intTypePromotion=1

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng ta nói về công tác tư tưởng-văn hóa

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
59
lượt xem
11
download

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng ta nói về công tác tư tưởng-văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận làm cho quần chúng giác ngộ, bày cho quần chúng tổ chức, động viên quần chúng để đấu tranh cho đúng. Nhờ lý luận mà quần chúng hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà cực khổ, thấy rõ đường lối đấu tranh để giải phóng mình, hiểu rõ phương pháp đấu tranh với địch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng ta nói về công tác tư tưởng-văn hóa

 1. Ch t ch H Chí Minh và các T ng Bí thư ng ta nói v công tác tư tư ng-văn hóa
 2. Ch t ch H Chí Minh và các T ng Bí thư ng ta nói v công tác tư tư ng-văn hóa NG PH I LIÊN H CH T CH VÀ TUYÊN TRUY N, GIÁO D C, T CH C QU N CHÚNG(1) H Chí Minh l- ng ã truy n bá lý lu n Mác - Lênin vào nhân dân ta. i v i công vi c kháng chi n và ki n qu c, lý lu n là r t quan tr ng. Không hi u lý lu n thì như ngư i mù i êm. Lý lu n làm cho qu n chúng giác ng , bày cho qu n chúng t ch c, ng viên qu n chúng u tranh cho úng. Nh lý lu n mà qu n chúng hi u rõ nguyên nhân vì sao mà c c kh , th y rõ ư ng l i u tranh gi i phóng mình, hi u rõ phương pháp u tranh v i ch. Có lý lu n soi ư ng thì qu n chúng hành ng m i úng n, m i phát tri n ư c tài năng và l c lư ng vô cùng t n c a mình. ng k t h p lý lu n v i kinh nghi m và th c hành c a cách m ng Vi t Nam. ng áp d ng l p trư ng, quan i m và phương pháp Mác-Lênin mà gi i quy t các vn th c t c a cách m ng Vi t Nam.
 3. Không ph i ch h c thu c lòng vài b sách c a Mác-Lênin mà làm ư c như v y. ng ph i có tinh th n khoa h c và tinh th n cách m ng r t cao, ph i hi u rõ l ch s xã h i, ph i quy t tâm ph n u cho giai c p và nhân dân, ph i tin tư ng vào l c lư ng và sáng ki n c a qu n chúng, ph i gom góp tư tư ng, kinh nghi m, sáng ki n và ý chí c a qu n chúng, s p x p nó thành h th ng, r i l i áp d ng vào trong qu n chúng. ng phân tích rõ ràng tình hình trong nư c và trên th gi i, r i áp d ng lý lu n vào các chính sách: chính sách ru ng t, chính sách M t tr n dân t c, chính sách kháng chi n ki n qu c, chính sách xây d ng ng... Vì ng lãnh o úng, cho nên lòng t tin và s c chi n u c a nhân dân ta ngày càng cao và l c lư ng cách mang ngày càng to l n. … 2- Trong m i giai o n cách m ng, ng căn c vào tình hình trong nư c và trên th g i i, ra nh ng kh u hi u, m c ích và k ho ch u tranh. ng quy nh giai o n nào thì ph i d a vào l c lư ng nào, oàn k t l c lư ng nào, cô l p và phân hóa l c lư ng nào tiêu di t k thù c a giai c p, c a nhân dân. Kh u hi u chính tr úng, thì toàn dân th y rõ phương hư ng, nh n rõ ai là b n, ai là thù, oàn k t ch t ch xung quanh ng, ánh th ng k thù c a cách m ng. Có kh u hi u chung, cũng chưa , ng còn ph i căn c theo l i ích c a nhân dân trong giai o n ó, ra nh ng kh u hi u m i, ng viên qu n chúng, làm m c ích và v ch ư ng l i cho qu n chúng u tranh; ng th i hu n luy n, giáo d c qùân chúng. Th c hi n nh ng kh u hi u này, t c là y cách m ng ti n t i và giúp cho kh u hi u chung th c hi n. Thí d : y m nh kháng chi n ki n qu c , ng ra kh u hi u ''Phát ng qu n chúng th c hi n chính sách ru ng t'', ''Thi ua s n xu t'', v.v.. Nh ng kh u hi u y làm cho hàng tri u nhân dân lao
 4. ng càng thêm hăng hái tham gia kháng chi n ki n qu c. Trong m i giai o n quan tr ng, ng ra nh ng kh u hi u úng ng viên và lãnh o nhân dân u tranh, cho nên nhân dân tranh ư c nhi u th ng l i. 3- Kinh qua ng viên và các t ch c c a ng, ng liên h ch t ch v i qu n chúng, tuyên truy n, giáo d c và t ch c qu n chúng, lãnh o các oàn th cách m ng c a qu n chúng. ng viên và cán b không th ch hô kh u hi u và lý lu n suông. ng viên và cán b nh t nh ph i làm cho qu n chúng th m nhu n tư tư ng cách m ng. Nh t nh ph i theo nhu c u c a qu n chúng mà xây d ng nh ng t ch c cách m ng h p v i trình c a qu n chúng. Nh t nh ph i làm gương m u trong m i công vi c kháng chi n ki n qu c. Nh t nh ph i vào sâu trong qu n chúng, h t lòng h t s c ph c v qu n chúng, làm cho qu n chúng m n ng, tin ng, ra s c ng h ng vàt giác t nguy n ch u ng lãnh o. ng òi h i ng viên và cán b ph i: h c hi u lý lu n, chính sách, tình hình trong nư c và trên th gi i giáo d c cho qu n chúng. Ph i h c hi u ngh nghi p chuyên môn mà ng và Chính ph giao cho mình ph trách. Ph i có tinh th n hy sinh cho cách m ng, có tinh th n trách nhi m vư t m i khó khăn. ng viên và cán b ph i làm cho dân tin, dân ph c, dân yêu. ng và c a Chính ph , i úng ư ng l i qu n Ph i n m v ng chính sách c a chúngnhư th m i x ng áng là ng viên và cán b c a ng, như th m i lãnh o ư c qu n chúng. l. H Chí Minh: Toàn t p, Nxb. Chính tr qu c gia, Hà N i, 2000, t.7, tr. 231-233. c a báo Nhân Dân ngày 24-7-2000. u
 5. KH U H I U U TRANH PH I SÁT TÌNH HÌNH(1) Tr n Phú Trong lúc ch chi n lư c, ng ph i xét k tình hình trong nư c và ngoài th gi i, s c m nh c a ch nhân, s c tranh u c a qu n chúng, thái các h ng ngư i i v i cách m ng, v.v.. ng c ă n c n h ng i u ki n y m à nh ra chi n lư c lãnh o cho qu n chúng tranh u. Lúc thư ng thì ph i tuỳ theo tình hình mà t kh u hi u ''ph n ít'' binh v c l i quy n cho qu n chúng như: tăng ti n lương, b t gi làm, gi m thu , ch ng thu , ch ng s sanh ho t m c m , v.v. khu ch trương s tranh u cách m ng ra. Ph i em kh u hi u ''ph n ít” y ph thu c vào kh u hi u c a ng như: ánh qu c ch nghĩa, a ch và phong ki n, x ông Dương hoàn toàn c l p, l p chính ph công nông, v.v.. .. Không chú ý n nh ng s nhu y u và s tranh u h ng ngày c a qu n chúng là r t sai l m. Mà n u ch chú ý n nh ng s nhu y u h ng ngày mà không chú ý n nh ng m c ích l n c a ng cũng là r t sai l m. Nhi m v c a ng là ph i l y nh ng s nhu y u h ng ngày làm bư c u mà d t vô s n giai c p và dân cày ra chi n trư ng cách m ng. n lúc s c cách m ng lên r t m nh, giai c p th ng tr ã rung ng, các giai c p ng gi a ã mu n b v phe cách m ng, qu n chúng công nông thì sôi n i cách m ng, quy t hy sanh ph n u, thì ng ph i l p t c lãnh o qu n chúng ánh chính ph c a ch nhân và giành l y chính quy n cho công nông. l Trích: Lu n cương chính tr , Văn ki n ng toàn t p, Nxb Chính tr qu c gia, 1998, t.2, tr.l01-l02. u c a báo Nhân Dân ngày 25-7-2000.
 6. “T CH TRÍCH''(1) Nguy n Văn C Ph i c n làm cho các ng viên giác ng , rõ ràng và y trách nhi m c a mình, bi t xoay phương hư ng trong nh ng hoàn c nh khó khăn, nghiêm tr ng, bi t t ch trích úng và k p th i nh ng khuy t i m, sai l m; ng th i ng ph i tìm cách ki m soát m t cách thi t s hơn nh ng hành ng c a m i ng viên... Nhưng bao gi s ch trích cũng là t ch trích Bônsêvích, nghĩa là hu n luy n qu n chúng và giúp ng viên t hu n luy n, làm tăng uy tín và nh hư ng c a ng, cho ng ư c càng th ng nh t và c ng c , ưa phong trào phát tri n lên, ưa cách m ng t i th ng l i; ch không ph i t mình lên trên ng, em ý ki n riêng - dù cho úng - i ch i v i ng, vin vào m t vài khuy t i m mà m t sát ng, phá ho i nh hư ng c a ng, gieo móc hoài nghi, l n x n trong qu n chúng, gây m m bè phái chia r trong hàng ngũ ng... Công khai, m nh d n, thành th c v ch nh ng l m l i c a mình và tìm phương châm sư i, ch ng nh ng xu hư ng ho t u tho hi p, như th không ph i làm yu ng, mà là làm cho ng ư c th ng nh t m nh m . l. Trích: T ch trích, Văn ki n ng toàn t p, Nxb. Chính tr qu c gia, Hà N i, 2000, t.6, tr. 623-624. TOÀN NG PH I LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯ NG(1)
 7. Trư ng - Chinh Trư c h t, chúng ta c n nh n rõ: Toàn ng ph i làm công tác tư tư ng, toàn ng ph i làm công tác tuyên truy n. Vì công tác chính tr , công tác tư tư ng là hinh h n c a m i công tác, không nh ng nó nh m ph c v nh ng nhi m v c th trư c m t mà còn nh m c i ti n b m t tinh th n c a toàn th xã h i c a hàng ch c tri u con ngư i. Tuy t i không nên xem công tác tư tư ng như m t li u thu c ''linh an'' ho c m t th ''bùa'' thông th c m c khi c n thì dùng n, khi không c n thì x p l i m t bên. Làm như v y là h th p ý nghĩa và tác d ng c a lý lu n Mác-Lênin, c a công tác tư tư ng c a ng, thu h p công tác tư tư ng vào nh ng công vi c s v v n v t. Hi n nay, r t nhi u cán b ngoài công tác chuyên môn ra, không làm công tác ng, không ch u tuyên truy n ch nghĩa Mác - Lênin và ư ng l i chính sách c a ng. Th m chí có ng chí ư c phân công n làm vi c m t ngành chuyên môn thì ch bi t chuyên môn, không chú ý gì n các v n chính tr và tư tư ng, t bi n mình thành m t ngư i công ch c t m thư ng. ng ta c n có nh ng quy n h c th mi ng viên, dù cương v công tác nào, u ph i làm công tác tư tư ng c th . Công tác tuyên truy n, b ph n ch y u c a công tác tư tư ng, ph i ư c coi là m t trong nh ng công tác căn b n c a ng mà m i ng viên ph i có trách nhi m ti n hành t t. Các c p các ngành c n nâng cao trình lãnh o công tác c a mình lên trình o tư tư ng và xem công tác tư tư ng là then ch t lãnh o chính tr , lãnh hoàn thành t t m i m t công tác. Tôi ngh t nay, nh ng ch th , ngh quy t c a ng c n nêu rõ v n lãnh o tư tư ng trong khi hoàn thành nhi m v , và trong chương trình ngh s c a các c p y, công tác tư tư ng s có m t v trí x ng áng.
 8. Các báo cáo dư i g i lên c p trên ho c c a các ngành g i cho c p y, nói chung không nên thi u ph n nói v tư tư ng trong quá trình v n ng nhân dân th c hi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. Trong k ho ch công tác c a các c p, các ngành cũng nêu rõ công tác tư tư ng. … Công tác tư tư ng là công tác tinh vi nh t vì nó n tâm tư, tình c m c a con ngư i, nó n m ư c m ch s ng c a xã h i và có kh năng phát huy tính tích c c, ch ng và óc sáng t o c a qu n chúng hoàn thành m i nhi m v c a ng ra. M i cơ quan lãnh oc a ng c n i sâu nghiên c u v n lãnh o tư tư ng, dùng công tác tư tư ng làm òn b y y m nh m i m t công tác khác. 1 Trích: Công tác tư tư ng c a ng. Nxb. S 1962, tr.26-28. u c a báo Nhân Dân ngày 27-7-2000. th t, Hà N i, CÔNG TÁC TƯ TƯ NG PH I G N TÌNH C M V I LÝ LU N(1) Lê Du n Tư tư ng có nh ng quy lu t riêng, cho nên khi làm cách m ng tư tư ng và văn hóa ph i n m và v n d ng cho ư c nh ng quy lu t riêng c a tư tư ng... Cách m ng tư tư ng và văn hóa không ph i dùng b o l c, hành chính, mà là d a vào t nguy n. Quy lu t c a cách m ng tư tư ng là quy lu t phê bình và t phê bình, phá cái gì, xây d ng cái gì, hai m t phá và xây d ng dính li n v i nhau, xây d ng nh ng cái m i, phá nh ng cái l i th i. V n phá cái gì, xây d ng cái gì là m t v n r tt nh , ph c t p... làm cách m ng tư tư ng và văn hóa trư c h t ph i có lý lu n, ph i nh n th c rõ bư c ư ng ti n lên c a xã h i như th nào, i u ki n kinh t c a xã h i m i òi h i nh ng tư tư ng gì trong nh ng tư tư ng, ý th c c a xã h i cũ có
 9. nh ng gì c n ph i phá b , có gì còn thích h p c n l c l i và gi l i.. Ch nghĩa xã h i và ch nghĩa c ng s n không bao gi ch trương xóa b quy n l i cá nhân, mà ch làm sao cho quy n l i cá nhân và quy n l i t p th ư c nh t trí. … Tôi làm m t vi c gì nh m em l i l i ích chung, nhưng cũng có ph n c a tôi trong ó, khi tôi hy sinh cho s nghi p chung thì trong ó có vì quy n l i c a b n thân tôi n a. ã là m t ngư i thì ph i có cái riêng c a con ngư i, không th có m t con ngư i siêu hình. Không th phá ơn v con ngư i. Không còn cái riêng c a con ngư i n a thì xã h i s m t h t ý nghĩa, m t cơ s . Ta phá ây là phá tư tư ng làm ch cá th , t c là tư tư ng ch lo nghĩ n quy n l i riêng mà i ngư c l i quy n l i chung, tư tư ng mu n làm giàu riêng b ng bóc l t ngư i khác, cho nên xây d ng tư tư ng làm ch t p th , ph i bi t phá b cái gì, gi l i cái gì cho phù h p v i i u ki n khách quan. Cu c cách m ng tư tư ng là vi c c i t o lý trí, ng th i là vi c c i t o tình c m, xây d ng h th ng lý trí và tình c m m i. Hi n nay có nhi u ngư i mi ng nói nhưng m i ch là nói nh ng i m trên sách v , nói nh ng cái c a ngư i khác ch chưa th c s bi n nh ng i u ó thành cái c a mình. Như th là lý trí và tình c m chưa nh t trí. Cách m ng tư tư ng là vi c làm lâu dài, ph i g n tình c m v i lý trí, làm cho lý trí và tình c m nh t trí v i nhau. hi u m t s vi c gì thì con ngư i ph i dùng lý l , lý trí nhưng khi hành ng thì ph i có tình c m; lý trí giúp cho con ngư i có tình c m úng, ngư c l i tình c m có d i dào thì lý trí m i v ng. Công tác tư tư ng không ph i ch n m lý lu n không, mà ph i bi t g n tình c m v i lý lu n, cho nên các m t văn h c, ngh thu t, v.v. là r t quan tr ng. 1. Trích: T o m t chuy n bi n m nh m v công tác tư tư ng, Nxb. S th t, Hà N i, 1962, tr: 34, 35, 36, 37. u c a báo Nhân Dân s ngày 28-7-2000. CÁN B PH I THƯ NG XUYÊN H C T P LÝ LU N(1)
 10. Nguy n Văn Linh nâng cao trình lý lu n áp ng nh ng yêu c u m i c a cách m ng, m i cán b lãnh o dù công tác lĩnh v c nào cũng c n ra s c h c t p lý lu n, xem ó là nhi m v v a b c thi t v a thư ng xuyên c a mình. H c t p lý lu n là công vi c r ng l n, bao g m vi c h c t p ch nghĩa Mác - Lênin, khai thác kho tàng tư tư ng c a Ch t ch H Chí Minh và các ng chí lãnh oc a ng, quán tri t ư ng l i ca ng qua nghiên c u ngh quy t các i h i và h i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng, h c nh ng kinh nghi m rút ra t th c ti n cách m ng nư c ta và tham kh o nh ng thành t u phát tri n lý lu n c a các ng anh em. T t c nh ng n i dung ó có m i liên h g n bó m t thi t v i nhau, không th ch coi tr ng m t này, xem nh m t kia. Nghiên c u nguyên lý lý lu n mà không g n v i th c ti n thì ch là sách v , kinh vi n; trái l i, n u không xem tr ng vi c trau d i lý lu n cơ b n thì s thi u nh ng hi u bi t r t c n thi t v th gi i quan, phương pháp lu n mácxít, s không có ư c vũ khí lý lu n s c bén nh t c a th i i là phương pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , s sa vào nh ng cu c tranh lu n kéo dài không th phân nh úng, sai. N u bi t g n vi c h c t p nh ng nguyên lý chung v i quán tri t ư ng l i c a ng và tình hình th c ti n thì vi c ti p th lý lu n s tr nên sinh ng, phong phú hơn. S c n thi t ph i g n vi c h c lý lu n v i vi c h c ư ng l i và h c kinh nghi m th c ti n còn bơ vì c ba m t ó u không ng ng phát tri n, ngày càng có thêm nh ng n i dung m i. D ng l i nh ng hi u bi t lý lu n cũ thì nh t nh s không ti p th ư c nh ng quan i m m i trong ư ng l i c a ng và không c t nghĩa n i nh ng di n bi n m i c a th c ti n cách m ng. i m i tư duy và phong cách, Nxb. S th t, Hà N i, 1987, tr: 23, 24. 1. Trích: u c a báo Nhân Dân s ngày 29-7-2000. XÂY D NG NI M TIN VÀ Ý CHÍ KIÊN NH LÝ TƯ NG CÁCH M NG
 11. (1) Mư i S c m nh c a NG b t ngu n t ư ng l i chính tr úng n, s th ng nh t v tư tư ng và hành ng c a toàn ng, t tính tiên phong, gương m u và o c, ph m ch t c a t ng cán b , ng viên. Trư c nh ng th i cơ và thách th c m i hi n nay, công tác chính tri tư tư ng càng có v trí c bi t quan tr ng. Ph i b i dư ng nâng cao b n lĩnh chính tr , trí tu và ch t lư ng lãnh oc a ng. Xây d ng cho cán b , ng viên ni m tin và ý chí kiên nh lý tư ng cách m ng. Coi tr ng t ng k t th c ti n, y m nh công tác nghiên c u lý lu n t ng bư c xác nh rõ con ư ng và gi i pháp xây d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam, phù h p v i quy lu t khách quan và th c t t nư c. Kiên quy t u tranh, phê phán nh ng quan i m cơ h i, xét l i; ng th i kh c ph c b nh b o th , giáo i u. B i dư ng cho cán b , ng viên v lý lu n, quan i m, ư ng l i, v nh ng i n hình và nhân t m i. Gi i quy t có k t qu nh ng v n kinh t , xã h i c p bách. ó là nh ng vi c làm có tác d ng thi t th c xây d ng và c ng c ni m tin. Cán b làm công tác lý lu n, khoa h c xã h i trong h th ng trư ng ng, các vi n nghiên c u khoa h c, các cơ quan ph trách công tác tư tư ng ph i ư c b trí i th c t , ho c tr c ti p tham gia vào ho t ng c a các cơ s nghiên c u, t ng k t, b sung, làm sáng t nh ng v n lý lu n, trên cơ s th c ti n phong phú và sinh ng. C n m r ng dân ch trong quá trình ra ngh quy t, quy t nh, t p trung ư c trí tu c a cán b , ng viên, c a các chuyên gia, nhà khoa h c, có nh ng ngh quy t, quy t nh chính xác, làm cơ s cho s oàn k t, th ng nh t trong toàn ng. Cán b , ng viên ph i ch p hành nghiêm ch nh ch th , ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, không ư c truy n bá nh ng quan i m trái v i
 12. ư ng l i c a ng. 1. Trích: Phát bi u t i H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng Khóa VII, ngày 24-11-1993. u c a báo Nhân Dân ngày 30-7-2000. CÔNG TÁC TƯ TƯ NG PH I HƯ NG VÀO XÂY D NG CON NGƯ I M I (1) Lê Kh Phiêu Ph i th t s nâng cao hi u qu công tác giáo d c quán tri t các ngh quy t c a ng. ây là nhi m v quan tr ng hàng u c a công tác tư tư ng. H i ngh Trung ương l n th tư ã ch rõ m t trong nh ng nguyên nhân d n n nh ng khuy t i m c a chúng ta chính là s y u kém trong vi c quán tri t và th c hi n Ngh quy t. Chúng ta ph i th t s i m i nhi m v này ngay t vi c t ch c h c t p th c hi n Ngh quy t Trung ương 4. i m i theo hư ng g n h c t p quán tri t Ngh quy t v i quá trình th ch hóa, pháp l nh hóa, ngh danh hóa, chính sách hóa, chương trình hóa các quy t nh c a ng. Do ó, th i gian ch y u không ch quán tri t các quan i m mà còn là bàn bi n pháp t ch c h c t p th c hi n các pháp l nh, ngh nh, chính sách, chương trình ư c th ch hóa t Ngh quy t. Ch có th c hi n t t phương châm, phương pháp này chúng ta m i ưa nhanh Ngh quy t c a ng vào cu c s ng. Công tác tư tư ng ph i luôn luôn ph n u t cho ư c nh ng m c tiêu hi n th c là: ư c ngư i, ư c vi c, ư c t ch c! Toàn b công tác tuyên truy n giáo d c, báo chí, xu t b n, văn hóa, văn ngh ph i hư ng vào nhi m v xây d ng con ngư i m i, xây d ng các t ch c m nh và hoàn thành th ng l i t ng nhi m v trong t ng giai o n. Hơn lúc nào h t, công tác tư tư ng - văn hóa ph i im i th t s nâng cao ch t lư ng trong nhi m v ''xây''. Ph i i vào xây d ng, b i dư ng t ng con ngư i, t ng t ch c trong h th ng chính tr ; ương nhiên mu n ''xây'' t t ph i
 13. g n ch t v i “ch ng'', nhưng ''xây'' v n là chính. xây d ng dư c nh ng con ngư i m i, công tác tư tư ng ph i r t coi trong giáo d c toàn di n: g n ch t giáo d c lý lu n, giáo d c ư ng l i, giáo d c l ch s , giáo d c o c v i nâng cao ki n th c, giáo d c k năng lao ng. Do ó công tác tư tư ng ph i ph i h p ch t ch v i các t ch c, các ngành, nh t là v i h th ng giáo d c, ào t o. l. Trích: Bài phát bi u t i H i ngh Tư tư ng - Văn hoá toàn qu c, ngày 2-3- u c a báo Nhân Dân ngày 31-7-2000. 1998. N I DUNG HÀNG U C A CÔNG TÁC TƯ TƯ NG LÀ LÀM CHO CH NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TR THÀNH TƯ TƯ NG CH O TRONG XÃ H I Bài nói c a T ng Bí thư Lê Kh Phiêu trong cu c g p m t k ni m 70 năm Ngày truy n th ng công tác tư tư ng - văn hoá (1-8-1930 - 1-8-2000) t i Hà N i Thưa các ng chí Hôm nay, tôi r t vui m ng d cu c h p m t c a các ng chí k n i m 70 nă m Ngày truy n th ng công tác tư tư ng - văn hoá c a ng. i v i con ngư i n tu i 70, Bác H nh c l i câu thơ nói n l p ngư i ''xưa nay hi m''. Nhưng v i m t t ch c cách m ng thì càng nhi u ''tu i'' càng già d n, v ng vàng, cùng v i nhân dân, v i ng, v ng bư c ti n n th ng l i hoàn toàn. Thay m t Ban Ch p hành Trung ương, tôi nhi t li t chúc m ng i ngũ chi n sĩ trên m t tr n tư tư ng - văn hoá c a ng nhân k ni m 70 năm Ngày truy n th ng v vang này. Thưa các ng chí Trong d p này, tôi tìm c l i m t s ngh quy t c a ng v công tác tư tư ng -
 14. văn hóa; m y ngày nay, tôi cũng c trên báo ng nhi u trích d n ý ki n c a Bác H , c a các ng chí T ng Bí thư ng qua các th i kỳ v công tác tư tư ng, c các ý ki n tr l i ph ng v n c a các ng chí lão thành cách m ng như ng chí T H u, ng chí Hoàng Tùng... T t c u sâu s c, tâm huy t, lý trí cách m ng hoà quy n v i tình c m cách m ng, toát lên ý chí kiên nh, ni m tin mãnh li t vào lý tư ng cách m ng và con ư ng c l p dân t c g n li n v i ch nghĩa xã h i mà ng, Bác H và nhân dân ta ã ch n. Như ng chí T H u nói: ''Cu i cùng, 80 tu i r i, nhưng ni m tin vào lý tư ng cách m ng thì không bao gi lay chuy n”. Chúng ta, nh ng ngư i c ng s n, nh ng cán b làm công tác tư tư ng - văn hoá ca ng u chung ý chí và tình c m cách m ng ó. Chúng ta ã nghe ng chí H u Th , Trư ng Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ôn l i truy n th ng chi n u gian kh và v vang 70 năm, tuy ng chí nói bài phát bi u c a mình ch là ''nh ng c m nh n bư c u nhưng th c ra ó cũng là nh ng v n r t quan tr ng c a công tác tư tư ng - văn hoá. Công tác tư tư ng - văn hóa c a ng g n li n v i s lãnh oc a ng. S trư ng thành c a công tác tư tư ng - văn hóa g n li n v i s trư ng thành c a ng. Công tác tư tư ng là nhi m v c n toàn ng, c a t t c m i ng viên, tr ư c h t là c a i ngũ cán b lãnh oc a ng, c a các bí thư c p u ng. Trong l ch s ng ta, t ngày thành l p n nay, các ng chí T ng Bí thư u tr c ti p c h o công tác tư tư ng. ó là m t trong nh ng nét c s c trong truy n th ng 70 năm c a công tác tư tư ng - văn hoá, ng th i là vinh d c a ngành. Không th không kh ng nh r ng i ngũ cán b làm công tác tư tư ng - văn hoá ca ng phát tri n theo m i bư c ti p theo m i bư c ti n lên c a s nghi p cách m ng, ngày càng ông o và trư ng thành, th h n n i ti p th h kia. R t vui m ng là trong bu i h p m t này có các ng chí thu c th h i trư c - các lão tư ng còn ây n v i các ng chí th h ngày nay. Th t vinh d cho th h chúng ta khi ư c k t c s nghi p v vang c a các b c ti n b i mà v T ng ch huy là
 15. Bác H kính yêu và i ngũ chi n sĩ tiên phong là nh ng h c trò xu t s c c a Ngư i. ó là các ng chí Trư ng Chinh, Lê Du n - nh ng nhà chi n lư c ng th i cũng là nh ng nhà tư tư ng l n c a ng, ng chí Ph m Văn ng là nhà kinh t ng th i cũng là nhà lãnh o tư tư ng, nhà văn hóa, ng chí Lê c Th v a là nhà t ch c, v a là nhà lãnh o tư tư ng, v.v... R i các ng chí T ng Bí thư Nguy n Văn Linh, Mư i và nhi u cán b ưu tú khác c a ng, cũng u là nh ng cán b tư tư ng xu t s c c a ng. Thưa các ng chí. Hơn ai h t, nh ng ngư i làm công tác tư tư ng - văn hoá c n nh n th c y v trí, t m quan tr ng c bi t c a công vi c mình làm. V i u này, Bác H và các ng chí lãnh o ng qua các th i kỳ, các lão tư ng trong ngành ã nói khá y mà báo chí ã ăng l i trong d p k ni m này. Tôi ch nêu thêm m t s i m: Chúng ta u bi t công tác tư tư ng - văn hoá là m t b ph n h p thành quan tr ng c a toàn b ho t ng cách m ng c a ng. ng ta luôn coi ho t ng này là vũ khí s c bén, là b ph n xung kích trong cu c u tranh cách m ng. Nhưng l i c n th y: không ph i ch có chúng ta hôm nay m i làm công tác tư tư ng. i xưa ương nhiên có khác i nay, nhưng cha ông ta ã làm tư tư ng r t gi i, nên ã b o v , xây d ng và phát tri n t nư c chúng ta có ư c giang sơn g m vóc như ngày nay. H i ngh Diên H ng không ph i là hình th c th c thi dân ch c a các vua nhà Tr n ó sao. S ki n l ch s ó ã tr thành bi u tư ng m u m c c a công tác v n ng, t p h p, c vũ ng viên s c m nh toàn dân t c chung m t ý chí quy t ánh th ng gi c xâm lư c. “Bình Ngô i Cáo'' c a Nguy n Trãi, ''H ch Tư ng sĩ'' c a Tr n Hưng o u là nh ng tác ph m tư tư ng-văn hóa sâu s c, nêu cao lòng t hào dân t c, c vũ chi n u b o v T qu c . R i nh ng chuy n c th trong l ch s như ngư i bán hàng rong vào tr i ch i u tra tình hình, v n ng binh lính ch, góp ph n làm nên chi n th ng, h chính là nh ng
 16. ngư i làm công tác tư tư ng, mang chính nghĩa thuy t ph c binh lính ch... Trong s nghi p cách m ng c a chúng ta hi n nay, hoàn c nh, i u ki n, m c tiêu khác trư c, nhưng công tác tư tư ng c a ng luôn luôn coi tr ng, k th a kinh nghi m c a cha ông và phát tri n cao trên n n t ng tư tư ng cách m ng, phương pháp v n ng qu n chúng c a ng hư ng t i m c tiêu áp ng khát v ng c a nhân dân. Xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa là s nghi p cách m ng c a qu n chúng, òi h i tinh th n t giác r t cao c a ông o nhân dân, do ó ph i thư ng xuyên làm công tác tư tư ng, công tác v n ng qu n chúng, vì m t vài ngư i không th làm nên s nghi p, không t giác, t nguy n không th có s c m nh vư t qua thách th c ti n lên. Ngay m t vi c không l n như trong bóng á ch ng h n, có i bóng r t m nh, nhưng công tác tư tư ng kém cho nên th t b i; có i tuy y u hơn m t chút nhưng làm công tác tư tư ng t t, khơi d y ư c ý chí quy t th ng, vươn lên c a c u th , nêu cao tinh th n ng i, cu i cùng l i th ng b t ng . i u này r t d lý gi i vì trong cu c s ng không ch có v t ch t mà có c tinh th n, hai y u t ó g n bó v i nhau thì s t o nên s c m nh. Công tác tư tư ng ph i ư c quán tri t trong m i công vi c, t vi c l n t i vi c nh . L ch s cách m ng nư c ta mãi mãi còn ghi nh ng thành t u to l n c a công tác tư tư ng, nh ng óng góp xu t s c c a i ngũ cán b , chi n sĩ chi n u trên m t tr n v vang này mà t t c chúng ta có quy n t hào chính áng. Hi n nay chúng ta l y m c 1-8-1930 làm Ngày truy n th ng hàng năm k ni m, tính n nay ã 70 năm, t c là trùng v i 70 tu i c a ng ta. Nhưng úng như ng chí T H u nói công tác tư tư ng ã ư c tri n khai và góp ph n tích c c chu n b v chính tr và tư tư ng cho vi c thành l p ng, do ó không ph i l ch s ch có 70 năm. Bác H là ngư i gieo m m lý tư ng cách m ng, ngư i u tiên truy n bá ch nghĩa Mác - Lê nin vào Vi t Nam, k t h p ch nghĩa yêu nư c Vi t Nam v i lý lu n cách m ng khoa h c c a th i i xây d ng Cương lĩnh chính tr , t p h p, giác ng và hu n luy n nhóm thanh niên yêu nư c trong Vi t Nam Thanh niên Cách m ng ng chí
 17. H i, chu n b cho vi c h p nh t các t ch c c ng s n thành n g C ng s n V i t Nam. T khi ng ra i n nay, dư i s lãnh o c a Trung ương, công tác tư tư ng văn hoá ã góp ph n th c hi n th ng l i các nhi m v chính tr trong các giai o n cách m ng: làm nên Cách m ng Tháng Tám, giành chính quy n, xây d ng ch m i; ti n hành cu c kháng chi n th n thánh trư ng kỳ 30 năm b o v v ng ch c c l p dân t c, th ng nh t giang sơn v m t m i; tri n khai toàn di n công cu c i m i, ch n hưng và phát tri n t nư c, v ng vàng vư t qua thách th c khi n n kinh t - xã h i lâm vào kh ng ho ng, ch nghĩa xã h i lâm vào thoái trào, ti p t c ng v ng và phát tri n, t ư c nh ng thành t u to l n v kinh t - xã h i, i ngo i, qu c phòng, an ninh. Công tác tư tư ng c bi t phát huy vai trò tr ng y u c a mình trong nh ng bư c chuy n c a cách m ng và chính lúc ó chúng ta rút ư c nhi u bài h c kinh nghi m r t quý. Nh l i t sau khi gi i phóng mi n B c năm 1954, m t nư c nhưng l i làm hai nhi m v chi n lư c: Lúc ó mi n Nam có không ít ng bào, chi n sĩ tin là hai năm s th ng nh t t nư c. Ta ã k p th i nói rõ: cu c u tranh th ng nh t t nư c, gi i phóng li n Nam s r t ph c t p và lâu dài, b i k ch r t ngoan c , âm mưu th o n r t x o quy t, ư c qu c u s giúp s c. Nhưng vì làm tư tư ng chưa th t th u áo m t b ph n cán b , nhân dân tin m t chi u vào i u kho n c a Hi p nh Giơnevơ qui nh, nên khi qu c và bè lũ tay sai phá hi p thương t ng tuy n c không th ng nh t ư c t nư c, thành ra có v n tư tư ng. Làm th nào cán b và nhân dân th y ư c d t khoát cu c u tranh chính nghĩa c a ta th ng l i, d t khoát chúng ta giành l i c l p cho dân t c, th ng nh t ư c t nư c, nhưng cũng ph i th y m t khó khăn và cu c u tranh r t quy t li t v ng tin và kiên cư ng u tranh. M c khác, ph i kiên trì tuyên truy n, giáo d c ng, toàn dân, toàn quân th u su t nhi m v hai mi n: mi n B c quá lên ch nghĩa xã
 18. h i; mi n B c ph i m nh t o th và l c c a cách m ng c nư c, làm h u thu n cho mi n Nam cùng c nư c ti n hành cu c u tranh ánh b i quân thù, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c. ng th i mi n B c cũng ph i s n sàng phòng k ch m r ng chi n tranh ra mi n B c... ây chính là chi u sâu c a công tác tư tư ng, trên cơ s kiên nh m c tiêu lý tư ng, phân tích, d báo úng tình hình t nư c và di n bi n tư tư ng c a cán b , chi n sĩ và ng bào, xác nh phương hư ng công tác tư tư ng úng trên cơ s nhi m v chính tr . M t bư c ngo t khác là sau cu c kháng chi n ch ng M th ng l i năm 1975, t nư c th ng nh t và cùng i lên ch nghĩa xã h i. C nư c t p trung s c khôi ph c kinh t , hàn g n v t thương chi n tranh trong khi v n b bao vây c m v n, sau ó t nư c l i lâm vào kh ng ho ng kinh t - xã h i; r i các nư c xã h i ch nghĩa ông Âu và Liên Xô s p , cách m ng xã h i ch nghĩa lâm vào thoái trào. Tình hình y tác ng vào tư tư ng cán b , ng viên và nhân dân r t l n. Trong ng, trong dân v cơ b n v n gi v ng ni m tin, kiên nh l p trư ng cách m ng nhưng không ph i không có m t s ngư i hoang mang, dao ng, ngay trong i ngũ cán b , trong ó có c ngư i làm công tác tư tư ng. Bài h c v công tác tư tư ng rút ra ây là: vi c giáo d c, xây d ng ý chí kiên nh ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, kiên nh con ư ng c l p dân t c g n li n v i ch nghĩa xã h i bao gi cũng là nhi m v c c kỳ quan tr ng, không m t phút ư c lơi l ng, k c i v i ngư i ã có quá trình rèn luy n, c ng hi n. B i xây d ng ch nghĩa xã h i là s nghi p lâu dài, có r t nhi u vi c ph i làm, có r t nhi u tình hu ng éo le ph i khôn khéo x lý, thu n l i cũng nhi u, khó khăn, cũng l m. Trong nh ng lúc khó khăn là lúc th thách b n lĩnh c a ng ta, ng th i th thách b n lĩnh nh ng ngư i làm công tác tư tư ng - văn hóa. V i nh ng thành t u ã thu ư c, v i th c t tình hình t nư c hi n nay, rõ ràng là chúng ta ã vư t qua ư c x thách, b i vì ư ng l i c a ng ta úng, nhân dân ta r t t t. Qua th l a m i rõ vàng thau. R t m ng là tuy t i b ph n nh ng ngư i làm công tác tư tư ng ã có b n lĩnh v ng vàng trong m i tình th , k c nh ng lúc hi m nghèo.
 19. Chúng ta nh l i trư c ây trang b , phương ti n âu b ng bây gi . Lúc y, công tác tư tư ng tri n khai ch y u là các bu i sinh ho t c a t ch c, qua tuyên truy n mi ng, các i tuyên truy n, văn ngh xung kích, ngay c ài, báo cũng h n ch . Nhưng lúc chúng ta r t coi tr ng tuyên truy n mi ng và t ch c các cu c sinh ho t tư tư ng sâu n t ng ơn v công tác, chi n u v i hình th c r t phong phú, sinh ng, thi t th c và hi u qu . Ngay như vi c quán tri t m t ngh quy t c a ng, quán tri t nhi m v và tư tư ng lãnh o m t chi n d ch trong quân i, nhi u bu i sinh ho t ph i t ch c ng n ngày, có cu c h p ph i gĩư bí m t không th nói nhi u, có lúc b i v a hành quân v a sinh ho t, ngư i i trư c nói truy n cho ngư i i sau. T ch c truy n t h c t p như th mà cán b , ng viên, chi n sĩ u quán tri t sâu s c nhi m v , nêu cao tư tư ng cách m ng ti n công và tinh th n không s hy sinh, gian kh , ai cũng n m v ng ta ánh âu, l c lư ng c a ta và ch th nào, cách ánh ra sao? Bây gi , chúng ta có phương ti n hi n i, công ngh khá hơn r t nhi u. ó là l i th l n h tr c l c cho công tác tư tư ng. Nhưng phương ti n y mà n u n i dung không sâu s c, hình th c không phong phú, ngư i lãnh o và ngư i làm công tác tư tư ng thi u nhi t tình cách m ng, thi u lăn l n trong phong trào qu n chúng, thi u s c sáng t o các phương pháp, thì s h n ch tác d ng. Tôi nói như th không có ý coi nh các phương ti n công tác tư tư ng-văn hóa, mà ch có ý nh n m nh b n lĩnh, ý th c trách nhi m và s c sáng t o trong công tác tư tư ng-văn hóa. Tôi ng tình ph i ti p t c i m i công ngh , nhưng n u ch nh n m nh m t công ngh mà không th y m t n i dung thì s không có hi u qu , th m chí s nguy hi m khi n i dung sai l m. ây là m t i m n a c n rút ra trong quá trình công tác tư tư ng-văn hóa. Thưa các ng chí. K ni m Ngày truy n th ng, m i ngư i ôn l i truy n th ng v vang t hào và phát huy nhưng ph i luôn luôn quan tâm t i nhi m v trư c m t. Công tác tư tư ng luôn luôn g n v i ư ng l i và xu t phát t ư ng l i, trên cơ s ư ng l i chính
 20. tr c a ng và dân t c tri n khai các ho t ng c a mình. Lúc này, ph i n m cho ch c n i dung các d th o văn ki n c a Trung ương trình i h i I X s p t i. T t nhiên, các d th o văn ki n còn xin ý ki n i h i các c p và nhân dân, chưa ưc i h i thông qua, nhưng ó là s n ph m ng ta k th a và phát tri n tư tư ng và quan i m c a các i h i trư c, ti p t c con ư ng mà ng ta, Bác H và nhân dân ta ã l a ch n, ti p t c lãnh o nhân dân ta i t i ích cu i cùng, th c hi n tr n v n lý tư ng c l p dân t c và ch nghĩa x h i. Trư c h t công tác tư tư ng - văn hoá thông qua các hình th c phong phú, sinh ng, b ng nhi u kênh khác nhau ph i góp ph n kh ng nh và làm cho toàn ng, toàn dân, toàn quân tin tư ng mãnh li t vào s t t th ng c a ch nghĩa xã h i nư c ta và toàn th gi i. Có ngư i nói r ng: '' ng nói n ch nghĩa xã h i n a, nói c l p dân t c là '” ho c là ''nói c l p dân t c và ch nghĩa xã h i” chung thôi, ng nói n th n g l i cu i cùng v i''... Ban Ch p hành Trung ương không ch p nh n quan i m này, ã kh ng nh trong d th o Báo cáo, Chính tr trình i h i quan i m kiên nh c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, quy t tâm ph n u cho th ng l i cu i cùng. Kiên nh m c tiêu lý tư ng là i u c c kỳ quan tr ng, trư c h t i v i ngư i làm công tác tư tư ng. N u không có ni m tin và không kiên nh vào lý tư ng ó thì làm sao truy n t ngư i khác ư c. Trong quá trình xin ý ki n chúng ta c n l ng nghe m i ý ki n óng góp, nhưng ph i trên cơ s gi v ng ni m tin lý tư ng, kiên nh m c tiêu chi n u. gi v ng ni m tin và kiên nh l p trư ng cách m ng, chúng ta ph i luôn luôn sáng t o vì s v t và cu c s ng luôn phát tri n, òi h i ph i gi i quy t nh ng v n mi t ra. Có sáng t o phát tri n thì s kiên nh m i v ng vàng và g n v i cu c s ng ương th i. Nhưng g i là ''sáng t o” mà không rõ cái ích, không rõ m c tiêu thì s it âu và làm gì ây, do ó s tr thành vô nghĩa? Ph i kh ng nh quy t tâm c a ta là xây d ng nư c Vi t Nam c l p, th ng nh t xã h i ch nghĩa. Nư c Vi t Nam ã i trên con ư ng ó và s i n cùng trên con ư ng ó vì s ph n vinh c a t nư c và h nh phúc c a ng bào. Ta ã nói rõ như th , không úp m v i th gi i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2