intTypePromotion=1

100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Anh Phú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
703
lượt xem
174
download

100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông" để có được các cấu trúc câu trong Tiếng Anh và các cụm từ thông dụng. Tài liệu sẽ mang đến cho bạn 100 cấu trúc và cụm từ để giúp bạn ngày một nắm vững Tiếng Anh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

  1. 100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông 1. too + adj + (for sb) to do st: quá để cho ai làm gì 2. so + adj + that clause: quá đến nỗi mà 3. be + such + a/an + adj + Noun that +clause quá đến nỗi mà 4. be + adj + (for sb) enough to do st: đủ cho ai làm gì 5. It’s adj (for sb) to do st làm sao để cho ai làm gì 6. It’s | no good || no use || useless | doing st: vô ích khi làm gì| not worth || worthless | 7. can’t help doing st không thể không làm gì 8. can’t stand sb/st/doing stcan’t bear sb/st/doing st không thể chiu đựng ai/cái gì/làm gìcan’t resist sb/st/doing st 9. had better do st/not do st nên làm gì/không nên làm gì 10. It’s be time (for sb) to do st đã đến lúc ai đó phải làm gìIt + be + time + S + V_ed 11. It (take) sb + time + to do stSb (spend) + time + doing st ai đó mất bao lâu để làm gìS + V + in + time 12. Sb (spend) + time + on st ai đó dành bao nhiêu thời gian vào cái gì 13. No sooner + MV + S + V than SVO chỉ ngay khi…thì… 14. Not until SV1 MV SV2Until SV1 MV S not V2 chỉ đến khi…thì…mới…Not until + khoảng thời gian + MV SV 15. Despite | + Cụm danh từ, SVO mặc dù…In spite of |SVO despite/In spite of + Cum danh từ 16. S V + not only…but also… (…tương đương) không những mà còn 17. S V + …as well as…(…tương đương) vừa…vừa…S V as wel as V 18. S V + both…and…(…tương đương) vừa…vừa…S both V and VBoth S1 and S2 V_số nhiều 19. Both of them + V_số nhiềuusyouN_số nhiều+xác định 20. used to do st thói quen trong quá khứ,giờ không cònget used to st/doing st quen với cái gì,làm gìbe used to st/doing st quen với cái gì,làm gì 21. need doing st = need to be done cần được làm gìneed to do st cần phải làm gì 22. like st/doing st more than st/doing stprefer st/doing st - to - st/doing st thích làm gì hơn làm gìprefer to do st + rather than + do stwould rather + do st than do st 23. ask sb for st: xin ai cái gì 24. ask sb to do st: yêu cầu ai làm gì 25. like doing st sở thích làm cái gì(lâu dài)like to do st ý thích làm gì(nhất thời) 26. remember doing st nhớ đã làm gìremember to do st nhớ phải làm gì 27. forget doing st quên đã làm gìforget to do st quên phải làm gì 28. stop doing st dừng hẳn một việcstop to do st tạm dừng để làm việc khác 29. regret doing st hối tiếc đã làm gì trong quá khứregret to do st lấy làm tiếc phải thông báo cái gì 30. try doing st thử làm gìtry to do st cố gắng làm gì 31. mean doing st liên quan đếnn việc gìmean to do st định làm gì
  2. 32. find sb doing st vô tình thấy ai làm gìfind sb to do st thấy ai làm gì sau khi đã tìm hiểu vấn đề 33. need/want/require doing st cần được làm gì(bị động)need/want/require to do st muốn làm gì(chủ động) 34. be sorry for doing st xin lỗi vì đã làm gì với ai(trong quá khứ)be sorry to do st rất tiếc về việc gì 35. be afraid doing st sợ làm gì do khách quanbe afraid to do st sợ làm gì do chủ quan 36. be ashamed of doing st xấu hổ vì đã làm gì trong quá khứbe ashamed to do st ngại ngùng,e ngại khi làm gì 37. ought (not) to do st nên (không nên) làm gì 38. should (not) do st nên (không nên) làm gìshould have done st đáng lẽ đã nên làm gì 39. need to be done cần được làm gì 40. have st done cái gì được làm (nhờ hoặc thuê) 41. get st done cái gì được làm (nhờ hoặc thuê) 42. advise sb (not) to do st: khuyên ai nên (không nên) làm gì 43. agree on st đồng ý về cái gìagree with sb đồng ý với aiagree to do st đồng ý làm gì 44. give up doing st từ bỏ cái gì… 45. allow sb to do st= let sb do st cho phép ai làm gì= permit sb to do st= give sb permission to do st 46. be different from sb/st khác với ai/cái gì 47. go on doing st tiếp tục làm gì 48. be good at st/doing st giỏi về cái gì/làm cái gì 49. be bad at st/doing st kém về cái gì/làm gì 50. be interested in st/doing st thích thú về cái gì/làm gì 51. look forward to doing st mong đợi làm gì 52. give up doing st từ bỏ làm gì 53. keep sb from doing st ngăn cản ai làm gì 54. prevent sb from doing st ngăn cản ai làm gì 55. stop sb from doing st ngăn cản ai làm gì 56. put up with sb/st khoan dung, kiên nhẫn, chịu đựng ai/ cái gì 57. pay attention to sb/st/doing st chú ý tới ai/cái gì/làm gì 58. have effect on sb ảnh hưởng đến ai 59. remind sb to do st nhắc nhở ai làm cái gì 60. be/get- married to sb cưới aimarry sb cưới ai 61. miss doing st/st nhỡ làm gì/cái gìmiss sb very much nhớ ai da diết 62. insist on st/doing st khăng khăng làm gì 63. succeed in st/doing st thành công 64. depend on phụ thuộc vào 65. be keen on st/doing st say mê,ham thích 66. be fond of st/doing st ham thích
  3. 67. rely on tin vào 68. object to phản đối,chống lại 69. intend on dự định 70. result in gây raresult from doresult of kết quả của 71. keep fit giữ sức khỏe 72. be astonisheed at/by - st/doing st kinh ngạc về 73. be amazed at st/doing st ngac nhiên về 74. be surprised at st/doing st ngạc nhiên về 75. be angry at st/doing st tức giận về 76. by chance = by accident (adv) tình cờ 77. be tired of st/doing st mệt mỏi về 78. get tired of st/doing st mệt mỏi về 79. waste time/money doing st tốn thời gian/tiền làm gì 80. take place = happen = occur xảy ra 81. be excited about thích thú 82. be bored with/fed up with chán cái gì 83. expect sb to do st mong đợi ai làm gì 84. leave sb alone để ai yên 85. be crowded with: đông đúc cái gì 86. be full of đầy cái gì 87. except for/apart from ngoài,trừ 88. in which = where on/at which = when 89. make use of st/doing st tận dung cái gì 90. take over st đảm nhiệm cái gì 91. put off hoãn lại 92. It is the first/second…best time + HTHT 93. live in sống ở(chung chung)live at địa chỉ cụ thểlive on sống nhờ vào 94. When QKĐ,QKTD 95. When QKĐ,QKHT 96. Before QKĐ,QKHT 97. After QKHT,QKĐ 98. admit/avoid/consider/deny/dislike/enjoy/finish/imagine/mention/object to/practise/postpone/hate/ mind/delay + doing st 99. want/plan/agree/wish/attempt/decide/demand/expect/mean/offer/prepare/happen/ho pe/afford/ intend/manage/learn/promise/refuse/arrange/threaten + to do st 100. Phân biệt tính từ V_ed Và V_ing• V_ed chỉ người• V_ing chỉ vật• Muốn nói tới bản chất của cả người và vật dụng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2