Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình ch n l c t nhiên ñã d n ñ n k t qu : A) Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có ñi u ki n t n t i và phát tri n B) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên C) Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không ñ ng nh t v màu s c D) A và B ñúng ðáp Án -D Câu 12 S không ñ ng nh t v ki u gen và ki u hình c a qu n th là k t qu c a: A) Quá trình ch n l c t nhiên B) Quá trình ñ t bi n và giao ph i C) Quá trình hình thành các ñ c ñi m thích nghi D) Quá trình ñ t bi n ðáp Án B Câu 13 Kh năng ñ kháng c a ru i mu i ñ i v i DDT là do: A) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh t khi b t ñ u s d ng DDT B) Liên quan t i vi c c ng c nh ng ñ t bi n ho c t h p ñ t bi n giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT ñã phát sinh t trư c khi s d ng DDT C) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh sau khi b t ñ u s d ng DDT m t th i gian D) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh khi s d ng DDT v i li u lư ng l n hơn so v i qui ñ nh ðáp Án B Câu 14 Gi s tính kháng DDT ru i mu i là do 4 gen l n a, b, c, d tác ñ ng b sung thì ki u gen nào dư i ñây giúp chúng có s c ñ kháng cao nh t A) AABBCCDD B) abbccdd C) AaBbCcD D) aabbCCDD ho c AABBccd ðáp Án C Câu 15 Khi ng ng x lí DDT thì t l ru i mu i d ng kháng ðT trong qu n th s : A) Gi m d n vì chúng sinh trư ng, phát tri n ch m hơn d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT B) Không thay ñ i do chúng sinh trư ng, phát tri n gi ng như d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT C) Gia tăng vì chúng sinh trư ng, phát tri n t t hơn d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT D) Gia tăng vì áp l c ch n l c ñã gi m ðáp Án A Câu 16 Trong vi c s d ng DDT ñ di t rư i mu i, khi li u lư ng DDT s d ng càng tăng nhanh s d n ñ n: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  4. A) Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c ñ kháng dù cao hay th p ñ u s b ñào th i B) Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c ñ kháng cao s b ñào th i C) Áp l c ch n l c càng m nh làm cho ki u gen có s c ñ kháng cao hơn nhanh chóng thay th các ki u gen có s c ñ kháng kém hơn D) Áp l c ch n l c càng m nh, ki u gen có s c ñ kháng th p s thay th các ki u gen có s c ñ kháng cao hơn ðáp Án C Câu 17 Vì sao không dùng m t lo i thu c tr sâu m i, dù v i li u cao chúng ta cũng không hy v ng tiêu diêt ñư c toàn b sâu b cùng m t lúc? VÌ sao ph i dùng các lo i thu c này v i li u lư ng thích h p? A) Qu n th không có v n gen ña d ng nên khi hoàn c nh thay ñ i, sinh v t s d dàng b tiêu di t hàng lo t do không có ti m năng thích ng B) Qu n th có v n gen ña d ng nên khi hoàn c nh thay ñ i, sinh v t s r t khó b tiêu di t hàng lo t do có ti m năng thích ng C) Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o ñi u ki n cho vi c xu t hi n các ñ t bi n m i giúp sâu b ñ u kháng thu c t t hơn v i thu c D) Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o ñi u ki n tiêu di t loài cũ và làm xu t hi n loài m i thích nghi cao hơn ðáp Án B Câu 18 Hi n tư ng “quen thu c” c a vi khu n gây b nh ñ i v i các lo i kháng sinh x y ra do: A) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp chúng ta có kh năng kháng thu c phát sinh khi b t ñ u s d ng phát sinh B) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c phát sinh khi s d ng kháng sinh v i li u lư ng l n hơn so v i quy ñ nh C) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c phát sinh sau khi b t ñ u s d ng kháng sinh m t th i gian D) Liên quan t i vi c c ng c nh ng ñ t bi n ho c t h p ñ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c ñã phát sinh t trư c khi s d ng kháng sinh ðáp Án D Câu 19 Các ñ c ñi m thích nghi ch mang tính h p lí tương ñ i do: A) M i ñ c ñi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t hoàn c nh nh t ñ nh. Khi hoàn c nh thay ñ i, m t ñ c ñi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i ñ c ñi m khác thích nghi hơn B) Ngay trong hoàn c nh s ng n ñ nh các ñ t bi n và bi n d t h p cũng không ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác ñ ng làm xu t hi n các ñ c ñi m thích nghi m c ñ cao hơn C) ð c ñi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i ñ c ñi m thích nghi c a k thù D) T t c ñ u ñúng ðáp Án -D Câu 20 ð gi i thích t i sao các ñ ñi m thích nghi ch mang tính h p lí tương ñ i, lý do Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  5. nào dư i ñây là không ñúng A) ð c ñi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i ñ c ñi m thích nghi c a k thù B) M i ñ c ñi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t hoàn c nh nh t ñ nh. Khi hoàn c nh thay ñ i, m t ñ c ñi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i ñ c ñi m khác thích nghi hơn C) Do s tác ñ ng c a con ngư i lên môi trư ng s ng c a sinh v t theo hư ng tích c c hay tiêu c c D) Ngay trong hoàn c nh s ng n ñ nh các ñ t bi n và bi n d t h p cũng không ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác ñ ng làm xu t hi n các ñ c ñi m thích nghi m c ñ cao hơn ðáp Án C Câu 21 Trong l ch s ti n hoá, nh ng sinh v t xu t hi n sau mang nhi u ñ c ñi m h p lí hơn nh ng sinh v t xu t hi n trư c là do A) Áp l c c a ch n l c thư ng di n ra theo hư ng tăng d n trong ñi u ki n t nhiên B) Ch n l c t nhiên ñã ñào th i nh ng d ng kém thích nghi và ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t C) K t qu c a v n gen ña hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi khi ñi u ki n s ng thay ñ i D) ð t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n l c t nhiên không ng ng tác ñ ng nên các ñ c ñi m thích nghi liên t c ñư c hoàn thi n ngay c khi hoàn c nh s ng n ñ nh ðáp Án D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2