Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Anh Hùng Vô Lệ -hồi 4

Chia sẻ: Janavaro Huchigo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì? -Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa? -Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng. -Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh? -Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh Hùng Vô Lệ -hồi 4

 1. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : Hoi 4 à Kyø Nhan Kyø Ñòa Kyø Söï â M öôøi taùm thaùng gieâng. Moät ñòa phöông khoâng ai bieát laø nôi naøo. Moät khoái saét hình traïng khoâng theo quy taéc, cuõng khoâng hoaøn chænh, laøm sao coù theå laø thöù vuõ khí ñaùng sôï nhaát treân theá gian ? Tieåu Cao coøn chöa hoaøn toaøn thanh tænh, nhöng vaán ñeà ñoù laïi moät möïc nhö moät con ñoäc xaø quaån quyeän trong taâm chaøng. Ñôïi ñeán khi chaøng hoaøn toaøn thanh tænh, chaøng laäp töùc bò caûnh töôïng tröôùc maét laøm cho ngaây ngoác. Chaøng chôït phaùt hieän mình ñaõ ñeán moät ñòa phöông chæ coù trong moäng caûnh ly kyø hoang ñöôøng nhaát môùi coù theå xuaát hieän. Ñòa phöông ñoù phaûng phaát laø moät hang ñoäng trong loøng nuùi, Tieåu Cao tuyeät ñoái coù theå baûo ñaûm, voâ luaän laø ai ñeán ñaây, ñeàu gioáng heät chaøng, ñeàu bò hang ñoäng ñoù meâ hoaëc. Chaøng chöa bao giôø nhìn thaáy baát cöù nôi naøo coù theå khieán cho ngöôøi ta meâ hoaëc nhö vaäy. Ñeøn thuûy tinh töø Ba Tö mang ñeán, treo treân cao giöõa moät caùi chung khoång loà, baén ra nhöõng tia saùng saùu maøu choùi ngôøi, döôùi ñaát traûi ñaày thaûm daøy thuû coâng tinh teá ñoà aùn kyø myõ, treân giaù goã xung quanh boán böùc vaùch traàn lieät ñuû thöùc ñuû daïng vuõ khí kyø moân, coù nhieàu thöù Tieåu Cao khoâng nhöõng chöa töøng thaáy qua, caû nghe cuõng chöa töøng nghe noùi tôùi. Ngoaïi tröø nhöõng thöù ñoù ra, coøn coù coät san hoâ cao hôn moät tröôïng, ngaø voi daøi cöïc daøi, baïch maõ duøng baïch ngoïc khoâng tì veát ñieâu khaéc thaønh, voâ soá hoa laù vaø rau traùi duøng bích luïc phæ thuùy vaø xích hoàng maõ naõo goït duõa thaønh, Phaät töôïng khoång loà ñuùc baèng vaøng roøng Xieâm La, treân Phaät töôïng coøn ñeo ñaày chuoãi haït traân chaâu troøn vo trong suoát lôùn nhö long nhaõn. Treân moät caùi ñaïi aùn khaùc baøi ñaày caùc thöùc caùc daïng cheùn vaøng toâ ngoïc vaø bình thuûy tinh, ñuû thöù myõ töûu noåi tieáng töø khaép moïi nôi treân theá gian. Boán naêm tuyeät saéc myõ nöõ ngöôøi vaän aùo sa moûng nhö caùnh dôi ñang ñöùng beân caïnh caùi voõng meàm maïi maø Tieåu Cao ñang naèm, nhìn Tieåu Cao cöôøi khuùc khích, trong soá coù moät coâ gaùi toùc vaøng maét xanh, da coøn traéng hôn caû tuyeát, nuï cöôøi hieàn dòu thuaàn
 2. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : chaân, moät coâ gaùi khaùc da laïi naâu saäm, gioáng nhö vuoâng luïa naâu soàng, meàm maïi boùng laùng, choùi ngôøi phaûn aûnh. Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn bò meâ hoaëc. Nhöõng thöù vuõ khí ñoù, nhöõng thöù traân baûo ñoù, nhöõng myõ nhaân ñoù, ñeàu khoâng phaûi laø nhöõng vaät phaøm nhaân coù theå thaáy ñöôïc. Leõ naøo ñòa phöông naøy ñaõ khoâng coøn ôû nhaân gian ? Neáu quaû ñaây laø ñòa nguïc, theá giôùi naøy cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu ngöôøi töï nguyeän xuoáng ñòa nguïc. o0o --- Caùc ngöôøi laø ai ? Nôi ñaây laø nôi naøo ? Ñaùm con gaùi chæ cöôøi, khoâng noùi gì. Tieåu Cao muoán ñöùng daäy, laïi ñaõ bò moät coâ gaùi da thòt thôm ngaùt ñeø vai chaøng. Chaøng khoâng daùm ñuïng thöù con gaùi ñoù. Chaøng bieát mình tònh khoâng phaûi laø ngöôøi coù theå khaùng cöï laïi duï caûm. Khieán cho ngöôøi ta khoâng chòu noãi nhaát laø coâ gaùi toùc vaøng maét xanh khoâng ngôø coøn oâm maù chaøng, thoåi nheï vaøo loã tai chaøng. Tieåu Cao bieát thaân theå mình ñaõ mau maén coù bieán hoùa, bieán hoùa raát baát nhaõ. Thaân ngöôøi chaøng chôït uoán khuùc cong voøng laïi, töø moät boä vì maø baát cöù moät ai cuõng khoâng töôûng noãi, uoán cong theo phöông höôùng maø baát cöù moät ai cuõng khoâng töôûng noãi. Hai coâ gaùi ñeø vai vaø oâm maët chaøng chæ caûm thaáy tay huït haãng, ngöôøi bò hoï aùn giöõ ñaõ bieán maát, luùc quay ñaàu laïi môùi phaùt hieän chaøng ñaõ troán ñaèng sau moät Phaät töôïng baèng vaøng roøng ôû xa xa. “Caùc ngöôøi ngaøn vaïn laàn khoâng neân qua ñaây”. Tieåu Cao noùi lôùn: “Con ngöôøi cuûa ta tònh khoâng phaûi laø ngöôøi toát, caùc ngöôøi neáu quaû daùm qua ñaây, ta thaät cuõng khoâng khaùch khí nöõa”. Chaøng quaû thaät coù chuùt lo sôï ñaùm con gaùi ñoù, nhöng boïn hoï neáu quaû thaät söï ñi qua, chaøng cuõng khoâng theå caûm thaáy quaù khoù xöû, cuõng khoâng theå bò huø cheát. Chæ tieác boïn hoï ñeàu khoâng ñi qua, caû moät ngöôøi cuõng khoâng qua. Bôûi vì luùc ñoù, chuû nhaân cuûa ñòa phöông naøy ñaõ xuaát hieän. Moät ngöôøi gaày goø anh tuaán, thaân ngöôøi cao cao, tuøy tuøy tieän tieän vaän moät taám tröôøng baøo luïa ñen tuyeàn nhö maøu toùc, thaû toùc daøi ñen nhaùnh tuøy tuøy tieän tieän taûn bay
 3. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : treân vai. Y tuy aên maëc tuøy tuøy tieän tieän, nhöng con ngöôøi y xem ra laïi gioáng nhö ñeá vöông. Ñaëc bieät laø khuoân maët y. Khuoân maët voùc daùng cöïc kyø phaân minh, ñöôøng neùt cöïc kyø roõ reät. Saéc maët y traéng nhôït, hoaøn toaøn khoâng coù moät chuùt huyeát saéc, gioáng nhö duøng moät khoái ñaù traéng nhö tuyeát goït duõa thaønh, mang theo moät thöù laõnh ñaïm cao quyù voâ phöông hình dung. Nhìn thaáy ngöôøi ñoù, ñaùm con gaùi laäp töùc ñeàu khoanh tay cuùi chaøo, Tieåu Cao laäp töùc noùi lôùn: - Ta bieát ngöôi nhaát ñònh laø chuû nhaân nôi naøy. - Ñuùng. - Ta khoâng nhaän ra ngöôi, ngöôi cuõng khoâng bieát ta, ngöôi ñem ta vaøo ñaây laøm gì ? - Ta cuõng khoâng bieát. “Ngöôi cuõng khoâng bieát ?” Tieåu Cao la leân: “Ngöôi sao laïi khoâng bieát ñöôïc ?” - Bôûi vì ta caên baûn khoâ ng muoán ngöôi ñeán, laø ngöôi töï mình muoán theo ta ñeán. Tieåu Cao ngaây ngöôøi, ngaây ngöôøi caû nöûa ngaøy môùi môû mieäng: - Laø ta töï muoán ñi theo ngöôi ? Leõ naøo ngöôi laø ngöôøi khieâng caùi hoøm ? - Ñuùng. Tieåu Cao oâm ñaàu, chöøng nhieân saép hoân meâ baát tænh. Moät ngöôøi dung maïo bình phaøm maëc aùo vaûi boá khoâ ng ngôø ñoät nhieân laïi bieán thaønh moät vò ñeá vöông nhö moät kyø tích. Chuyeän ñoù voán chæ coù trong thaàn thoaïi môùi coù theå xaûy ra, Tieåu Cao laïi khôi khôi voâ yù ñuïng phaûi. “Ngöôi thaät ra laø ai ?” Tieåu Cao töø sau löng Phaät töôïng böôùc ra: “Laø moät thích khaùch khoâng loä nguoàn goác, khieâng hoøm löu laõng thieân nhai ? Hay laø moät aån só xa laùnh hoàng traàn vui thuù nhö vöông haàu ?” Tieåu Cao hoûi y: - Hai thöù ngöôøi ñoù hoaøn toaøn baát ñoàng, thaät ra thöù naøo môùi laø chaân dieän muïc cuûa ngöôi ? “Coøn ngöôi ? Ngöôi thaät ra laø ai ?” Y hoûi ngöôïc laïi Tieåu Cao: “Laø moät thieáu nieân nhieät huyeát ñoái vôùi moãi moät söï kieän treân theá gian ñeàu caûm thaáy hieáu kyø ? Hay laø moät kieám khaùch voâ tình coi maïng ngöôøi nhö coû raùc ?” “Ta laø ngöôøi hoïc kieám, moät ngöôøi neáu quaû muoán hoïc kieám, cuõng neân hieán thaân vì
 4. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : kieám, coù cheát cuõng khoâng aân haän”. Tieåu Cao laïi hoûi y: “Coøn ngöôi ? Ngöôi gieát ngöôøi vì caùi gì ? Vì tieàn taøi ? Hay laø vì luùc ngöôi gieát ngöôøi caûm giaùc raát khoaùi traù ?” Tieåu Cao ngöng thò nhìn y: - Moät ngöôøi luùc bieát mình coù theå laøm chuû sinh töû cuûa ngöôøi ta, coù phaûi caûm thaáy raát khoaùi traù ? Haéc baøo nhaân chôït quay mình ñi ñeán tröôùc ñaïi aùn, roùt moät cheùn röôïu töø moät bình thuûy tinh, chaàm chaäm uoáng caïn. Sau ñoù y môùi höõng hôø ñaùp: - Ñoái vôùi ta maø noùi, ñoù ñaõ khoâng coøn laø chuyeän khoaùi traù, chæ tieác ta cuõng gioáng nhö ñaïi ña soá ngöôøi treân theá giôùi, cuõng ñi laøm nhöõng chuyeän maø mình voán khoâng muoán laøm. - Laàn naøy ngöôi taïi sao laïi gieát Döông Kieân ? - Vì Chaâu Maõnh, bôû i vì ta thieáu haén moät maïng. - Maïng ai ? - Ta. - Chaâu Maõnh ñaõ töøng cöùu ngöôi ? “Moãi moät ngöôøi ñeàu khoù traùnh khoûi luùc coù nguy hieåm khoán naïn, ta cuõng khoâng ngoaïi leä”. Haéc y nhaân ñieàm ñaïm ñaùp: “Töông lai ngöôi cuõng coù theå gaëp maáy luùc ñoù, nhöng ngöôi vónh vieãn voâ phöông döï lieäu laø luùc ñoù ai seõ cöùu ngöôi, chính nhö hieän taïi ngöôi cuõng khoâng bieát töông lai coù bao nhieâu ngöôøi phaûi cheát trong tay ngöôi vaäy”. “Khoâng phaûi laø cheát trong tay ta, maø laø cheát döôùi kieám cuûa ta”. Tieåu Cao thoát: “Ngöôøi cheát döôùi kieám cuûa ta ñeàu ñaõ ñem tính meänh hieán thaân cho kieám, gioáng nhö ta, neáu quaû ta coù cheát döôùi kieám cuûa boïn hoï, ta cheát cuõng khoâng oaùn haän”. Haéc y nhaân ñoät nhieân laáy moät thanh tröôøng kieám hình daïng coå quaùi treo treân vaùch xuoáng, laïnh luøng nhìn Tieåu Cao: - Neáu quaû hieän taïi ta duøng thanh kieám naøy gieát ngöôi ? “Vaäy thì ta caûm thaáy raát tieác nuoái”. Tieåu Cao ñaùp: “Bôûi vì hieän taïi caû chuyeän ngöôi laø ai maø ta cuõng khoâng bieát”. - Ngöôi bieát ñaõ ñuû quaù roài, ñaõ ñuû ñeå khieán cho ta gieát ngöôi. - OÀ ? - Ngöôi ñaõ bieát laø ta gieát Döông Kieân, ñaõ len leùn nhìn caùi hoøm cuûa ta. “Nhöng ta khoâng nhìn thaáy gì caû”. Tieåu Cao ñaùp: “Ta cuõng nghó khoâng ra sao noù coù theå laø vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï ?”
 5. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Ngöôi muoán bieát ? - Muoán phi thöôøng. Haéc y nhaân chôït baït kieám, kieám khí laïnh buoát aâm traàm laäp töùc eùp böùc vaøo mi maét, kieám quang loùe chôùp moät maøu bích luïc. “Thanh kieám naøy teân laø Luïc Lieãu, laø di vaät cuûa Ba Sôn Coá ñaïo nhaân”. Haéc y nhaân vuoát nheï löôõi kieám: “Coá ñaïo nhaân naêm xöa baèng vaøo baûy baûy boán möôi chín chieâu Hoài Phong Vuõ Lieãu Kieám tung hoaønh thieân haï, kieám khaùch thaønh danh cheát döôùi thanh kieám naøy cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu maø keå”. Y ñaët tröôøng kieám xuoáng, ruùt moät caây Tuyeân Hoa Ñaïi Phuû treo gaàn ñoù. “Ñaây laø buùa Hoaøng Sôn aån hieäp Vuõ Laêng duøng naêm xöa”. Y noùi: “Chieâu thöùc oâng ta duøng tuy chæ coù möôøi moät chieâu, nhöng moãi moät chieâu ñeàu laø saùt thuû cöïc kyø baù ñaïo, nghe noùi trong giang hoà ñöông thôøi chöa töøng coù ai coù theå vöôït qua baûy chieâu döôùi tay oâng ta”. Beân caïnh Tuyeân Hoa Phuû laø moät vuõ khí gioáng thöông, laïi khoâng phaûi laø thöông, bôûi vì gaén treân ñaàu thöông laïi khoâng phaûi laø muõi thöông, laø moät muõi lieâm ñao, coøn duøng moät sôïi xích saét quaán giöõ. “Thieát Lieân Phi Lieâm gieát ngöôøi nhö phaït coû”. Haéc y nhaân thoát: “Kieän vuõ khí naøy nghe noùi ñeán töø Ñoâng Doanh, chieâu thöùc quyû bí chöa töøng thaáy”. Y laïi chæ moät ñoâi Phaùn Quan Buùt treân giaù, moät ñoâi Nga My Thích, moät voøng Khoùa Hoå Lam, moät thanh Ngoâ Caâu Kieám, moät ngoïn Caâu Lieâm Thöông, moät muõi Thaát Tinh Tieân, moät thanh loan ñao Ba Tö, vaø moät caây gaäy tre baïch laïp: - Nhöõng thöù vuõ khí naøy naêm xöa cuõng ñeàu thuoäc veà nhöõng cao thuû tuyeät ñænh ñöông ñaïi, moãi moät thöù vuõ khí ñeàu coù chieâu thöùc ñoäc ñaë c cuûa noù, moãi moät thöù vuõ khí ñeàu khoâng bieát ñaõ sieâu ñoä anh hoàn cuûa bao nhieâu voõ laâm cao thuû. Tieåu Cao nhòn khoâng ñöôïc phaûi noùi: - Caùi ta hoûi laø caùi hoøm cuûa ngöôi, khoâng phaûi laø nhöõng thöù vuõ khí ñoù. Haéc y nhaân höõng hôø thoát: - Nhöng caùi hoøm cuûa ta laø tinh hoa cuûa nhöõng thöù vuõ khí ñoù. “Ta khoâng hieåu”. Tieåu Cao hoûi y: “Moät caùi hoøm laøm sao coù theå laø tinh hoa cuûa möôøi ba thöù vuõ khí ñoù ? Ta thaáy trong hoøm chæ baát quaù coù vaøi cuïc saét, vaøi oáng saét vaø taám saét rôøi raïc thoâi”. “AÛo bí trong ñoù, ngöôi ñöông nhieân khoâng theå nhìn ra”. Haéc y nhaân noùi: “Nhöng ngöôi cuõng neân bieát, taát caû moïi vuõ khí treân theá gian voán ñeàu chæ baát quaù laø nhöõng khoái saét rôøi raïc, nhaát ñònh phaûi raùp laïi môùi coù theå trôû thaønh moät thöù vuõ khí”. Y laïi giaûi thích:
 6. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Cho duø laø moät thanh ñao, cuõng caàn phaûi coù thaân ñao, löôõi ñao, caùn ñao, voøng ñao, voû ñao, cuõng phaûi duøng naêm thöù khaùc nhau raùp laïi thaønh moät môùi coù theå thaønh moät thanh ñao. Tieåu Cao chöøng nhö ñaõ hieåu chuùt ít: - YÙ töù cuûa ngöôi coù phaûi muoán noùi, ngöôi coù theå duøng nhöõng khoái saét trong caùi hoøm ñoù raùp laïi thaønh moät thöù vuõ khí ? - Khoâng phaûi laø moät thöù vuõ khí, laø möôøi ba thöù vuõ khí, möôøi ba thöù vuõ khí khaùc nhau. Tieåu Cao ngaån ngöôøi. “Duøng möôøi ba phöông phaùp khaùc bieät, raùp thaønh möôøi ba thöù vuõ khí hình thöùc khaùc bieät, nhöng moãi moät hình thöùc ñeàu khaùc bieät vôùi vuõ khí thöôøng thaáy, bôûi vì moãi moä t hình thöùc ít ra ñeàu coù coâng duïng cuûa ba thöù vuõ khí”. Haéc y nhaân noùi: “Nhöõng chieâu thöùc bieán hoùa tinh hoa cuûa nhöõng vuõ khí ñoù ñeàu hoaøn toaøn naèm trong caùi hoøm cuûa ta”. Y hoûi Tieåu Cao: - Hieän taïi ngöôi chaéc ñaõ minh baïch roài chöù ? Tieåu Cao ñaõ hoaøn toaøn ngaây ngoác. Hieän taïi chaøng tuy ñaõ minh baïch Döông Kieân vaø boïn Vaân Maõn Thieân baûy ngöôøi vì sao nhìn gioáng nhö ñoàng thôøi cheát döôùi ba boán thöù vuõ khí khaùc nhau, ngöôøi xuaát thuû laïi chæ coù moät ngöôøi. Ñieåm ñoù tuy Tieåu Cao ñaõ hieå u, laïi vaãn khoâng theå hoaøn toaøn tin töôûng. Neáu quaû khoâng taän maét nhìn thaáy, coù ai coù theå tin treân theá gian coù moät thöù vuõ khí caáu taïo tinh xaûo tinh xaùc tinh maät nhö vaäy toàn taïi ? Nhöng Tieåu Cao khoâng theå khoâng tin. Cho neân chaøng nhòn khoâng ñöôïc thôû daøi: - Ngöôøi coù theå cheá taïo ra moät kieän vuõ khí nhö vaäy, nhaát ñònh laø moät thieân taøi vó ñaïi. - Phaûi. Treân khuoân maët laõnh ñaïm toân quyù cuûa haéc y nhaân ñoät nhieân loä xuaát moät bieåu tình raát kyø quaùi, gioáng nhö moät tín ñoà trung thaønh nhaát ñoät nhieân ñeà caäp tôùi thaàn thaùnh maø haén suøng tín nhaát. “Khoâng ai coù theå so saùnh vôùi y”. Haéc y nhaân thoát: “Kieám thuaät cuûa y, trí tueä cuûa y, taám loøng cuûa y, vaø phöông phaùp luyeän saét luyeän kieám cuûa y, ñeàu khoâng coù ai coù theå so bì ñöôïc”. - Y laø ai ?
 7. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Y laø ngöôøi ñaõ cheá taïo ra “Leä Ngaân” cuûa ngöôi. Tieåu Cao laïi ngaây ngöôøi. Chaøng ñoät nhieân coù moät caûm giaùc raát kyø dieäu, caûm thaáy giöõa chaøng vaø haéc y nhaân thaàn bí ñoù phaûng phaát coù nhöõng quan heä cöïc kyø vi dieäu. Thöù caûm giaùc ñoù khieán cho chaøng vöøa kinh ngaïc, vöøa höng phaán, laïi sôï haõi. Chaøng coøn muoán bieát raát nhieàu chuyeän, chuyeän coù lieân quan ñeán caùi hoøm, ñeán thanh kieám naøy, vaø ñeán ngöôøi ñoù, chaøng ñeàu muoán bieát, nhöng haéc y nhaân laïi chöøng nhö khoâng muoán ñeå chaøng bieát quaù nhieàu, ñaõ caûi bieán ñeà taøi: - Caùi hoøm ñoù coá nhieân laø vuõ khí kieät xuaát khoâng tieàn khoaùng haäu, muoán söû duïng noù cuõng khoâng deã gì. Neáu quaû coù moät ngöôøi kieät xuaát söû duïng noù, cuõng khoâng theå phaùt huy uy löïc cuûa noù. Y tònh khoâng phaûi laø ñang khoe khoang veà mình, cuõng khoâng coù yù töï phuï, chæ baát quaù laø thuaät laïi moät söï thaät: - Ngöôøi ñoù khoâng nhöõng phaûi tinh thoâng caû chieâu thöùc bieán hoùa cuûa möôøi ba thöù vuõ khí ñoù, ñoái vôùi caáu taïo cuûa moãi moät kieän vuõ khí ñeàu phaûi hieåu thaáu cöïc kyø roõ raøng, hôn nöõa coøn phaûi coù moät ñoâi tay cöïc kyø linh xaûo môùi coù theå trong moät thôøi gian ngaén ñem maáy khoái saét trong hoøm raùp laïi. Haéc y nhaân laïi noùi: - Ngoaøi ra, y coøn phaûi coù kinh nghieäm cöïc kyø phong phuù, phaûn öùng cöïc kyø linh maãn, vaø phaùn ñoaùn cöïc kyø chính xaùc. - Sao vaäy ? “Bôûi vì ñoái thuû baát ñoàng, vuõ khí vaø chieâu thöùc phaûi duøng cuõng baát ñoàng, cho neân mình nhaát ñònh phaûi trong moät thôøi gian ngaén nhaát phaùn ñoaùn ra phaûi duøng vuõ khí hình thöùc naøo môùi coù theå cheá ngöïc ñöôïc ñoái thuû cuûa mình”. Haéc y nhaân ñaùp: “Khi ñoái phöông coøn chöa xuaát thuû, mình phaûi tính ñuùng neân duøng vaät gì raùp thaønh vuõ khí gì, hôn nöõa coøn phaûi hoaøn thaønh tröôùc khi ñoái phöông xuaát hieän, chæ caàn chaäm moät nhòp, coù theå cheát döôùi tay cuûa ñoái phöông roài”. Tieåu Cao cöôøi khoå: - Xem ra ñoù thaät söï khoâng phaûi laø chuyeän deã, ngöôøi nhö vaäy tìm khaép thieân haï chæ sôï cuõng tìm khoâng ra bao nhieâu ngöôøi. Haéc y nhaân tónh laëng nhìn chaøng, qua moät hoài raát laâu môùi laïnh luøng noùi: - Muoán môû caùi hoøm cuûa ta ra cuõng khoâng phaûi deã, nhöng ngöôi laïi ñaõ môû ñöôïc. Tay ngöôi ñaõ ñuû linh xaûo roài. - Hình nhö vaäy.
 8. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Voõ coâng cuûa ngöôi cuõng raát coù caên cô, hôn nöõa hình nhö coøn luyeän qua Du Giaø thuaät truyeàn töø Thieân Truùc Maät Toâng, treân Thaùnh Maãu Thuûy Cao Phong. - Hình nhö vaäy. “Laõo nhaân giao cho ngöôi thanh “Leä Ngaân” cuõng coù chuùt quan heä tôùi caùi hoøm cuûa ta”. Haéc y nhaân ñieàm ñaïm thoát: “Cho neân cho ñeán baây giôø ngöôi coøn chöa cheát”. “Leõ naøo ngöôi voán muoán gieát ta ?” Tieåu Cao hoûi: “Ngöôi taïi sao laïi khoâng gieát ?” “Bôûi vì ta muoán löu ngöôi ôû laïi ñaây”. Haéc y nhaân ñaùp: “Ta muoán ngöôi keá thöøa voõ coâng cuûa ta, keá thöøa caùi hoøm cuûa ta, keá thöøa taát caû nhöõng gì maø ta coù”. Chuyeän y noùi laø moät haïnh vaän maø ngöôøi ta caû naèm moäng cuõng khoâng moäng töôûng noãi. --- Taøi phuù ñòch quoác, vuõ khí cöïc kyø huyeàn bí, vuõ khí ñaùng sôï nhaát trong thieân haï. Moät ngöôøi treû tuoåi tay traéng ñoät nhieân oâm heát taát caû nhöõng thöù ñoù, meänh vaän caû ñôøi haén baát chôït ñaõ caûi bieán trong phuùt choác. Trong taâm cuûa ngöôøi treû tuoåi ñoù coù caûm giaùc ra sao ? Tieåu Cao khoâng ngôø caû moät phaûn öùng cuõng khoâng coù, gioáng nhö ñang nghe ngöôøi ta noùi moät chuyeän hoaøn toaøn khoâng lieân quan gì ñeán chaøng. Haéc y nhaân laïi noùi: - Ñieàu kieän duy nhaát cuûa ta laø ngöôi tröôùc khi luyeän thaønh voõ coâng cuûa ta, tuyeät khoâng theå rôøi khoûi nôi naøy moät böôùc. Ñieàu kieän ñoù tònh khoâng quaù haø khaéc, hôn nöõa hôïp lyù phi thöôøng. “Chæ tieác ngöôi ñaõ queân hoûi moät chuyeän”. Tieåu Cao thoát: “Ngöôi queân hoûi coi ta coù chòu ôû laïi ñaây khoâng ?” Vaán ñeà ñoù kyø thaät baát taát phaûi noùi tôùi, ñieàu kieän nhö vaäy chæ coù keû ñieân khuøng khôø daïi môùi cöï tuyeät. Tieåu Cao khoâng phaûi laø keû ñieân, cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi khôø, haéc y nhaân laïi vaãn hoûi chaøng caâu ñoù: - Ngöôi coù chòu khoâng ? “Ta khoâng chòu”. Tieåu Cao traû lôøi khoâng chuùt do döï: “Ta cuõng khoâng nguyeän yù”. Troøng maét cuûa haéc y nhaân ñoät nhieân coù bieán, töø troøng maét cuûa moät ngöôøi bình thöôøng bieán thaønh moät muõi kim chaâm, moät muõi kieám, moät voøi chaâm cuûa ong maät, ñaâm thaúng vaøo maét Tieåu Cao. Ñoâi maét Tieåu Cao laïi khoâng chôùp tôùi moät caùi, laïi qua moät hoài raát laâu, haéc y nhaân môùi hoûi chaøng:
 9. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Ngöôi vì sao laïi khoâng chòu ? “Kyø thaät cuõng khoâng taïi sao heát !” Tieåu Cao ñaùp: “Coù leõ chæ baát quaù vì nôi ñaây quaù ngoät ngaït, coøn ta laïi luoân luoân quen ngaøy thaùng töï do töï taïi”. Chaøng ngöng thò nhìn con ngöôøi thaàn bí ñaùng sôï ñoù, ñieàm ñaïm thoát: - Coù leõ chæ baát quaù vì ta khoâng muoán thaønh moät ngöôøi nhö ngöôi. - Ngöôi bieát ta laø ngöôøi ra sao ? “Ta khoâng bieát”. Tieåu Cao ñaùp: “Nhöng ta caûm thaáy con ngöôøi cuûa ngöôi chöøng nhö luoân luoân soáng trong boùng toái, khoâng caàn bieát ngöôi xuaát hieän döôùi dieän muïc naøo, chöøng nhö ñeàu chæ xuaát hieän trong boùng toái”. Chaøng thôû daøi: - Ngöôi tuy coù taøi phuù ñòch quoác, voõ coâng thieân haï voâ song, nhöng coù luùc ta laïi caûm thaáy ngaøy thaùng cuûa ngöôi vaãn khoâng khoan khoaùi baèng ta, coù luùc ta thaäm chí coøn caûm thaáy toäi nghieäp ngöôi. Haéc y nhaân nhìn chaøng, haøn quang trong troøng maét ñoät nhieân phaân taùn, taûn thaønh moät maøn aùnh saùng moâng moâng lung lung, taûn thaønh moät phieán hö hö voâ voâ. “Moãi moät ngöôøi ñeàu coù quyeàn choïn löïa phöông thöùc sinh hoaït cho mình, ta cuõng coù quyeàn choïn löïa cuûa ta”. Tieåu Cao noùi: “Ta muoán soáng döôùi aùnh maët trôøi, cho duø ta phaûi gieát ngöôøi, ta cuõng ñöôøng ñöôøng chính chính ñeán khieâu chieán vôùi ngöôøi ta, cuøng ngöôøi ta tranh ñaáu moät traän thaéng baïi coâng coâng bình bình”. Haéc y nhaân chôït cöôøi laïnh: - Ngöôi nghó Tö Maõ Sieâu Quaàn thaät coù theå cuøng ngöôi quyeát ñaáu coâng bình ? - Ta quang minh chính ñaïi khieâu chieán vôùi y, laáy moät choïi moät, sao laïi khoâng coâng bình ? “Hieän taïi ngöôi ñöông nhieân khoâng hieåu”. Haéc y nhaân laïi thôû daøi moät hôi: ‘Ñôïi ñeán khi ngöôi hieåu, chæ sôï ñaõ quaù treã”. “Khoâng caàn bieát ra sao, ta vaãn muoán ñi”. Tieåu Cao noùi: ‘Hieän taïi bao töû cuûa ta ñaõ ñoùi muoán cheát, ta chæ hy voïng ngöôi löu ta laïi aên moät chaàu ngon laønh, sau ñoù ñeå ta ñi”. Chaøng laïi loä veû cao höùng: - Ta thaáy ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi nhoû moïn, yeâu caàu cuûa ta ñaïi khaùi cuõng khoâng theå coi laø quaù ñaùng. “Quaû thaät khoâng theå coi laø quaù ñaùng”. Haéc y nhaân laïnh luøng thoát: “Chæ tieác ngöôi cuõng ñaõ queân hoûi ta moät chuyeän”. - Chuyeän gì ?
 10. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Ngöôøi ñeán ñòa phöông naøy, chöa bao giôø coù moät ai coù theå soáng soùt ñi ra. Tieåu Cao khoâng ngôø vaãn coøn cöôøi ñöôïc: “Ta tin lôøi ngöôi noùi, may laø moãi moät chuyeän ñeàu coù ngoaïi leä”. Nuï cöôøi cuûa chaøng khoâng ngôø coøn raát khoan khoaùi: “Ta tin raèng ngöôi nhaát ñònh vì ta maø phaù leä moät laàn”. - Ta taïi sao laïi phaûi vì ngöôi maø phaù leä ? - Bôûi vì boïn ta laø baèng höõu, khoâng phaûi laø cöøu ñòch, ta cuõng chöa töøng ñaéc toäi vôùi ngöôi. “Ngöôi laàm roài”. Haéc y nhaân thoát: “Ngöôi khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa ta, cuõng khoâng xöùng laøm baèng höõu cuûa ta”. Trong maét cuûa y ñoät nhieân laïi loä xuaát moät aùnh saùng raát kyø quaëc: - Neáu quaû ta chòu vì ngöôi maø phaù leä moät laàn, chæ baát quaù laø vì moät nguyeân nhaân. - Nguyeân nhaân gì ? “Vì ngöôi toäi nghieäp ta”. Haéc y nhaân ñaùp. AÙnh saùng trong maét y boãng phaûng phaát laïi bieán thaønh moät yù töù cheá nhaïo ñaéng cay: - Treân theá giôùi naøy chæ coù ngöôøi haän ta, sôï ta, laïi chöa töøng coù ai toäi nghieäp ta, chæ vì moät ñieåm ñoù, ta cho ngöôi moät laàn cô hoäi. - Cô hoäi gì ? Haéc y nhaân ñöùng daäy, töø treân ñaïi aùn tuøy tieän caàm laáy hai bình thuûy tinh, muoán Tieåu Cao choïn moät bình maø uoáng. “Taïi sao muoán ta choïn ?” Tieåu Cao hoûi: “Hai bình röôïu chöøng nhö hoaøn toaøn nhö nhau, caû bình cuõng gioáng nhau”. - Chæ coù moät ñieåm khaùc bieät. - Ñieåm gì ? “Trong hai bình röôïu, coù moät bình laø ñoäc töûu”. Haéc y nhaân ñaùp: “Xuyeân tröôøng ñoaït meänh ñoäc töûu”. Kyø thaät hai bình röôïu ñoù coøn coù moät ñieåm khoâng gioáng nhau, coù moät bình khaùc vôùi bình kia moät ñieåm. Bôûi vì bình röôïu ñoù haéc y nhaân ñaõ roùt ra moät chuùt, hôn nöõa ñaõ uoáng moät cheùn hoài naõy. Hieän taïi y vaãn coøn soáng. Moät ñieåm ñoù ñaùng leõ Tieåu Cao neân nhìn ra, nhöng chaøng laïi choïn caùi bình coøn laïi. Haéc y nhaân laïnh luøng nhìn chaøng, laïnh luøng hoûi: - Ngöôi ñaõ choïn ?
 11. Anh Huøng Voâ Leä Coå Long Kho Taøng Kieám Hieäp Nw w N h Mm o n q uQ U o mN H w.n an ÔN an.c A nguyeân taùc : - Ta ñaõ choïn, hôn nöõa tuyeät ñoái khoâng söûa ñoåi chuû yù. - Ngöôi coù nhìn thaáy ta hoài naõy uoáng moät cheùn khoâng ? - Ta ñaõ thaáy. - Ngöôi coù bieát ta uoáng bình naøo khoâng ? - Ta bieát. - Ngöôi taïi sao khoâng choïn caùi bình ta ñaõ uoáng ? “Bôûi vì ta coøn chöa muoán cheát.” Tieåu Cao mæm cöôøi, cöôøi caøng khoan khoaùi: “Ngöôi bieát ta khoâng phaûi laø ngöôøi muø, cuõng khoâng theå coi laø quaù ngu, nhaát ñònh coù theå nhìn ra trong hai bình röôïu ñoù coù moät bình ngöôi ñaõ uoáng qua, nhöng ngöôi vaãn muoán ta choïn, bôûi vì ñaïi ña soá ngöôøi döôù i tình huoáng ñoù ñeàu choïn caùi bình ngöôi uoáng hoài naõy”. Ñoù laø söï thaät. “May laø ta khoâng phaûi nhö ñaïi ña soá, ngöôi cuõng khoâng theå coi ta gioáng nhö nhöõng ngöôøi ñoù”. Tieåu Cao thoát: “Trong bình röôïu ngöôi uoáng qua neáu quaû thaät coù ñoäc, ngöôi khoâng theå duøng phöông phaùp ñoù thöû ta”. Chaøng noùi: - Ngöôi muoán ñoái phoù ta, ñöông nhieân phaûi duøng phöông phaùp khoán khoù moät chuùt. Söï choïn löïa ñoù thaät khoâng deã daøng gì. Coù nhöõng ngöôøi cho duø coù trí tueä, coù theå nghó ra ñoäc töûu raát coù theå naèm trong caùi bình hoài naõy haéc y nhaân coù uoáng qua, cuõng vò taát coù ñaûm khí choïn caùi bình coøn laïi. “Ñoäc töûu laø cuûa ngöôi, ngöôi ñöông nhieân coù giaûi döôïc, cho duø coù uoáng möôøi taùm bình cuõng khoâng thaønh vaán ñeà, nhöng ta uoáng vaøo laïi khoâng ñöôïc”. Tieåu Cao noùi: “Cho neân ta chæ coøn nöôùc choïn caùi bình naøy”. Haéc y nhaân duøng moät aùnh maét raát kyø quaùi nhìn Tieåu Cao, duøng moät thanh aâm raát kyø quaùi hoûi chaøng: - Neáu quaû ngöôi choïn sai ? - Vaäy thì ta cuõng chæ coøn nöôùc cheát chaéc. Noùi xong caâu ñoù, Tieåu Cao caàm caùi bình chaøng choïn uoáng öïc xuoáng. Sau ñoù ngöôøi chaøng cuõng ngaõ xuoáng. -oOo-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2