NHỮNG ĐIỀU TÂM HUYẾT CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN NGHỆ AN

Chia sẻ: Đặng Hoàng Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
106
lượt xem
17
download

NHỮNG ĐIỀU TÂM HUYẾT CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN NGHỆ AN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc Người đã xây dựng thành công ở Việt Nam một chính Đảng Mácxít - Lêninít, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo quần chúng nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 lịch sử. Với thắng lợi đó, ngọn cờ: Độc lập dân tộc và CNXH được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn từ năm 1930 đã từng bước trở thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG ĐIỀU TÂM HUYẾT CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN NGHỆ AN

  1. NHỮNG ĐIỀU TÂM HUYẾT CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN NGHỆ AN (Báo cáo tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc: 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Nghệ An 1957-2007) 1
  2. TS. Chu Đức Tính Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời ho ạt động cách m ạng đ ầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vi ệc Người đã xây d ựng thành công ở Việt Nam một chính Đảng Mácxít - Lêninít, trong s ạch, v ững m ạnh, lãnh đạo quần chúng nhân dân làm nên thắng lợi c ủa cuộc Tổng kh ởi nghĩa Tháng Tám 1945 lịch sử. Với thắng lợi đó, ngọn c ờ: Độc lập dân t ộc và CNXH đ ược Ch ủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn từ năm 1930 đã từng bước trở thành hiện thực. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước của dân, do dân, vì dân đ ược sáng lập. Một trang sử mới trong lịch sử dân tộc đã bắt đầu với những tr ọng trách không kém phần nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, nh ững người ngày hôm qua còn phải hoạt động trong bí mật, ngày hôm nay đã n ắm gi ữ nh ững v ị trí quan trọng trong bộ máy công quyền từ Trung ương xuống đ ến các đ ịa ph ương phải không ngừng tu dưỡng, phấn đấu. 1. Thành công của cách mạng Tháng Tám đã mang lại độc lập cho T ổ qu ốc ta, tự do cho đồng bào ta. Một kỷ nguyên mới, với những thuận lợi m ới đi li ền cùng khó khăn và những thách thức khôn lường.Trong bối cảnh đó, di ễn bi ến ph ức t ạp c ủa tình hình thực tế, (đặc biệt là với quê hương Nghệ An - nơi ra đ ời những XôVi ết công nông đầu tiên, nơi luôn xứng đáng với danh hi ệu Đỏ), đã không kh ỏi làm H ồ Chí Minh băn khoăn. Với trách nhiệm và tâm huyết của người đ ứng đ ầu Nhà n ước, ngày 17/9/1945, vị Chủ tịch Chính phủ đã gửi Thư cho các đồng chí tỉnh nhà. Trong bức thư này, Hồ Chí Minh khẳng định: Cuộc dân tộc cách m ạng thành công này có những ý nghĩa rất to lớn, song bên cạnh những thuận lợi, cũng còn vô vàn nh ững khó khăn thử thách. Và để vượt qua những trở ngại, để bảo vệ và củng c ố chính th ể dân chủ cộng hoà còn non trẻ, “chúng ta phải lấy lòng “chí công vô t ư”, “không s ợ có khuyết điểm” và phải “lập tức sửa đổi ngay” (1) những khuyết điểm đã bắt đầu xuất hiện. Lý do để Người căn dặn như vậy, chính là vì: Đảng có v ững cách m ạng mới thành công. Giành được chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền, song trong mọi thời điểm, Đảng ta không có lợi ích nào khác là ph ục v ụ nhân dân, vì nhân dân. Trong khi đó, “cán bộ ta nhiều người “cúc cung tận tụy”, h ết sức trung thành v ới nhiệm vụ, với Chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có người h ủ hoá, lên m ặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư. Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể” (2) Cu ối th ư, bằng tình cảm của một người con với quê hương, bằng nh ững kinh nghi ệm đã tích luỹ được trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh chân thành nhắn nhủ: “Trong công tác, có vấn đề gì khó gi ải quyết, các đ ồng chí c ứ vi ết th ư thảo luận với tôi. Tôi rất sẵn sàng giúp ý kiến” (3). 2
  3. Ngày 19/12/1946, chỉ 15 tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), đất nước ta đã bước vào cu ộc tr ường chinh chống Pháp, trong một tương quan lực lượng chênh lệch. Dưới sự lãnh đ ạo c ủa H ồ Chí Minh và Trung ương Đảng, nhân dân cả n ước từng bước tri ển khai th ế tr ận chiến tranh nhân dân, kiên cường chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không ch ịu làm nô l ệ” (4). Từ những ngày đầu kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng đ ịnh rằng: “Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách m ệnh đ ạt đ ến trình đ ộ t ối cao” (5). Trong lúc nhân cả nước đang dành hết tinh thần và lực l ượng đ ể ch ống Pháp, trong khi cả dân tộc đang “ở trên ngã tư đường, chết hay sống, m ất hay còn” (6), thì cũng lại Hồ Chí Minh trực tiếp gửi đến các đồng chí tỉnh nhà những l ời căn d ặn chí tình. Lời nhắn nhủ đồng thời cũng là m ệnh lệnh của Người trong b ức Thư gửi các đồng chí Trung Bộ (viết năm 1947) là: “Mỗi một đồng chí và toàn cả Đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về m ột h ướng, nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nước được thống nhất và độc lập” (7). Để có thể làm được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra một “c ẩm nang”, đó là: Yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn th ể Đoàn th ể ph ải: “Sáng su ốt, khôn khéo, Cẩn thận, kiên quyết, Siêng năng, nhất trí” (8), để đồng tâm hi ệp l ực lãnh đ ạo cách mạng. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, quan tâm đến sự l ớn m ạnh của bộ máy lãnh đạo các cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành sự quan tâm, trao đ ổi với lãnh đạo của Tỉnh những vấn đề về rèn luyyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng ta đang cầm quyền, đang trực ti ếp lãnh đạo cu ộc kháng chi ến th ần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Bởi theo Người, nếu không có một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, chính trị, được rèn luyện đ ạo đ ức cách m ạng, được trau dồi trình độ chuyên môn, luôn đi đầu trong m ọi hoàn c ảnh thì nh ất đ ịnh s ẽ không có “một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách m ạng tri ệt đ ể”, đủ năng lực lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, gian kh ổ c ủa nhân dân ta đi đ ến thắng lợi hoàn toàn. Từ đó, có thể luận giải được những băn khoăn, những tâm tư của người đứng đầu Chính phủ trong hoàn cảnh đầy khó khăn của cuộc kháng chiến khi Người nhấn mạnh rằng, trong số những cán bộ, đảng viên của Đảng, vẫn có không ít người “ch ỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích c ủa toàn b ộ”. Tính cục bộ địa phương đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì dường như t ừ nó mà “sinh ra những việc, xem qua thì hình như không quan hệ gì mấy” nhưng “kỳ thực rất có hại đến kế hoạch chung”. 3
  4. Cũng trong bức thư này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra m ột căn b ệnh không kém phần nguy hiểm, luôn là nguy cơ dẫn đến sự thoái hoá, bi ến ch ất c ủa m ỗi người cán bộ, đảng viên, đó là bệnh: óc bè phái. Chỉ ra căn bệnh này, Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh hiểu sâu sắc rằng, “cánh hẩu” là biểu hi ện rõ nh ất c ủa óc bè phái: “Ai h ẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không thân v ới mình thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe” (9). Từ căn bệnh này, những người có quyền lực hoặc kéo bè, kéo cánh, bà con b ạn hữu của mình dù không có tài năng gì cũng kéo vào chức này, chức n ọ. Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài và h ọ đã quên m ất r ằng, vi ệc nước là việc chung của tất cả mọi người chứ không phải việc riêng c ủa m ột số người, một dòng họ. Đó thực sự là một khuyết điểm lớn, rất có hại, rất nguy hi ểm, “làm cho Đoàn thể mất cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc”. Không chỉ dừng lại ở đó, Người còn nêu ra một căn bệnh phổ biến thường thấy ở mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng khi đang đảm nhiệm một chức vụ nhất định. Tính cô độc, hẹp hòi, luôn luôn có biểu hiện ở nhi ều dạng v ẻ khác nhau nh ư: “Có đ ồng chí còn giữ thói một người làm quan cả họ được nhờ, đem bà con bằng hữu vào chức này việc kia, làm được, không được mặc kệ. Hỏng việc đã có Đoàn thể chịu”; “có nơi, các đồng chí chẳng những không phê bình giúp nhau sửa đ ổi, mà l ại che đ ậy cho nhau, tha thứ cho nhau, giấu cả Đoàn thể” (10). Tất cả những biểu hiện đó, dù dưới dạng nào cũng thật là có hại. Hoặc do vô tình, hoặc do c ố ý, h ọ không hi ểu r ằng: “Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở” (11). Vì vậy, muốn sự nghi ệp kháng chi ến thành công, muốn nguồn sức mạnh nội lực của cả dân tộc được nhân lên, thì những người lãnh đạo phải biết: Dùng chỗ hay của người, giúp người sửa chỗ dở và là người lãnh đạo giỏi thì phải “gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tuỳ chỗ mà dùng được”. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh đến căn b ệnh ưa chu ộng hình thức bên ngoài để phô oai, không xét đến n ội dung th ực ch ất c ủa m ột s ố ng ười. Đồng thời từ đó, Người đặc biệt chỉ ra những tác hại to lớn, những hi ểm nguy quan trọng là hệ quả xấu của bệnh ích kỷ, kiêu ngạo cộng sản, v.v. Chúng ta t ừng nói rằng, Đảng là bộ tham mưu của toàn dân tộc, bao gồm những người con ưu tú nhất, song như vậy không có nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên c ủa Đ ảng không c ần ph ải rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng đạo đức cách m ạng n ữa. Trong đi ều ki ện chi ến tranh ngày càng ác liệt, cùng với những biểu hiện như: chỉ lo ăn ngon, m ặc đ ẹp, lo phát tài, nhiều lộc từ của công, cố tranh được chức Chủ tịch này, uỷ viên n ọ, đ ạo đ ức cách mệnh thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc..., vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã không ngần ngại chỉ ra rằng: “Còn những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, t ự mãn, t ự túc, cho mình là cựu đồng chí, cựu chính trị phạm thì gi ỏi h ơn ai h ết, ai cũng không 4
  5. bằng mình” (12) thì thực sự đã quá tự mãn, đã “bó mình lại, không cho mình ti ến b ộ thêm”. Không chỉ căn dặn cán bộ, đảng viên của Đảng ở tỉnh nhà, nh ững ng ười s ẽ góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của Đảng những điều mà Người t ừng tiên liệu và đã từng được chứng kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng th ời kh ẳng đ ịnh: các đồng chí có nhiều ưu điểm như: “Nhẫn nại, chịu khó, kiên quyết, tháo vát và nhiều sáng kiến. Nhưng trong thời kỳ khó khăn nặng nề này, ch ỉ có nh ững ưu đi ểm ấy thôi cũng chưa đủ. Các đồng chí cần phải đem căn b ản t ốt đó mà kiên quy ết kh ắc phục cho những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta m ới chắc đi đ ến hoàn toàn thắng lợi” (13). Cuối cùng, Người nhấn mạnh: Các đồng chí phải làm tốt công tác cán bộ. Chọn người phải đích đáng, quyền hạn phải phân minh và nh ất là ph ải tránh “cái l ối l ạm quyền, bao biện, xung đột, phù diện và suy tỵ, không phụ trách”. Người mong những người con ưu tú của tỉnh nhà, những công bộc của dân luôn lòng mình h ướng đến chí công vô tư và phải “đem toàn bộ tinh thần cách mệnh mà kh ắc ph ục khuyết điểm, phát triển các ưu điểm”, để chấn chỉnh công tác, để lãnh đạo toàn dân hăng hái tham gia kháng chiến. 2. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đ ảng ta đ ứng trước nhiệm vụ lịch sử mới, đó là vừa xây dựng một chế độ xã hội mới ở miền Bắc, vừa tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai. Đối với Nghệ An, một tỉnh miền Trung nghèo v ề kinh t ế và giàu truy ền thống đấu tranh cách mạng, thì việc: Không ngừng cải thi ện đời sống nhân dân, xây dựng thắng lợi CNXH và đảm bảo đánh thắng gi ặc M ỹ xâm l ược là m ột nhi ệm v ụ cực kỳ quan trọng. Tháng 6/1957, sau nhiều năm xa cách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã v ề thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Trong lần gặp gỡ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung nói với cán bộ, đảng viên về 3 điểm: ưu điểm, khuyết điểm và nhiệm vụ trước mắt. Trao đổi về những ưu, khuyết điểm, Người nói: Đại đa số các đ ồng chí đã ch ịu cực, chịu khổ, chịu khó để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao phó. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hiện tượng mất đoàn kết n ội b ộ và “đây là m ột khuy ết điểm quan trọng” (14). Mặt khác, bệnh suy bì về đãi ngộ và địa vị, làm vi ệc gì cũng sợ khó, tự kiêu tự đại, chưa thực hiện được khẩu hiệu cần, kiệm, liêm, chính, thậm chí có người còn mê tín là những tồn tại hiện thời trong m ột số cán b ộ, đ ảng viên và những tồn tại ấy làm suy yếu tổ chức Đảng. Sau đó, Người nói về nh ững nhi ệm v ụ trước mắt của toàn tỉnh, đặc biệt là phải: Đẩy mạnh tăng gia sản xu ất, th ực hành 5
  6. tiết kiệm và mong đội ngũ lãnh đạo của tỉnh cùng toàn dân quyết tâm đ ưa Ngh ệ An giàu truyền thống cách mạng thành “một tỉnh gương mẫu”. 4 năm sau, khi về thăm quê lần thứ 2 (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Lần này, cũng đ ề c ập đ ến v ấn đề vai trò và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, đặc bi ệt là t ổ ch ức c ơ s ở Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân tổ chức sản xuất, Người khẳng định: “Nói Đảng cũng rộng đấy. Nhưng trước hết là ai? Chi bộ. Hễ chi bộ tốt thì hợp tác xã tốt, chi bộ kém thì hợp tác xã kém. Đó là kinh nghiệm chung”(15) và “muốn biết Đ ảng đ ịa phương của mình mạnh hay yếu, khá hay kém hãy nhìn vào sự lãnh đạo c ủa c ấp u ỷ” (16). Từ thực tế của Nghệ An, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Muốn thực sự đoàn k ết n ội b ộ, muốn thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thì nh ất đ ịnh “ph ải dân chủ nội bộ. Muốn dân chủ nội bộ tốt thì cần gì nữa? Phải phê bình, t ự phê bình” (17). Còn khi về thăm cán bộ xã Nam Liên, Nghệ An (ngày 9/12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nói rất cụ thể: “Trong xã có lực lượng lãnh đ ạo, có l ực l ượng giúp lãnh đạo, phải làm gương mẫu cho đồng bào. Xã ta có hơn 230 đảng viên, đoàn viên, phải gương mẫu trong mọi công việc trong tăng gia sản xuất, trong h ọc t ập. Nên nh ư th ế mà phải như thế. Nếu đảng viên không gương mẫu thì không xứng đáng là đ ảng viên” (18). Và theo Người, chỉ có làm được như thế những người cán b ộ, đ ảng viên của xã mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà nhân dân xã đã giao cho h ọ, m ới đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đời sống mới, xây dựng CNXH. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với những cán b ộ, đảng viên lâu năm của tỉnh, và không quên nhắc lại mấy đi ều c ốt yếu. Đó là: Đ ảng ta là Đảng chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục v ụ nhân dân, ph ục v ụ xã h ội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ngoài ra, Đảng ta không còn có lợi ích nào khác. Vì thế trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong thời kỳ kháng chi ến, nhi ều đ ồng chí: “Khi Đảng giao việc gì, bảo việc gì đều làm n ấy, không kể sang hèn, đ ịa v ị cao thấp; không có việc gì khó Đảng giao không làm. Đó là những anh hùng... không đòi hỏi gì cho gia đình và cá nhân cả. Đó là những người con ưu tú c ủa Đ ảng, c ủa cách mạng”(19). Họ đã thực sự vì Tổ quốc và nhân dân, lo thì lo trước m ọi người, vui thì vui sau mọi người. Và cũng vì thế, họ góp phần làm cho Đ ảng ta l ớn m ạnh, ch ắc chắn, ngày càng phát triển. Song giờ đây, công việc khó khăn hơn, to lớn h ơn, ph ức tạp hơn, phải làm cho “nước càng ngày càng mạnh, dân càng ngày càng giàu”, nên cần phải có lớp cán bộ trẻ kế cận. Công việc ngày càng nhi ều, “m ột m ặt, Đ ảng phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt, đảng viên già phải c ố g ắng mà h ọc” đ ể thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: 6
  7. “A, Bất kỳ Đảng giao cho việc gì, nhân dân giao cho việc gì, phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. B, Đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình, không nên n ạnh kẹ. Mặt khác, thanh niên nên phải biết công lao của các đồng chí già, ph ải th ấy các đ ồng chí già đã trải qua phong ba bão táp, có kinh nghiệm, thanh niên phải học tập” (20). Tại cu ộc nói chuyện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trao đổi với các đồng chí cán b ộ, đ ảng viên của tỉnh nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác xây d ựng Đ ảng, và khẳng định: Đảng ta là Đảng của giai cấp, đ ồng th ời cũng là c ủa dân t ộc, không thiên tư, thiên vị. Vào những năm sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không có đi ều ki ện đ ể v ề thăm quê hương Nghệ An. Tuy nhiên, Người vẫn dành cho Ngh ệ An sự quan tâm sâu sắc. Trước khi từ biệt đồng bào và chiến sỹ c ả n ước để trở về v ới th ế gi ới người hiền, ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức thư cuối cùng cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Vẫn không ngoài những băn khoăn, trăn tr ở c ủa m ột người đứng đầu Đảng và Nhà nước đối với quê hương Xô-vi ết khi “kinh t ế c ủa Nghệ An tiến còn chậm”. Dù rất vui mừng trước những ti ến bộ của tỉnh nhà nh ư: đã bước đầu sửa chữa được tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố gắng đi sát nhân dân đ ể t ổ chức, động viên nhân dân thực hiện các chính sách c ủa Đảng và Nhà n ước, song Ch ủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu rõ 4 nhiệm vụ (thực hiện dân chủ, khôi phục và phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chi ến đấu) mà Đ ảng bộ tỉnh phải thực hiện trong thời gian tới. Điểm đầu tiên và cũng là đi ểm Người nhấn mạnh nhất trong thư, chính là phải “tích cực thực hiện dân chủ v ới nhân dân”. Đồng thời, Người mong “cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần th ường xuyên phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn lắng nghe ý ki ến c ủa nhân dân để phát huy những việc tốt, sửa chữa những việc sai, làm công tác t ốt h ơn” (21). Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn cán b ộ, đảng viên c ần khuy ến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: góp ý ki ến về vi ệc ch ọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, để mối quan hệ máu thịt gi ữa Đảng và nhân dân ngày càng thêm mật thiết. Cuối thư, Người viết: Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đ ồng chí t ỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. * * * 7
  8. Trong suốt gần 1/4 thế kỷ là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, là vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho công tác xây d ựng Đ ảng s ự quan tâm sâu sắc. Thấm nhuần những nguyên tắc về xây dựng m ột chính Đảng kiểu mới, trong sạch vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý th ức rất rõ vai trò, v ị trí và t ầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Họ thực sự là ti ền v ốn c ủa Đoàn thể, là gốc của mọi công việc và Đoàn thể mạnh hay yếu, ti ền phong hay t ụt hậu phụ thuộc rất nhiều vào họ. Vì vậy, trong nhiều n ội dung của công tác quan trọng này, những tiên liệu, những chỉ dẫn của Người về những căn bệnh thường mắc của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nói chung và quê h ương Ngh ệ An nói riêng từ những ngày đầu của chính thể dân chủ cộng hoà đã th ực s ự là nh ững c ảnh báo kịp thời, có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Không phải ngẫu nhiên, những tâm sự của Người cách đây hơn n ửa thế k ỷ, lại dường như mới xảy ra hôm trước. Thực tế, phần lớn cán bộ, đảng viên trong các c ơ quan Đảng, Chính phủ, các tổ chức chính trị khác qua hai cuộc trường chinh ch ống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo v ệ v ững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN đã luôn quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn c ủa Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đảng và xây dựng Đảng, xứng đáng v ới ni ềm tin c ủa nhân dân. Song bên cạnh đó, ở nhiều nơi và trong nhiều thời đi ểm, vẫn còn không ít những cán bộ, đảng viên đã dần dần quên m ất tr ọng trách c ủa mình, t ừng b ước tha hoá, biến chất, làm giảm uy tín và sức mạnh c ủa Đ ảng. Đó là m ột hi ện tr ạng đáng buồn và hơn lúc nào hết, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng thành công, đ ể Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân như mong ước của Người, thì không thể không ôn lại những lời căn d ặn đ ầy tâm huyết, nh ững cảnh báo kịp thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào với đội ngũ cán b ộ, đảng viên nói chung và xứ Nghệ nói riêng. _________________ Chú thích: 1,2,3, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996, tập 4, tr21 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2001, tập 8, tr160 5,6,7,8. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 5, tr76 9,10, 11,12, 13. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 5, tr77, 78 14. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 8, tr407 15, 16, 17. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 10, tr441, 442, 443 18. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 10, tr456, 457 8
  9. 19. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 10, tr462 20. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 10, tr468 21. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 12, tr481 __________________________________________________________________ TS. Chu Đức Tính Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Mobile: 0913344835 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản