intTypePromotion=1

71 Phím tắt word

Chia sẻ: Phuong Lan | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
840
lượt xem
334
download

71 Phím tắt word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phím tắt giúp cho việc sử dụng các lệnh trong word nhanh hơn và đơn giản hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 71 Phím tắt word

  1. 71 phÝm t¾t trong word STT PhÝm t¾t 1 Ctrl+1 2 Ctrl+2 3 Ctrl+5 4 Ctrl+0 (zero) 5 Ctrl+L 6 Ctrl+R 7 Ctrl+E 8 Ctrl+J 9 Ctrl+N 10 Ctrl+O 11 Ctrl+S 12 Ctrl+P 13 F12 14 F7 15 Ctrl+X 16 Ctrl+C 17 Ctrl+V 18 Ctrl+Z 19 Ctrl+Y 20 Ctrl+shifl+S 21 Ctrl+shifl+F 22 Ctrl+shifl+P 23 Ctrl+D 24 Ctrl+B 25 Ctrl+I 26 Ctrl+U 27 Ctrl+M 28 Ctrl+T 29 Ctrl+A 30 Ctrl+F 31 Ctrl+G (hoÆc F5) 32 Ctrl+H 33 Ctrl+K 34 Ctrl+] 35 Ctrl+[ 36 Ctrl+W 37 Ctrl+Q 38 Ctrl+shifl+> 39 Ctrl+shifl+< 40 Ctrl+F2 41 Alt+Shift+S 42 Ctrl+ (enter) 43 Ctrl+ home
  2. 44 Ctrl+ end 45 Alt+tab 46 Start +D 47 Start +E 48 Ctrl+Alt+O 49 Ctrl+Alt+N 50 Ctrl+Alt+P 51 Ctrl+Alt+L 52 Ctrl+Alt+F 53 Ctrl+Alt+D 54 Ctrl+Alt+M 55 F4 56 Ctrl+Alt+1 57 Ctrl+Alt+2 58 Ctrl+Alt+3 59 Alt+F8 60 Ctrl+Shift++ 61 Ctrl++ 62 Ctrl+dÊu c¸ch (space) 63 Esc 64 Ctrl+Shift+A 65 Alt+F10 66 Alt+F5 67 Alt+print screen 68 Print screen 69 Ngoµi ra ®Ó sö dông thanh menu b¹n cã thÓ kÕt hîp phÝm Alt+ký tù gh¹ch ch©n còng sÏ sö lý v
  3.  trong word t¸c dông Gi∙n dßng ®¬n (1) Gi∙n dßng ®«i (2) Gi∙n dßng 1,5 T¹o thªm ®é gi∙n dßng ®¬n tr­íc ®o¹n C¨n dßng tr¸i C¨n dßng ph¶i C¨n dßng gi÷a C¨n dßng ch÷ dµn ®Òu 2 bªn, th¼ng lÒ T¹o file míi Më file ®∙ cã L­u néi dung file in Ên file L­u tµi liÖu víi tªn kh¸c KiÓm tra lçi chÝnh t¶ tiÕng anh C¾t ®o¹n néi dung ®∙ chän (b«i ®en) Sao chÐp ®o¹n néi dung ®∙ chän D¸n tµi liÖu Bá qua lÖnh võalµm Kh«i phôc lÖnh võa bá (ng­îc víi Ctrl+Z) T¹o Style (heading)­>dïng môc lôc tù ®éng Thay ®æi phong ch÷ Thay ®æi cì ch÷ Më hép tho¹i ®Þnh d¹ng font ch÷ BËt/ t¾t ch÷ ®Ëm BËt/ t¾t ch÷ nghiªng BËt/ t¾t ch÷ gh¹ch ch©n ®¬n Lïi ®o¹n v¨n b¶n vµo 1 tab Lïi nh÷ng dßng kh«ng ph¶i lµ dßng ®©u cña ®o¹n v¨n b¶n ra lÒ 1tab Lùa chän (b«i ®en) toµn néi dung file T×m kiÕm ký tù Nh¶y ®Õn trang sè T×m kiÕm vµ thay thÕ ký tù T¹o liªn kÕt link T¨ng cì ch÷ Gi¶m cì ch÷ §ãng file Lïi ®o¹n v¨n b¶n ra s¸t lÒ T¨ng 2 cì ch÷ Gi¶m 2 cì ch÷ Xem h×nh ¶nh néi dung file tr­íc khi in BËt/ t¾t ph©n chia cöa sæ window Ng¾t trang VÒ ®Çu file
  4. VÒ cuèi file ChuyÓn ®æi cöa sæ lµm viÖc ChuyÓn ra mµn h×nh desktop Më cöa sæ Internet Exploer, Mycomputer Cöa sæ MS Word d¹ng outline Cöa sæ MS Word d¹ng Normal Cöa sæ MS Word d¹ng Print layout §¸nh sè vµ ký tù tù ®éng §¸nh ghi chó ë ch©n trang §¸nh ghi chó ë ngay d­íi dßng con chá ë ®ã §¸nh chó thÝch (nÒn lµ mµu vµng) khi di chuyÓn chuét ®Õn míi xuÊt hiÖnchó thÝch LÆp l¹i lÖnh võa lµm T¹o heading 1 T¹o heading 2 T¹o heading 3 Më hép tho¹i Macro BËt t¸t ®¸nh chØ sè trªn (x2) BËt t¸t ®¸nh chØ sè d­íi (o2) Trë vÒ ®Þnh d¹ng font ch÷ mÆc ®Þnh Bá qua c¸c hép tho¹i ChuyÓn ®æi ch÷ th­êng thµnh ch÷ hoa (ch÷ tiÕng viÖt kh«ng cã dÊu th× kh«ng nªn chuyÓn) Phãng to mµn h×nh (Zoom) Thu nhá mµn h×nh Chôp h×nh hép tho¹i hiÓn thÞ trªn mµn h×nh Chôp toµn bé mµn h×nh ®ang hiÓn thÞ ng thanh menu b¹n cã thÓ kÕt hîp phÝm Alt+ký tù gh¹ch ch©n còng sÏ sö lý v¨n b¶n rÊt nhanh chãng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2