intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 779 kết quả Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về đạo đức; đạo đức người làm việc cho nhà nước và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức; đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p baphap06 31-01-2023 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đạo đức thực thi công vụ của công chức; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực thi công vụ; pháp luật về đạo đức công vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p baphap06 31-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình "Giáo dục chính trị (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf83p phuong3659 11-01-2023 11 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p tranghong0906 04-01-2023 11 3   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p tranghong0906 04-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay" nghiên cứu các yếu tố tác động đến tính tích cực học tập của sinh viên, qua đó đề xuất một số giải pháp để phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường đại học theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày tầm quan trọng của việc giáo dục và học tập các môn Lý luận chính trị theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học này ở các trường đại trong thời gian tới.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Giáo trình "Chính trị (Trình độ: Trung cấp nghề)" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf84p phuongthu205 25-12-2022 21 2   Download

 • Giáo trình "Thực hành Điện tử tương tự - Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh" bao gồm các nội dung bài học về: Đo và đọc trị số các linh kiện; Vẽ đặc tuyến Diode; Mạch chỉnh lưu; Mạch ứng dụng của Diode; Vẽ đặc tuyến BJT;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

  pdf38p phuongthu205 25-12-2022 10 2   Download

 • "Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Trường Đại học Đà Nẵng" trình bày các nội dung kiến thức về: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf99p phuongyen205 21-12-2022 13 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện về: tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; quán triệt hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p langmongnhu 14-12-2022 11 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay" trình bày những nội dung: chương I - hệ thống phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh; chương II - quá trình vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh của Đảng trong thời kỳ đổi mới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf157p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay" tiếp tục trình bày những nội dung: chương III - tiếp tục vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p langmongnhu 14-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trình bày việc xây dựng các thể chế, cơ chế cho việc phát huy, bởi đây chính là một trong những nút thắt quan trọng.

  pdf9p vifred 22-12-2022 7 1   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" trình bày những nội dung về: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phương pháp nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p langmongnhu 14-12-2022 18 5   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p langmongnhu 14-12-2022 7 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" tiếp tục trình bày những nội dung về: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận của đảng trong điều kiện mới; nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo của đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong đảng; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tư tưởng, lý luận trong điều kiện mới;...

  pdf126p langmongnhu 14-12-2022 15 3   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Chủ nghĩa vô thần học" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số tôn giáo lớn trên thế giới; tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống tinh thần quân nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p langmongnhu 14-12-2022 14 3   Download

 • Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và ý nghĩa hiện nay trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf10p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết trình bày việc kiểm định thang đo chất lượng giáo dục đại học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH.

  pdf6p vizenvo 02-12-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
p_strCode=giaotrinhtutuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2