Tuyên ngôn ĐCS tuyên ngôn của thời đại

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
110
lượt xem
39
download

Tuyên ngôn ĐCS tuyên ngôn của thời đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm nay, năm 2007, những người cộng sản và những lực lượng tiến bộ của nhân loại sẽ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày C.Mác và Ph.Ăngghen - hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo bản Tuyên ngôn Đảng Cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyên ngôn ĐCS tuyên ngôn của thời đại

  1. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản – tuyên ngôn của thời đại Nguồn: fpe.hnue.edu.vn Năm nay, năm 2007, những người cộng sản và những lực lượng tiến bộ của nhân loại sẽ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày C.Mác và Ph.Ăngghen - hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - văn kiện có tính cương lĩnh của các Đảng Cộng sản và công nhân, tác phẩm lý luận, ngọn cờ tư tưởng soi đường cho giai cấp công nhân và các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Trong bối cảnh lịch sử cụ thể đương thời, Tuyên ngôn được Mác-Ăngghen viết ra theo sự uỷ nhiệm của Liên đoàn những người cộng sản, lúc đầu để làm Cương lĩnh lý luận và thực tiễn cho tổ chức cách mạng này. Ngoài ra, như Mác - Ăngghen đã nhận định sau khi Tuyên ngôn ra đời 25 năm, tác phẩm này “ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần phải xem lại”, hoặc có đoạn “mà viết lại, thì về nhiều mặt, cũng phải viết khác đi”… Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn không làm thay đổi một điều rằng, Tuyên ngôn từ khi mới ra đời đến nay, qua suốt chiều dài lịch sử 160 năm tồn tại của nó, vẫn luôn là một trong những văn phẩm mác xít sâu sắc vĩ đại và quan trọng nhất, có sức sống và tác dụng ý nghĩa đối với thực tiễn to lớn mạnh mẽ nhất; rằng không chỉ như chính Mác- Ăngghen từng khẳng định lúc sinh thời, mà cả đến ngày nay, “Xét về đại thể, những nguyên lý tổng quát trình bày trong Tuyên ngôn này vẫn còn hoàn toàn đúng”. Thật vậy, trong Tuyên ngôn và đến Tuyên ngôn, lần đầu tiên đã trình bày một cách sáng tỏ và thuyết phục, tập trung và cô đọng, hoàn chỉnh và đầy đủ, toàn diện và có hệ thống những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học. Khái quát toàn bộ kết quả quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc công phu và hoạt động chính trị thực tiễn sôi động nhiệt tình của mình trong suốt những năm 40 thế kỷ XIX, Mác-Ăngghen đã chỉ rõ trong Tuyên ngôn hàng loạt vấn đề cơ bản quan trọng. Đó là việc phân tích quy luật kinh tế - xã hội cơ bản của chủ nghĩa tư bản, từ đó rút ra chiều hướng vận động, phát triển và diệt vong tất yếu của chế độ xã hội ấy; đồng thời, gắn liền với điều này là thắng lợi tất yếu của cuộc cách mạng cộng sản với sự ra đời của xã hội mới cộng sản chủ nghĩa. Đó là việc luận chứng cho vai trò cách mạng mang tính lịch sử thế giới của giai cấp vô sản trong việc lật độ chế độ tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản; để hoàn thành sứ mạng cao cả tự giải phóng, đồng thời giải phóng toàn nhân loại, giai cấp vô sản phải tự tổ chức được chính
  2. đảng cộng sản của mình làm đội tiên phong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, phải giành lấy dân chủ, trở thành giai cấp thống trị, tức là năm chính quyền để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới... Những tư tưởng khoa học, cách mạng vạch thời đại trong Tuyên ngôn có giá trị tổ chức, cổ vũ, động viên lớn lao đối với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Lịch sử thế giới 160 năm qua đã chứng minh hùng hồn tính thời đại của Tuyên ngôn. Chỉ vài thập niên sau khi Tuyên ngôn ra đời, Công xã Pa-ri bùng nổ và đứng vững hơn 70 ngày. Tròn 70 năm sau thời điểm Mác - Ăngghen khởi thảo Tuyên ngôn, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917 đã giành thắng lợi tại nước Nga, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự lớn mạnh và những cống hiến vĩ đại của hệ thống chủ nghiã xã hội hiện thực cùng với thắng lợi vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, những thắng lợi to lớn của phong trào công nhân và các lực lượng tiến bộ ở các nước tư bản chủ nghĩa đã khẳng định mạnh mẽ tính chân lý của Tuyên ngôn trong thời đại ngày nay. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, là tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng đây không phải là sự “cáo chung của chủ nghĩa xã hội”, nó chỉ càng làm nổi bật hậu quả của một loại mô hình duy trì quá lâu những khiếm khuyết, biến dạng đã dẫn chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào trì trệ, khủng khoảng và cũng chỉ rõ 2 nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề này là: Đường lối chính trị sai lầm của một số đảng Cộng sản cầm quyền cũng như tính nguy hiểm của chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Biến cố này càng chứng minh cho sự đúng đắn của tư tưởng mác xít về tính phức tạp, khó khăn lâu dài của thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói chung, qua độ bỏ qua xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói riêng. Thực tiễn của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác hiện nay vẫn đang vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới cải cách, mở rộng giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế chính là bằng chứng sinh động, vững chắc khẳng định cho tính chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mác - Ăngghen về quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản trong Tuyên ngôn. Những thắng lợi to lớn và sự lan rộng của phong trào cánh tả ở Mỹ la-tinh, nơi từ hàng trăm năm nay vốn là sân sau của chủ nghĩa tư bản Bắc Mỹ, với những tuyên bố công khai mạnh mẽ về con đường xã hội chủ nghĩa trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã thể hiện rõ rệt xu hướng phản kháng quyết liệt chống chủ nghĩa đế quốc áp đặt cường quyền, chống chủ nghĩa tư bản tự do mới phương Bắc và phương Tây. Còn trên địa bàn trung tâm của chủ nghĩa tư bản hiện đại, do phải đối mặt với những ưu thế của chủ nghĩa xã hội hiện thực, phải đối phó với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở khu vực này, cho nên dù bản chất áp bức bóc lột tàn bạo không thay đổi, nhưng chủ nghĩa tư bản hiện đại buộc phải điều chỉnh. Sự điều chỉnh này đã và đang làm nảy sinh nhiều nhân tố mới trong thể chế dân chủ tư bản, trong xã hội hoá lực lượng sản xuất, nhất là khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp... những nhân tố này đang tiếp tục phát triển mạnh hướng tới khả năng phủ định chủ nghĩa tư bản hiện đại. Toàn bộ lịch sử
  3. nhân loại từ Cách mạng Tháng Mười đến nay đã diễn ra biết bao sự kiện, biến cố nhưng vẫn làm nổi bật tính chất của thời đại mới mà Tuyên ngôn đã chỉ ra, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tuyên ngôn bất hủ với những tư tưởng thiên tài vạch thời đại của Mác - Ăngghen vĩ đại vẫn đang soi sáng, thúc đẩy tiến trình cách mạng thế giới và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng như lời khẳng định của Lênin gần 100 năm trước: cuốn sách mỏng này có giá trị bằng hàng pho sách, toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh cho đến ngày nay đã sống và tiến lên theo tinh thần của cuốn sách đó. Đêriđa, nhà triết học tư sản đương đại người Pháp từ kết quả nghiên cứu lịch sử hiện đại đi đến một nhận định: Tư tưởng Mác đã tạo ra lịch sử thế kỷ XX, tư tưởng Mác vẫn là tư tưởng của thế kỷ XXI, nhân loại không có tương lai nếu không có tư tưởng của Mác. Thiết thực chào mừng ngày thành lập Đảng quang vinh, hướng tới kỷ niệm 160 năm Mác - Ăngghen khởi thảo tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Học viện Chính trị quân sự tổ chức cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - Tuyên ngôn của thời đại. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 60 báo cáo khoa học của nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa giáo qua các thời kỳ, nhiều nhà khoa học đã và đang công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học ở Trung ương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các báo cáo đều tập trung phân tích làm sáng tỏ thêm những tư tưởng quan trọng cơ bản của Mác - Ăngghen trong Tuyên ngôn. Và đặc biệt, sau khi thực hiện sự tham chiếu, đối chứng khoa học khách quan nghiêm túc với quá trình lịch sử thế giới 160 năm qua cũng như với tình hình thực tiễn của thế giới ngày nay, các báo cáo đều khẳng định giá trị thời đại và thời sự nóng hổi của những tư tưởng vĩ đại ấy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản