intTypePromotion=1

Xây dựng hệ hỗ trợ đưa ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
85
lượt xem
13
download

Xây dựng hệ hỗ trợ đưa ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giám sát dân số, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, các phần mềm GIS nhìn chung mới chỉ thực hiện các công việc có tính chất cơ bản như nhập, thao tác, quản lý, truy vấn và hiển thị dữ liệu. Việc khai thác, xử lý các thông tin này là rất cấp thiết và đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Toán – Tin. Báo cáo này trình bày một số kết quả bước đầu trong việc xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS thu thập từ địa bàn huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hệ hỗ trợ đưa ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS

X©y dùng hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh trong quy ho¹ch sö dông ®Êt dùa trªn d÷ liÖu<br /> GIS<br /> Building a land-use-planning decision support system based on GIS data<br /> <br /> Trần Vũ Hà, Phạm Thị Ngọc Minh, Phan Trọng Tiến,<br /> Phạm Hữu Vinh, Lê Phan Minh Tuấn<br /> Đặng Xuân Hà, Nguyễn Hải Thanh<br /> <br /> SUMMARY<br /> Nowadays, GIS (Geographical Information System) gains its increasing importance in<br /> many fields such as urban planning, demographic control, natural and environmental resource<br /> management. However, commonly GIS softwares support only basic operations, like data<br /> input, manipulation, management, query and display. Exploiting and processing this vast<br /> amount of information are imperative needs, requiring a number of applied mathematics-<br /> informatics studies. This paper presents preliminary results in building a land-use-planning<br /> decision support system based on GIS data collected from Kien Thuy district, Hai Phong.<br /> Keywords: Decision support system, land use planning, GIS, applied mathematics-<br /> informatics.<br /> tãm t¾t<br /> HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng trong nhiÒu lÜnh<br /> vùc nh− quy ho¹ch ®« thÞ, gi¸m s¸t d©n sè, qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr−êng. Tuy<br /> nhiªn, c¸c phÇn mÒm GIS nh×n chung míi chØ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt c¬ b¶n nh−<br /> nhËp, thao t¸c, qu¶n lý, truy vÊn vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu. ViÖc khai th¸c, xö lý c¸c th«ng tin nµy lµ<br /> rÊt cÊp thiÕt vµ ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu øng dông trong lÜnh vùc To¸n – Tin. B¸o<br /> c¸o nµy tr×nh bµy mét sè kÕt qu¶ b−íc ®Çu trong viÖcx©y dùng hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh trong quy<br /> ho¹ch sö dông ®Êt dùa trªn d÷ liÖu GIS thu thËp tõ ®Þa bµn huyÖn KiÕn Thuþ, H¶i Phßng.<br /> Tõ kho¸: HÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh, quy ho¹ch sö dông ®Êt, GIS, To¸n-Tin øng dông.<br /> <br /> 1. §Æt vÊn ®Ò<br /> §Êt ®ai lµ nguån tµi nguyªn cã gi¸ trÞ nhÊt mµ thiªn nhiªn ban tÆng cho con ng−êi. Theo C¸c<br /> M¸c, “®Êt lµ t− liÖu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña sù tån t¹i vµ t¸i<br /> sinh cña hµng lo¹t thÕ hÖ loµi ng−êi kÕ tiÕp nhau”. Ngµy nay, kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn m¹nh<br /> cïng víi sù bïng næ vÒ d©n sè ®· g©y nªn søc Ðp rÊt lín ®èi víi ®Êt ®ai. §Êt ®ai bÞ « nhiÔm vµ<br /> huû ho¹i, diÖn tÝch ®Êt ®ai phôc vô cho s¶n xuÊt, nhÊt lµ trong n«ng – l©m nghiÖp gi¶m m¹nh.<br /> Do vËy, víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt, vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch hîp lý, tiÕt<br /> kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao ®ang lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt vµ cã tÝnh l©u dµi.<br /> N−íc ta lµ n−íc n«ng nghiÖp, víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn gÇn 33 triÖu ha, ®Êt n«ng nghiÖp<br /> cã 9,3 triÖu ha chiÕm 28,4%. B×nh qu©n ®Êt tù nhiªn trªn ®Çu ng−êi lµ 0,43 ha b»ng 1/7 møc<br /> b×nh qu©n thÕ giíi. B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Çu ng−êi 1230 m2 b»ng 1/3 b×nh qu©n thÕ<br /> giíi. MÆt kh¸c ®Êt n«ng nghiÖp ph©n bè kh«ng ®Òu, tËp trung chñ yÕu ë ®ång b»ng. ChÝnh v×<br /> vËy, viÖc quy ho¹ch vµ sö dông ®Êt hîp lý lu«n lµ nhiÖm vô tÝnh cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn<br /> nay.<br /> Trªn thÕ giíi hiÖn nay c¸c HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS, Geographical Information<br /> Systems) ®· ®−îc sö dông réng r·i vµ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín kh«ng chØ trong quy<br /> ho¹ch sö dông ®Êt mµ cßn trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nh− trong dù b¸o, gi¸m s¸t thêi tiÕt,<br /> trong tiÕp thÞ hµng ho¸, trong qu¶n lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nh− dÇu má, rõng,<br /> n−íc... Tuy nhiªn, t¹i ViÖt Nam viÖc øng dông c«ng nghÖ GIS vÉn cßn h¹n chÕ. ViÖc tÝch hîp<br /> c¸c phÇn mÒm GIS víi c¸c hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh th«ng qua c¸c m« h×nh to¸n tin øng dông hiÖn<br /> nay còng cßn ch−a ®−îc triÓn khai nhiÒu ë ViÖt Nam (NguyÔn Khang, 2004; TrÇn ThÞ B¨ng<br /> T©m, 2003).<br /> <br /> <br /> 1<br /> Bµi b¸o nµy tr×nh bµy viÖc x©y dùng hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh phôc vô quy ho¹ch sö dông<br /> ®Êt n«ng nghiÖp dùa trªn d÷ liÖu GIS. C¸c néi dung tiÕp theo cña bµi b¸o bao gåm: Môc 2 nãi vÒ<br /> m« h×nh tèi −u ho¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt, môc 3 tr×nh bµy bµi to¸n quy<br /> ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn KiÕn Thôy – H¶i Phßng. VÊn ®Ò thu thËp vµ chuyÓn ®æi d÷<br /> liÖu GIS phôc vô cho bµi to¸n ®−îc tr×nh bµy trong môc 4, môc 5 giíi thiÖu phÇn mÒm hç trî ra<br /> quyÕt ®Þnh. Cuèi cïng, mét sè kÕt luËn ®−îc ®−a ra trong môc 6.<br /> 2. M« h×nh tèi −u ho¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt<br /> XÐt bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh mét môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bè trÝ c«ng thøc trång<br /> trät ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lín nhÊt sau ®©y (NguyÔn H¶i Thanh vµ cs, 2005):<br /> ∑M k =1 ∑ i =1 ∑ j=1 cijk x ijk → Max<br /> N 2<br /> <br /> víi c¸c rµng buéc<br /> N 2<br /> ∑ ∑ a ijk x ijk = b k<br /> i =1 j=1<br /> Trong ®ã:<br /> ƒ xijk - DiÖn tÝch lu©n canh c«ng thøc i víi ®é thÝch hîp j trªn ®Êt lo¹i k, xijk ≥ 0, ∀i,<br /> ∀j,∀k,<br /> ƒ i - C«ng thøc lu©n canh, i = 1, 2, ..., N,<br /> ƒ j - HÖ sè thÝch hîp cña c«ng thøc lu©n canh i trªn m¶nh ®Êt k, j ∈ {1, 2},<br /> ƒ k - Lu©n canh trªn lo¹i ®Êt k, k = 1, 2, ..., M,<br /> ƒ aijk - HÖ sè cña biÕn xijk (aijk = 0 nÕu kh«ng lu©n canh c«ng thøc i trªn m¶nh ®Êt k, aijk<br /> = 1 nÕu cã c«ng thøc lu©n canh trªn m¶nh ®Êt k),<br /> ƒ M - Sè l−îng m¶nh ®Êt,<br /> ƒ N - Sè c«ng thøc lu©n canh,<br /> ƒ cijk - HÖ sè lîi nhuËn cña xijk,<br /> ƒ bk - DiÖn tÝch ®Êt lo¹i k.<br /> <br /> 3. Bµi to¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt<br /> (dùa trªn sè liÖu huyÖn KiÕn Thôy, H¶i Phßng (Bïi Lª Vinh, 2003)<br /> Hµm môc tiªu<br /> 72279*(x1_1_3 +x1_1_3+x1_1_4+x1_1_13+x1_1_14+x1_1_17+x1_2_28) +<br /> 71201*(x2_1_3+x2_1_4+x2_1_13+x2_1_14+x2_1_16+x2_1_27+x2_1_28+x2_2_12+x2_2_25<br /> )+<br /> 59972*(x3_1_2+x3_1_12)+33934*(x4_1_16+x4_1_18+x4_2_9+x4_2_10+ x4_2_11+x4_2_19)<br /> +<br /> 33875*(x5_1_9+x5_1_10+x5_1_11+x5_2_8+x5_2_20)+18300*(x6_2_16) +<br /> 35068*(x7_1_1+x7_1_9+x7_1_10+x7_1_11+x7_1_22+x7_2_8) +<br /> 23730*(x8_1_1 + x8_1_26) +<br /> 15898*(x9_1_5+x9_1_6+x9_1_7+x9_2_23) +<br /> 46312*(x10_2_1+x10_2_2+x10_2_8) +<br /> 54623*(x11_1_21+x11_1_24+x11_2_3+x11_2_4+x11_2_13+x11_2_14) → MAX<br /> <br /> C¸c rµng buéc<br /> <br /> 1 x7_1_1 + x8_1_1 + x10_2_1 = 83485.12<br /> 2 x1_1_2 + x3_1_2 + x10_2_2 = 175928.9<br /> 3 x1_1_3 + x2_1_3 + x11_2_3 = 114564.4<br /> 4 x1_1_4 + x2_1_4 = 279720.4<br /> 5 x9_1_5 + x11_2_4 = 732916.4<br /> 6 x9_1_6 = 308101.8<br /> 7 x7_1_7 = 220273.4<br /> 8 x52_8 + x7_2_8 + x10_2_8 = 228639.5<br /> 9 x4_2_9 + x5_1_9 + x7_1_9 = 462324<br /> 10 x4_2_10 + x5_1_10 + x7_1_10 = 230897.1<br /> <br /> <br /> 2<br /> 11 x4_2_11 + x5_1_11 + x7_1_11 = 405557.1<br /> 12 x2_2_12 + x3_1_12 = 268276.5<br /> 13 x1_1_13 + x2_1_13 + x11_2_13 = 85441.47<br /> 14 x1_1_14 + x2_1_14 + x11_2_14 = 348838.8<br /> 15 x2_1_16 + x6_2_16 = 266234.8<br /> 16 x1_1_17 = 252582<br /> 17 x4_1_16 + x4_1_18 = 223674.8<br /> 18 x4_2_18 = 308867.3<br /> 19 x5_2_20 = 280520<br /> 20 x11_1_21 = 393217.6<br /> 21 x7_1_22 = 403063.7<br /> 22 x9_2_23 = 582712<br /> 23 x11_1_24 = 251051.5<br /> 24 x2_2_25 = 175761<br /> 25 x8_1_26 = 226537.5<br /> 26 x2_1_27 = 424267.4<br /> 27 x1_2_28 + x2_1_28 = 166462<br /> §¬n vÞ tÝnh: VN§<br /> <br /> B¶n ®å huyÖn KiÕn Thôy, H¶i Phßng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. Thu thËp vµ chuyÓn ®æi d÷ liÖu GIS phôc vô cho bµi to¸n quy ho¹ch<br /> sö dông ®Êt<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> D÷ liÖu GIS trªn MapInfo<br /> MapInfo qu¶n lý c¸c d÷ liÖu ®Þa lÝ theo m« h×nh ph©n líp. C¸c ®èi t−îng cïng mét lo¹i<br /> th× ®−îc ®−a vµo cïng mét líp, vÝ dô nh− líp c¸c m¶ng ®Êt, líp c¸c toµ nhµ…(MÉn Quang Huy,<br /> 1999) ViÖc qu¶n lý d÷ liÖu ®Þa lÝ mét c¸ch chÝnh x¸c trong GIS t¹o ra hÖ thèng th«ng tin ®Þa lÝ<br /> h÷u dông. C¸c d÷ liÖu nµy nhËn ®−îc th«ng qua ho¹t ®éng xö lÝ d÷ liÖu ®Þa lÝ cã thÓ ®−îc sö<br /> dông cho môc ®Ých tiÕn hµnh c¸c ph©n tÝch vµ m« h×nh ho¸.<br /> Mçi ®èi t−îng trong c¸c líp ë MapInfo ®−îc gäi lµ c¸c feature. Mçi feature nh− lµ mét<br /> vïng ®Êt cã thuéc tÝnh feature_id l−u tr÷ mét sè chØ danh cho nã, thuéc tÝnh feature_type l−u tr÷<br /> lo¹i cña nã (lo¹i h×nh trßn, ®a gi¸c, ®−êng th¼ng…). C¸c feature nµy ®−îc l¹i ®−îc chia thµnh<br /> c¸c part, mçi part lµ mét tËp hîp c¸c ®iÓm, mçi ®iÓm lµ mét cÆp (x ,y) l−u tr÷ to¹ ®é kh«ng gian<br /> cña chóng, khi nèi c¸c ®iÓm nµy l¹i sÏ t¹o thµnh mét part. Mçi mét feature còng chøa mét b¶n<br /> ghi, trong ®ã c¸c tr−êng l−u tr÷ c¸c d÷ liÖu phi kh«ng gian nh− ®é mïn, ®é ph×, n−íc tiªu...(MÉn<br /> Quang Huy, 1999)<br /> Tõ viÖc nghiªn cøu cÊu tróc d÷ liÖu GIS vµ bµi to¸n tèi −u trong quy ho¹ch sö dông ®Êt,<br /> chóng t«i ®· thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu cÇn thiÕt cho hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh nh− trong l−îc ®å sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PhÇn mÒm hç trî ra quyÕt ®Þnh sÏ lÊy d÷ liÖu kh«ng gian vµ phi kh«ng gian GIS tõ<br /> MapInfo ®−a vµo c¬ së d÷ liÖu trªn phôc vô cho bµi to¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 5. X©y dùng phÇn mÒm hç trî ra quyÕt ®Þnh<br /> Trong ph¹m vi nghiªn cøu nµy, ch−¬ng tr×nh hç trî ra quyÕt ®Þnh ®−îc thiÕt lËp dùa trªn<br /> bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh phôc vô quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (NguyÔn TuÊn Anh,<br /> 2004). Ch−¬ng tr×nh cã c¸c module sau:<br /> ƒ Module 1: ChuyÓn ®æi c¬ së d÷ liÖu GIS (MapInfo) sang c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng<br /> hç trî ra quyÕt ®Þnh. C¸c d÷ liÖu thuéc tÝnh tõ CSDL GIS ®−îc chuyÓn sang hÖ<br /> thèng hç trî ra quyÕt ®Þnh gåm ®é nhiÔm mÆn, ®é ph×, thµnh phÇn c¬ giíi, lo¹i ®Þa<br /> h×nh, chÕ ®é t−íi n−èc, chÕ ®é tiªu n−íc, diÖn tÝch.<br /> ƒ Module 2: LÊy d÷ liÖu tõ CSDL vµ chuyÓn ®æi thµnh hµm môc tiªu vµ c¸c rµng buéc<br /> cña bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh.<br /> Bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh cã d¹ng:<br /> Môc tiªu:<br /> c1*x1 + c2*x2 + ... + cn*xn → MAX<br /> C¸c ⎧rµng * x1 + a12 * x2 + … + an1 * xn = b1;<br /> a11 buéc:<br /> ⎪<br /> ⎨...<br /> ⎪m1 * x1 + am2 * x2 + … + amn * xn = bm;<br /> Tõ d÷ liÖu lÊy⎩tõ b¶n ®å (GIS) vµ c¸c b¶ng d÷ liÖu tæng hîp, ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn truy<br /> vÊn ®Ó ra mét b¶ng tæng hîp hµm môc tiªu vµ rµng buéc nh− sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tõ b¶ng tæng hîp ta gäi Module 2 ®Ó thiÕt lËp hµm môc tiªu vµ c¸c rµng buéc. Module<br /> nµy xuÊt ra mét file Access víi tªn lµ Donhinh.mdb. Nã cã hai b¶ng chÝnh lµ: tblMuctieu vµ<br /> tblRangbuoc. B¶ng tblMuctieu l−u hµm môc tiªu, tblRangbuoc l−u c¸c hµm rµmg buéc. Module<br /> duyÖt qua b¶ng tæng hîp mµ ta t¹o truy vÊn ®Ó lÊy ra c¸c tr−êng cho hai b¶ng d÷ liÖu trªn. D÷<br /> liÖu ®−îc hiÖn nh− h×nh d−íi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> ƒ Module 3: Gi¶i bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh.<br /> Module lÊy d÷ liÖu tõ hai b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu Donhinh.mdb. D÷ liÖu lóc nµy ®−îc<br /> chuyÓn thµnh ®Çu vµo cho bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh. Sau ®ã, viÖc gi¶i bµi to¸n ®−îc tiÕn<br /> hµnh vµ kÕt qu¶ ®−îc l−u vµo mét file (*.doc). KÕt qu¶ bµi to¸n ®−îc thÓ hiÖn trªn giao diÖn sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Gi¶i thÝch kÕt qu¶ bµi to¸n: x1_1_2 lµ diÖn tÝch trång c«ng thøc 1, ®é thÝch hîp 1, trªn<br /> ®¬n vÞ ®Êt sè 2. C¸c biÕn cßn l¹i ®−îc gi¶i thÝch t−¬ng tù. Dùa vµo kÕt qu¶ bµi to¸n ta cã thÓ ra<br /> quyÕt ®Þnh trång trät trªn c¸c m¶nh ®Êt mét c¸ch hîp lý nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao<br /> nhÊt.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> ƒ Module 4: vÏ b¶n ®å<br /> Sau khi tÝnh to¸n xong diÖn tÝch cho c¸c c«ng thøc module nµy thùc hiÖn viÖc hiÓn thÞ<br /> b¶n ®å cña c¸c c«ng thøc víi diÖn tÝch thÝch hîp nh− h×nh trªn (Gi¶i thÝch 1_1_2 : lµ diÖn tÝch<br /> trång c«ng thøc 1, ®é thÝch hîp 1, trªn ®¬n vÞ ®Êt sè 2).<br /> <br /> <br /> 6. kÕt luËn<br /> Trong ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, chóng t«i ®· hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu cÊu tróc<br /> c¬ së d÷ liÖu GIS nãi chung vµ thÓ hiÖn cô thÓ cña d÷ liÖu GIS cho bµi to¸n quy ho¹ch sö dông<br /> ®Êt trªn phÇn mÒm MapInfo 6.0. PhÇn mÒm hç trî ra quyÕt ®Þnh trong quy ho¹ch sö dông ®Êt ®·<br /> ®−îc x©y dùng thµnh c«ng cho phÐp thu thËp, chuyÓn ®æi d÷ liÖu GIS vµ gi¶i bµi to¸n hç trî ra<br /> quyÕt ®Þnh dùa trªn m« h×nh tèi −u hiÖu qu¶ kinh tÕ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt. Dùa trªn kÕt<br /> qu¶ nµy, c¸c hé n«ng d©n cã thÓ bè trÝ c«ng thøc c©y trång thÝch hîp cho c¸c thöa ®Êt cña m×nh<br /> nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.<br /> M« h×nh tèi −u ®a môc tiªu trong quy ho¹ch sö dông ®Êt, víi c¸c môc tiªu cÇn tèi −u<br /> bao gåm: hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®é thÝch hîp ®Êt ®ai, hiÖu qu¶ vÒ m«i tr−êng, hiÖu qu¶ sö dông vèn<br /> vµ lao ®éng… nªn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu nh»m tÝch hîp vµo phÇn mÒm hç trî ra quyÕt ®Þnh<br /> trong c¸c bµi to¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®a môc tiªu (NguyÔn H¶i Thanh, 2004;<br /> NguyÔn TuÊn Anh, 2004).<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> NguyÔn TuÊn Anh (2004), øng dông m« h×nh bµi to¸n quy ho¹ch trong viÖc sö dông ®Êt cña<br /> n«ng hé trªn ®Þa bµn huyÖn Trïng Kh¸nh, Cao B»ng, LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp,<br /> Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi.<br /> MÉn Quang Huy (1999), ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å cho hÖ thèng th«ng tin ®¸nh gi¸ tµi<br /> nguyªn ®Êt cÊp huyÖn, LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ<br /> Néi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> NguyÔn Khang (2004), øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i<br /> phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi Nhµ n−íc m· sè<br /> KC.07.03, Nxb N«ng nghiÖp.<br /> TrÇn ThÞ B¨ng T©m (2003), “Nghiªn cøu kh¶ n¨ng øng dông cña HÖ thèng Th«ng tin §Þa lý<br /> (GIS) vµo sö dông vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu tµi nguyªn ®Êt ®ai phôc vô ph¸t triÓn n«ng<br /> nghiÖp bÒn v÷ng”, B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi NCKH cÊp Bé, m· sè: B2001-32-12.<br /> NguyÔn H¶i Thanh (chñ biªn), §ç ThÞ M¬, §Æng Xu©n Hµ vµ c¸c t¸c gi¶ kh¸c (2005), Tin häc<br /> øng dông trong ngµnh N«ng nghiÖp, Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt.<br /> Bïi Lª Vinh (2003), X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai b»ng kü thuËt GIS t¹i huyÖn KiÕn Thuþ,<br /> thµnh phè H¶i Phßng vµ ®¸nh gi¸ ®Êt theo FAO, LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp, Tr−êng<br /> §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2