Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Trên sa mạc và trong rừng thẳm Q2)_921

Chia sẻ: Dam Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

114
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trên sa mạc và trong rừng thẳm q2)_921', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trên sa mạc và trong rừng thẳm Q2)_921

 1. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 22................................................................................................................................... 2 CHÛÚNG 23................................................................................................................................. 12 CHÛÚNG 24................................................................................................................................. 25 CHÛÚNG 25................................................................................................................................. 37 CHÛÚNG 26................................................................................................................................. 57 CHÛÚNG 27................................................................................................................................. 62 CHÛÚNG 28................................................................................................................................. 70 CHÛÚNG 29................................................................................................................................. 80 CHÛÚNG 30................................................................................................................................. 84 CHÛÚNG 31................................................................................................................................. 91 CHÛÚNG 32............................................................................................................................... 100 CHÛÚNG 33............................................................................................................................... 108 CHÛÚNG 34............................................................................................................................... 116 CHÛÚNG 35............................................................................................................................... 123 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. HENRICH SIENKIEVICH 2 CHÛÚNG 22 Khi Xtas vaâ cêåu thiïëu niïn da àen keáo àûúåc thêy cuãa nhûäng tïn AÃ Rêåp cuâng caái xaác nùång trõch cuãa con sû tûã bõ giïët sang hai bïn khe nuái thò mùåt trúâi àaä haå xuöëng thêëp hún vaâ chùèng mêëy chöëc nûäa àaä laâ àïm. Tuy nhiïn, khoá maâ nguã àïm bïn caånh xaác chïët, nïn mùåc duâ Cali vûâa chó vaâo con thuá bõ giïët vûâa xoa xoa böå ngûåc vaâ tùåc lûúäi lùåp ài lùåp laåi: “Msuri nyama” (töët, thõt töët), Xtas vêîn khöng àïí cho noá lo caái khoaãn “nyama” êëy maâ baão noá phaãi ài toám boån ngûåa àaä bõ tiïëng suáng khiïën cho hoaãng súå chaåy baåt ài. Cêåu beá da àen giaãi quyïët chuyïån naây kheáo leáo vö cuâng, thay vò chaåy doåc khe nuái àuöíi theo chuáng (nïëu laâm theo caách naây thò hùèn laâ ngûåa seä caâng chaåy xa hún), cêåu beá àaä leo lïn nuái vaâ ruát ngùæn àûúâng bùçng caách boã qua caác chöî quanh co cuãakhe, chùæn ngang àûúâng chaåy cuãa luä ngûåa. Bùçng caách àoá, noá leå laâng toám ngay àûúåc hai con, coân hai con nûäa àuöíi quay trúã laåi phña Xtas. Chó coá nhûäng con ngûåa cuãa Ghebúrú vaâ Khamix laâ khöng thïí bùæt àûúåc, tuy thïë cuäng vêîn coân böën con, chûa kïí àïën chuá lûâa àang thöì nùång haâng vaâ caái lïìu, chuá naây àaä toã ra coá möåt sûå bònh thaãn hoaân toaân triïët hoåc àöëi vúái nhûäng biïën cöë kinh khuãng vûâa xêíy ra. Boån treã tòm àûúåc chuá ta ngay sau khuác ngoùåt, luác chuá àang rûát coã moåc trong loâng khe nuái möåt caách rêët tó mêín, khöng chuát vöåi vaä. Noái chung giöëng lûâa ngûåa Xuàan vöën quen thêëy caác loaâi daä thuá, nhûng laåi súå sû tûã, do vêåy phaãi vêët vaã lùæm múái coá thïí àûa chuáng vûúåt ngang qua caånh taãng àaá núi haäy coân àoång möåt vuäng maáu àoã. Ngûåa vûâa thúã phò phoâ, löî muäi múã röång, vûâa vûún cöí vïì phña nhûäng taãng àaá àêîm maáu; tuy nhiïn, khi thêëy chuá lûâa chó húi cuåp tai möåt tñ, bònh thaãn bûúác qua,thò chuáng cuäng bûúác qua. Àïm àaä gêìn buöng xuöëng, nhûng boån treã coân ài àïën gêìn möåt cêy söë múái http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 3 dûâng laåi úã khe nuái phònh röång thaânh möåt caái thung luäng nhoã, giöëng nhû möåt nhaâ haát coá nhiïìu bêåc hònh voâng troân, moåc àêìy cêy gai goác vaâ nhûäng khoám trinh nûä nhiïìu gai. - Öng chuã úi! - Cêåu beá da àen noái. - Cali àöët lûãa, àöët möåt àöëng lûãa to. Röìi lêëy thanh gûúm Xuàan röång baãn tûúác àûúåc tûâ xaác Ghebúrú, noá bùæt àêìu chùåt gai goác vaâ caã nhûäng cêy göî nhoã nûäa. Sau khi nhoám lûãa lïn, noá coân chùåt tiïëp, cho túái khi àûúåc möåt khöëi lúán, coá thïí duâng caã àïm. Sau àoá, cuâng vúái Xtas, noá dûång tuáp lïìu nhoã daânh cho Nen ngay dûúái möåt vaách àaá cao dûång àûáng cuãa thung luäng, röìi laâm möåt haâng raâo gai cao vaâ röång hònh baán nguyïåt - goåi laâ deriba - vêy quanh. Qua chuyïån cuãa nhûäng nhaâ thaám hiïím Phi chêu, Xtas biïët rùçng khaách böå haânh thûúâng duâng caách naây àïí tûå vïå chöëng laåi sûå têën cöng cuãa caác loaâi daä thuá. Tuy vêåy, ngûåa thò khöng thïí nhöët trong haâng raâo àûúåc, nïn boån treã thaáo yïn cûúng ra, lêëy caác tuái haâng vaâ àöì höåp khoãi lûng chuáng vaâ buöåc giùçng hai chên àïí chuáng khöng ài quaá xa khi lêìn ài kiïëm coã ùn vaâ nûúác uöëng. Mïa laåi tòm àûúåc nûúác ngay gêìn àêëy, trong möåt khe àaá tröng giöëng nhû möåt caái bïí chûáa nhoã, giûäa nhûäng taãng àaá úã phña bïn àöëi diïån. Coá nhiïìu nûúác, àuã cho ngûåa uöëng, àuã àïí nêëu thõt chim maâ Khamix bùæn àûúåc luác saáng. Trong guâi haâng cuâng chöî vúái caái lïìu cuãa Nen do con lûâa thöì, boån treã coân tòm thêëy gêìn ba nöìi ngö vaâ vaâi nhuám muöëi, cuâng chuâm cuã sùæn khö nûäa. Ngêìn êëy quaá àuã cho möåt bûäa ùn thõnh soaån. Tuy nhiïn, chó coá Cali vaâ Mïa laâ ùn nhiïìu. Cêåu beá da àen vöën bõ Ghebúrú bùæt nhõn àoái möåt caách taân nhêîn, giúâ àêy ùn möåt lûúång thûác ùn bùçng caã hai ngûúâi thûúâng. Song cuäng vò vêåy noá thaânh têm biïët ún cö cêåu chuã múái cuãa mònh, vaâ ngay sau bûäa ùn, noá quyâ saát àêët trûúác mùåt Nen vaâ Xtas, ra dêëu rùçng noá mong muöën àûúåc laâ nö lïå cuãa hoå cho túái troån àúâi; sau àoá, noá cuäng baây toã loâng thaânh kñnh àöëi vúái khêíu suáng cuãa Xtas, vò hùèn noá nghô rùçng, töët hún hïët, haäy lêëy loâng möåt “öng vuä khñ” nhiïìu sûác maånh nhû vêåy laâ hún. Sau röët, noá noái rùçng seä cuâng vúái Mïa canh cho lûãa khoãi tùæt trong khi “öng lúán” vaâ cö beá http://ebooks.vdcmedia.com
 4. HENRICH SIENKIEVICH 4 nguã, röìi ngöìi xïëp bùçng caånh àöëng lûãa, noá bùæt àêìu lêím nhêím möåt baâi ca gò àoá, luác luác laåi laáy ài laáy laåi nhûäng chûä: “Simba kufa! Simba kufa”, maâ trong ngön ngûä Kixvahili coá nghôa laâ: sû tûã bõ giïët. Song caã “öng lúán” lêîn cö beá khöng coá loâng naâo nghô túái chuyïån nguã. Theo lúâi yïu cêìu khêín khoaãn cuãa Xtas, Nen coá nuöët vaâi miïëng thõt chim vaâ mêëy haåt ngö nêëu mïìm. Cö beá baão rùçng khöng muöën ùn cuäng khöng buöìn nguã, maâ chó khaát thöi. Xtas thoaåt àêìu lo lùæng rùçng cö beá bõ söët, nhûng em thêëy tay cö beá rêët laånh, thêåm chñ quaá laånh nûäa. Tuy nhiïn, em cuäng naâi àûúåc Nen vaâo lïìu, núi em àaä chuêín bõ sùén chöî nùçm cho cö beá, trûúác àoá em àaä tòm rêët kô xem trong coã coá boå caåp hay khöng. Xtas ngöìi xuöëng taãng àaá vúái khêíu suáng trong tay, baão vïå cho cö beá khoãi bõ daä thuá têën cöng, nïëu nhû lûãa khöng àuã khiïën chuáng súå. Em vö cuâng mïåt vaâ kiïåt sûác. Em cûá lùåp ài lùåp laåi trong loâng: “Ta àaä giïët chïët Ghebúrú vaâ Khamix, ta àaä giïët boån Bïàuin, àaä giïët con sû tûã vaâ àaä àûúåc tûå do”. Nhûng nhûäng lúâi êëy dûúâng nhû laâ cuãa ai àoá thò thêìm vúái em, chûá baãn thên em khöng hiïíu thêåt roä yá nghôa cuãa chuáng. Em chó coá caãm giaác rùçng caã hai àaä àûúåc tûå do, nhûng àöìng thúâi cuäng àaä coá möåt caái gò àoá thêåt kinh khuãng xêíy ra, khiïën em lo lùæng khöng yïn, vaâ àeâ nùång lïn ngûåc em nhû möåt taãng àaá. Vïì sau, nhûäng yá nghô cuãa em bùæt àêìu àúâ ra. Em nhòn thêîn thúâ möåt luác lêu nhûäng con thiïu thên àang quay voâng quanh ngoån lûãa, röìi bùæt àêìu nguã gêåt vaâ thiïëp ài nhûäng giêëc ngùæn. Cali cuäng nguã gaâ nguã gêåt, nhûng cûá chöëc chöëc laåi tónh giêëc àïí neám thïm caânh cêy vaâo àöëng lûãa. Àïm sêu thùèm vaâ rêët tônh mõch, àiïìu thêåt hiïëm thêëy trong vuâng nhiïåt àúái. Chó nghe tiïëng laách taách cuãa nhûäng caânh gai àang chaáy vaâ tiïëng reáo phuâ phuâ cuãa ngoån lûãa soi saáng nhûäng raån àaá vêy quanh thaânh möåt voâng baán nguyïåt. Mùåt trùng khöng chiïëu àûúåc aánh saáng xuöëng loâng khe, nhûng trïn trúâi nhêëp nhaánh nhûäng vò sao vö danh dêìy àùåc. Khöng khñ trúã nïn maát laånh, khiïën Xtas chúåt tónh, cöë ruä boã caãm giaác nùång nïì ngaái nguã vaâ bùæt àêìu lo lùæng, khöng hiïíu Nen coá bõ laånh hay khöng. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 5 Song em laåi yïn têm ngay khi nhúá ra rùçng em àaä àûa cö beá vaâo lïìu vaâ cho nguã trong têëm chùn daåmaâ baâ Àina mang theo tûâ Phaium. Em coân nghô ra rùçng, suöët ngêìn êëy ngaây ài tûâ söng Nin theo àûúâng döëc lïn maäi - mùåc duâ àöå döëc khöng nhiïìu - nhûng hùèn giúâ àêy chuáng àaä lïn àïën vuâng khaá cao, núi bïånh söët reát khöng coân àe doåa nhû úã vuâng luäng söng êím thêëp nûäa. Caái laånh caãm thêëy àûúåc trong àïm hònh nhû cuäng khùèng àõnh àiïìu naây. Vaâ yá nghô êëy khiïën em thïm vûäng loâng. Em tiïën àïën gêìn lïìu àïí nghe xem Nen nguã coá say khöng, röìi quay laåi, ngöìi xuöëng bïn àöëng lûãa vaâ laåi bùæt àêìu thiu thiu nguã, röìi thiïëp ài. Böîng nhiïn tiïëng gêìm gûâ cuãa Xaba - con choá trûúác àoá nùçm nguã ngay dûúái chên em - khiïën em choaâng tónh. Cali cuäng múã mùæt vaâ caã hai lo lùæng nhòn con choá àang cùng thùèng toaân thên nhû möåt súåi dêy àaân, tai vïính lïn, muäi phêåp phöìng àaánh húi vïì phña maâ caã boån vûâa ài àïën, mùæt nhòn àùm àùm vaâo boáng töëi. Löng cöí vaâ löng lûng noá xuâ lïn, ngûåc phöìng khöng khñ maâ vûâa gêìm gûâ, noá vûâa hñt vaâo. Chaâng nö lïå treã tuöíi vöåi vaâng neám thïm caânh khö vaâo àöëng lûãa. - Öng chuã! - Noá thò thaâo. - Cêìm suáng ài! Cêìm lêëysuáng ài öng chuã! Xtas cêìm lêëy khêíu suáng bûúác ra àûáng phña trûúác lûãa àïí tröng roä hún khe nuái töëi mõt. Tiïëng gêìm gûâ cuãa Xaba àaä chuyïín thaânh tiïëng suãa rúâi raåc. Suöët möåt höìi lêu khöng thïí nghe àûúåc gò hïët, röìi tai Xtas vaâ Cali nghe voång laåi tûâ xa tiïëng voá trêìm àuåc, dûúâng nhû coá nhûäng con thuá to lúán naâo àoá àang phi nhanh vïì phña ngoån lûãa. Tiïëng chên êëy, giûäa caái tônh mõch cuãa àïm thanh, àêåp vaâo àaá voång laåi thaânh nhûäng tiïëng vang möîi luác möåt to hún. Xtas hiïíu rùçng möåt nöîi nguy hiïím chïët ngûúâi àang tiïën laåi. Nhûng àoá laâ caái gò. Coá thïí laâ trêu rûâng, cuäng coá thïí laâ möåt àöi tï giaác àang tòm löëi thoaát ra khoãi khe nuái? Trong trûúâng húåp êëy, nïëu nhû tiïëng suáng khöng laâm chuáng súå maâ quay ài, thò caã boån khöng thoaát chïët, búãi vò nhûäng giöëng vêåt naây, vöën khöng ñt dûä túån vaâ http://ebooks.vdcmedia.com
 6. HENRICH SIENKIEVICH 6 hùng maáu hún boån thuá ùn thõt, hoaân toaân khöng súå lûãa, seä chaâ àaåp têët thaãy moåi thûá chuáng gùåp trïn àûúâng... Nhûng nïëu nhû àoá laåi laâ toaán quên cuãa gaä Xmainú, sau khi gùåp nhûäng caái thêy ngûúâi trong khe nuái, àang sùn tòm keã giïët ngûúâi thò sao? Baãn thên Xtas cuäng khöng biïët giûäa caái chïët nhanh choáng vaâ möåt caãnh nö lïå múái - caái naâo laâ töët hún. Em thoaáng nghô, nïëu nhû chñnh gaä Xmainú coá mùåt trong toaán quên naây, thò y seä khöng giïët chuáng, nhûng nïëu nhû khöng coá mùåt y thò boån tñn àöì Höìi giaáo êëy seä giïët chuáng trong chúáp mùæt, hoùåc tïå hún, coân haânh haå chuáng möåt caách taân nhêîn trûúác khigiïët chïët nûäa kia. “Öi, - em nghô thêìm, - laåy Chuáa haäy cho àoá laâ thuá chûá àûâng laâ ngûúâi!” Trong khi àoá, tiïëng voá cêu maånh lïn röìi chuyïín thaânh tiïëng sêìm sêåp cuãa nhûäng moáng guöëc - vaâ cuöëi cuâng, tûâ trong boáng töëi hiïån ra nhûäng cùåp mùæt lêëp laánh saáng, nhûäng caái muäi daän röång, cuâng nhûäng chiïëc búâm röëi búâi do chaåy nhanh. - Ngûåa! - Cali kïu lïn.Àoá chñnh laâ nhûäng con ngûåa cuãa Ghebúrú vaâ Khamix. Caã hai lao túái vúái töëc àöå khuãng khiïëp, roä raâng chuáng bõ möåt nöîi súå haäi naâo àoá àuöíi theo, nhûng sau khi vaâo àûúåc trong aánh saáng vaâ tröng thêëy nhûäng ngûúâi baån cuãa mònh, chuáng liïìn nhaãy dûång trïn hai chên sau, röìi vûâa kïu rûâ rûâ vûâa böí moáng xuöëng mùåt àêët vaâ àûáng yïn lùång nhû thïë möåt luác lêu. Song Xtas khöng rúâi suáng khoãi maá. Em chùæc rùçng, ngay sau luä ngûåa seä nhö ra caái àêìu xuâ löng cuãa möåt con sû tûã hay caái soå beåt cuãa con baáo gêëm. Nhûng em chó hoaâi cöng chúâ àúåi. Luä ngûåa dêìn dêìn bònh tônh trúã laåi, hún nûäa, möåt luác sau Xaba cuäng thöi khöng coân àaánh húi, maâ khoanh khoanh mêëy voâng möåt chöî nhû loaâi choá thûúâng laâm, nùçm xuöëng cuöån mònh thaânh möåt voâng troân vaâ nhùæm mùæt laåi. Hùèn laâ, nïëu nhû coá möåt con daä thuá naâo àoá àuöíi theo luä ngûåa, thò khi caãm thêëy húi khoái hoùåc tröng thêëy aánh lûãa, noá àaä ruát lui tûâ xa röìi. - Chùæc phaãi coá gò àoá khiïën chuáng noá súå lùæm, - Xtas noái vúái Cali, - nïëu khöng, chuáng noá àaä chùèng daám chaåy ngang qua xaác ngûúâi vaâ sû tûã àêu. - Öng chuã úi! - Cêåu beá noái. - Cali biïët chuyïån gò xaãy ra. Nhiïìu, nhiïìu linh cêíu vaâ lang nuái ài vaâo khe, àïën chöî caác xaác chïët. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 7 Ngûåa chaåy tröën chuáng, nhûng linh cêíu khöng àuöíi theo chuáng, vò coân ùn thõt Ghebúrú vaâ nhûäng tïn kia... - Cuäng coá thïí, nhûng bêy giúâ cêåu haäy ài thaáo yïn cûúng ngûåa, cúãi caác bònh vaâ tuái mang laåi àêy! Àûâng coá súå, coá khêíu suáng naây baão vïå röìi! - Cali khöng súå. - Cêåu beá àaáp.Röìi xö möåt ñt raâo gai ngay saát vaách, noá bûúác ra ngoaâi haâng raâo; trong khi àoá, Nen bûúác ra khoãi lïìu. Lêåp tûác Xaba nhöím dêåy vaâ coå muäi vaâo cö beá àïí àoâi àûúåc vuöët ve nhû thûúâng lïå, song cö beá vûâa chòa tay ra àaä ruåt laåi ngay nhû kinh túãm àiïìu àoá. - Anh Xtas, coá chuyïån gò vêåy? - Cö beá hoãi. - Chùèng coá gò. Mêëy con ngûåa kia quay trúã laåi thöi. Tiïëng chên chuáng khiïën em thûác dêåy àêëy aâ? - Em àaä dêåy tûâ trûúác vaâ muöën ra khoãi lïìu, nhûng... - Nhûng sao? - Em súå rùçng anh seä giêån. - Anh? Giêån em? Nen ngûúác mùæt lïn nhòn cêåu beá bùçng möåt caái nhòn laâ laå trûúác àoá chûa hïì coá bao giúâ. Trïn neát mùåt Xtas thoaáng qua möåt nöîi ngaåc nhiïn lúán, vò trong lúâi noái vaâ caái nhòn cuãa cö beá, cêåu àoåc thêëy möåt nöîi súå sïåt roä raâng. “Con beá súå mònh röìi”! - Em thêìm nghô. Vaâ trong giêy laát àêìu tiïn, em caãm thêëy nhû thoaáng lïn möåt aánh haâi loâng. YÁ nghô rùçng sau haânh àöång maâ em vûâa laâm, ngay caã Nen cuäng àaä xem em khöng chó laâ ngûúâi hoaân toaân khön lúán, maâ coân laâ möåt chiïën sô gieo rùæc nöîi súå haäi huâng chung quanh mònh - khiïën em thêëy thu thuá. Nhûng caãm giaác àoá chó töìn taåi trong chöëc laát, vò caãnh söëng àau khöí àaä khiïën cho trñ tuïå em phaát triïín vaâ nêíy núã oác nhêån xeát. Do vêåy, em thêëy àûúåc rùçng, trong cùåp mùæt àêìy lo lùæng cuãa cö beá, bïn caånh nöîi súå haäi, dûúâng nhû coân coá caã sûå ghï túãm àöëi vúái nhûäng gò vûâa xaãy ra, àöëi vúái maáu vûâa àöí, àöëi vúái sûå taân http://ebooks.vdcmedia.com
 8. HENRICH SIENKIEVICH 8 baåo maâ höm nay cö beá àûúåc chûáng kiïën. Em chúåt nhúá laåi rùçng vûâa múái röìi cö beá ruåt tay laåi khöng muöën vuöët ve Xaba, con choá àaä cùæn chïët hùèn möåt tïn Bïàuin. Phaãi! Chñnh Xtas cuäng caãm thêëy trïn ngûåc mònh àeâ nùång möåt cún aác möång. Höìi úã Port Xaiàú, àoåc saách vïì nhûäng chaâng sùn thuá ngûúâi Myä úã miïìn Viïîn Têy giïët haâng taá ngûúâi Inàian da àoã laâ möåt chuyïån, coân tûå tay laâm viïåc àoá vaâ phaãi tröng thêëy caãnh nhûäng ngûúâi vûâa múái àêy coân söëng, giúâ àaä lùn löån giûäa nhûäng cún co giêåt trong vuäng maáu laåi laâ chuyïån hoaân toaân khaác. Phaãi! Chùæc hùèn Nen àang mang trong tim àêìy nöîi súå haäi, song àöìng thúâi caã sûå ghï túãm nûäa, sûå ghï túãm seä coân laåi maäi maäi. “Con beá súå mònh - Xtas nghô thêìm - nhûng trong àaáy loâng, khöng hïì chuã yá, Nen seä khöng bao giúâ thöi oaán traách mònh vïì chuyïån àoá, vaâ àoá laâ phêìn thûúãng maâ mònh àûúåc nhêån sau khi àaä laâm têët caã moåi viïåc vò cö beá”. Nghô thïë, möåt nöîi cay àùæng ghï gúám cuöìn cuöån dêng lïn trong löìng ngûåc em, em hiïíu rêët roä rùçng, giaá nhû khöng coá Nen, thò hoùåc laâ em àaä bõ giïët tûâ lêu, hoùåc laâ àaä tröën thoaát tûâ àúâi naâo röìi. Chñnh vò cö beá, em àaä chõu àûång têët caã nhûäng gò maâ em phaãi chõu, êëy thïë maâ têët caã nhûäng nöîi khöí haånh vaâ àoái khaát àoá chó àïí mang laåi möîi möåt viïåc laâ giúâ àêy àûáng trûúác mùåt em hònh nhû khöng phaãi laâ cö em beá boãng kia nûäa, maâ laâ möåt àûáa beá kinh hoaâng àang ngûúác mùæt nhòn em, khöng phaãi vúái veã tin cêåynhû xûa maâ laâ vúái nöîi súå haäi àaáng ngaåc nhiïn. Àöåt nhiïn, Xtas caãm thêëy thêëm thña thïë naâo laâ nöîi tuãi thên. Mùåc duâ khöng muöën, lïå vêîn ûáa ra mùæt vaâ giaá nhû khöng coá chuyïån duâ thïë naâo ài nûäa, võ “chiïën sô dûä túån” naây cuäng khöng àûúåc khoác - hùèn em àaä khoác oâa lïn röìi. Song em cöë neán vaâ hoãi laåi cö beá: - Em súå û, Nen?... Cö beá kheä àaáp: - Cûá... súâ súå thïë naâo êëy. Xtas beân baão Cali mang têëm nïåm dûúái yïn laåi, duâng möåt têëm phuã lïn taãng àaá luác naäy em ngöìi nguã gêåt, chiïëc thûá hai traãi xuöëng àêët vaâ noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 9 - Ngöìi xuöëng àêy caånh anh bïn àöëng lûãa... Àïm laånh quaá phaãi khöng em? Nïëu em buöìn nguã thò tûåa àêìu vaâo anh maâ nguã. Song Nen vêîn nhùæc laåi: - Cûá súâ súå thïë naâo êëy... Xtas cêín thêån duâng têëm chùn boåc lêëy ngûúâi cö beá, vaâ möåt höìi lêu chuáng cûá ngöìi lùång ài nhû thïë, tûåa vaâo nhau, àûúåc aánh lûãa höìng chiïëu saáng, aánh lûãa chêåp chúân trïn caác taãng àaá vaâ nhoáng nhaánh phaãn chiïëu tûâ nhûäng maãnh mica trïn caác hoân àaá. Tûâ bïn ngoaâi haâng raâo voång laåi tiïëng thúã rûâ rûâ cuãa ngûåa vaâ tiïëng coã söåt soaåt trong miïång chuáng. - Nghe anh àêy, Nen... - Xtas cêët tiïëng. - Anh buöåc phaãi laâm nhû thïë... Ghebúrú doåa laâ seä àêm chïët chuáng mònh nïëu nhû con sû tûã khöng chõu dûâng úã xaác Cali maâ tiïëp tuåc àuöíi theo chuáng. Em coá nghe khöng?... Em haäy biïët laâ hùæn khöng nhûäng chó àe doåa riïng anh, maâ caã em nûäa. Vaâ hùæn sùén saâng laâm chuyïån àoá. Noái thêåt vúái em, nïëu nhû khöng coá lúâi àe doåa àoá, thò duâ àaä tûâ lêu anh hùçng nghô túái chuyïån naây, anh cuäng seä khöng bùæn chuáng noá àêu. Anh nghô laâ mònh khöng thïí... Nhûng hùæn àaä vûúåt quaá mûác röìi! Em thêëy trûúác àoá hùæn haânh haå Cali túái mûác naâo röìi chûá? Coân Khamix? Hùæn baán àûáng chuáng mònh múái àïíu giaã laâm sao! Thïm nûäa, em coá biïët nïëu nhû khöng tòm thêëy Xmainú thò chuáng noá seä laâm gò khöng? Ghebúrú seä haânh haå chuáng ta, haânh haå em hïåt nhû àöëi vúái Cali thöi. Thêåt kinh khuãng khi nghô rùçng hùæn seä duâng roi ngûåa àaánh em, hùæn seä giaây voâ caã hai àûáa mònh, röìi sau khi chuáng mònh chïët, hùæn seä quay vïì Phasöàa maâ noái rùçng chuáng mònh bõ chïët vò söët reát... Nen, khöng phaãi anh laâm nhû thïë vò taân baåo àêu, nhûng anh phaãi nghô caách cûáu em... Anh chó nghô àïën em maâ thöi... Trong gioång noái cuãa Xtas löå roä sûå tuãi thên àang traân ngêåp loâng em. Nen caãm nhêån àûúåc àiïìu àoá, cö beá neáp saát vaâo ngûúâi em, coân em, sau khi neán nöîi xuác àöång, beân noái tiïëp: - Anh naâo coá thay àöíi gò àêu, anh seä chùm lo vaâ baão vïå em nhû trûúác kia thöi; khi chuáng noá coân söëng thò chuáng mònh khöng coá möåt chuát hi voång naâo thoaát thên. Nhûng giúâ chuáng mònh coá thïí http://ebooks.vdcmedia.com
 10. HENRICH SIENKIEVICH 10 chaåy tröën túái Abixinia, ngûúâi Abixinia laâ ngûúâi da àen vaâ hoang daä, nhûng hoå laâ tñn àöì Thiïn chuáa vaâ laâ keã thuâ cuãa boån phiïën loaån. Chó cêìn em khoãe maånh thò chùæc chùæn chuáng mònh seä laâm àûúåc chuyïån àoá, vò tûâ àêy túái Abixinia khöng bao xa. Thêåm chñ, nïëu nhû chuáng mònh khöng thaânh cöng ài nûäa, duâ cho chuáng mònh coá rúi vaâo tay Xmainú, thò em cuäng àûâng súå laâ hùæn seä traã thuâ chuáng mònh. Trong àúâi hùæn chûa bao giúâ àûúåc gùåp Ghebúrú cuäng nhû boån Bïàuin êëy caã, hùæn chó biïët coá möîi mònh Khamix nhûng Khamix àöëi vúái hùæn coá laâ gò àêu! Chuáng mònh cuäng khöng cêìn phaãi noái vúái Xmainú laâ Khamix ài cuâng vúái chuáng mònh laâm gò. Nïëu nhû chuáng mònh túái àûúåc Abixinia thò chuáng mònh seä thoaát, maâ duâ khöng thoaát ài nûäa, thò ñt nhêët em cuäng seä khöng bõ khöí hún, chó sûúáng hún thöi, so vúái vûâa röìi, vò trïn thïë giúái coá leä khöng coá ai aác hún boånchuáng... Àûâng súå anh nheá, Nen!... Vaâ muöën cö beá thïm tin tûúãng, àöìng thúâi cuäng muöën cöí vuä thïm, em bùæt àêìu vuöët toác cö beá. Nen vûâa lùæng nghe vûâa ruåt reâ ngûúác cùåp mùæt lïn nhòn em. Roä raâng cö beá muöën noái gò àêëy, nhûng cö chêìn chûâ, do dûå vaâ lo súå. Maäi sau, cuái thêåt thêëp maái àêìu, khiïën toác xoäa che mêët hoaân toaân khuön mùåt, cö beá múái hoãi bùçng gioång coân kheä hún luác trûúác vaâ húi run run: - Anh Xtas... - Sao haã em? - Boån hoå coá túái àêy khöng?... - Ai kia? - Xtas ngaåc nhiïn hoãi laåi. - Boån kia... Nhûäng ngûúâi bõ giïët êëy. - Em noái gò thïë, Nen? - Em súå, em súå lùæm!... Vaâ àöi möi nhúåt nhaåt cuãa cö beá run lïn. Im lùång. Xtas khöng tin laâ nhûäng ngûúâi chïët coá thïí trúã dêåy, nhûng vò àang laâ àïm, xaác chïët cuãa boån chuáng laåi caách àêëy khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 11 xa, nïn em cuäng chúåt caãm thêëy rúân rúån: möåt cún ruâng mònh chaåy doåc söëng lûng. - Em noái gò thïë, Nen? - Cêåu nhùæc laåi. - Àêëy hùèn laâ baâ Àina daåy em súå ma... Nhûäng ngûúâi chïët khöng... Em khöng kõp noái hïët cêu, vò chñnh vaâo giêy phuát êëy diïîn ra möåt chuyïån thêåt ruâng rúån. Giûäa àïm trûúâng tônh mõch, trong caái thùèm sêu cuãa khe nuái, tûâ phña nhûäng caái xaác àang nùçm, chúåt vang lïn möåt tiïëng cûúâi kinh rúån, khöng phaãi cuãa con ngûúâi, trong tiïëng cûúâi àoá rung lïn caã nöîi tuyïåt voång lêîn niïìm sung sûúáng, caã sûå taân nhêîn, caã nöîi àúán àau, caã tiïëng nûác núã vaâ sûå giïîu cúåt, tiïëng cûúâi choái tai vaâ bïånh hoaån cuãa nhûäng ngûúâi àiïn khuâng vaâ mêët trñ. Nen theát lïn, duâng hïët sûác bêëu chùåt lêëy caánh tay Xtas. Toác Xtas cuäng dûång àûáng caã lïn. Con choá Xaba bêåt dêåy suãa vang. Song cêåu beá Cali ngöìi caách àêëy khöng xa vêîn bònh thaãn ngêíng àêìu lïn vaâ noái gêìn nhû vui veã: - Àoá laâ linh cêíu àang cûúâi giïîu Ghebúrú vaâ sû tûã àêëy. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. HENRICH SIENKIEVICH 12 CHÛÚNG 23 Nhûäng sûå kiïån lúán lao cuãa ngaây höm trûúác cuâng nhûäng êën tûúång ban àïm khiïën Xtas vaâ Nen mïåt àïën nöîi, khi àaä thiïëp ài, caã hai nguã möåt giêëc say nhû chïët, maäi àïën gêìn trûa höm sau cö beá múái tónh giêëc bûúác ra khoãi lïìu: Xtas bêåt dêåy súám hún möåt chuát trïn têëm àïåm traãi gêìn àöëng lûãa, vaâ trong khi chúâ àúåi cö baån nhoã, em baão Cali chuêín bõ bûäa ùn saáng, bûäa ùn vò quaá muöån nïn àöìng thúâi cuäng laâ bûäa trûa. AÁnh saáng choái loåi ban ngaây xua tan nhûäng nöîi haäi huâng cuãa àïm, caã hai tónh dêåy khöng nhûäng chó àûúåc nghó ngúi maâ coân àûúåc cuãng cöë tinh thêìn. Nen tröng khaá hún vaâ caãm thêëy ngûúâi khoãe hún, vaâ vò caã hai àïìu muöën ài caâng xa chöî boån Xuàan bõ bùæn chïët caâng töët, nïn ngay sau khi ùn, caã boån lïn ngûåa tiïën vïì phña trûúác. Vaâo giúâ naây, têët caã nhûäng ngûúâi böå haânh trïn àêët Phi chêu àïìu dûâng laåi nghó trûa, thêåm chñ caã nhûäng àoaân chó göìm toaân ngûúâi da àen cuäng phaãi nêëp dûúái boáng caác cêy to, vò àoá laâ nhûäng “giúâ trùæng” - tûác laâ giúâ noáng bûác vaâ im ùæng - nhû ngûúâi ta thûúâng goåi. Trong nhûäng giúâ àoá, mùåt trúâi thiïu àöët khöng thûúng tiïëc, vaâ tûâ trúâi cao choâng choåc doâm xuöëng, dûúâng nhû xoi moái tòm ngûúâi àïí giïët vêåy. Moåi loaâi thuá àïìu lêín vaâo nhûäng buåi cêy lúán nhêët, tiïëng chim hoát ngûâng hùèn, tiïëng cön truâng nó non cuäng vùæng bùåt, toaân thïí thiïn nhiïn chòm trong im lùång nñn húi laåi, dûúâng nhû muöën êín naáu thêåt kñn trûúác cùåp mùæt cuãa laäo trúâi giaâ dûä túån. Coân boån treã thò vêîn ài theo khe nuái, trong àoá, möåt vaách àaä ngaã boáng maát che kñn, nïn chuáng coá thïí ài nhû thïë lïn phña trûúác maâ khöng bõ chaáy nùæng. Xtas khöng muöën rúâi khe nuái dïî tòm thêëy nûúác uöëng taåi caác hoäm àaá lúán, coân úã nhûäng núi löå thiïn, nûúác bõ ngêëm vaâo àêët, hoùåc bõ aánh nùæng mùåt trúâi biïën thaânh húi. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 13 Con àûúâng liïn tuåc dêîn lïn cao - mùåc duâ khöng nhiïìu lùæm. Trïn vaách àaá úã nhiïìu chöî, coá thïí tröng thêëy nhûäng vïåt lûu huyânh maâu vaâng. Nûúác trong caác khe àaá cuäng nhiïîm muâi lûu huyânh, khiïën hai treã nhúá laåi Omàuaman vúái caác tin àöì cuãa Mahúài duâng múä tröån vúái lûu huyânh àïí böi lïn àêìu. Ngûúåc laåi, taåi möåt söë chöî khaác laåi thoaãng muâi meâo xaå, coân nhûäng núi dêy leo nhiïìu têìng ruã xuöëng tûâ caác raån àaá cao laåi ngaâo ngaåt muâi hûúng vani thúm ngaát. Caác võ khaách böå haânh tñ hon rêët sùén loâng dûâng chên trong boáng maát cuãa nhûäng bûác reâm che àiïím hoa àoã thùæm vaâ höìng lam êëy; cuâng vúái caác loaåi laá cêy, chuáng cung cêëp thûác ùn cho ngûåa. Khöng thêëy boáng daáng möåt loaâi vêåt naâo, chó thónh thoaãng, trïn caác àónh àaá múái coá nhûäng con khó ngöìi chöìm chöîm, trïn nïìn trúâi tröng chuáng giöëng nhû nhûäng võ thêìn linh ngoaåi àaåo huyïìnthoaåi maâ úã ÊËn Àöå ngûúâi ta thûúâng trang trñ riïìm cuãa caác thaánh àûúâng. Nhûäng con àûåc, àêìu buâ xuâ nhûäng löng, nhe rùng ra vúái Xaba hoùåc chuám möi laåi thaânh hònh troân vo biïíu löå sûå kinh ngaåc vaâ tûác giêån àöìng thúâi nhaãy nhoát khöng yïn, vûâa hêëp haáy mùæt vûâa gaäi sûúân. Coân Xaba, àaä quaá quen vúái hònh boáng thûúâng xuyïn cuãa chuáng, hoaân toaân chùèng theâm àïí yá túái nhûäng àiïìu àe doåa êëy. Boån treã ài hùng haái. Niïìm vui giaânh laåi àûúåc tûå do truát khoãi löìng ngûåc Xtas cún aác möång thûúâng vêîn khiïën em ngheåt thúã àïm àïm. Giúâ gêy, em chó nghô xem phaãi laâm gò nûäa, phaãi laâm gò àïí àûa Nen vaâ baãn thên ra khoãi àõa phêån, trong àoá chuáng bõ àe doåa phaãi quay trúã laåi kiïëp söëng nö lïå trong tay boån phiïën loaån, laâm sao àïí coá thïí xoay trúã trong chuyïën ài daâi ngaây vûúåt qua vuâng rûâng thùèm khoãi bõ chïët àoái chïët khaát, vaâ sau nûäa: ài àêu bêy giúâ? Nhúâ öng Hatim, em biïët rùçng tûâ Phasöàa àïën biïn giúái Abixinia tñnh theo àûúâng thùèng thò khöng quaá nùm ngaây àûúâng, vaâ em tñnh rùçng khoaãng caách àoá daâi khoaãng möåt trùm dùåm Anh1. Kïí tûâ ngaây khúãi haânh khoãi Phasöàa àïën giúâ àaä gêìn hai tuêìn lïî tröi qua, nïn hùèn laâ caác em àaä khöng ài theo àûúâng thùèng, maâ vò ài tòm Xmainú, chuáng àaä phaãi voâng nhiïìu vïì phña Nam. Em nhúá laåi rùçng, ngaây ài àûúâng 1 Möîi dùåm Anh (àûúâng böå) bùçng 1609,344 meát. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. HENRICH SIENKIEVICH 14 thûá saáu, caác em vûúåt qua möåt con söng khöng phaãi söng Nin, röìi sau àoá trûúác khi miïìn àêët bùæt àêìu ài lïn cao dêìn, chuáng ài ngang qua gêìn möåt vuâng lêìy löåi röång lúán naâo àoá. Trong trûúâng hoåc úã Port Xaiàú, ngûúâi ta daåy àõa lñ chêu Phi rêët kô, vaâ trong trñ nhúá Xtas coân àoång laåi caái àõa danh Balorú, tïn cuãa vuâng ngêåp nûúác thuöåc möåt con söng ñt ngûúâi biïët tïn laâ Xöëpbat, àöí vaâo söng Nin. Tuy em khöng hoaân toaân chùæc chùæn laâ àaä ngang qua chñnh vuâng ngêåp nûúác noå, nhûng em cho rùçng coá leä laâ nhû thïë. Em nghô rùçng, muöën bùæt nö lïå thò Xmainú khöng thïí tòm úã phña Àöng Phasöàa, vò vuâng àoá àaä hoaân toaân bõ caån ngûúâi búãi quên phiïën loaån vaâ dõch àêåu muâa, hùæn phaãi tiïën vïì phña Nam, trong vuâng cho túái nay chûa coá cuöåc caân ngûúâi naâo hïët. Tûâ àoá, Xtas ruát ra kïët luêån laâ àoaân em ài theo vïët cuãa Xmainú vaâ thoaåt àêìu yá nghô êëy khiïën cho em baâng hoaâng hoaãng súå. Em bùæt àêìu cên nhùæc xem coá nïn boã khe nuái hay khöng (búãi khe nuái möîi luác möåt voâng vïì phñaNam) àïí tiïën thùèng vïì phña Àöng. Song sau möåt luác suy nghô em boã yá àõnh àoá. Phaãi, theo em, viïåc ài theo dêëu vïët beâ luä Xmainú (nhûng caách chuáng chûâng hai ba ngaây àûúâng) laâ an toaân nhêët, búãi leä Xmainú khöng khi naâo laåi mang moán haâng ngûúâi àoá quay trúã laåi theo con àûúâng quanh co àaä ài maâ khöng hûúáng thùèng túái söng Nin. Xtas cuäng hiïíu rùçng chó coá thïí túái àûúåc Abixinia tûâ phña Nam, vïì phña êëy àêët nûúác naây tiïëp giaáp vúái rûâng hoang, chûákhöng phaãi tûâ biïn giúái phña Àöng, núi àang bõ quên phiïën loaån canh phoâng nghiïm ngùåt. Suy nghô nhû vêåy, em quyïët àõnh seä ài thêåt xa vïì phña Nam. Rêët coá thïí vïì phña êëy seä chaåm traán vúái ngûúâi da àen, nhûäng ngûúâi tûâ búâ söng Nin chaåy tröën àïën, hoùåc laâ nhûäng ngûúâi baãn xûá. Nhûng giûäa hai caái dúã thò Xtas thaâ choån phaãi àûúng àêìu vúái ngûúâi da àen hún laâ vúái caác tñn àöì cuãa Mahúài. Thïm vaâo àoá, em cuäng tñnh àïën chuyïån nïëu gùåp nhûäng ngûúâi chaåy tröën, hoùåc cû dên baãn xûá, thò Cali vaâ Mïa seä coá thïí laâ nhûäng ngûúâi trúå thuã àùæc lûåc. Chó cêìn nhòn thoaáng qua cö thiïëu nûä da àen cuäng coá thïí àoaán àûúåc cöthuöåc vïì böå laåc Àinca hoùåc Sinluác, vò cö coá cùåp chên rêët daâi vaâ rêët maãnh mai, àöi chên àùåc thuâ cho caác böå laåc naây, nhûäng böå laåc sinh söëng doåc hai búâ söng Nin vaâ lùån löåi nhû coâ sïëu trong nhûäng vuâng ngêåp nûúác cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 15 doâng söng. Ngûúåc laåi, Cali mùåc duâ dûúái tay Ghebúrú àaä trúã nïn giöëng nhû möåt böå xûúng - laåi coá voác daáng hoaân toaân khaác. Thên hònh chùæc nõch vaâ lûåc lûúäng, hai caánh tay khoãe maånh, coân hai baân chên thò laåi nhoã so vúái chên Mïa. Vò noá hoaân toaân khöng noái àûúåc tiïëng AÃ Rêåp, coân tiïëng kixvahili - thûá tiïëng gêìn nhû coá thïí duâng àïí noái chuyïån vúái toaân böå Phi chêu, thûá tiïëng maâ Xtas àaä hoåc àûúåc chuát ñt nhúâ nhûäng ngûúâi Dandiba lao àöång úã vuâng kïnh àaâo - thò noá noái rêët keám, nïn hùèn laâ quï noá úã möåt vuâng xa xöi naâo àoá. Xtas quyïët àõnh tòm hiïíu xem noá thuöåc àõa phûúng naâo. - Cali naây, dên töåc cuãa cêåu laâ gò? - Em hoãi. - Vahima. - Cêåu beá da àen àaáp. - Dên töåc àoá coá lúán khöng? - Dên töåc vô àaåi lùæm, àaánh nhau vúái nhûängngûúâi Xamburu xêëu buång vaâ lêëy trêu boâ cuãa chuáng1. - Laâng cuãa cêåu úã àêu? - Xa, xa lùæm!... Cali khöng biïët úã àêu. - ÚÃ àoá coá giöëng nhû vuâng naây khöng? - Khöng. ÚÃ àoá coá con nûúác lúán vaâ nhiïìu nuái lùæm. - Caác cêåu goåi tïn con nûúác êëy laâ gò? - Chuáng töi goåi laâ “con nûúác Àen”. Xtas nghô thêìm rùçng coá thïí cêåu beá quï úã vuâng söng Anbe Nianda, cho túái nay vêîn nùçm trong tay pasa Emin, nïn muöën kiïím tra xem coá àuáng thïë khöng, beân hoãi tiïëp: - ÚÃ vuâng àoá coá phaãi coá thuã lônh da trùæng, ngûúâicoá nhûäng caái thuyïìn nhaã khoái àen vaâ nhiïìu quên lñnh hay khöng? 1 Cali noái sai ngûä phaáp hoaân toaân. ÚÃ àêy chuáng töi cöë gùæng diïîn àaåt sûå thö sú trong ngön ngûä cêåu beá trong chûâng mûåc coá thïí (N.D) http://ebooks.vdcmedia.com
 16. HENRICH SIENKIEVICH 16 - Khöng àêu. Ngûúâi giaâ úã chöî chuáng töi noái rùçng àaä tröng thêëy ngûúâi da trùæng (noái túái àêy Cali xoâe caác ngoán tay ra àïëm), möåt, hai,. ba lêìn!... Àuáng thïë! Coá ba ngûúâi mùåc nhûäng caái aáo daâi trùæng. Hoå ài tòm ngaâ... Cali khöng àûúåc tröng thêëy hoå, vò chûa coá trïn àúâi, nhûng cha Cali àaä tiïëp hoå vaâ cho hoå nhiïìu ngaâ lùæm. - Cha cuãa cêåu laâ ai? - Laâ vua cuãa ngûúâi Vahima. Àiïìu naây khiïën Xtas khoaái chñ, vò nhû thïë cêåu ta coá ngûúâi hêìu vöën laâ möåt hoaâng tûã. - Cêåu coá muöën gùåp cha khöng? - Cali muöën gùåp meå. - Cêåu seä laâm gò khi gùåp ngûúâi Vahima, vaâ hoå seä laâm gò? - Ngûúâi Vahima seä phuåc xuöëng laåy Cali. - Thïë thò cêåu haäy dêîn chuáng túá túái chöî hoå, cêåu seä úã laåi vúái hoå vaâ seä trõ vò kïë võ vua cha, coân chuáng túá seä tiïëp tuåc ài thùèng túái biïín. - Cali khöng biïët àûúâng ài túái chöî hoå vaâ seä khöng úã laåi vúái hoå, vò Cali yïu mïën öng lúán vaâ con gaái cuãa mùåt trùng. Xtas vui veã quay laåi noái vúái cö baån: - Nen, em àûúåc phong laâ con gaái cuãa mùåt trùngröìi àêëy. Song nhòn thêëy cö beá, em laåi buöìn xóu ài, vò em chúåt nghô rùçng, vúái khuön mùåt taái nhúåt vaâ gêìn nhû trong suöët cuãa mònh, cö beá gêìy goâ naây quaã thûåc coá veã laâ möåt sinh linh tûâ mùåt trùng xuöëng hún laâ ngûúâi trêìn thïë. Cêåu beá da àen im lùång möåt luác röìi nhùæc laåi: - Cali yïu bvana kubva, vò bvana kubva khöng giïët Cali, chó giïët Ghebúrú, laåi cho Cali ùn nhiïìu nhiïìu. Vaâ bùæt àêìu vûâa xoa xoa böå ngûåc, noá vûâa lùåp laåi vúái veã khoaái chñ löå roä trïn mùåt. - Nhiïìu thõt, nhiïìu nhiïìu thõt! http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 17 Xtas coân muöën biïët thïm taåi sao cêåu beá laåi trúã thaânh nö lïå cuãa boån phiïën loaån, nhûng hoáa ra, kïí tûâ caái àïm ngûúâi ta toám àûúåc noá trong caái höë àaâo daânh cho nhûäng ngûúâi mùæc bïånh söët reát, noá àaä qua khöng biïët bao nhiïu tay chuã, àïën nöîi khöng thïí naâo luêån ra nöíi tûâ cêu chuyïån kïí cuãa noá xem noá àaä phaãi lang thang qua nhûäng nûúác naâo vaâ ngûúâi ta àaä àûa noá qua nhûäng chùång àûúâng naâo àïí túái têån Phasöàa. Xtas chó lûu yá túái nhûäng àiïìu noá noái vïì “con nûúác Àen”, búãi vò nïëu noá göëc ngûúâi vuâng Abe Nianda, Anbe Etvac Nianda hoùåc Victoria Nianda, nhûäng vuâng thuöåc caác quöëc gia Uniörö vaâ Uganàa, thò chùæc hùèn noá phaãi nghe noái túái Pasa Emin, túái quên àöåi vaâ caác taâu chiïën cuãa öng ta, nhûäng chiïëc taâu chiïën laâm cho ngûúâi da àen kinh ngaåc vaâ súå haäi. Tanganaica thò quaá xa, nïn chó coân coá giaã thuyïët rùçng dên töåc cuãa Cali cû truá úã àêu àoá gêìn hún. Vò leä àoá, viïåc gùåp gúä ngûúâi Vahima khöng phaãi hoaân toaân laâ chuyïån khöng thïí xaãy ra. Sau mêëy giúâ àûúâng, mùåt trúâi bùæt àêìu haå xuöëng thêëp. Caái noáng giaãm ài àaáng kïí. Boån treã àïën àûúåc möåt loâng thung röång raäi, coá nûúác vaâ hún chuåc cêy vaã daåi, chuáng beân dûâng laåi cho ngûåa nghó vaâ lêëy thïm dûå trûä. Vò núi àêy vaách àaá àaä thêëp hún trûúác, Xtas baão Cali leo lïn cao àïí xem thûã chung quanh àêy coá vïët khoái naâo hay khöng. Cali thûåc hiïån ngay mïånh lïånh, vaâ trong chúáp mùæt noá àaä leo lïn àónh vaách àaá. Sau khi ngùæm nhòn kô tûá phña noá tuöåt xuöëng theo möåt thên dêy leo to tûúáng vaâ noái rùçng khöng thêëy vïët khoái, nhûng laåi thêëy coá nyama (thõt). Dïî àoaán ra rùçng noá khöng noái vïì loaâi chim pentaácca maâ muöën noái túái loaâi thuá naâo àoá to hún, vò noá troã vaâo khêíu suáng cuãa Xtas röìi laåi àùåt hai ngoán tay lïn àêìu ra dêëu rùçng àêëy laâ suác vêåt coá sûâng. Àïën lûúåt Xtas treâo lïn cao, thêån troång nhö àêìu lïn khoãi àónh vaách àaá, quan saát khu vûåc trûúác mùæt. Khöng coá vêåt gò chùæn têìm nhòn xa cuãa em, vò rûâng rêåm cêy cao trûúác kia àaä bõ chaáy, coân rûâng non moåc lïn tûâ mùåt àêët maâu tro xaám thò múái chó cao àûúåc vaâi phên. Nhòn huát têìm mùæt chó thêëy coá vaâi cêy göî lúán moåc thûa thúát, vúái nhûäng caái thên aám khoái. Dûúái boáng möåt trong nhûäng cêy nhû thïë coá möåt àaân linh dûúng gúnu àang gùåm coã, loaâi linh dûúng naây http://ebooks.vdcmedia.com
 18. HENRICH SIENKIEVICH 18 coá thên mònh giöëng nhû ngûåa, coân àêìu laåi giöëng trêu. Mùåt trúâi chiïëu qua nhûäng chiïëc laá bao baáp raãi nhûäng vïåt nùæng nhaãy nhoát linh àöång trïn nhûäng caái búâm maâu nêu cuãa chuáng. Coá chñn con caã thaãy. Khoaãng caách khöng quaá möåt trùm bûúác chên, nhûng vò gioá àang thöíi tûâ phña chuáng vaâo khe nuái nïn chuáng vêîn gùåm coã bònh thaãn, khöng hïì ngúâ túái nguy hiïím úã gêìn. Muöën cung cêëp thõt cho caã àoaân, Xtas bùæn haå con vêåt àûáng gêìn nhêët, con vêåt ngaä lùn ra àêët nhû bõ seát àaánh. Nhûäng con coân laåi chaåy tuáa ài, cuâng vúái chuáng laâ möåt con trêu rûâng àöì söå maâ trûúác àêëy cêåu beá khöng nhêån ra, vò noá nùçm khuêët sau möåt taãng àaá. Khöng phaãi vò cêìn thiïët maâ chùèng qua chó vò maáu thúå sùn, nïn cêåu beá nhên luác con vêåt giú sûúân ra liïìn phoáng cho noá möåt phaát àaån. Sau tiïëng nöí, con trêu loaång choaång rêët dûä, keáo lï thên sau, nhûng vêîn chaåy tiïëp àûúåc, vaâ trûúác khi Xtas kõp thay àaån, noá àaä khuêët sau nhûäng chöî löìi loäm cuãa àõa hònh. Trûúác khi khoái kõp tan hïët, Cali ngûå lïn mònh con linh dûúng vaâ duâng lûúäi dao cuãa Ghebúrú phanh buång noá ra. Muöën nhòn kô hún con vêåt, Xtas tiïën laåi phña noá - vaâ em kinh ngaåc quaá àöîi, vò ngay luác àoá, thùçng beá da àen àûa cho em laá gan haäy àang coân böëc húi noáng höíi cuãa con linh dûúng trong hai baân tay àêîm maáu. - Sao cêåu laåi àûa cho túá? - cêåu beá hoãi. - Msuri, msuri! (Töët, töët!). Bvana kubva ùn ngay ài! - Maây ùn thò coá! - Xtas àaáp, phêîn nöå vò lúâi àïìnghõ êëy. Cali chùèng cêìn phaãi àúåi nhùæc túái lêìn thûá hai, ngay lêåp tûác noá bùæt àêìu duâng rùng rûát tûâng miïëng gan tûúi nuöët möåt caách theâm thuöìng, vaâ khi thêëy Xtas àang nhòn noá vúái veã kinh túãm, noá liïìn nhùæc ài nhùæc laåi giûäa hai lêìn nuöët chûãng: “Msuri! Msuri!” Noá cheán nhû thïë hïët giaâ nûãa laá gan, sau àoá bùæt tay vaâo viïåc xeã thõt con linh dûúng. Noá laâm viïåc àoá cûåc kò thaânh thaåo vaâ nhanh nheån, chùèng mêëy chöëc têëm da àaä àûúåc loåc ra, caác taãng thõt àûúåc taách ra khoãi lûng. Khi àoá Xtas húi ngaåc nhiïn, laâ taåi sao Xaba http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 19 khöng coá mùåt bïn caånh caái cöng viïåc naây, liïìn huyát saáo miïång goåi noá tham gia bûäa tiïåc troång thïí göìm thên trûúác cuãa con vêåt. Song Xaba hoaân toaân khöng xuêët hiïån, ngûúåc laåi Cali àang cuái mònh trïn con linh dûúng laåi ngêíng àêìu lïn noái: - Con choá lúán chaåy theo con trêu röìi. - Cêåu tröng thêëy aâ? - Xtas hoãi. - Cali tröng thêëy. Noái röìi, noá àùåt taãng thõt thùn cuãa con linh dûúng lïn àêìu, hai àuâi mang trïn hai tay, bûúác vïì khe nuái. Xtas coân huyát saáo thïm vaâi lêìn nûäa vaâ chúâ con choá, song thêëy rùçng laâm chuyïån àoá chó vö ñch, em cuäng ài trúã vïì theo sau thùçng beá. Trong khe, Mïa àang bêån chùåt cêy gai laâm haâng raâo, coân Nen àang duâng nhûäng ngoán tay nhoã nhùæn cuãa mònh vùåt löng con chim pentaácca cuöëi cuâng. - Anh huyát gioá goåi Xaba àêëy aâ? Noá chaåy theo caácanh aâ. - Noá àuöíi theo con trêu rûâng maâ anh bùæn truáng, vaâ anh àang rêët lo àêy. - Xtas àaáp. - Àoá laâ möåt loaâi vêåt rêët hùng maáu, vaâ khoãe àïën nöîi sû tûã cuäng khöng daám têën cöng. Seä khöng laânh àöëi vúái Xaba nïëu noá àaánh nhau vúái möåt àöëi thuã nhû thïë. Nghe thêëy thïë, Nen vö cuâng lo lùæng, cö beá noái rùçng seä khöng ài nguã, chûâng naâo Xaba chûa quay vïì. Nhòn thêëy nöîi lo phiïìn cuãa cö beá, Xtas àêm ra tûå traách mònh àaä khöng biïët giêëu nöîi nguy hiïím àoá vaâ cöë tòm caách an uãi Nen. - Leä ra anh àaä mang suáng ài theo noá, - em noái, - nhûng chùæc laâ caã hai àaä ài rêët xa, àïm laåi sùæp àïën, seä khöng tröng roä vïët àêu. Con trêu àaä bõtroång thûúng, anh tin rùçng noá seä guåc thöi. Maâ ñtnhêët noá cuäng bõ yïëu ài nhiïìu vò mêët maáu, nïëu noácoá lao vaâo Xaba thò Xaba cuäng coân kõp boã chaåy... Phaãi! Coá thïí phaãi àïën àïm noá múái quay trúã vïì, nhûng thïë naâo noá cuäng seä quay vïì. Noái thïë, song em khöng hoaân toaân tin vaâo nhûäng àiïìu mònh noái, vò em nhúá laåi nhûäng àiïìu àaä àoåc àûúåc vïì sûå hùng maáu vö cuâng cuãa giöëng trêu rûâng Phi chêu, ngay caã khi àaä bõ thûúng röìi, con vêåt coá thïí chaåy àûúâng voâng quay trúã laåi phuåc caånh àûúângthúå sùn http://ebooks.vdcmedia.com
 20. HENRICH SIENKIEVICH 20 ài, röìi bêët ngúâ têën cöng, choåc sûâng vaâo ngûúâi anh ta vaâ tung böíng lïn khöng. Vúái Xaba cuäng dïî daâng xaãy ra chuyïån nhû thïë, chûa noái túái nhûäng möëi nguy hiïím khaác àang àe doåa con choá trïn àûúâng trúã vïì trong àïm töëi. Chó möåt laát sau, maân àïm buöng xuöëng. Cali vaâ Mïa laâm haâng raâo, àöët lïn möåt àöëng lûãa vaâ lo bûäa töëi, Xaba vêîn chûa thêëy vïì. Nen möîi luác möåt thïm buöìn phiïìn, vaâ sau cuâng bêåt khoác. Xtas phaãi bùæt buöåc cö beá ài nùçm vaâ hûáa seä thûác chúâ Xaba, röìi khi trúâi raång saáng seä thên chinh ài tòm con choá dêîn vïì. Nen àaânh ài vaâo lïìu, nhûng chöëc chöëc laåi loá àêìu ra khoãi cûãa lïìu hoãi xem con choá àaä vïì chûa. Maäi àïën quaá nûãa àïm, khi Mïa bûúác rathay cho Cali canh lûãa, cö beá múái thiïëp ài. - Taåi sao con gaái cuãa mùåt trùng laåi khoác? - Calihoãi Xtas, khi caã hai ngaã lûng xuöëng têëm vaãi phuã möng ngûåa - Cali khöng muöën thïë. - Cö beá thûúng Xaba, con choá chùæc laâ àaä bõ trêu giïët röìi. - Cuäng coá thïí chûa bõ giïët chïët àêu. - Cêåu beá da àen noái. Röìi caã hai im lùång, vaâ Xtas nguã thiïëp ài, rêët say. Song em thûác dêåy ngay khi trúâi haäy coân töëi, vò caái laånh bùæt àêìu haânh haå. Lûãa àaä luåi. Mïa, ngûúâi coá nhiïåm vuå canh giûä lûãa, àaä nguã quïn, vaâ möåt luác naâo àoá àaä khöng tiïëp thïm caânh khö vaâo àöëng lûãa nûäa. Têëm àïåm núi Cali nùçm tröëng röîng. Xtas tûå mònh tiïëp thïm cuãi röìi lay cö gaái da àen vaâ hoãi: - Cali àêu röìi? Cö beá nhòn em möåt luác lêu chûa tónh hùèn, sau múái baão: - Cali lêëy kiïëm cuãa Ghebúrú ài ra ngoaâi haâng raâo. Em nghô laâ noá muöën chùåt thïm cuãi, nhûng sau àoá noá khöng quay vïì. - Noá ài àaä lêu chûa? - Lêu röìi. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2