intTypePromotion=3

Về cuộc đời hoạt động của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Đinh Thị Thu Thùy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
442
lượt xem
106
download

Về cuộc đời hoạt động của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về cuộc đời hoạt động của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  1. Về cuộc đời hoạt động của CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hoá hàng nghìn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau."(Nghị quyết của UNESCO ) Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 n ǎm 1890 t ại quê ngoại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, t ỉnh Ngh ệ An, trong m ột gia đình nhà nho yêu nước. Thân phụ Người là ông Nguyễn Sinh Sắc, sinh nǎm 1862 t ại Kim Liên, Nam Đàn, Ngh ệ An.Thân mẫu của Người là bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, là một phụ nữ thông minh, c ần cù ch ịu khó, thương yêu chồng con và giàu lòng nhân ái. Ngày 5 tháng 6 nǎm 1911, Người rời Sài Gòn đi Mác-xây (Marseille) Pháp b ằng cách ph ụ bếp cho tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville), b ắt đ ầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Người đã đến nhiều nước ở châu Âu, châu Phi , châu Mỹ, nghiên cứu và học hỏi để quyết định con đ ường Cứu nước. Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xây (Versailles) Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng s ản Pháp t ại Đại h ội Tua. Năm 1921, ng ười tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân t ộc thuộc địa Pháp; xuất b ản t ờ báo Ng ười cùng kh ổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc t ế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc t ế Cộng sản và được chỉ định là U ỷ viên th ường tr ực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành l ập
  2. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Châu Á, Xuất bản hai cuốn sách nổi ti ếng: B ản án ch ế đ ộ thực dân Pháp (1925) và Đường cách mệnh (1927). Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đ ồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào t ạo cán b ộ C ộng s ản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Vi ệt Nam. Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (g ần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn t ắt, Sách l ược vắn t ắt, Đi ều l ệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng s ản Vi ệt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ). Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh ti ếp tục hoạt động cho s ự nghi ệp gi ải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian kh ổ và khó khăn. Ngày 28 tháng 1 nǎm 1941, Người về nước, chọn Cao Bằng làm cǎn cứ đ ịa xây d ựng t ổ chức, phát động phong trào cách mạng. Vùng Khuổi Nậm Pác Bó là nơi họp H ội ngh ị l ần th ứ VIII của Trung ương (tháng 5 nǎm 1941) do Nguyễn A'i Quốc ch ủ trì, nơi ra báo Vi ệt Nam đ ộc lập, mở các lớp huấn luyện xây dựng lực lượng cách mạng. Pác Bó có hang C ốc Bó, n ơi Bác H ồ chọn làm chỗ ở và làm việc của mình. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1941, Người gửi thư kêu gọi đ ồng bào c ả nước đoàn k ết l ại đánh đu ổi đế quốc ,Việt gian cứu nước. Tháng 8 nǎm 1942, Người sang Trung Quốc, bị chính quyền Tưởng Gi ới Th ạch b ắt giam, b ị giải qua gần 30 nhà lao của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây. Trong th ời gian này, Ng ười đã vi ết tác phẩm thơ nổi tiếng "Nhật ký trong tù", cho đến nay đã đ ược d ịch ra h ơn 10 th ứ ti ếng. Tháng 9 nǎm 1943 Người được trả tự do. Tháng 3 nǎm 1944 tham d ự Hội ngh ị các l ực l ượng cách mạng Việt Nam ở Liễu Châu (Trung Quốc). Tháng 9 nǎm 1944, Người trở l ại Cao B ằng, gửi thư cho đồng bào toàn quốc kêu gọi chuẩn bị tri ệu t ập Quốc dân đ ại h ội. Tháng 12 n ǎm 1944, Người quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền gi ải phóng quân, ti ền thân c ủa quân đội nhân dânViệt Nam. Ngày 9 tháng 3 nǎm 1945, phát xít Nhật đảo chính h ất cẳng Pháp đ ộc chi ếm Đông D ương. Ngày 12 tháng 8 nǎm 1945, Hồ Chí Minh cùng Ban thường v ụ Trung ương Đ ảng quy ết đ ịnh Tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Ngày 19-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà N ội, ngày 23-8 thắng lợi ở Huế, ngày 25 tháng 8 thắng lợi ở Sài Gòn. Ngày 2 tháng 9 nǎm 1945, tại Quảng trường Ba Đình Chủ t ịch Hồ Chí Minh đã đ ọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Người tuyên bố: "Nước Vi ệt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước t ự do độc lập. Toàn th ể dân t ộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính m ạng và của c ải đ ể gi ữ v ững quy ền t ự do, độc lập ấy". Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đ ạo toàn dân đấu tranh xây dựng, củng cố và giữ vững chính quyền non trẻ. Ngay trong phiên h ọp đ ầu tiên của Chính phủ lâm thời 3-9-1945, Người đề ra những nhi ệm vụ cấp bách lúc đó là đ ộng viên toàn dân chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
  3. Trước dã tâm của thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta m ột l ần nữa, Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến trên ph ạm vi c ả nước. Sáng ngày 20 tháng 12nǎm 1946, trên làn sóng phát thanh c ủa Đài ti ếng nói Vi ệt Nam, l ời kêu gọi cứu nước của Người đã truyền đi khắp nước: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành đ ược thắng l ợi to l ớn, k ết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954). Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Ch ủ t ịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là ti ến hành cách mạng xã h ội ch ủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh gi ải phóng mi ền Nam, th ực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân t ộc dân chủ nhân dân trong c ả nước. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu l ại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Ch ủ t ịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã b ầu Ng ười làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nǎm 1962, khi tiếp Đoàn đại biểu nhân dân miền Nam ra thǎm mi ền B ắc, Ch ủ t ịch Hổ Chí Minh nói: "Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi". Tháng 8 nǎm 1964 đế quốc Mỹ gây ra sự kiện "Vịnh Bắc Bộ", và t ừ tháng 2 nǎm 1965 đã m ở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc và ồ ạt đ ưa quân viễn chinh M ỹ vào miền Nam Việt Nam. Trước tình hình đó Chủ t ịch Hồ Chí Minh kêu g ọi toàn th ể nhân dân Việt Nam đứng lên chống Mỹ cứu nước. Tháng 7 nǎm 1966 Mỹ đã dùng máy bay ném bom Th ủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng, Chủ t ịch Hồ Chí Minh kêu g ọi: "Chi ến tranh có th ể kéo dài 5 nǎm, 10 nǎm, 20 nǎm, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một s ố thành ph ố xí nghi ệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý h ơn đ ộc l ập, t ự do! Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng h ơn, to đ ẹp hơn!". Vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 nǎm 1969, trái tim c ủa Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh ng ừng đập, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và b ạn bè quốc t ế. Nhà th ơ Tố Hữu đã viết về những ngày tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội: Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.... "

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản