intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

19 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

16.637
lượt xem
7.775
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cơ sở dành cho nhiều chuyên ngành học. Tổng hợp 19 câu hỏi - đáp án dành cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh xoay quanh nội dung chương trình học sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 19 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Trang Câu 1: Phân tích ngu n g c tư tư ng HCM ......................................... 1 Câu 2: Trình bày các g hình thành & phát tri n c a tư tư ng HCM ... 3 Câu 3: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v v n dt c ............... 6 Câu 4: Phân tích lu n i m cơ b n c a HCM v CM gi i phóng dt c ... 9 Câu 5: B ng lý lu n & th c ti n hãy ch ng minh lu n i m “CM gi i fóng dân t c, ư c ti n hành ch ng sáng t o & có kh năng giành th ng l i trư c CMVS chính qu c” là 1 sáng t o l n c a HCM .......................................................................... 12 Câu 6: Làm rõ tính t t y u khách quan h p quy lu t c a con ư ng i lên CNXH VN theo tư tư ng HCM ........................................ 13 Câu 7: Trình bày nh ng quan i m v c trưng, bư c i, bi n pháp Xây d ng CNXH c a HCM ...................................................... 14 Câu 8: Phân tích cơ s hình thành tư tư ng HCM v v n i oàn k t dt c................................................................................. 19 Câu 9: Phân tích nh ng quan i m cơ b n c a HCM v v n i oàn k t dt c ........................................................................ 20 Câu 10: Trình bày nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng HCM v k t h p S c m nh dân t c v i s c m nh th i i ............................... 22 Câu 11: Phân tích và làm rõ s sáng t o c a HCM trong quan i m v S ra i c a CSVN ............................................................. 24 Câu 2: Phân tích quan i m HCM v b n ch t giai c p công nhân .... 27 N n t ng tư tư ng c a CSVN............................................... 28 Câu 13: Phân tích quan i m c a HCM v nh ng nguyên t c sinh ho t t ch c c a ng .................................................................. 29 Câu 14: Trình bày quan i m c a HCM v s th ng nh t b n ch t GCCN V i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà nư c VN .............. 30 Câu 15: Nh ng chu n m c o c c a con ngư i VN theo HCM........ 31 Nh ng nguyên t c xây d ng o c CM .............................. 33 Câu 16: Nh ng n i dung ch y u trong tư tư ng nhân văn HCM ........ 34 Câu 17: Nh ng quan i m c a HCM v v trí, vai trò, tính ch t và ch c năng c a văn hóa.................................................................. 36 Câu 18: Nh ng quan i m ch y u c a HCM v nh ng lĩnh v c chính c a văn hóa .......................................................................... 40 Câu 19: Nh ng yêu c u trong vi c v n d ng tư tư ng o c, nhân văn, văn hóa c a HCM vào vi c xây d ng m t n n văn hóa m i con ngư i m i VN hi n nay là gì? ....................................... 44
 2. Tư tư ng H Chí Minh Câu 1: Phân tích ngu n g c tư tư ng H Chí Minh. HCM sinh ra và l n lên trong 1 gia ình sĩ phu yêu nư c, quê hương giàu truy n th ng CM. Cu i th k 19, t nc rơi vào c nh nô l l m than dư i ách th ng tr c a Pháp. Gi a lúc ó, HCM ra nc ngoài tìm ư ng gi i fóng dt c. HCM ã ho t ng trong pt CN và lao ng t i m t s nc trên th gi i. Ngư i ã ti p thu tư tư ng Mac-Lênin, l a ch n con ư ng gi i phóng dân t c úng n. T ó, HCM càng i sâu tìm hi u các h c thuy t CM trên TG, xd v CM thu c a trc h t là lý lu n CM gi i fóng dt c VN. a) Giá tr truy n th ng dân t c: yêu nc, oàn k t, nhân nghĩa, hi u h c, c n cù, sáng t o Truy n th ng yêu nc ã c hun úc và nâng lên thành ch nghĩa yêu nc. Chính ch nghĩa yêu nc và nh ng truy n th ng quý báu c a dt c là ng l c m nh m thúc gi c HCM ra i tìm con ư ng gi i phóng dt c. b) Tinh hoa văn hóa nhân lo i: c ví như 1 kho tàng tri th c giúp HCM hi u c c n k nh ng n n văn hóa và nh ng lu ng tư tư ng khác nhau trên TG. T ó HCM có c tư duy sâu s c, khách wan và t ng quát v các s v t hi n tư ng cũng như các wá trình CM ang di n ra. V tư tư ng văn hóa fương ông, HCM ã ti p thu nh ng m t tích c c c a Nho giáo v hành ng, nhân nghĩa, ư c v ng v 1 XH bình tr … V Ph t giáo, HCM ã ti p thu tư tư ng v tha, t bi bác ái, c u kh , c u n n, tinh th n bình ng. V ch nghĩa Tam dân c a Tôn Trung Sơn, HCM tìm th y nh ng i u thích h p v i k nc ta là c l p dt c, dân quy n t do và dân sinh h nh phúc Trang 1
 3. Tư tư ng H Chí Minh V tư tư ng văn hóa fương Tây, HCM ti p thu tư tư ng văn hóa dân ch & CM c a Pháp c a M . V tư tư ng dân ch c a CM Pháp, HCM ti p thu tư tư ng c a các nhà khai sáng (Vônte, Rútxô), tư tư ng t do, bình ng c a tuyên ngôn dân quy n và dân quy n. V tư tư ng dân ch c a CM M , HCM ti p thu giá tr v quy n s ng, quy n t do và mưu c u h nh phúc. c) Ch nghĩa Mac-Lênin: óng vai trò là ngu n g c quy t nh tr c ti p n quá trình hình thành & fát tri n of tư tư ng HCM. HCM ã h c t p, v n d ng nh ng quan i m c a CN Mac-Lênin và fát tri n nó lên thành wan i m c a riêng mình, phù h p v i hoàn c nh t nc VN. Như v y, toàn b h th ng tư tư ng HCM u d a trên cơ s ch nghĩa Mac-Lênin. d) Ph m ch t cá nhân c a HCM: Ngu n g c tư tư ng, quá trình hình thành & fát tri n tư tư ng HCM ch u s tác ng sâu s c c a th c ti n dt c và th i i mà Ngư i ã s ng. Chính quá trình ho t ng th c ti n ã giúp HCM có 1 hi u bi t sâu s c v dt c & th i i. T ho t ng th c ti n giúp HCM khám phá quy lu t v n ng XH, i s ng văn hóa và cu c tranh c a các dt c, khái quát thành lý lu n em lý lu n ch o ho t ng th c ti n. Trong nh ng ngu n g c ó thi ngu n g c nào là quan tr ng nh t quy t nh b n ch t tư tư ng HCM? T i sao? Y ut ch nghĩa Mac-Lênin óng vai trò quan tr ng nh t. Ch nghĩa Mac-Lênin là 1 h th ng mang tính tiên phong hư ng d n các cu c CM trong th i i m i giành c win. Khi ti p c n CN Mac-Lênin, HCM ã nh n ra chân lý y, do ó Ngư i ã tin và Trang 2
 4. Tư tư ng H Chí Minh theo CN Mac-Lênin. T ó, nh ng wan i m c a HCM v CM u d a trên cơ s CN Mac-Lênin. >>> Ch nghĩa Mac-Lênin có nh hư ng tr c ti p ns hình thành tư tư ng HCM v CMVN. Câu 2: Trình bày các giai o n hình thành và phát tri n c a tư tư ng H Chí Minh. Quá trình hình thành và phát tri n tư tư ng HCM: Tr i qua 5 th i kỳ a) Trư c 1911: Th i kỳ hình thành tư tư ng yêu nư c thương nòi HCM sinh ra trong 1 gia ình Nho h c có truy n th ng yêu nc vùng Ngh An – m t vùng t giàu truy n th ng dân t c. HCM sinh ra và l n lên trong hoàn c nh nc m t nhà tan. Ngư i ã ch ng ki n c nh l m than c a ng bào, ch ng ki n s tàn kh c c a ch th c dân cùng v i nh ng pt yêu nc n ra lúc b y gi . => HCM s m có tinh th n yêu nc và lòng yêu nc c nung úc theo th i gian, và tr thành CN yêu nc c a HCM. b) Th i kỳ 1911-1920: Th i kỳ tìm tòi & kh o nghi m ư ng l i c u nư c Là m t giai o n quan tr ng trong cu c i ho t ng c a HCM, b i trong th i gian này HCM ã tích lũy c nh ng kinh nghi m s ng phong phú có giá tr . T ó, giúp Ngư i có nh ng nh n th c úng n v pt CM trên TG cũng như sáng su t khi l a ch n con ư ng theo CN Mac-Lênin. Khi ti p c n c CN Mac-Lênin, tư duy HCM ã có s chuy n bi n v ch t: Ngư i ã chuy n t l p trư ng c a ch nghĩa yêu nư c sang l p trư ng c a CNCS. Trang 3
 5. Tư tư ng H Chí Minh c) Th i kỳ 1921-1930: Th i kỳ hình thành ư ng l i CMVN HCM ã k t h p nghiên c u xd lý lu n, k t h p v i tư tư ng tuyên truy n, tư tư ng gi i phóng dt c, v n ng t ch c qu n chúng tranh, xd t ch c CM, chu n b vi c thành l p CSVN (3/2/1930). 1930 – 1945: Th i kỳ ch u ng và vư t qua d) Th i kỳ t th thách, kiên trì gi v ng quan i m, l p trư ng CM Trên cơ s tư tư ng v con ư ng CMVN, HCM ã kiên trì gi v ng quan i m CM c a mình, phát tri n thành chi n lư c CM gi i phóng dt c, d n n th ng l i c a cu c CMT8 1945, khai sinh nư c VN dân ch c ng hòa. Tuyên ngôn c l p do HCM tuyên b trư cc toàn dân VN v s ra i c a nc VN Dân ch C ng hòa kh ng nh quy n t do, c l p c a toàn th dt c VN. 1945 – 1969: Th i kỳ th ng l i c a tư tư ng e) Th i kỳ t HCM, th i kỳ ti p t c phát tri n m i v tư tư ng kháng chi n và ki n qu c Th i kỳ này tư tư ng HCM có bư c phát tri n m i trong óni b t các n i dung sau: Tư tư ng k/c k t h p v i ki n qu c, ti n hành k/c k t h p v i xd ch DCND Tư tư ng chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, d a vào s c mình là chính. Xd quy n làm ch c a nhân dân, xd Nhà nc c a dân, do dân vì dân. Xd CS v i tư cách là ng c m quy n. Trang 4
 6. Tư tư ng H Chí Minh Trong nh ng giai on ó thì giai o n nào tư tư ng HCM có ý nghĩa v ch ư ng i cho CMVN? Hãy ch ng minh. Trong nh ng giai o n trên thì giai o n t 1921 – 1930 có ý nghĩa v ch ư ng cho CMVN. Ch ng minh: ây là th i kỳ Ngư i có nhi u ho t ng th c ti n sôi n i, phong phú Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924), Trung Qu c (1924-1927)… HCM ã k t h p nghiên c u xd lý lu n k t h p v i tuyên truy n tư tư ng GPDT và v n ng t ch c qu n chúng tranh, chu n b cho vi c thành lp ng. Trong th i gian này, Ngư i ã vi t các tác ph m như: B n án ch th c dân Pháp (1925), ư ng kách m nh (1927), Chính cương v n t t và sách lư c v n t t (1930). T t c u v ch tr n b n ch t c a b n th c dân và ưa ra quan i m giúp CMVN win: CM gi i phóng dt c trong th i im if i i theo cong ư ng CMVS. Gi i phóng dt c f i g n li n v i gi i fóng g/c CN. Cách m ng thu c a và CMVS chính qu c có quan h m t thi t v i nhau. Cách m ng thu c a nh m m c tiêu ánh ui qu c xâm lư c, giành cl pt do. oàn k t và liên minh các l c lư ng CM qu c t , nêu cao tinh th n t l ct cư ng. CM mu n thành công f i có ng lãnh o, v n ng và t ch c qu n chúng tranh. Trang 5
 7. Tư tư ng H Chí Minh S ra ic a CSVN ngày 3/2/1930 là ng n c tiên phong d n ư ng CMVN ti n lên giành th ng l i. Câu 3: Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v vn dân t c. 1/ c l p dt c là quy n thiêng liêng, b t kh xâm ph m c a các dt c: ã nói: “Dù có f i hy sinh n âu, dù có f i Trư c CMT8 1945, HCM t cháy c dãy Trư ng Sơn cũng f i giành c c l p”. Ngày 2/9/1945, HCM ã c b ng Tuyên ngôn c l p t i qu ng trư ng Ba ình: “T t c các dt c trên th gi i u sinh ra bình ng, dt c nào cũng có quy n s ng, quy n sung sư ng và quy n t do” và “…Toàn th dt c VN quy t em t t c tinh th n và l c lư ng, tính m ng và c ac i gi v ng quy n t do, c l p y”. Ngày 19/12/1945, kháng chi n bùng n , Ngư i ra l i kêu g i:“Không! Chúng ta thà hy sinh t t c ch nh t nh ko ch u m t nc, nh t nh ko ch u làm nô l ”. Ngày 17/7/1966, HCM nêu m t chân lý có giá tr cho m i th i i: “Ko có gì quý hơn c l p t do”. 2/ Ch nghĩa dt c là 1 ng l c to l n c a các dt c ang u tranh giành c l p: Là s th hi n lòng yêu nư c & t hào dt c, t o ra m t ng l c m nh m CMVN nói riêng & CMGPDT nói chung trên TG có th giành th ng l i. Theo s fân tích c a HCM “th và l c c a VN nh hơn r t nhi u so v i th và l c c a th c dân Pháp và qu c M , nhưng v i 1 lòng oàn k t và yêu nc c a dt c VN thì CMVN s vư t wa c nh ng khó khăn, tr ng i ánh u i all nh ng k thù xâm lư c Trang 6
 8. Tư tư ng H Chí Minh Ch nghĩa dt c k t h p v i CN qu c t s m b o tương lai tươi sáng cho n n hòa bình trên TG. 3/ K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c, c l p dt c và CNXH, ch nghĩa yêu nc v i CN qu c t : K t h p nhu n nhuy n dt c v i g/c Ngay t 1930, khi xác nh nghĩa v cho CMVN, HCM ã k t h p nhu n nhuy n quy n l i dt c v i quy n l i g/c. Theo Ngư i, giành c quy n l i dt c và g/c f i ng th i th c hi n 2 nhi m v : ch ng qu c và ch ng phong ki n. Tuy nhiên, tùy theo hoàn c nh c a t nc có th ưu tiên th c hi n nhi m v này hay nhi m v kia. Trong th c ti n CMVN cu c CMT8 1945 thành công ã hoàn thành c 2 nhi m v dt c và g/c. Dân t c VN ã giành c c l p, nhân dân VN ã giành c chính quy n và ti n t i xd ch m i cho mình. Sau CMT8 1945, HCM và ng ã ti n hành CM ru ng t và ban b nh ng chính sách XH m i nh m em l i s t do th t s cho nhân dân. K t h p nhu n nhuy n c l p dt c v i CNXH: Theo HCM, n u xóa b ách áp b c dt c mà chưa xóa b ách áp b c g/c thì nhân dân chưa ct do. Cho nên, nhi m v c a CM là f i ng th i xóa b ách áp b c dt c và ách áp b c g/c. Mu n th c hi n c iu ó thì sau khi giành c c l p dt c f i ti n lên xd CNXH. Trang 7
 9. Tư tư ng H Chí Minh Ch nghĩa yêu nc k t h p v i CN qu c t : Th c hi n CN yêu nư c. Yêu nc có nghĩa là f i ra s c fn u b ov n n c l p t do cho dt c mình. Trong khi b o v c l p, t do c a dt c, f i ra s c ng h và giúp cho pt CM trên TG. Ko c nhân danh quy n l i dt c mình i xâm f m quy n l i c a dt c khác. i m: “K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai th c hi n lu n c p, c l p dân t c v i CNXH, ch nghĩa yêu nư c v i ch nghĩa qu c t ” thì trong tình hình hi n t i chúng ta ph i làm gì? Khơi d y s c m nh c a CN yêu nc và tinh th n dt c, ngu n ng l c xd và b o v t nc: C n xác nh rõ các ngu n l c và f i fát huy t i a các ngu n n i l c (con ngư i, trí tu , truy n th ng dt c, truy n th ng CM…), trong ó y u t quan tr ng và quy t nh nh t là ngu n l c con ngư i v i t t c s c m nh và tinh th n c a nó. Nh n th c và gi i quy t v n dt c trên quan i m g/c: M c tiêu CM do HCM và ng th hi n k t h p v n dt c & v n g/c. Ch ng t VN ch có CS và g/c CN m i là l c lư ng i bi u trung thành cho l i ích c a toàn dt c. C n quán tri t tư tư ng HCM trong toàn ng, toàn dân, l y ó làm nh hư ng cho vi c nh n th c & gi i quy t các v n c a dt c và c a th i i. Chăm lo xd kh i i oàn k t dt c, gi i quy t t t m i quan h gi a các dt c anh em và trong c ng ng dt c VN: Ra s c f n u tăng cư ng và m r ng kh i i oàn k t toàn dân, l y liên minh g/c CN v i g/c nông dân, tri th c làm n n t ng. Kh i i oàn k t dt c c tăng cư ng và m r ng hơn 1 bc, huy ng c s c ngư i s c c a c a ng trong và ngoài nc. Gi i quy t Trang 8
 10. Tư tư ng H Chí Minh t t hơn n a m i wan h gi a các dt c anh em trong i gia ình dt c VN. Câu 4: Phân tích nh ng lu n i m cơ b n c a H Chí Minh v Cách m ng gi i phóng dân t c. 1) CMGPDT mu n win f i i theo con ư ng CMVS: G/c vô s n lãnh o nhân dân làm cu c CMVS giành chính quy n, lãnh o nhân dân làm cu c CMXHCN ti n lên xd CNXH. Ngay sau khi ti p c n lu n cương c a Lênin, HCM ã nói 1 câu kh ng nh quan i m: “Mu n c u nc và GPDT thì ko còn con ư ng nào khác: con ư ng CMVS”. Trong chính cương v n t t, sách lư c v n t t, con ư ng phát tri n c a CMVN có 2 giai o n: làm TS dân quy n CM và th a CM i t i XHCS. Con ư ng CMVS theo quan i m HCM g m nh ng n i dung ch y u sau: Ti n hành CMGPDT và t ng bư c “ i t i XHCS”. L c lư ng lãnh o CM là g/c CN mà i tiên phong là CSVN. L c lư ng CM là kh i oàn k t toàn dân, nòng c t là liên minh công-nông-tri th c. S nghi p CM c a VN là 1 b f n c a CMTG. Trang 9
 11. Tư tư ng H Chí Minh 2) CMGPDT trong th i i m i f i do CS lãnh o Các nhà yêu nư c VN ã ý th c c t m quan tr ng c a t ch c CM. HCM kh ng nh “Mu n gi i phóng dt c thành công trc h t f i có ng cách m nh”. u năm 1930, HCM sáng l p CSVN, 1 chính ng c a g/c CNVN, có t ch c ch t ch , k lu t nghiêm minh và liên h m t thi t v i qu n chúng. 3) L c lư ng c a CMGPDT bao g m toàn th dt c: HCM ã kh ng nh r ng: “S c m nh dt c là r t l n. Do ó n u bi t fát huy thì CMVN s có 1 l c lư ng kh ng l ánh b i m i k thù xâm lư c”. Nhân dân VN có tinh th n sáng t o cao, cho nên h có th có nh ng óng góp cho CMVN thành công nhanh hơn. Th hi n lòng yêu dân, kính dân và tôn tr ng nhân dân: “Trong th gi i, ko có gì m nh = s c m nh oàn k t c a nhân dân”. 4) CMGPDT c n c th c hi n ch ng, sáng t o, có kh năng n ra & giành th ng l i trư c CMVS chính qu c Quan i m c a CN Mac-Lênin gi a CMVS v i CMGPDT cho r ng chúng có m i quan h ch t ch v i nhau. Tuy nhiên, CMGPDT thu c a ch có th win khi CMVS chính qu c win. Trong th c ti n nư c Nga thì quan i m c a CN Mac-Lênin hoàn toàn úng n. Trang 10
 12. Tư tư ng H Chí Minh Quan i m c a HCM: CMGPDT có tính c l p tương ivi CMVS chính qu c. Do ó nó có tính ch ng & sáng t o riêng c a mình. S áp b c, bóc l t c a CNTD t p trung thu c a nhi u hơn các nc chính qu c. Do ó, dt c thu c a có ng l c m nh m làm cu c CM t gi i fóng mình. Vì v y, CMGPDT ko nh ng ko f thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh năng giành th ng l i trư c. 5) CMGPDT c n ư c ti n hành b ng phương pháp b o l c CM: Theo HCM, cu c CMGPDT f i tr i qua nhi u giai o n khó khăn, f c t p. Do ó, trong m i tình hu ng f i s d ng phương pháp hòa bình gi m thi u t n th t cho nhân dân. Tuy nhiên, n u ã làm h t kh năng c a mình mà v n ko ngăn ch n c war thì f i kiên quy t dùng b o l c CM ch ng l i b o l c f n CM. s d ng b o l c CM thành công c n f i quán tri t phương châm ánh lâu dài, nh m 2 m c ích chính: Va ánh v a xd l c lư ng, kh c f c nh ng ch y u, fát huy nh ng i m m nh, làm cho CMVN ngày càng m nh m hơn, tinh nhu hơn. i fó v i chi n lư c “ ánh nhanh th ng nhanh” c a ch. ánh lâu dài nh m làm cho ch y uc ak thù h ra và làm cho l c lư ng c a chúng b công fá. Khi ó chúng ta s d dàng th c hi n m c tiêu c a mình. Trang 11
 13. Tư tư ng H Chí Minh Câu 5: B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh r ng, lu n i m: “CM gi i phóng dân t c ư c ti n hành ch ng, sáng t o và có kh năng giành th ng l i trư c CM vô s n chính qu c” là m t sáng t o l n c a HCM. i h i l n VI Qu c t cho r ng: Ch có th th c hi n hoàn toàn công cu c GP các thu c a khi g/c VS giành c th ng l i các nư c TB tiên ti n. Cu c CMT10 Nga (1917) c a g/c VS Nga lãnh o ãl t g/c TS Nga lúc b y gi Khi ã giành c chính quy n và xd Nhà nư c m i, g/c VS Nga ã giúp cho các dt c thu c a c a Nga làm CM và ã giành win. Như v y, th c ti n ó ã kh ng nh r ng cu c CMVS chính qu c win thì các cu c CMGPDT c a Nga cũng win. Tuy nhiên, hoàn c nh c a VN khác v cơ b n so v i Nga. Do ó, HCM ãb sung cho quan i m c a CN Mac-Lênin, Ngư i kh ng nh r ng: Cu c CMGPDT thu c a ko nh ng ko ph thu c vào CMVS chính qu c mà còn có kh năng giành win trư c. Lý do 1: Cu c CMGPDT thu c a có tính c l p tương i cao so v i CMVS chính qu c. Do ó, nó có s ch ng & sáng t o trong ho t ng c a mình Lý do 2: HCM ã kh ng nh kh năng GPDT thu c a. Ngư i cho r ng, nhân dân các nc thu c a ch u s áp b c bóc l t n ng n hơn so v i nhân dân các nc chính Trang 12
 14. Tư tư ng H Chí Minh qu c. Do ó, CM thu c a có ng l c m nh m n ra trư c cu c CM chính qu c. Lý do 3: S áp b c bóc l t c a CNTD t p trung thu c a nhưng i m y u c a CNTD cũng là thu c a. Do ó, n u CM thu c an ra s có kh năng giành win trư c so v i các nc chính qu c. Ví d : Cu c CMT8 VN giành win trư c cu c CM c a nhân VN: dân Nh t. Nhân dân Trung Qu c t mình ánh u i fát xít Nh t Trên TG: (1945) trư c khi cu c CM c a nhân dân Nh t n ra. Câu 6: Làm rõ tính t t y u khách quan, h p quy lu t c a con ư ng i lên CNXH VN theo tư tư ng HCM. Theo quan i m CN Mac-Lênin Theo CN Mac-Lênin có 2 con ư ng quá ti n lên CNXH. Con ư ng th nh t là con ư ng quá tr c ti p lên CNXH t nh ng nc TB fát tri n trình cao. Con ư ng th 2 là con ư ng wá gián ti p lên CNXH nh ng nc TB fát tri n th p ho c các nc ti u tư b n Theo quan i m HCM Tư tư ng HCM v a f n ánh quy lu t khách wan c a s nghi p gi i phóng dt c trong th i i CMVS, v a f n ánh m i quan h khăng khít gi a m c tiêu GPDT v i m c tiêu gi i fóng g/c và gi i fóng con ngư i Trang 13
 15. Tư tư ng H Chí Minh Trên cơ s v v n d ng lý lu n CM ko ng ng, v th i kỳ wá lên CNXH c a CN Mac-Lênin và xu t fát t c i m tình hình th c t c a VN , HCM kh ng nh, con ư ng CMVN là ti n hành GPDT, hoàn thành CM dt c DCND, ti n d n lên CNXH. Như v y quan i m HCM v th i kỳ wá lên CNXH VN là quan i mv 1 hình thái quá gián ti p c th - quá t 1 XH thu c a n a pk, nông nghi p l c h u i lên CNXH. Chính n i dung c th này, HCM ãc th hóa và làm fong fú thêm cho lý lu n Mac-Lênin v th i ký wá lên CNXH. Câu 7: Trình bày nh ng quan imv c trưng, bư c i, bi n pháp xây d ng CNXH c a HCM. C TRƯNG B N CH T CNXH là 1 ch do nhân dân làm ch , Nhà nc f i fát huy quy n làm ch c a nhân dân huy ng c s tích c c & sáng t o c a nhân dân vào s nghi p xd CNXH. CNXH có n n KT fát tri n cao, d a trên LLSX hi n i và ch công h u v TLSX là ch y u, nh m ko ng ng nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân, trc h t là nhân dân lao ng. CNXH là 1 XH fát tri n cao v văn hóa, o c, trong ó ngư i v i ngư i là bè b n, ng chí, anh em, con ngư i c gi i fóng kh i ách áp b c bóc l t, có cu c s ng Trang 14
 16. Tư tư ng H Chí Minh v t ch t và tinh th n fong fú, ct o k fát tri n h t m i kh năng s n có c a mình. CNXH là 1 XH công b ng và h p lý: làm nhi u hư ng nhi u, làm ít hư ng ít, ko làm ko hư ng, các dt c bình ng, mi n núi c giúp ti n k p mi n xuôi. CNXH là công trình t p th c a nhân dân do nhân dân t xd dư i s l nh oc a ng. V BƯ C I C A TH I KỲ QUÁ Do v n còn quá m i, HCM chưa có k làm rõ s g m có m y ch ng ư ng v i nh ng nd cho t ng ch ng, nhưng wa th c t m t s năm Ngư i ch rõ “Ta xd CNXH t 2 bàn tay tr ng i lên thì khó khăn còn nhi u và lâu dài”, do ó “f i làm d n d n”, “ko th 1 s m 1 chi u”. Th m nhu n nh ng ch d n c a Lênin “f i kiên nh n b c nh ng nh p c u nh , v a t m, l a ch n nh ng gi i fáp trung gian, quá ”, tư tư ng ch o c a HCM v bc i c a th i kỳ quá VN là f i wa nhi u bc “bc ng n bc dài tùy theo hoàn c nh”, nhưng “ch ham làm mau, ham r m r … i bc nào v ng ch c bc y, c ti n d n d n”. PHƯƠNG PHÁP, BI N PHÁP, CÁCH TH C XD CNXH V phương pháp, bi n fáp, cách th c xd CNXH VN, Ngư i luôn luôn nh c nh f i nêu cao tình th n cl p t ch , sáng t o, ch ng r p khuôn kinh nghi m nc ngoài, f i tìm tòi, t o ra cách fù h p v i th c ti n VN. C th : Trang 15
 17. Tư tư ng H Chí Minh Trong bc i và cách th c ti n hành CNXH mi n B c, f i th hi n cs k t h p gi a 2 nhi m v chi n lc c a CMVN: “xd mi n B c, chi u c mi n Nam”. Khi gi c M m r ng war ra mi n B c, ta có kh u hi u “v a chi n u, v a s n xu t”, “v a ch ng M c u nc, v a xd CNXH” và c th gi i coi là 1 sáng t o c a VN. Xd CNXH t 1 nc nông nghi p l c h u, b war tàn fá… f i k t h p c i t o và xd trên t t c m i lĩnh v c, mà xd là ch ch t và lâu dài. HCM wan ni m CNXH là s nghi p c a dân, do dân, vì dân. Vì v y, cách làm là “ em tài dân, s c dân, c a dân làm l i cho dân” ó là “CNXH nhân dân”, ko f i là “CNXH Nhà nc”. HCM c bi t nh n m nh vai trò c a t ch c th c hi n, Bác nh c nh : ch tiêu là 1, bi n fáp là 10, quy t tâm 20… có như th k ho ch m i hoàn thành t t c Nh ng tư tư ng c a HCM v CNXH, v wá i lên CNXH, bc i và fương th c ti n hành CNXH VN ang c ng k th a, v n d ng và fát tri n trong cu c s ng i m i hôm nay. ng ta ã v n d ng nh ng quan im ó vào công cu c i m i hi n nay như th nào? a) Kiên nh m c tiêu c l p dt c và CNXH c l p dt c và CNXH là m c tiêu mà nhân dân ta kiên trì fn u hy sinh, theo u i hơn 70 năm wa dư i s lãnh o ca ng. Dư i ách nô d ch c a ch th c dân, dân ta b Trang 16
 18. Tư tư ng H Chí Minh ày a trong vòng ói nghèo l c h u. Mu n thay i tình hình ó, sau khi giành c c lâp dt c, chúng ta ko còn con ư ng nào khác là ti n lên CNXH. Ch có CNXH m i th c hi n c “ham mu n t t b c” c a Bác cũng là mong muôn ngàn i c a dt c. công cu c i m i hi n nay nc ta nh m m c tiêu “dân jàu nc m nh, XH công b ng, dân ch văn minh”. L i d ng kh ng ho ng, v mô hình CNXH LX và ông Âu, các th l c thù ch bên ngoài ã lên gi ng f nh n con ư ng i lên CNXH VN. Bài h c t giá c a Nga và ông Âu cho th y mún c l p dt c, nd hư ng cu c s ng t do h nh fúc thì f i kiên nh m c tiêu CNXH. Xd CNXH b qua CNTB là 1 quá trình ph c t p. Kinh t m c a h i nh p có m t tích c c là kích thích sx fát tri n, i s ng con ngư i tr nên năng ng, nh ng y u t l ch ub ào th i. Bên c nh ó, xu t hi n nh ng m t tiêu c c như: tham nhũng, l a o, ch y theo ng ti n… Do ó f i tìm ra bi n fáp h u hi u mà ko i ch ch m c tiêu c a CNXH. b) Phát huy quy n làm ch c a nhân dân. Khơi d y m nh m t t c các ngu n l c, trc h t là ngu n l c n i sinh th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nc Công nghi p hóa, hi n i hóa là 1 yêu c u có tính t t y u i v i nh ng nc nông nghi p l c h u quá lên CNXH. CNH-H H thành công, chúng ta f i fát huy t t c ngu n l c bên trong và bên ngoài, l y ngu n l c bên trong làm g c, có fát huy m nh m ngu n l c trong nư c, s d ng t t có hi u w ngu n l c bên ngoài. Trang 17
 19. Tư tư ng H Chí Minh V i dân s hơn 80 tri u dân, ti m l c v s c l c, c a c i trí tu , tài năng r t to l n. khơi d y ngu n l c này òi h i chúng ta f i fát huy cao quy n làm ch c a ngư i dân trên cơ s nâng cao dân trí, t o k cho ngư i dân tham ja jám sát các công vi c of Nhà nc. c) K t h p s c m nh dt c v i s c m nh th i i S nghi p i m i c a nc ta di n ra trong k CM khoa h c và công ngh ang fát tri n m nh, xu th khu v c hóa, toàn c u hóa ang nh hư ng n nh p và s fát tri n c a các dt c. Chúng ta f i tranh th ti a m i cơ h i t t, fát huy hi u l c và nâng cao hi u w h p tác qu c t . Tranh th s h p tác qu c t i ôi v i vi c thư ng xuyên khơi d y ch nghĩa yêu nc, tinh th n c l p dt c, kêu g i toàn dân s n sàng em nhân lưc, tài l c, v t l c tăng cư ng s c m nh qu c gia. Giao lưu, h i nh p ng th i f i ko ng ng trau d i b n lĩnh và b n s c văn hóa dt c. d) Chăm lo xd ng v ng m nh, làm trong s ch b máy Nhà nc, y m nh tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n ki m xd CNXH fát huy quy n làm ch c a ngư i dân, trc h t cán b ng và Nhà nc f i trong s ch, liêm khi t, th c s là ngư i y t trung thành và t n t y c a dân. Ko ng ng chăm lo tăng cư ng m i liên h máu th t gi a ng v i nhân dân. Mu n v y f i làm trong s ch b máy Nhà nc, lo i tr các f n t thoái hóa, bi n ch t làm cho Nhà nc ta th t s là “c a dân do dân vì dân”. Trang 18
 20. Tư tư ng H Chí Minh Tóm l i tư tư ng HCM v CNXH và con ư ng quá lên CNXH VN th c s là kim ch nam cho s nghi p im i nc ta hi n nay. Ch có = hi u w KT trong i m i KT-CT, em l i s c i thi n v v t ch t tinh th n cho nhân dân, chúng ta m i c ng c ư c lòng tin trong nhân dân iv i CNXH. Câu 8: Phân tích nh ng cơ s hình thành tư tư ng HCM v i oàn k t dân t c. Cơ s th nh t: cơ s truy n th ng yêu nc, nhân ái, tinh th n oàn k t c a dt c VN. ây là cơ s mang tính nh hư ng cho HCM. Cơ s th hai: ch nghĩa Mac-Lênin ã ch ra v trí, vai trò c a kh i i oàn k t dt c v i nòng c t là liên minh công-nông i v i pt CM nói chung. ng th i, CN Mac-Lênin ã v ch ra cách th c t p h p m i l c lư ng trong dt c, t o nên 1 s c m nh kh ng l th c hi n CM th ng l i. HCM ã d a trên quan i m c a CN Mac-Lênin ánh giá vai trò c a t ng t ng l p trong CMVN, t ó ưa ra cách th c t p h p các l c lư ng y trong l c lư ng dt c. Cơ s th ba: th c ti n CM trên TG óng vai trò là ngu n tri th c th c ti n, b sung vào quá trình tư tư ng i oàn k t dt c c a HCM. >>> Trong 3 cơ s trên thì cơ s th hai quy t nh b n ch t tư tư ng i oàn k t c a HCM. Trang 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2