HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUXICON

Chia sẻ: Trần Thanh Anh Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

2
1.711
lượt xem
608
download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUXICON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng LUXICON

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUXICON

 1. TRƯ NG I H C NHA TRANG KHOA KHAI THÁC TS B MÔN I N- THH BÙI THÚC MINH TÀI LI U HƯ NG D N S D NG PH N M M THI T K CHI U SÁNG LUXICON (Lưu hành n i b ) Nha Trang 2009
 2. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Hư ng d n s d ng LUXICON Màn hình kh i ng Màn hình chính Main Menu Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -2– 03/05/09
 3. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON T i ây có th t o d án m i, m m t d án ã có, liên k t v i d án khác, lưu, in, thông tin d án, nh p và xu t các file DXF/DWG, khai báo các giá tr m c nh Hi n th các b ng màu, xem vùng làm vi c CAD, các ch phóng to thu nh , các l p, ch nh s a các b èn, b ng li t kê các b èn, catolog i n t , thi t l p chi u sáng trong nhà hay ngoài tr i T o ra m t sàn, phòng, b èn, c t èn, v t, c a s , l i i và t o lư i tính toán cho d án Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -3– 03/05/09
 4. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON V các o n th ng, , góc, hình ch nh t, ư ng tròn, cung tròn…và vi t các m c trên màn hình làm vi c S d ng ph n Wizard thi t k nhanh (trong nhà, ngoài tr i, b ng hi u, s c , l i i, m t ti n), t o các lo i lư i, ch n ho c t t các nhóm tính toán S a i các thông s , copy, xóa, t o m ng, t o nh, t l , xoay, phân b và l p nhóm Tính toán thi t k chi u sáng và tính toán kinh t Các k t qu ư c ưa ra dư i d ng m t b ng tóm t t nhanh, tóm t t d án, b ng li t kê, k t qu tính toán, nh toàn b căn phòng, b n báo cáo d án và công c qu n lý b n in. Ch n b n CAD hi n có t nh ng b n CAD ang m và s p x p các c a s c a b n CAD ư c hi n th Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -4– 03/05/09
 5. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON S giúp tr c tuy n và các công c hư ng d n Thanh công c - Thanh công c th nh t Thanh công c này có m t s ch c năng sau: t o m t d án, m m t d án, lưu d án, in, s d ng Luxicon Wizards, h y m t l nh v a th c hi n, thêm m t sàn ho c ch n m t sàn ã có, thêm m t phòng ho c ch n phòng ã có, ch n ch chi u sáng trong nhà, ngoài tr i, công c giúp . - Thanh công c th hai Thanh công c này có m t s ch c năng sau: thêm m t b èn vào b ng li t kê, t o m t c t èn, t o c t èn g m nhi u dàn èn, t o thêm i m phân b , ch nh s a b èn, các b èn dùng trong d án, catolog i n t , thêm v t, thêm v t chèn, thêm c a s , t o m t b ng chi u sáng ư ng ph , thêm lư i tính toán, h p công c , tính toán nhanh, tính toán chi ti t, tính toán kinh t , x lý các c tính l p c a vùng CAD, vùng làm vi c, hư ng ông, hư ng tây, hư ng nam, hư ng b c, m t tr n ph n x góc nhìn không gian, nhìn ph i c nh xa g n. Vùng làm vi c: ti n hành phân b các b èn, các v t,…ngoài ra t t c các thông tin khác cũng ư c th hi n t i ây khi có thông tin ư c ch ra. Thanh tr ng thái: Xác nh v trí con tr , r i trung bình, m t công su t, báo hi u cho bi t các ch : S (Snap Grid) lư i n n dùng xác nh m t v trí b t kỳ, C (Celling) lư i tr n dùng phân b các èn kho ng cách u nhau, m i b èn ư c t trong m t ô lư i, O (Ortho Mode) ch lư i vuông góc. Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -5– 03/05/09
 6. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON CÁC BƯ C THI T K CHI U SÁNG Bư c 1. T o m t b ng Bư c 2. L a ch n b èn Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -6– 03/05/09
 7. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bư c 3. Phân b các b èn Bư c4. T o lư i tính toán và tính toán Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -7– 03/05/09
 8. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bư c 5:Xu t k t qu Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -8– 03/05/09
 9. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bùi Thúc Minh - BM I N- THH -9– 03/05/09
 10. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Thi t k chi u sáng b ng LUXICON Wizards - Chi u sáng trong nhà - Chi u sáng s c - Chi u sáng m t ti n và b ng qu ng cáo - Chi u sáng ư ng ph Ch n WIZARD trên thanh công c th nh t, xu t hi n c a s : Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 10 – 03/05/09
 11. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bư c 1: Xác nh các thông s m t ư ng (Difine Roadway) - Ch n lo i phân b : m t bên ư ng, hai bên i x ng, hai bên so le nhau Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 11 – 03/05/09
 12. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bư c 2: tính toán: Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 12 – 03/05/09
 13. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 13 – 03/05/09
 14. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 14 – 03/05/09
 15. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Bư c 3: Xu t k t qu Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 15 – 03/05/09
 16. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Thi t k chi u sáng trong nhà Bư c 1: Xác nh kích thư c căn phòng (t o m t b ng) - T Menu chính ch n Add/Room ho c ch n Add Room trên Toolbar, màn hình New Room Definition hi n th . - Nh p các thông s : tên, kích thư c, h s ph n x tr n, tư ng, sàn, v trí, chi u cao b m t làm vi c, r i, m t công su t Bư c 2: l a ch n b èn: trình t th c hi n ho c Màn hình Cooper Lighting Brand Name Search hi n th , ch n Cooper Search Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 16 – 03/05/09
 17. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Xu t hi n màn hình sau và ch n các thông s như hình. Ch n Search và k t qu tìm ư c 46 lo i b èn Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 17 – 03/05/09
 18. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Ch n thanh Search Results, hi n th danh sách 46 lo i b èn, ta ch n b èn thích h p. ví d ây ta ch n b èn FRS-240-120. Click OK T i Luminaire Type: nh p ký hi u b èn ư c l a ch n trong h p tho i Type: BD, Click OK Màn hình Luminaire Editor hi n th thay i thông s bóng èn: ta ch n thanh Lamp và nh p các thông s ch s màu, nhi t màu như hình Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 18 – 03/05/09
 19. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON thay i thông s Ballast: ta ch n thanh Ballast/Emergency Nh p các thông s : giá tr i n áp, s ballast và ch n ngu n d phòng như hình Ch n thanh Luminaire: xem các thông s b èn Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 19 – 03/05/09
 20. Hư ng d n s d ng ph n m m LUXICON Xác nh s lư ng b èn: ch n Quantity. Sau khi thay i các y u t tác ng lên h s suy gi m ánh sáng ta th y: h s suy gi m (Light Loss Factor) là 0,70; nh p kho ng cách t èn n tr n nhà (Suspension Length) là 0.5m; r i 300lux; chi u cao b m t làm vi c (Workplane Height) là 0,8m; chương trình tính toán ng v i 22 b èn. Bùi Thúc Minh - BM I N- THH - 20 – 03/05/09
Đồng bộ tài khoản