intTypePromotion=1
ADSENSE

Vận dụng những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hiện nay

Chia sẻ: Thùy An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

41
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày cách mạng tháng Tám của dân tộc trong thế kỷ 20 đã làm giàu thêm kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc và cho đến nay, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị thời đại của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hiện nay

VAÄN DUÏNG NHÖÕNG BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM CUÛA CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM<br /> ÑOÁI VÔÙI CAÙCH MAÏNG VIEÄT NAM TRONG THÔØI KYØ HIEÄN NAY<br /> <br /> TS Buøi Haûi Döông, ThS Nguyeãn Thò Nuï1<br /> <br /> Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm caùch ñaây hôn 70 naêm ñaõ chaám döùt moät giai ñoaïn noâ<br /> leä, laàm than cuûa daân toäc ta. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh, daân<br /> toäc Vieät Nam ñaõ laøm neân moät chieán coâng vang doäi naêm chaâu vaø mang taàm voùc thôøi ñaïi, ñaäp tan<br /> xieàng xích cheá ñoä thöïc daân, phong kieán taøn baïo, muïc roãng giaønh chính quyeàn veà tay nhaân daân,<br /> laäp neân moät Nhaø nöôùc coâng noâng ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ. Lòch söû anh huøng cuûa daân toäc sang<br /> trang môùi, môû ra kyû nguyeân ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi, ngöôøi daân khoâng coøn mang thaân<br /> phaän thaàn daân, noâ dòch maø laø nhöõng coâng daân trong moät cheá ñoä xaõ hoäi môùi tieán boä vôùi caùc quyeàn<br /> töï do, daân chuû trong moät ñaát nöôùc chuû ñoäc laäp chuû quyeàn. Cuoäc caùch maïng thaùng Taùm thaàn thaùnh<br /> cuûa daân toäc trong theá kyû 20 ñaõ laøm giaøu theâm nhöõng kinh nghieäm ñaáu tranh, baûo veä vaø giöõ vöõng<br /> neàn ñoäc laäp daân toäc, vaø cho ñeán nay, nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm vaãn coøn nguyeân giaù trò thôøi ñaïi<br /> cuûa noù.<br /> Thöù nhaát, ñöùng treân laäp tröôøng cuûa giai caáp coâng nhaân, giöông cao ngoïn côø ñoäc laäp daân<br /> toäc, keát hôïp ñuùng ñaén hai nhieäm vuï choáng ñeá quoác vaø phong kieán.<br /> Vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh trong caùch maïng thaùng Taùm<br /> ñaëc bieät quan troïng, quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa cuoäc caùch maïng sau naøy. Vai troø naøy theå<br /> hieän trí tueä, taàm voùc vaø baûn lónh cuûa moät chính ñaûng coâng noâng coøn non treû, ra ñôøi trong ñieàu kieän<br /> ñaát nöôùc vaø thôøi cuoäc coù nhieàu roái ren, phöùc taïp coù theå taïo ra nhöõng thôøi cô nhöng coù theå ñaåy ñaát<br /> nöôùc ñeán bôø vöïc maát ñoäc laäp chuû quyeàn. Trong hoaøn caûnh ñoù caàn coù moät ñöôøng loái laøm ngoïn<br /> ñuoác soi ñöôøng cho nhaän thöùc, haønh ñoäng thöïc tieãn. Vôùi söï vaän duïng saùng taïo veà lyù luaän caùch<br /> maïng cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, Ñaûng ta ñaõ coù moät quaù trình nhaän thöùc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi<br /> thôøi cuoäc. Töø vieäc xaùc ñònh trong Luaän cöông lónh chính trò: caùch maïng tö saûn daân quyeàn laø “tranh<br /> ñaáu ñeå ñaùnh ñoå caùc di tích, ñaùnh ñoå caùc loái boùc loät tieàn tö boån vaø ñeå thöïc haønh thoå ñòa caùch<br /> maïng cho trieät ñeå”, “vaán ñeà thoå ñòa laø caùi coát cuûa caùch maïng tö saûn daân quyeàn”, “ñaùnh ñoå ñeá<br /> quoác chuû nghóa Phaùp, laøm cho Ñoâng Döông hoaøn toaøn ñoäc laäp” vaø phaûi tieán haønh ñoàng thôøi caû hai<br /> nhieäm vuï naøy. Ñeán nhaän thöùc “Cuoäc daân toäc giaûi phoùng khoâng nhaát ñònh phaûi keát chaët vôùi caùch<br /> maïng ñieàn ñòa” trong Chung quan vaán ñeà chieán saùch môùi vaø taïi Hoäi nghò laàn thöù saùu Ban Chaáp<br /> haønh trung öông Ñaûng (thaùng 11 naêm 1939) ñaõ coù moät nhaän ñònh tieáp tuïc khaúng ñònh söï ñuùng ñaén<br /> cuûa ñöôøng loái caùch maïng trong Cöông Chính trò ñaàu tieân cuûa Ñaûng: “Ñöùng treân laäp tröôøng giaûi<br /> phoùng daân toäc, laáy quyeàn lôïi daân toäc laøm toái cao, taát caû moïi vaán ñeà cuûa cuoäc caùch meänh, caû vaán<br /> deà ñieàn ñòa cuõng phaûi nhaèm vaøo muïc ñích aáy maø giaûi quyeát”. “Nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc,<br /> giaønh ñoäc laäp cho ñaát nöôùc laø nhieäm vuï tröôùc tieân cuûa Ñaûng ta”, cuoäc caùch maïng phaûi giaûi quyeát<br /> vaán ñeà caàn kíp laø “daân toäc giaûi phoùng” – Hoäi nghò laàn thöù taùm Ban Chaáp haønh trung öông Ñaûng<br /> (thaùng 5 naêm 1941).<br /> Nhö vaäy, vôùi trí tueä cuûa moät toå chöùc chính ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân, Ñaûng ta ñaõ ñöùng<br /> treân laäp tröôøng giai caáp coâng nhaân ñeå neâu cao tính tieân phong trong nhaän thöùc vaø vaän duïng saùng<br /> taïo chuû nghóa Maùc – Leânin veà con ñöôøng caùch maïng, khoâng phaûi luùc naøo cuõng giaûi quyeát caùc<br /> nhieäm vuï veà giai caáp ñaàu tieân maø tuyø töøng hoaøn caûnh, ñieàu kieän vaø thôøi cô ñeå thöïc hieän. Maëc duø<br /> vaäy giaûi quyeát vaán ñeà giai caáp vaãn laø muïc ñích cuoái cuøng, ñieàu naøy ñaõ ñöôïc minh chöùng khi caùch<br /> <br /> 1<br /> Tröôøng Chính trò thaønh phoá Caàn Thô<br /> maïng ñaõ giaønh thaéng lôïi, daân toäc ñöôïc ñoäc laäp, Ñaûng ta vaãn tieáp tuïc khaúng ñònh söù meänh cuûa giai<br /> caáp coâng nhaân ñoái vôùi daân toäc, ñaát nöôùc trong ñieàu kieän môùi laø laøm sao phaûi xaây döïng vaø giöõ vöõng<br /> chính quyeàn cuûa nhaân daân, phaûi ñeå nhaân daân coù quyeàn töï do daân chuû vì “Chuùng ta ñaõ hi sinh laøm<br /> caùch meänh thì neân laøm cho ñeán nôi, nghóa laø laøm sao caùch meänh roài thì quyeàn giao cho daân<br /> chuùng soá nhieàu, chôù ñeå trong tay moät boïn ít ngöôøi. Theá môùi khoûi hi sinh nhieàu laàn, theá daân chuùng<br /> môùi döôïc haïnh phuùc”(1). Söï ra ñôøi Nhaø nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø trong ngaøy 02/9/1945 laø<br /> minh chöùng thöïc tieãn maïnh meõ nhaát, moät nhaø nöôùc kieåu môùi khaùc haún vôùi caùc nhaø nöôùc tröôùc ñaây<br /> ôû nöôùc ta vaø do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo.<br /> Trong giai ñoaïn hieän nay, giöõ vöõng vaø taêng cöôøng baûn chaát giai caáp coâng nhaân laø vaán ñeà cô<br /> baûn, bao truøm, coù tính nguyeân taéc ñoái vôùi Ñaûng ta. Taêng cöôøng baûn chaát giai caáp coâng nhaân vaø<br /> tính tieàn phong, söùc chieán ñaáu, phaùt huy truyeàn thoáng ñoaøn keát, thoáng nhaát cuûa Ñaûng (2). Ñaây<br /> laø moät nhieäm vuï chính trò quan troïng haøng ñaàu cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân ta, nhaèm ñaûm baûo cho<br /> Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø<br /> cuûa caû daân toäc, ñaûm baûo giöõ vöõng thaønh quaû caùch maïng, cho neàn ñoäc laäp daân toäc laâu beàn, ñem<br /> laïi cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc cho Nhaân daân.<br /> Thöù hai, xaây döïng Maët traän thoáng nhaát roäng raõi, toaøn daân noåi daäy treân neàn taûng khoái lieân<br /> minh coâng noâng<br /> Treân cô sôû nhaän thöùc caùch maïng laø söï nghieäp cuûa quaàn chuùng vaø muoán ñöa caùch maïng ñeán<br /> thaønh coâng thì phaûi coù toå chöùc ñeå taäp hôïp, ñoaøn keát toaøn daân. Xuaát phaùt töø yeâu caàu khaùch quan<br /> cuûa lòch söû vaø söï saùng suoát cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh, Maët traän Vieät Minh ñaõ ra ñôøi, ñaùp öùng ñöôïc<br /> ñoøi hoûi cuûa lòch söû: “Chæ coù khoái lieân minh coâng noâng do giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo môùi coù theå<br /> kieân quyeát vaø trieät ñeå ñaùnh ñoå caùc theá löïc phaûn caùch maïng, giaønh laáy vaø cuûng coá chính quyeàn cuûa<br /> nhaân daân lao ñoäng, hoaøn thaønh nhieäm vuï lòch söû caùch maïng daân toäc, daân chuû vaø tieán leân chuû<br /> nghóa xaõ hoäi”(3).<br /> Thöïc teá cho thaáy, Maët traän daân toäc thoáng nhaát ñaõ taäp hôïp, ñoaøn keát ñöôïc caùc ñoaøn theå<br /> quaàn chuùng, caùc giai caáp, taàng lôùp nhaân daân, caùc daân toäc, toân giaùo…taïo thaønh moät ñoäi quaân<br /> chính trò quaàn chuùng maïnh meõ. Ñieàu quan troïng löïc löôïng naøy phaûi do giai caáp coâng nhaân laõnh<br /> ñaïo, döïa treân neàn taûng lieân minh coâng noâng vöõng chaéc.<br /> Ngaøy nay, Ñaûng ta vaãn xaùc ñònh Maët traän Toå quoác vaø caùc ñoaøn theå nhaân daân ñoùng vai troø<br /> noøng coát trong taäp hôïp, vaän ñoäng nhaân daân, ñaåy maïnh phong traøo thi ñua yeâu nöôùc, phaùt huy söùc<br /> maïnh ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi ñöôøng loái, muïc tieâu cuûa Ñaûng. Ñaûng ta<br /> xaùc ñònh: ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø ñöôøng loái chieán löôïc cuûa caùch maïng Vieät Nam, laø ñoäng löïc vaø<br /> nguoàn löïc to lôùn trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, döïa treân “neàn taûng lieân minh giai caáp coâng<br /> nhaân vôùi giai caáp noâng daân vaø ñoäi nguõ trí thöùc do Ñaûng laõnh ñaïo”(4).<br /> Thöù ba, trieät ñeå lôïi duïng maâu thuaãn trong haøng nguõ ñòch<br /> Trong quaù trình ñaáu tranh caùch maïng, vieäc xaùc ñònh ñuùng keû thuø, hieåu roõ keû thuø vaø trieät ñeå<br /> lôïi duïng maâu thuaãn trong haøng nguõ chuùng laø moät trong nhöõng yeáu toá cô baûn ñeå giaønh thaéng lôïi.<br /> Ñieàu naøy ñaõ theå hieän roõ qua vieäc Ñaûng nhaän ñònh, phaân tích, ñeà ra caùc chuû tröông vôùi vieäc ñaùnh<br /> Phaùp ñuoåi Nhaät. Ñaûng ta ñaõ trieät ñeå lôïi duïng maâu thuaãn trong haøng nguõ, phaân hoùa ñeán cao ñoä keû<br /> thuø ñoàng thôøi coù nhöõng chuû tröông meàm deûo, linh hoaït phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn caùch maïng.<br /> Ñaëc bieät, Ñaûng phaûi luoân giöõ vöõng vai troø laõnh ñaïo, khoâng ngöøng xaây döïng vaø cuûng coá loøng tin ñoái<br /> vôùi quaàn chuùng, ñeà cao caûnh giaùc tröôùc nhöõng aâm möu, thuû ñoaïn cuûa keû thuø, ñaûm baûo theá chuû<br /> ñoäng caùch maïng.<br /> Hieän nay, tình hình theá giôùi vaø khu vöïc ñang dieãn bieán nhanh choùng, phöùc taïp, tieàm aån<br /> nhöõng yeáu toá khoù löôøng. Caùc theá löïc thuø ñòch khoâng ngöøng choáng phaù söï nghieäp caùch maïng cuûa<br /> nhaân daân ta, chuû yeáu thoâng qua “dieãn bieán hoaø bình”, vôùi muïc ñích xoaù boû cheá ñoä xaõ hoäi chuû<br /> nghóa ôû Vieät Nam, xoaù boû vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn, döôùi nhieàu hình thöùc, aâm möu vaø<br /> thuû ñoaïn raát tinh vi. Caên cöù vaøo nhieäm vuï cuûa caùch maïng, naém baét vaø phaân tích khoa hoïc tình<br /> hình, xaùc ñònh roõ baïn, thuø, Ñaûng ta ñaõ xaùc ñònh ñuùng ñaén ñöôøng loái, chuû tröông laõnh ñaïo nhieäm<br /> vuï quoác phoøng, an ninh, baûo veä Toå quoác.<br /> Thöù tö, kieân quyeát duøng baïo löïc caùch maïng vaø bieát söû duïng baïo löïc caùch maïng moät caùch<br /> thích hôïp<br /> Vaän duïng quan ñieåm cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin, ngay töø khi ra ñôøi, Ñaûng ta ñaõ chuû tröông<br /> con ñöôøng duy nhaát ñeå giaûi phoùng daân toäc laø con ñöôøng baïo löïc caùch maïng. Thöïc teá cho thaáy,<br /> Ñaûng ta ñaõ xaây döïng caû löïc löôïng vuõ trang laãn löïc löôïng chính trò, keát hôïp ñaáu tranh vuõ trang vaø<br /> ñaáu tranh chính trò, caû ôû thaønh thò vaø noâng thoân, ñaáu tranh kinh teá vôùi ñaáu tranh chính trò, hôïp<br /> phaùp vaø khoâng hôïp phaùp…taïo thaønh moät söùc maïnh toång hôïp ñaïp tan chính quyeàn cuõ, xaây döïng<br /> moät chính quyeàn môùi, moät chính quyeàn cuûa nhaân daân.<br /> Trong ñieàu kieän hieän nay, ñaát nöôùc ñaõ ñoäc laäp, thoáng nhaát, tuy nhieân quan ñieåm söû duïng baïo<br /> löïc caùch maïng ñeå giaønh chính quyeàn vaø giöõ chính quyeàn vaãn coøn giöõ nguyeân giaù trò. Caùc theá löïc thuø<br /> ñòch luoân tìm moïi caùch ñeå khoâi phuïc laïi ñòa vò chính trò cuûa mình. Ñaûng ta luoân caûnh giaùc ñeå ñaäp<br /> tan nhöõng aâm möu choáng phaù cuûa chuùng. Chính vì vaäy, hieän nay vieäc söû duïng “baïo löïc caùch maïng”<br /> ñeå choáng laïi baïo löïc phaûn caùch maïng nhaèm xuyeân taïc, noùi xaáu, choáng laïi cheá ñoä, chính phuû, Nhaø<br /> nöôùc vaø lôïi ích chaân chính cuûa nhaân daân ta tröôùc tieân phaûi baèng nhöõng phaûn baùc ñanh theùp nhaát, loät<br /> traàn nhöõng aâm möu, thuû ñoaïn ñeâ heøn cuûa chuùng treân caùc dieãn daøn khu vöïc vaø theá giôùi. Ñoàng thôøi<br /> xaây döïng löïc löôïng vuõ trang tinh nhueä, hieän ñaïi saün saøng ñoái phoù vôùi keû thuø khi caàn thieát.<br /> Thöù naêm, naém vöõng ngheä thuaät khôûi nghóa, ngheä thuaät choïn ñuùng thôøi cô<br /> Ñaây laø kinh nghieäm voâ cuøng quyù baùu, noù ñöôïc ñuùc keát töø nhöõng kinh nghieäm ñaáu tranh cuûa<br /> truyeàn thoáng daân toäc vaø nhaân loaïi. Ñaûng ta vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ saùng suoát nhaän ñònh tình<br /> hình ñeå ñöa ra nhöõng quyeát saùch kòp thôøi, naém baét thôøi cô ñöa caùch maïng giaønh thaéng lôïi. Ñi töø<br /> khôûi nghóa töøng phaàn ñeán toång khôûi nghóa, giaønh chính quyeàn trong phaïm vi caû nöôùc.<br /> Ngaøy nay, trong ñieàu kieän hoøa bình, nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá, xaây döïng moät ñaát nöôùc<br /> giaøu maïnh ñem laïi cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc cho nhaân daân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu.<br /> Ñaûng ta ñaõ vaän duïng baøi hoïc veà naém baét thôøi cô, taän duïng thôøi cô, vöôït qua thaùch thöùc ñeå ñöa<br /> neàn kinh teá ñaát nöôùc phaùt trieån ñi leân. Ñaëc bieät khi chuùng ta hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá, tham<br /> gia vaøo caùc toå chöùc kinh teá lôùn cuûa theá giôùi, ñöùng tröôùc thôøi cô môùi xuaát hieän trong laøm aên veà<br /> kinh teá, caùc ngaønh kinh teá, caùc nhaø doanh nghieäp, caùc caáp uûy ñaûng vaø chính quyeàn caùc caáp<br /> quan taâm taïo moïi ñieàu kieän ñeå cho caùc doanh nghieäp coù ñieàu kieän ñeå böùt phaù nhaèm hoaøn thaønh<br /> keá hoaïch saûn xuaát, kinh doanh. Beân caïnh ñoù, moät vaán ñeà coù tính caáp baùch vaø laâu daøi laø phaûi<br /> chuù yù ñeán nhieäm vuï ñaøo taïo, boài döôõng nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao, coù ñuû ñöùc taøi, coù khaû<br /> naêng naém baét, ñoùn ñaàu laøm chuû khoa hoïc coâng ngheä, ñöa nöôùc ta trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp<br /> theo höôùng hieän ñaïi vaøo naêm 2030 vaø trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi, theo ñònh höôùng xaõ<br /> hoäi chuû nghóa vaøo naêm 2045.<br /> Thöù saùu, xaây döïng moät ñaûng tieân phong, chieán ñaáu, ñöôïc vuõ trang baèng chuû nghóa Maùc -<br /> Leânin, ñuùng ñaén veà chính trò, thoáng nhaát tö töôûng, trong saïch vaø vöõng maïnh veà toå chöùc, lieân heä<br /> chaët cheõ vôùi quaàn chuùng<br /> Töø naêm 1927, trong taùc phaåm Ñöôøng Kaùch meänh, Chuû tòch Hoà Chí Minh khaúng ñònh:<br /> Caùch maïng Vieät Nam “Tröôùc heát phaûi coù ñaûng caùch meänh”, “Ñaûng muoán vöõng thì phaûi coù chuû<br /> nghóa laøm coát, trong ñaûng ai cuõng phaûi hieåu, ai cuõng phaûi theo chuû nghóa aáy”. Theo Ngöôøi,<br /> Ñaûng phaûi ñöôïc trang bò heä thoáng lyù luaän chính trò ñoù laø chuû nghóa Maùc - Leânin. Treân cô sôû neàn<br /> taûng cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin vaø thöïc teá caùch maïng Vieät Nam, Ñaûng ta ñaõ xaây döïng ñöôïc<br /> ñöôøng loái chính trò, löïc löôïng caùch maïng, phöông phaùp ñaáu tranh ñuùng ñaén, phuø hôïp. Ñaûng ñaõ<br /> thöïc hieän ñöôïc söï thoáng nhaát veà tö töôûng vaø haønh ñoäng, xaây döïng Ñaûng thaät söï trong saïch vaø<br /> vöõng maïnh. Ñieàu ñoù ñaõ ñöôïc thöïc tieãn chöùng minh vôùi chöa ñaày 5000 ñaûng vieân, Ñaûng ñaõ laõnh<br /> ñaïo nhaân daân laøm neân thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Taùm.<br /> Coù theå noùi caùch maïng thaùng Taùm laø söï nghieäp vó ñaïi cuûa quaàn chuùng döôùi söï laõnh ñaïo<br /> cuûa Ñaûng, ñöùng ñaàu laø Chuû tòch Hoà Chí Minh. Ñaûng ta vôùi ñöôøng loái laõnh ñaïo ñuùng ñaén ñöôïc<br /> nhaân daân tin töôûng, uûng hoä, ñoàng taâm, nhaát trí thì duø gian khoå, khoù khaên, phöùc taïp ñeán ñaâu<br /> phong traøo caùch maïng cuûa nhaân daân cuõng nhaát ñònh giaønh thaéng lôïi.<br /> Trong quaù trình ñoåi môùi hieän nay, nhöõng kinh nghieäm trong caùch maïng thaùng Taùm ñöôïc<br /> Ñaûng ta vaän duïng saùng taïo, ñoù laø söï chuû ñoäng, khoâng ngöøng saùng taïo treân cô sôû kieân ñònh muïc<br /> tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi, luoân trung thaønh vaø vaän duïng saùng taïo lyù luaän chuû<br /> nghóa Maùc - Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh vaøo thöïc tieãn. Nghò quyeát Ñaïi hoäi XII Ñaûng Coäng saûn<br /> Vieät Nam nhaán maïnh caùc nhieäm vuï troïng taâm, trong ñoù nhieäm vuï haøng ñaàu laø: taêng cöôøng xaây<br /> döïng, chænh ñoán Ñaûng, ngaên chaën, ñaåy luøi söï suy thoaùi veà tö töôûng chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng,<br /> bieåu hieän “töï dieãn bieán”, “töï chuyeån hoùa” trong noäi boä. Taäp trung xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä, nhaát<br /> laø ñoäi nguõ caùn boä caáp chieán löôïc, ñuû naêng löïc, phaåm chaát vaø uy tín, ngang taàm nhieäm vuï. Vaán<br /> ñeà ñaët ra laø moïi toå chöùc ñaûng, töø Trung öông ñeán cô sôû, moïi caùn boä, ñaûng vieân phaûi naém vöõng<br /> toaøn boä noäi dung xaây döïng Ñaûng veà chính trò, tö töôûng, lyù luaän, ñaïo ñöùc, toå chöùc, caùn boä vaø<br /> phöông thöùc laõnh ñaïo.<br /> Söï nghieäp ñoåi môùi cuûa Ñaûng luoân quaùn trieät quan ñieåm “daân laø goác”, xaây döïng vaø taêng<br /> cöôøng moái quan heä gaén boù “maùu thòt” giöõa Ñaûng vôùi nhaân daân, Ñaûng ta luoân quan taâm ñeán lôïi<br /> ích cuûa nhaân daân, trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa mình, Ñaûng ta khoâng coù lôïi ích naøo khaùc, ngoaøi<br /> lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø caû daân toäc. Söùc maïnh cuûa Ñaûng baét nguoàn<br /> töø nhaân daân, coù theå noùi lieân heä maät thieát vôùi nhaân daân laø vaán ñeà soáng coøn cuûa Ñaûng. Gaén boù<br /> maät thieát vôùi nhaân daân, toân troïng vaø phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, chòu söï giaùm saùt<br /> cuûa nhaân daân laø truyeàn thoáng, baûn chaát cuûa Ñaûng. Söï tin töôûng, uûng hoä, giuùp ñôõ cuûa nhaân daân<br /> laø coäi nguoàn cuûa söùc maïnh, laø caùi goác cuûa thaéng lôïi, laø taøi saûn quyù baùu cuûa Ñaûng ta.<br /> Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, 73 naêm ñaõ qua, keå töø khi caùch maïng thaùng<br /> Taùm thaønh coâng ñeán nay, ñaát nöôùc ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán maïnh meõ, ñaït nhieàu thaønh quaû to lôùn<br /> trong phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, quoác phoøng - an ninh, ñôøi soáng nhaân daân coù söï thay ñoåi<br /> lôùn caû veà vaät chaát vaø tinh thaàn…Tình hình trong nöôùc vaø theá giôùi coù nhieàu ñoåi thay, nhieäm vuï cuûa<br /> caùch maïng Vieät Nam cuõng ñaõ khaùc tröôùc. Trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc ngaøy<br /> nay ñaët ra cho Ñaûng, Nhaø nöôùc nhieàu traùch nhieäm naëng neà, ñoøi hoûi phaûi taäp hôïp söùc maïnh cuûa<br /> toaøn daân toäc goùp phaàn döïng xaây moät xaõ hoäi môùi toát ñeïp hôn. Chính nhöõng kinh nghieäm cuûa caùch<br /> maïng thaùng Taùm seõ goùp phaàn trong söï nghieäp xaây döïng, baûo veä vaø phaùt trieån Toå quoác hieän nay.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> (1), (2)<br /> Hoà Chí Minh, Toaøn taäp, t.2, tr.270,<br /> ÑCSVN, Vaên kieän ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XII, Nxb Coâng ty in baùo Nhaân daân, Haø Noäi, 2016, tr. 80<br /> (3)<br /> Hoà Chí Minh (1970), Vì ñoäc laäp töï do, vì chuû nghóa xaõ hoäi, Nxb Söï Thaät, Haø Noäi, tr.302<br /> (4)<br /> ÑCSVN, Vaên kieän ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XII, Nxb Coâng ty in baùo Nhaân daân, Haø Noäi, 2016, tr. 158<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2