intTypePromotion=1

Vật lý đại cương - Vật rắn tinh thể phần 3

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
24
download

Vật lý đại cương - Vật rắn tinh thể phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - vật rắn tinh thể phần 3', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Vật rắn tinh thể phần 3

  1. Lùc h−íng t©m, lùc li t©m xuÊt hiÖn khi chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng cong: r r r FLT = − Fn v • Lùc h−íng t©m: kÐo chÊt ®iÓm vÒ phÝa lâm cña quÜ r r FHT = Fn ®¹o: FHT=T lùc c¨ng cña sîi d©y • Lùc li t©m: lμm chÊt ®iÓm v¨ng vÒ phÝa låi cña quÜ ®¹o c©n b»ng víi lùc h−íng t©m 2 v FHT = FLT = m R
  2. 5. 3.VÝ dô: HÖ gåm mA, mB, hÖ sè ma s¸t k, d©y kh«ng gi·n, rßng räc kh«ng ma s¸t vμ khèi r rr l−îng N T T1 Lùc ph¸t ®éng: PB 2 r rP Lùc c¶n P1+fms r f ms 1 r αr P Lùc tæng hîp:PB- P1-fms PB 2 PA a>0 ®óng a
  3. r m B .a = PB − T2 T2 T = T1 = T2 = PB − m Ba r α PB m B g − m A g(sin α + k cos α) T = m Bg − m B r (m A + m B ) T 1 m A a = T1 − P1 − f ms r rP T = T2 = T1 = m A a + P1 + f ms f ms 1 α m B g − m A g(sin α + k cos α) T = mA + m A g. sin α + m A gk cos α (m A + m B ) 1 + (sin α + k cos α) T = m A m B g. (m A + m B )
  4. 6. M«men ®éng l−îng 6.1. §Þnh nghÜa m«men ®éng l−îng cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng so víi 1 ®iÓm Tam diÖn thuËn r rrrr rr r r Lr L = r × K = r × mv L⊥ r & v F 6.2.§Þnh lý vÒ m«men ®éng O r r r r K = mv r r r l−îng dK d( mv ) r v = =F dt r dt r r r r d ( r × mv ) d r r r d ( mv ) r d ( mv ) = × mv + r × =r× r dt dt dt dt r dL r r r d ( mv ) r r r× = r×F = μ / o ( F) =O r dt dtr r r r μ / o ( F) = r × F m«men cña lùc F ®èi víi O
  5. HÖ qu¶: §Þnh luËt b¶o toμn m«men ®éng l−îng r r cña chÊt ®iÓm r r dL = 0 ⇒ L = const μ / o ( F) = 0 ⇒ dt ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng cè ®Þnh r Tr−êng hîp chuyÓn ®éng trßn rL ω r | L |= R × mv = mR ω r 2 r OR v L = Iω m mR = I m«men qu¸n tÝnh cña chÊt ®iÓm 2 r r ®èi víi O L = Iω r r r r dL d ( Iω) r r r r r μ / o ( Fn ) = 0 = = μ / O ( Ft ) F = Ft + Fn dt dt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2