intTypePromotion=1
ADSENSE

ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

480
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu cho thấy với lệnh INDEX và cách tổ chức bảng tính thích hợp sẽ cho phép ta xem xét tất cả các tổ hợp có thể có của TLLP thông qua 1 ô địa chỉ (cell).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN

 1. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Bài 9: ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2007 Cao Hào Thi 1
 2. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát Các phân tích dự án ở một số nước không xem xét ảnh hưởng của lạm phát đến dự án bởi vì: lạm phát ít có tác động trực tiếp lên các lợi ích và chi phí kinh tế của dự án. Khó xác định tỷ lệ lạm phát (TLLP) Cao Hào Thi 2
 3. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát Việc không xem xét ảnh hưởng của lạm phát: có thể làm sai lệch đáng kể kết quả phân tích dự án nhất là về phương diện tài chánh. Lạm phát cũng là một yếu tố không chắc chắn làm ảnh hưởng đến rủi ro của dự án. Vì vậy, việc xem xét ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích dự án là điều cần thiết. Cao Hào Thi 3
 4. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Nội dung Giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu của dự án Trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm mô phỏng Crystal-Ball dùng để xem xét các tổ hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai. Cao Hào Thi 4
 5. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá GIÁ DANH NGHĨA (Nominal Price) là giá của món hàng trên thị trường còn gọi là giá hiện hành Cao Hào Thi 5
 6. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá MẶT BẰNG GIÁ VÀ CHỈ SỐ GIÁ (Price Level and Price Index) n P L t = ∑ i=1 Pi W t i t P P I t = L B P L Cao Hào Thi 6
 7. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá GIÁ TƯƠNG ĐỐI (Relative Price) t P P r t = X t P Y Cao Hào Thi 7
 8. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá GIÁ THỰC (Real price) Pi t Giaù danh nghóa cuûa haøng hoùa i trong thôøi gian t P = t = t Chæ soá maët baèng giaù trong thôøi gian t iR PI Cao Hào Thi 8
 9. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá GIÁ CỐ ĐỊNH (Constant price) Pti = PBi Cao Hào Thi 9
 10. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá SỰ THAY ĐỔI GIÁ Thay đổi trong giá tương đối ⎛ P Xt P Xt − n ⎞ ⎛ P Xt − n ⎞ ∆ Pr t = ⎜ ⎜ P t − P t−n ⎟ ⎟ /⎜ ⎜ P t−n ⎟ ⎟ ⎝ Y Y ⎠ ⎝ Y ⎠ ⎛ Pi t Pi t−n ⎞ ⎛ Pi t − n ⎞ ∆P t iR = ⎜ t − ⎜ P t−n ⎟ ⎟ /⎜ t−n ⎜ P ⎟ ⎟ ⎝ L PL ⎠ ⎝ L ⎠ Cao Hào Thi 10
 11. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá SỰ THAY ĐỔI GIÁ Thay đổi trong giá thực ⎛ PiR − PiR − n t t ⎞ ∆P t = ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ PiR − n iR t ⎝ ⎠ Cao Hào Thi 11
 12. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá Các thay đổi mặt bằng giá lạm phát ⎛ P Lt − P Lt − n ⎞ gP e = ⎜ ⎜ ⎟ * 100 ⎟ P Lt − n L ⎝ ⎠ ⎛ P It − P It − n ⎞ gP e = ⎜ ⎜ ⎟ * 100 ⎟ P It − n L ⎝ ⎠ Cao Hào Thi 12
 13. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các định nghĩa về giá GIÁ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH LẠM PHÁT Pt+1i = Pti * (1 + gPtiR) * (1 + gPtL) Chứa 2 tác động: • thay đổi trong giá thực do xung lực cung cầu • của lạm phát do thay đổi mặt bằng giá Cao Hào Thi 13
 14. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Lãi suất danh nghĩa i = r + R + (1 + r + R)*gPe i: Lãi suất danh nghĩa r: Lãi suất thực R: Hệ số bù rủi ro (1+r+R)gPe : Khỏan bù do tổn thất dự kiến trong sức mua do lạm phát Cao Hào Thi 14
 15. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Tỉ giá hối đoái danh nghĩa EM =(#D/F)t EM = ER * (IDtn / IFtn) EM: Tỉ giá hối đóai danh nghĩa ER: Tỉ giá hối đóai thực #D: Số đơn vị nội tệ F: Đơn vị ngọai tệ IDtn: Chỉ số giá trong nước IFtn: Chỉ số giá nước ngòai Cao Hào Thi 15
 16. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các tác động của lạm phát STT H AÏN G M UÏC NPV TA ÙC Ñ OÄN G TR ÖÏC TIEÁP 1 TA ØI TR ÔÏ ÑA ÀU TÖ ? 2 SO Á D Ö TIEÀN M A ËT C B G IA ÛM 3 K H OA ÛN PH A ÛI TH U A R G IA ÛM 4 K H OA ÛN PH A ÛI TR A Û TA ÊN G 5 TIEÀN TR A Û LA ÕI 0 TA ÙC Ñ OÄN G G IA ÙN TIEÁP 6 C H I PH Í K H A ÁU H A O G IA ÛM 7 K H A ÁU TR ÖØ TIEÀN LA ÕI TA ÊN G Cao Hào Thi 16
 17. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TÀI TRỢ ĐẦU TƯ Khi có lạm phát, dự án có thể bị thất bại do không đủ khả năng thanh toán tiền đầu tư. N a êm 0 1 2 3 g P e= 0 % CSLP 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 C P Ñ A ÀU T Ö 5 00 500 g P e= 1 0 % CSLP 1 ,00 1 ,10 1 ,21 1 ,33 C P Ñ A ÀU T Ö 5 00 550 Vào năm thứ 1, dự án cần số tiền là 550 chứ không phải là 500 Cao Hào Thi 17
 18. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP SỐ DƯ TIỀN MẶT (Cash Balance – CB) N a êm 0 1 2 3 gPe = 0% CB 180 180 ∆ C B = C B s – C B tr 180 0 -1 8 0 P V (∆ C B )@ 8% 2 3 .7 8 gPe = 10% C h æ s o á l a ïm p h a ùt 1 .0 0 1 .1 0 1 .2 1 1 .3 3 C B (d a n h n g h óa ) 198 218 ∆ C B (d a n h n g h óa ) 198 20 -2 1 8 ∆ C B ( t h ö ïc ) 180 16 -1 6 4 P V (∆ C B )@ 8% 5 0 .8 0 PV ( ∆ CB ) − PV ( ∆ CB ) = 50 .80 − 23 .78 = 27 .02 > 0 ⇒ NPV giam gp e = 10 % gp e = 0 % Cao Hào Thi 18
 19. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI THU (Account Receivable – AR) N a êm 0 1 2 3 e gP = 0% AR 200 200 ∆ A R = A R tr– A R s -2 0 0 0 200 P V (∆ A R )@ 8% -2 6 .4 2 gPe = 10% C h æ s o á l a ïm p h a ùt 1 .0 0 1 .1 0 1 .2 1 1 .3 3 A R (d a n h n g h óa ) 220 242 ∆ A R (d a n h n g h óa ) -2 2 0 -2 2 242 ∆ A R ( t h ö ïc ) -2 0 0 -1 8 182 P V (∆ A R )@ 8% - 5 6 .4 4 PV (∆AR) − PV (∆AR) = −56.44 − (−26.42) = −30.02 < 0 ⇒ NPV giam gpe = 10% gpe = 0% Cao Hào Thi 19
 20. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án Niên khóa 2006-2007 Bài giảng 9 Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ (Account Payable – AP) N a êm 0 1 2 3 e gP = 0% AP 250 250 ∆ A P = A P tr– A P s -2 5 0 0 250 P V (∆ A P )@ 8% -3 3 .0 2 gPe = 10% C h æ s o á l a ïm p h a ùt 1 .0 0 1 .1 0 1 .2 1 1 .3 3 A P ( d a n h n g h óa ) 275 303 ∆ A P (d a n h n g h óa ) -2 7 3 -2 8 303 ∆ A P ( t h ö ïc ) -2 5 0 -2 3 227 P V (∆ A P )@ 8% -7 0 .5 5 PV (∆AP )gp e =10% − PV (∆AP )gp e = 0% = −70.55 − (−33.02) = −37.53 < 0 ⇒ NPV taêng Cao Hào Thi 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=480

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2