intTypePromotion=3

UBUNTU 7 TOÀN TẬP - Phần 4

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
87
lượt xem
21
download

UBUNTU 7 TOÀN TẬP - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng OpenOffice.Org Giới thiệu bộ công cụ văn phòng OpenOffice: OpenOffice.org là bộ công cụ văn phòng mặc định cho Ubuntu. Đây là một bộ chương trình miễn phí, mã nguồn mở, có tất cả các tính năng thường thấy đối với các ứng dụng văn phòng. Đây không phải là một tập hợp của các ứng dụng đơn lẻ, mà là một gói phần mềm hoàn chỉnh,trong đó tất cả các ứng dụng có sắc thái giao diện tương đối giống nhau và chia sẻ một số công cụ dùng chung....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: UBUNTU 7 TOÀN TẬP - Phần 4

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 172 / 407 Hình 5.89: Các đ i tư ng chuy n ti p Chú ý: B n có th thay đ i th t các đ i tư ng b ng vi c s p x p l i v trí c a chúng trên vùng v . 5.6 S d ng OpenOffice.org Math Math là trình so n th o công th c trong b ph n m m OpenOffice.org. Nó có r t nhi u hàm, phép toán và h tr đ nh d ng đ b n vi t các công th c và phương trình khoa h c. Các công th c này có th đư c chèn vào các ng d ng OpenOffice.org khác. 5.6.1 Các tính năng chính c a OpenOffice.org Math M t s tính năng quan tr ng c a Math s đư c trình bày trong ph n này: • T o công th c: Math cho phép b n d dàng t o ra các công th c và dùng chúng như m t đ i tư ng trong tài li u Writer, Spreadsheet hay Impress. B n có th m Math t m t ng d ng OpenOffice khác b t c khi nào c n vi t công th c ho c phương trình đ chèn vào trong tài li u. Math cung c p cho ta r t nhi u các ký hi u và hàm d ng s n đ t o, s a và đ nh d ng công th c. • Gõ công th c tr c ti p:N u b n quen v i ngôn ng đánh d u c a Math, b n cũng có th gõ các phương trình tr c ti p bên trong tài li u c a b n và dùng Math đ chuy n n i dung v a gõ thành công th c có đ nh d ng chu n. • T o công th c b ng c a s Commands: Khi t o các n i dung trong c a s Commands, b n có th xem ngay k t qu thu đư c bên trong tài li u c a mình. • T o các ký hi u riêng: V i Math, ta có th t o ho c s d ng các ký hi u t trong các phông ch có s n đ t o ra ký hi u c a riêng mình. B n có th thêm các ký hi u vào trong danh m c ký hi u toán h c cơ s ho c t o m t danh m c m i cho ký hi u c a mình đ t ra. • T o công th c theo ng c nh: Math cung c p cho b n phương th c làm vi c hi u qu nh t thông qua các trình đơn ng c nh xu t hi n khi b n b m chu t ph i, ch a t t c các l nh có th th y trong c a s Selection. Hơn th n a, b n có th chèn các l nh trong này vào tài li u ch b ng m t cú nh p chu t! Chú ý: Math ch đư c dùng đ vi t các phương trình và công th c! Ta không th dùng Math đ tính toán.
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 173 / 407 5.6.2 T o và s a công th c M c dù t t c các chương trình c a OpenOffice.org đ u dùng Math, nhưng ta hay dùng nó đ vi t các phương trình và chèn vào tài li u văn b n. Đ có th dùng Math khi làm vi c v i Writer hãy th c hi n các bư c sau: v trí c n chèn công th c. M trình đơn Insert, ch n m c Object r i nh n vào Formula. 1. Đ t con tr Hình 5.90: Ch y Math 2. Chương trình Math s đư c kh i đ ng t trong c a s Writer. Lưu ý r ng b so n th o phương trình s xu t hi n bên dư i c a s tài li u. Gi , b n có th ch y t t c các công c mà Math cung c p bên trong c a s Writer. M t ô tr ng xu t hi n bên c nh văn b n, báo hi u ch mà phương trình s đư c nh p vào. Phương th c đơn gi n nh t đ nh p phương trình vào trong tài li u là dùng c a s Selection. Theo m c đ nh, c a s Selection không xu t hi n. Đ xem c a s Selection, b n ph i m trình đơn View, r i ch n Selection.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 174 / 407 Hình 5.91: Hi n th c a s Selection 3. C a s Selection xu t hi n dư i d ng thanh công c n i. Lưu ý r ng c a s Selection đư c chia làm 2 n a. N a trên ch a các m c ký hi u, và n a dư i bi u di n các ký hi u có s n trong m c. B n có th chèn vào phương trình các ký hi u n m trong c a s Selection. Đ chèn m t ký hi u, ví d như "a/b" hãy ch n m c phù h p trong n a trên và nh n vào ký hi u tương ng n a dư i c a c a s Selection.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 175 / 407 Hình 5.92: Dùng c a s Selection 4. B n s đ ý th y r ng khi ch n ký hi u trong c a s Selection, trong b so n th o phương trình, ký hi u đánh d u tương ng cũng s xu t hi n. Đ ng th i, m t s ô màu xám cũng xu t hi n trong ph n thân văn b n chính. Ký hi u xu t hi n trong b so n th o phương trình là các ô tr ng mà b n ph i đi n các ký hi u vào đ hoàn thi n công th c.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 176 / 407 Hình 5.93: Chèn các ký hi u 5. Khi b n nh p các văn b n c n có vào trong ch tr ng, các ô màu xám s đư c c p nh t l i vào trong phương trình. B n có th nh p toàn b phương trình theo cách này. 6. Sau khi đã hoàn t t vi c nh p các ô tr ng thông qua c a s Selection, phương trình xu t hi n dư i d ng m t đ i tư ng trong c a s tài li u c a b n và b n có th xem toàn b mã c a nó trong b so n th o phương trình. Thoát kh i b so n công th c b ng cách nh n chu t lên v trí b t kỳ trong thân tài li u.
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 177 / 407 Hình 5.94: Phương trình đư c chèn vào 7. Sau khi công th c đã đư c chèn vào trong tài li u, đôi khi b n l i mu n s a l i nó thêm chút n a. Đ s a m t công th c đã chèn vào tài li u, nh n chu t ph i lên nó và ch n Edit t trình đơn ng c nh hi n ra.
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 178 / 407 Hình 5.95: S a phương trình đã chèn 8. Gi ta có th chèn ký hi u m i vào trong công th c ho c xoá công th c mình không c n t i n a.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 179 / 407 Hình 5.96: Inserting New Symbols 9. M c d u các ký t Hy L p hay đư c dùng trong các công th c toán h c, đ c bi t là công th c lư ng giác, các ký t này thư ng không có trong c a s Selection ho c trình đơn ng c nh Context. 10. B n có th thêm các ký t Hy L p vào b ng cách nh p mã đánh d u c a chúng trong c a s so n th o phương trình. Ngoài ra, b n còn có th dùng c a s Catalog đ làm đi u này. Đ hi n th c a s Catalog, trong trình đơn Tools, b n b m vào l nh Catalog.
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 180 / 407 Hình 5.97: M c a s Catalogue 11. H p tho i Symbols s xu t hi n đ b n ch n m t ký t . Trư c khi ch n, hãy đ m b o r ng m c Greek đư c ch n trong danh sách th xu ng Symbol. Ch n ký t Hy L p mình c n t trong c a s Symbols và nh n vào nút Insert.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 181 / 407 Hình 5.98: Chèn các ký t Hy L p 12. Các ký t đư c chèn vào trong tài li u c a b n và mã đánh d u c a nó cũng xu t hi n trong b so n th o phương trình. B n có th ti p t c nh p công th c vào tài li u theo cách th c tương t . Sau khi hoàn t t vi c nh p li u, tài li u c a b n s trông như th này:
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 182 / 407 Hình 5.99: Phương trình cu i cùng thu đư c 5.7 Các ng d ng khác 5.7.1 K toán v i GnuCash GnuCash là m t ng d ng đ b n qu n lý tài chính k toán c a gia đình và công ty nh . Thay vì theo dõi toàn b các chi tiêu trên gi y, b n có th dùng GnuCash đ th ng kê và đ m b o r ng b n không th t thoát ti n nong vào cu i tháng. T t c các kho n thu và chi đ u có th đư c qu n lý thông qua ti n ích này. Dùng GnuCash, m t doanh nghi p nh có th theo dõi các khách hàng cũng như các nhà s n xu t mà mình quan tâm. B n cũng có th t o báo cáo lãi/l hàng tháng cho doanh nghi p c a mình. GnuCash có th lưu và qu n lý thông tin chi ti t v tài ko n ngân hàng c a b n. GnuCash d a trên mô hình cân đ i thu chi mà các k toán chuyên nghi p s d ng đ qu n lý và báo cáo tài chính. GnuCash r t d dùng và có th đư c tuỳ ch nh cho phù h p v i nhu c u c a b n.
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 183 / 407 Hình 5.100: Chương trình k toán GnuCash Các tính năng chính c a GnuCash Vi c s d ng GnuCash cũng gi ng như đi n thông tin tài chính c a b n vào trong m t cu n s , nhưng đư c t ch c h p lý hơn. Các tính năng h u ích c a GnuCash là: • Giao di n d s d ng: Giao di n đ ho c a GnuCash r t đơn gi n đ i, gi ng như b n vi c lưu tr các b n ghi trên gi y. Nó cũng có tính năng Quick-Fill, khi b n nh p vào m t s ký t , GnuCash quét qua toàn b các t đã nh p và hoàn t t m c đã nh p m t cách t đ ng. N u b n thư ng xuyên nh p m t n i dung, b n s không c n ph i gõ đi gõ l i m c đó nhi u l n. • H th ng 2 n i dung: Tuân th nguyên t c tài chính 2 c t, trong GnuCash m i chi ti t đ u đư c th ng kê trong 2 ph n -- debit trong m t tài kho n và credit trong tài kho n còn l i. Đi u này giúp cho s sai l ch gi a thu và chi đư c qu n lý chính xác, gi ng như b ng cân đ i tài chính v y. B n s d dàng ki m tra đư c tính chính xác c a các s li u nh p vào, và theo dõi đư c t t c tình hình tài chính c a mình. • Báo cáo: B n có th t o ra r t nhi u lo i báo cáo b ng GnuCash. Đ i v i gia đình, ta có th dùng báo cáo Budget đ xem chi ti t các kho n thu và kho n chi hàng tháng. Ta cũng có th t o báo cáo Tax đ tính thu . Ngoài ra còn có r t nhi u lo i báo cáo cho doanh ngi p, như báo cáo v khách hàng và nhà cung c p (Customer and Vendor). M t lo i báo cáo n a cũng r t hay đư c dùng đ n là Assets and Liabilities ch a b ng cân đ i thu chi. • X lý chuy n đ i ti n t : B n không c n lo l ng v vi c chuy n đ i gi a nhi u lo i ti n t khác nhau; GnuCash t đ ng x lý vi c chuy n đ i ti n t . Ngoài ra, GnuCash cũng cung c p các trình đơn và c a s hi n ra nhi u ngôn ng khác nhau. • C a s Reconcile: GnuCash cung c p cho ngư i dùng c a s Reconcile ch a cân đ i tài chính c a t t c các tài kho n mà ta có. V i ch c năng này, ta không c n ph i ki m tra cân đ i tài chính trong nhi u tài kho n mình có.
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 184 / 407 • Chia nh giao d ch: Tính năng chia giao d ch cho phép ta chia m t giao d ch mua bán thành nhi u l n và h ng m c riêng r . Ví d , khi b n mua m t s đ dùng, giao d ch chính là s ti n b n dùng đ mua t t c các mòn hàng, còn khi dùng ch c năng chia giao d ch, ta có th bi t chính xác s ti n đ mua t ng đ v t riêng bi t. Sau đó, b n có th ki m tra l i giao d ch chính b t kỳ lúc nào nh các giao d ch con đã đư c chia nh . • H tr HBCI: GnuCash còn h tr c giao th c German Home Banking Computer Information (HBCI). Đây là m t tính năng h u ích cho ngư i Đ c nào c n ph i nh p thông tin chi ti t c a mình cho nhà băng. H có th tr c ti p th c hi n chuy n kho n, t i th ng kê tài chính t ngân hàng và vay n tr c ti p qua GnuCash. • Giao d ch đ nh trư c: Dùng GnuCash, ngư i dùng có th đ t trư c các giao d ch cho phù h p v i nhu c u c a mình, và cũng có th đ t l i nh c nh khi g n t i lúc c n giao d ch. Tính năng giúp b n kh i ph i nh nh ng cu c h n c a mình! Ph n m m s đ ý giúp b n t t c nh ng giao d ch đó, n u b n mu n. B n cũng có th đ t l i l ch giao d ch khi c n. • Tìm giao d ch: H p tho i Transaction Finder giúp b n tìm ra dù là nh ng giao d ch nh nh t đã th c hi n. B n có th nh p các trư ng mình c n tìm trong c a s Transaction Finder, và GnuCash s tìm ra giao d ch b n mu n bi t. Ví d , b n mu n xem t t c các kho n chi to hơn 1 m c nh t đ nh trong tháng này. GnuCash s tìm ra các giao d ch đó cho b n, nhưng b n ph i thi t l p r ng các giao d ch l n hơn m c nào trong ô amount trong h p tho i. • Hư ng d n s d ng và Tr giúp m i: GnuCash có các bài hư ng d n và các đ nh nghĩa m i đ d y b n m t s ki n th c v tài chính k toán. Vi c này giúp cho ngư i dùng nhanh chóng áp d ng các nguyên t c k toán m t cách hi u qu và s d ng chương trình m t cách h p lý. 5.7.2 Scribus Scribus là m t chương trình dùng đ t o các tài li u chuyên nghi p v n không th dùng các trình so n th o văn b n đ t o ra. Ví d , b n không th dùng trình x lý văn b n đ t o m t poster ho c m t cac-vi-dit cho mình. Scribus cho phép ta nhanh chóng s p x p văn b n và hình nh, mà trong các trình x lý văn b n thông thư ng thì đây là nh ng tác v r t khó khăn. Scribus giúp ta nhanh chóng t o ra các tài li u PDF b ng các tính năng chuyên nghi p đ dùng trong thương m i, thi t k sách hư ng d n, t p chí, báo, t rơi và các tài li u k thu t. Các tính năng chính c a Scribus Hãy dùng Scribus khi c n thi t k các tài li u có nhi u hình nh. Đây là m t ng d ng cho phép ngư i dùng s p x p các nh, logo.. t i v trí phù h p. • Kh năng c p nh t m u tài li u: Scribus cung c p các m u tài li u, bao g m nh ng thu c tính c a trang in, như nh n n, ph n đ u và ph n chân. • Qu n lý ki u dáng: Ta có th tuỳ bi n r t nhi u ki u dáng, bao g m ki u dáng dành cho đo n văn, ký t và dòng. B qu n lý ki u dáng cho phép ta xem t t c các tuỳ ch n t i ch và d dàng đ t ki u dáng mình mu n. • Đ nh d ng d a trên XML: Scribus dùng đ nh d ng t p tin d a trên ngôn ng XML, do v y tính tương thích c a nó r t cao. • Các tính năng x lý phông ch : Scribus có s n r t nhi u tính năng x lý phông ch , bao g m xoay phông, đ i x ng phông và co giãn phông cho phù h p v i b c c văn b n. Dù b n dùng phông ch Type1 hay TrueType thì Scribus đ u có th x lý r t t t, vì v y b n có th dùng m i lo i phông ch trong tài li u c a mình. • Các tính năng x lý nh: Scribus có th nh p h u h t các đ nh d ng nh ph bi n hi n nay, như PNG, TIFF và JPEG, nên b n có th chèn t t c nh ng nh mình c n dùng vào trong tài li u. Ngoài ra, Scribus còn h tr thêm: • Văn b n và phông ch trên Unicode: Scribus có th nh p h u h t các đ nh d ng văn b n và h tr các phông ch Unicode. Nó cũng h tr các văn t t ph i sang trái, như ti ng Ar p và Hebrew. Tính năng này giúp ta m m t văn b n đ b trí, s p x p mà không c n ph i lo l ng v phông ch đư c dùng trong văn b n đó. • Nh p t p tin m t cách tr c ti p: N u b n mu n thêm các nh và đ ho vào trong tài li u, b n có th dùng Draw, Impress ... r i sau đó tr c ti p đưa chúng vào trong Scribus. • CMYK: Scribus h tr 4 l p màu Xanh lá m (Cyan), Đ tươi (Magenta), Vàng (Yellow) và Đen (Black) - ch đ CMYK - dùng trong thi t k n b n chuyên nghi p. Vi c in n cũng thông qua h màu này. Do v y, s có r t ít s khác bi t gi a thi t k trên máy và tài li u đư c in ra. Scribus còn cung c p c các ch c năng c i thi n màu s c khi in n a! • Các ch c năng liên quan đ n đ nh d ng PDF: Ngay c khi t p tin c a b n d ng PDF, b n v n có th xu t chúng vào trong Scribus. B n còn có th thêm các hi u ng cho chúng r i sau đó mã hoá chúng đi l n n a. Ngoài ra, b n có th thêm các t koá vào trong t p tin PDF xu t ra. • Các đ nh d ng nh Vector: Scribus x lý đư c t t c các đ nh d ng nh vector đư c đưa vào, bao g m đ nh d ng c a Adobe Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) EPS và Scalable Vector Graphics (SVG), nên b n có th m h u h t các nh vector c n thêm vào tài li u c a mình trên Scribus.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 185 / 407 5.7.3 Evince Evince là m t trình đ c tài li u trên Ubuntu. Nó h tr nhi u đ nh d ng tài li u, như Portable Document Format (PDF), PostScript, djvu, tiff và dvi. Chương trình này giúp b n d dàng đ c các tài li u trên máy. Nó cũng có h tr các ch c năng ch m c, tìm ki m, xem th . B n cũng có th xem tài li u ch đ toàn màn hình ho c d ng trình chi u - m i trang đư c bi u di n như m t nh chi u trong trình di n c a Impress. Vì Evince h tr nhi u đ nh d ng tài li u, ta có th dùng nó thay cho nhi u trình đ c tài li u trư c đây. Evince còn h tr các d ng tài li u nhi u trang. Hình dư i đây là giao di n chính c a Evince: Hình 5.101: Xem tài li u v i Evince Các tính năng chính c a Evince M t s tính năng chính c a Evince đư c li t kê dư i đây: • Kh năng tìm ki m: Evince đư c tích h p ch c năng tìm ki m đ hi n th s k t qu tìm th y trong toàn b tài li u và tô sáng các k t qu trong trang hi n th i. • Xem th : Dùng tính năng này, b n không c n ph i di chuy n qua t t c các trang mà ch vi c xem th các trang thu nh thanh trư t bên trái r i chuy n đ n đúng ch c n xem. • Đánh ch m c: Trong các tài li u đư c đánh ch m c, Evince còn cho phép ta nhanh chóng chuy n t i ch m c tương ng, nh v y ta di chuy n đư c t ph n này sang ph n khác. • Thu phóng: Evince cho phép ta phóng to ho c thu nh tài li u. Ngoài ra, Evince lưu l i m c đ thu phóng c a tài li u sau khi ta đóng chương trình đ l n sau s d ng. • Ch n: Ta có th ch n văn b n trong tài li u PDF. Đây không ph i là m t ch c năng s n có trong t t c các trình đ c tài li u.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 186 / 407 5.8 T ng k t bài gi ng Trong bài này, ta bi t r ng: • OpenOffice.org là ng d ng m c đ nh có s n trong Ubuntu. • B ph n m m OpenOffice.org bao g m 5 ng d ng đ làm các tác v văn phòng m t cách hi u qu nh t. • Writer là m t trình x lý văn b n trong b ng d ng OpenOffice.org, có t t c các ch c năng x lý văn b n mà b n trông đ i. • Calc là ph n m m x lý b ng tính trong b ng d ng OpenOffice.org, có r t nhi u ch c năng tính toán và x lý d li u d ng b ng ph c t p. • Impress là công c đ t o và trình bày các trình di n trong OpenOffice.org. • Math là công c vi t các phương trình và công th c đư c dùng chung b i t t c các ng d ng OpenOffice. • GnuCash là m t ng d ng r t d dùng và thu n ti n trong qu n lý tài chính cho gia đình và doanh nghi p nh . • Scribus là m t ng d ng trình bày tài li u chuyên nghi p, dùng trong vi c t o các poster, danh thi p, sách hư ng d n và các tài li u thương m i cũng như k thu t khác. • Evince là b xem tài li u cho phép b n d dàng di chuy n gi a các trang. Ngoài ra, nó có thêm ch c năng tìm ki m h tr các tài li u đư c đánh ch m c tài li u. 5.9 Câu h i ôn t p Câu h i 1 Li t kê các ng d ng có trong b ng d ng OpenOffice.org. Câu h i 2 Các ng d ng OpenOffice.org lưu t p tin theo đ nh d ng m c đ nh nào? a) SWF b) PDF c) ODF Câu h i 3 K tên ng d ng so n th o công th c trong OpenOffice.org. Câu h i 4 Ph n m m nào giúp b n t o nhi u d ng thư cá nhân? Câu h i 5 Công c trong OpenOffice.org giúp b n di chuy n trong tài li u đang làm vi c? Câu h i 6 K tên c a tính năng trong Openoffice.org cho phép ta trình bày toàn b tài li u? Câu h i 7 B n có c n thêm ph n m m nào khác đ chuy n tài li u OpenOffice.org sang d ng PDF không? Câu h i 8 K tên công c giúp b n t o công th c trong OpenOffice.org Calc. Câu h i 9 Math cho phép b n gõ công th c tr c ti p vào tài li u n u b n đã quen v i _______________? Câu h i 10 K tên tính năng có trong OpenOffice.org Impress cho phép b n t o văn b n v i hi u ng 3D? Câu h i 11
 16. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 187 / 407 Tính năng nào c a GnuCash giúp b n ki m tra các giao d ch b ng c a s truy v n? 1. Chia nh giao d ch 2. Giao d ch đ nh s n 3. Tìm giao d ch 4. C a s Reconcile Câu h i 12 Scribus là gì?. a. M t ng d ng k toán b. M t trình x lý văn b n c. M t b xem tài li u d. Ph n m m b trí tài li u 5.10 Th c hành Bài t p 1: Th c hi n các thao tác x lý văn b n cơ b n trên Writer B n làm vi c t i m t công ty trang tri n i th t, và s p ph i vi t m t chương trong thông báo c a công ty. B n mong ch cơ h i này đã lâu r i! Tuy nhiên, b n s ph i so n th o n i dung c a chương này càng hay càng t t. B n mu n thêm nhi u văn b n, đư c minh ho b ng m t s b ng bi u và hình nh đ ch ng t nhi t tình c a mình trong công vi c đ i v i cơ quan. Đ hoàn thành nhi m v , b n ph i làm đư c nh ng thao tác sau: • T o và đ nh d ng m t tài li u văn b n • Chèn b ng vào trong tài li u • Chèn nh vào trong tài li u • Lưu tài li u l i Đ t o và đ nh d ng m t tài li u văn b n: 1. M trình đơn Applications ch n m c Office r i b m chu t vào OpenOffice.org Word Processor. 2. Nh p n i dung văn b n vào trong tài li u tr ng. 3. M trình đơn Format và ch n Style and Formatting đ m c a s Style and Formatting window. 4. M c a s Style and Formatting và ch n m t m c trong đó đ bi t các ki u dáng trong m c đó. 5. Ch n ph n văn b n c n áp d ng ki u dáng và đ nh d ng. 6. B m đúp vào ki u dáng c n dùng trong c a s Style and Formatting. 7. L p đi l p l i các thao tác trên t i khi toàn b văn b n đã đư c trình bày h p lý. B n đã t o và đ nh d ng xong văn b n mình c n. Đ chèn b ng vào trong tài li u: 1. Đ t con tr t i v trí mu n chèn b ng. 2. M trình đơn Table, ch n m c Insert r i b m vào Table 3. Đ t các thi t l p cho b ng r i nh n OK. 4. Đ m h p tho i Table Format, b m chu t ph i vào b ng r i ch n Table t trình đơn ng c nh xu t hi n. 5. Đ t các thi t l p phù h p v i yêu c u c a b n trong h p tho i Table Format sau đó nh n OK đ các thay đ i có hi u l c. B n đã hoàn t t vi c chèn và đ nh d ng b ng vào tài li u. Gi b n hãy nh p các s li u c n thi t vào b ng. Đ chèn nh vào trong tài li u: 1. Đ t con tr v trí c n chèn hình nh. 2. M trình đơn Insert, ch n m c Picture, r i ch n ti p From File.
 17. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 188 / 407 3. Trong h p tho i Insert Picture, di chuy n đ n thư m c ch a t p tin c n chèn, ch n nó r i nh n Open. 4. Đ đi u ch nh kích thư c c a nh chèn vào, hãy ch n nó r i gi SHIFT. 5. Gi phím SHIFT trong khi di chuy n m t ch t xung quanh t m nh đ thay đ i kích thư c c a nó. 6. Đ s p x p và gióng hàng t m nh cho đúng ch , b m ph i vào nh r i ch n các tuỳ ch n mình c n trong trình đơn ng c nh xu t hi n. 7. Đ t v trí thích h p cho t m nh. 8. B n đã hoàn t t thao tác chèn nh vào trong tài li u. Đ lưu tài li u l i: 1. M trình đơn File và ch n Save As. 2. Trong h p tho i Save, di chuy n đ n thư m c b n dùng đ ch a t p tin s lưu. 3. Đ t tên t p tin trong ô Name. 4. Ch n ki u t p tin t danh sách th xu ng file type n m dư i cùng c a h p tho i. 5. Nh n nút Save đ lưu t p tin. B n đã hoàn t t thao tác lưu t p tin v a t o l i. Bài t p 2: Th c hi n các thao tác b ng tính cơ b n trên Calc Là k toán trư ng cho công ty, b n ph i chu n b báo cáo quý này. B n ph i thu th p r t nhi u s li u, phân tích và t ng h p l i thành báo cáo, r i trình bày báo cáo trư c khi xu t ra d ng PDF đ sau này tham kh o l i. Đ làm đư c vi c này, b n s ph i th c hi n các thao tác sau: • Nh p s li u và đ nh d ng chúng trong b ng tính • Dùng các công th c và hàm có s n đ x lý s li u • Bi u di n s li u b ng đ th • T o báo cáo d ng PDF Đ nh p và đ nh d ng các s li u trong b ng tính: • M trình đơn Applications, ch n ph n Office r i nh n vào OpenOffice.org Spreadsheet đ m m t b ng tính trong Calc. • Nh p các s li u c n thi t vào trong b ng. • Đ đ nh d ng m t s ô, trong trình đơn Format b n ch n Cells. • H p tho i Format Cells xu t hi n. Dùng các tuỳ ch n trong ph n Font, Font Effects và Alignment đ quy đ nh các thu c tính đ nh d ng cho các ô đã ch n. • Nh n Ok đ th c hi n vi c đ nh d ng. • Đ t đ ng đ nh d ng b ng tính, hãy dùng ch c năng Autoformat. Trong trình đơn Format ta ch n Autoformat. • Đ dùng m t đ nh d ng có s n cho các ô đã ch n, ch n m t m c trong danh sách Format r i sau đó nh n OK. B n đã hoàn t t vi c nh p và đ nh d ng d li u trong b ng tính. Đ t o công th c và hàm: • Trong b ng tính, ch n 1 ô c n chèn công th c. • Đ t o và áp d ng công th c ho c hàm thông qua đ thu t Function Wizard, nh n vào nút Function Wizard trên thanh Formula. • Ch n các danh m c hàm c n dùng trong danh sách Category đ xem các hàm có trong đó. • Tìm ra hàm c n dùng trong danh sách Functions và nh n 1 l n vào nó đ ch n. • B m nút Next đ ti p t c nh p công th c. • Đ ch n ph m vi các ô mu n áp d ng công th c, nh n vào nút Shrink. H p tho i FunctionWizard s đư c thu g n l i và b n có th quay v c a s b ng tính. • Ch n các ô ch a d li u c n x lý. • Sau khi ch n xong, b n quay v đ thu t Function Wizard b ng cách b m nút Maximize. • Đ hoàn t t vi c nh p công th c, nh n nút OK. B n đã hoàn thành vi c t o công th c. K t qu tr v s xu t hi n trong ô đư c chèn công th c v a t o. Đ bi u di n s li u dư i d ng đ th : M trình đơn Insert, ch n ti p m c Chart.
 18. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 189 / 407 • Ch n ph m vi d li u, nhãn và b ng tính đích nơi đ t đ th . • Nh n nút Next đ ti p t c. • Ch n ki u đ th và nh n Next đ ti p t c quá trình chèn đ th vào b ng tính. • Đ t m t bi n th cho lo i đ th đã ch n và nh n Next đ ti p t c. • Đ t tiêu đ cho bi u đ , đ ng th i nh p tên các tr c. Sau khi nh p xong các thông tin c n thi t, nh n vào nút Create. • M t bi u đ s đư c chèn vào trong v trí b n ch n. B n đã hoàn t t vi c bi u di n d li u dư i d ng đ th . Đ t o t p tin báo cáo d ng PDF: • M trình đơn File, ch n ti p l nh Export as PDF. • Nh p tên t p tin vào ô Name trong h p tho i Export. • Di chuy n đ n thư m c s ch a t p tin xu t ra. • Nh n nút Save đ ti p t c. • Đ t các thi t l p cho vi c xu t PDF trong h p tho i PDF Options, sau đó nh n nút OK. B n đã hoàn thành vi c xu t báo cáo ra d ng PDF. Bài t p 3: T o trình di n đa phương ti n trong Impress B n làm công tác hư ng d n m t nhóm ki n trúc sư, và s p t i b n s ph i làm m t bu i trình bày v công trình mình đã thi t k . B n mu n trình bày v i nh ng ngư i khác sao cho hi u qu , minh ho đư c t t c các kích thư c có trong b n thi t k c a mình, bao g m sàn nhà, thang máy và vư n. B n mu n trình di n c a mình th t sinh đ ng, nên ph i thêm vào các chuy n đ ng khi c n. Cu i cùng, b n mu n chuy n trình di n thành m t t p tin Flash đ sau này d dàng tham kh o l i n u c n. Đ làm đư c vi c này, b n s ph i: • T o trình di n g m có văn b n và nh. • Thêm các đ ho 3D và chuy n đ ng trong trình di n c a mình • C u hình và ch y trình di n c a mình. • Xu t trình di n ra đ nh d ng Flash. Đ t o trình di n g m có văn b n và nh: • M trình đơn Applications ch n ph n Office r i ch n ti p OpenOffice.org Presentation. • H p tho i Presentation Wizard xu t hi n. Đ t o m t trình di n tr ng, gi nguyên l a ch n m c đ nh và nh n vào nút Next. • Ch n thi t k cho nh chi u, sau đó nh n nút Next đ ti p t c. • Đ t các hi u ng chuy n đ i áp d ng cho các nh chi u r i nh n nút Create đ ti p t c. • Ch n b c c cho nh chi u hi n th i t trong b ng Task n m bên trái c a s Impress. • Nh p n i dung văn b n c n có vào các ô văn b n trong các nh chi u, r i nh n ti p vào bi u tư ng Master Pages đ m b ng Master Pages. • Nh n m t l n vào trong m u trình di n mu n dùng đ áp d ng nó lên toàn b trình di n đang t o. • Chèn m t nh chi u m i b ng cách nh n vào nút Slide trên thanh công c Standard. • Ch n b c c cho nh chi u m i thêm vào. • Nh p văn b n dùng cho nh chi u này vào các ô văn b n có s n. • Đ chèn nh vào trong trình di n, trong trình đơn Insert ta ch n m c Picture. • Trong h p tho i Insert Picture ta ch n nh c n chèn r i nh n nút Open. L p l i các bư c trên đ hoàn t t các nh chi u còn l i. B n đã hoàn thành vi c đưa văn b n và nh trong trình di n c a mình. Đ thêm các đ ho 3D và chuy n đ ng: • Đ t o các hi u ng 3D lên m t ph n văn b n, trên thanh công c Drawing, ta nh n nút Fontwork Gallery. • Ch n m t ki u dáng b n thích r i sau đó nh n nút OK. • B m đúp vào ch Fontwork. • Gõ n i dung văn b n m i vào trong ch ’Fontwork’ màu đen hi n lên bên trên đ i tư ng. • B m chu t lên 1 vùng bên ngoài đ i tư ng đ thoát kh i ch đ s a ch Fontwork.
 19. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 190 / 407 • Đ b t thanh công c 3D-Objects, trong trình đơn View ta ch n m c Toolbars và ch n ti p 3D-Objects. • Đ chèn m t đ i tư ng 3 chi u vào trong nh chi u hi n th i, nh n vào bi u tư ng tương ng v i nó trong thanh công c 3D-Objects. • Sau đó di chuy n con chu t t i v trí mà b n mu n chèn đ i tư ng vào. • Gi chu t trái và kéo chu t đ v đ i tư ng vào trong nh chi u. • Thay đ i t l và kích thư c c a đ i tư ng b ng cách kéo các ch t màu xanh sang v trí khác. • Đ dùng các hi u ng 3D cho đ ho v a chèn vào, b m chu t ph i lên đ i tư ng. Trong trình đơn ng c nh, ch n ti p 3D Effects. • Đ t các tuỳ ch n đ s a đ i hình d ng c a đ i tư ng đư c ch n trong h p tho i 3D Effects. • Sau khi hoàn t t vi c thi t l p, ta nh n nút Assign góc trên bên ph i c a h p tho i 3D Effects. • Nh n nút Close đ đóng h p tho i 3D Effects l i. • Đ thêm các chuy n đ ng, ta ch n trình đơn Slide Show r i b m vào l nh Custom Animation. • Ch n m t đ i tư ng r i nh n vào nút Add trên b ng Custom Animation đ m h p tho i Custom Animation. • Sau khi đ t t t c các thi t l p mình c n dùng, hãy nh n OK đ đ t hi u ng chuy n đ ng cho đ i tư ng. B n đã hoàn t t vi c thêm hi u ng 3D và chuy n đ ng cho trình di n c a mình. • Đ c u hình và th c hi n trình bày trình di n v a t o: • M trình đơn Slide Show ch n ti p m c Slide Show Settings . • Ch n các tuỳ ch n c n dùng trong h p tho i Slide Show r i nh n nút OK đ áp d ng các thi t l p. • Đ b t đ u chi u nh, hãy ch n l nh Slide Show t trình đơn Slide Show ho c nh n F5. B n đã hoàn t t vi c trình bày trình di n mình v a t o. Đ xu t trình di n ra đ nh d ng Flash: • M trình đơn File b m vào l nh Export. • Đ t tên t p tin trong ô File name và di chuy n đ n thư m c s ch a t p tin xu t ra. • Đ xu t trình di n ar đ nh d ng Flash, ch n m c Macromedia Flash (SWF) (.swf) trong ô File format. • Nh n nút Save đ lưu t p tin vào thư m c đã ch n. Gi , b n có th m t p tin đã xu t ra b ng trình Flash player c a Macromedia ho c Adobe. Bài t p 4: T o công th c b ng Math B n là giáo viên d y toán m t trư ng trung h c, và b n ph i so n m t công th c toán h c có các ký hi u lư ng giác. B n ph i tìm cách chèn các phương trình này trong m t tài li u văn b n. Solution: • Đ t con tr t i v trí mà b n mu n chèn công th c vào. • M trình đơn Insert, ch n m c Object r i ch n ti p Formula. Trình Equation editor xu t hi n bên dư i c a s tài li u. • Đ m c a s Selection, trong trình đơn View ta ch n Selection. • B t đ u chèn công th c b ng cách ch n các ký hi u trong c a s Selection. • Nh p các ký t c n dùng vào trong các ô tr ng trong c a s equation editor. • Ti p t c các bư c trên đ hoàn t t toàn b phương trình c n t o. • Nh n vào b t c ch nào trong thân tài li u đ thoát kh i ch đ vi t phương trình. • Đ chèn các công th c có ch a ký t Hy L p vào tài li u, m c a s Catalog b ng cách ch n trong trình đơn Tools. • Ch c ch n r ng m c Greek đư c ch n trong c a s Symbol. • Ch n các ký t Hy L p c n dùng trong c a s Symbols và nh n Insert. • Làm theo các bư c trên đ nh p n t toàn b công th c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản