intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giải thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

5.545
lượt xem
1.997
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giải, đáp án cho phần bài tập về kế toán ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giải thanh toán quốc tế

 1. Thanh toaùn quoác teá BAØI TAÄP BÀI 1 Hãy xác định phương pháp yết giá của các cặp tỷ giá sau: (đánh dấu X vào ô được chọn) Thị trường Tỷ giá Trực tiếp Gián tiếp London GBP/USD x Frankfurt EUR/USD x Singapore USD/SGD x New York USD/HKD x Tokyo USD/JPY x Sydney AUD/USD x BÀI 2 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau: Tỷ giá Mua Bán EUR/USD 1.2016 1.2020 USD/JPY 102.76 103.54 GBP/USD 1.6724 1.6735 USD/CHF 1.5220 1.5227 AUD/USD 0.6784 0.6798 EUR/JPY 123.48 124.46 GBP/EUR 1.3913 1.3927 EUR/CHF 1.8288 1.8303 EUR/AUD 1.7676 1.7718 GBP/JPY 171.85 173/27 CHF/JPY 67.48 68.03 AUD/JPY 69.71 70.38 GBP/CHF 2.5454 2.5482 GBP/AUD 2.4601 2.4668 BÀI 3 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau: Tỷ giá Bid Ask EUR/USD 1.2016 1.2020 USD/JPY 102.76 103.54 GBP/USD 1.6724 1.6735 USD/CHF 1.5220 1.5227 AUD/USD 0.6784 0.6798 Lãi suất (%/năm) Bid Offer EUR 4 4.5 USD 4 5 JPY 6 7 GBP 4 4.75 CHF 5 6 AUD 5 6.25 Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày Bid Ask EUR/USD 1.2006 1.2040 Trang 1
 2. Thanh toaùn quoác teá USD/JPY 102.93 104.06 GBP/USD 1.6703 1.6763 USD/CHF 1.5220 1.5278 AUD/USD 0.6758 0.6798 BÀI 4 Dựa vào kết quả ở bài 3, hãy cho biết số ngoại tệ Công ty A cần giao dịch sau 60 ngày trong trường hợp: 1. Bán 100 000 EUR lấy USD NH mua EUR, bán USD Số USD = 100 000 x 1.2006 = 120 060 000 Mua 150 000 GBP bằng USD 2. NH bán GBP, mua USD Số USD = 150 000 x 1.6763 = 3. Bán 120 000 USD lấy JPY NH mua USD, bán JPY Số JPY = 120 000 x 102.93 = BÀI 5 Moät nhaøxuaát khaåu thu veà 90.000 GBP nhöng laïi phaûi thanh toaùn 50.000 HKD vaø 70.000 JPY. Tính soá GBP coøn laïi sau khi thanh toaùn, bieát tyû giaù treân thò tröôøng ñöôïc nieâm yeát nhö sau: GBP / USD = 1.6297 / 05 USD / HKD = 5.3225 / 35 USD / JPY = 110.40 / 50 Số GBP dùng để mua 50000 HKD Tỷ giá mua GBP/HKD = 1.6297 x 5.3225 = 8.6741 Số GBP = 50000/8.6741 = 5764.29 GBP Số GBP dùng để mua 70.000 JPY Tỷ giá mua GBP/JPY = 1.6297 x 110.40 = 179.92 Số GBP = 70.000/ 179.92 = 389.06 GBP Số GBP còn lại: 90000 – (5764.29 + 389.06) = 83846.65 GBP BÀI 6 Coâng ty A thu tieàn haøng xuaát khaåu laø 5.000.000 ñoâla Hoàng Koâng ñoàng thôøi phaûi thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 1.000.000 Yeân Nhaät, soá tieàn coøn laïi Coâng ty chia laøm hai phaàn nhö sau: 30% chuyeån thaønh CAD, coøn laïi bao nhieâu ñoåi sang EUR. Haõy tính soá CAD vaø EUR coâng ty coù ñöôïc, bieát tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau: USD/JPY = 102.20 / 106.40 USD/HKD = 7.7860 / 90 USD/CAD = 1.3296 / 05 USD/EUR = 1.0295 / 07 Số HKD dùng để mua 1000.000 JPY Trang 2
 3. Thanh toaùn quoác teá Bid HKD/JPY = 102.20 / 7.7890 = 13.1210 Số HKD: 1.000.000 / 13.1210= 76,213.70 HKD Số HKD còn lại: 5.000.000 – 76,213.70 = 4,923,786.30 HKD Số HKD dùng để mua CAD = 4,923,786.30 x 30% = 1,477,135.89 HKD Số HKD dùng để mua EUR = 4,923,786.30 x 70% = 3,446,650.41 HKD Số CAD thu được: Ask CAD/HKD = 7.7890 / 1.3296 = 5.8582 Số CAD = 1,477,135.89 / 5.8582 = 252,148.42 CAD Số EUR thu được Ask EUR/HKD = 7.7890 /1.0295 = 7.5658 Số EUR = 3,446,650.41 / 7.5658 = 455,556.64 EUR BÀI 7 Coâng ty Tobimex caàn thanh toaùn 3.000.000 JPY haøng nhaäp khaåu cuûa Nhaät vaøo 90 ngaøy sau nhöng soá dö ngoaïi teä cuûa hoï laø HKD. Coâng ty quyeát ñònh mua coù kyø haïn 3 thaùng soá JPY naøy baèng HKD. Cho bieát tyû giaù giao dòch hieän nay laø: JPY/VND = 118.72 / 122.91 HKD/VND = 1781 / 1831 Laõi suaát caùc ñoàng tieàn nhö sau: JPY: 7% - 7.5% naêm HKD: 6% - 6.5% naêm Hoûi Coâng ty phaûi chi bao nhieâu HKD ñeå thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu? Rs Bid HKD/JPY = 1781/ 122.91 = 14.4903 Rf Bid HKD/JPY = 14.4903 + 14.4903(7%-6.5%)x90/360 = 14.5084 Số HKD Coâng ty phaûi chi: 3.000.000/ 14.5084 = 206,776.76 HKD BÀI 8 Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty A thu tieàn haøng xuaát khaåu laø 5.000.000 ñoâla Hoàng Koâng ñoàng thôøi phaûi thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 1,000,000.00 Yeân Nhaät, soá tieàn coøn laïi Coâng ty chia laøm hai phaàn nhö sau: 30% chuyeån thaønh CAD, coøn laïi bao nhieâu ñoåi sang EUR. Haõy tính soá CAD vaø EUR coâng ty coù ñöôïc, bieát tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau: USD/JPY = 102.20 / 106.40 USD/HKD = 7.7860 / 90 USD/CAD = 1.3296 / 05 USD/EUR = 0.9298 / 07 Laõi suaát caùc ñoàng tieàn: JPY: 7% - 7.5% naêm HKD: 6% - 6.5% naêm CAD: 6% - 7% EUR: 6.5% - 8% Số HKD dùng để mua 1000.000 JPY Trang 3
 4. Thanh toaùn quoác teá Rs Bid HKD/JPY = 102.20 / 7.7890 = 13.1211 Rf Bid HKD/JPY = 13.1211 + 13.1211 (7% - 6.5%) x 90/360 = 13.1375 Số HKD: 1.000.000 / 13.1375 = 76,117.98 HKD Số HKD còn lại: 5.000.000 – 76,117.98 = 4,923,882.02 HKD Số HKD dùng để mua CAD = 4,923,882.02 x 30% = 1,477,164.61 HKD Số HKD dùng để mua EUR = 4,923,882.02 x 70% = 3,446,717.41 HKD Số CAD thu được: Rs Ask CAD/HKD = 7.7890 / 1.3296 = 5.8582 Rf Ask CAD/HKD = 5.8582 + 5.8582 (6.5% - 6%) x 90/360 = 5.8655 Số CAD = 1,477,164.61 / 5.8655= 251,839.50 CAD Số EUR thu được Rs Ask EUR/HKD = 7.7890 /0.9298 = 8.3771 Rf Ask EUR/HKD = 8.3771 + 8.3771 (6.5% - 6.5%) x 90/360 = 8.3771 Số EUR = 3,446,717.41 / 8.3771 = 411,445.18 EUR BÀI 9 Ngaøy 08/03/2004 tyû giaù treân thò tröôøng: USD / VND = 15 725 / 15 735 USD / HKD = 7.2215 / 7.2220 Theo hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông, ngaøy 08/06/2004 Coâng ty ABC seõ thu veà 20 000 HKD. Ñeå traùnh ruûi ro veà TGHÑ, Coâng ty quyeát ñònh baùn coù kyø haïn soá ngoaïi teä naøy cho Ngaân haøng. Tính soá VND Coâng ty thu veà ngaøy 08/06/2004, bieát laõi suaát treân thò tröôøng: VND: 7% - 9% HKD: 6% - 7% Rs Bid HKD/VND = 15 725 / 7.2220 = 2,177.37 Rf Bid HKD/VND = 2,177.37 + 2,177.37 (7% - 7%) = 2,177.37 Số VND Cty thu được: 20 000 x 2,177.37 = 43,547,400.00 VND BÀI 10 Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty xuaát nhaäp khaåu ABC seõ thu veà 100 000 GBP töø haøng xuaát khaåu nhöng ñoàng thôøi laïi phaûi thanh toaùn caùc khoaûn sau: - Traû tieàn haøng nhaäp khaåu: 30 000 CHF - ÖÙng tröôùc tieàn cho ngöôøi baùn: 40 000 USD - Soá GBP coøn laïi Coâng ty duøng 60% ñeå mua USD, coøn laïi chuyeån sang VND. Cho bieát: Tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng: USD/JPY = 125.86 / 127.12 USD/EUR = 0.9125 / 37 GBP/CHF = 2.6294 / 02 GBP/JPY = 180.12 / 182.26 JPY/VND = 123.57 / 125.34 Laõi suaát thò tröôøng: (%/ naêm) EUR: 5.0 – 5.5 GBP: 4.5 – 5.5 JPY: 7.0 – 8.0 CHF: 6.0 – 6.5 Trang 4
 5. Thanh toaùn quoác teá USD: 5.0 – 6.0 VND: 7.0 – 9.0 Haõy tính: 1/ Tyû giaù kyø haïn 90 ngaøy cuûa: EUR/JPY GBP/CHF GBP/USD GBP/VND 2/ Soá USD vaø VND Coâng ty nhaän ñöôïc vaøo 90 ngaøy sau. BÀI 11 Thò tröôøng coù caùc thoâng tin sau: Tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng: USD/JPY = 129,86 / 135,12 USD/EUR = 0,9125 / 37 CHF/JPY = 82,16 / 84,72 GBP/JPY = 180,12 / 182,26 JPY/VND = 123,57 / 125,34 Laõi suaát thò tröôøng: (%/ naêm) EUR: 5,0 – 5,5 GBP: 4,5 – 5,5 JPY: 7,0 – 8,0 CHF: 6,0 – 6,5 USD: 5,0 – 6,0 VND: 7,0 – 9,0 Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty xuaát nhaäp khaåu ABC seõ thu veà 100.000 USD töø haøng xuaát khaåu nhöng ñoàng thôøi laïi phaûi thanh toaùn caùc khoaûn sau: - Traû tieàn haøng nhaäp khaåu: 30.000 CHF - ÖÙng tröôùc tieàn cho ngöôøi baùn: 40.000 EUR - Cty duøng USD mua kyø haïn caùc loaïi ngoaïi teä treân, soá USD coøn laïi Coâng ty duøng 50% ñeå mua GBP, coøn laïi chuyeån sang VND. Bieát taát caû caùc giao dòch treân ñöôïc thöïc hieän vôùi Ngaân haøng A. Haõy tính soá GBP vaø VND coâng ty thu veà khi ñeán haïn. Số USD dùng để mua CHF Rs Bid USD/CHF = 129,86 / 84,72 = 1.5328 Rf Bid USD/CHF = 1.5328 + 1.5328 (6,0% - 6,0%) x 90/360 = 1.5328 Số USD = 30000 / 1.5328 = 19,572.03 Số USD dùng để mua EUR Rs Bid USD/EUR = 0,9125 Rf Bid USD/EUR = 0,9125 + 0,9125 (5,0% - 6,0%) x 90/360 = 0.9102 Số USD = 40000 / 0.9102 = 43,946.39 Số USD còn lại: 100,000 – (19,572.03 + 43,946.39) = 36,481.58 USD Số GBP thu được: Rs Ask GBP/USD = 182,26 / 129,86 = 1.4035 Rf Ask GBP/USD = 1.4035 + 1.4035 (6,0% - 4,5%) x 90/360 = 1.4088 Số GBP = 36,481.58 x 50% / 1.4088 = 12,947.75 GBP Số VND thu được: Rs Bid USD/VND = 129,86 x 123,57 = 16,047 Rf Bid USD/VND = 16,047 + 16,047 (7,0% - 6,0%) x 90/360 = 16,087 Số VND = 36,481.58 x 50% x 16,087 = 293,434,923 VND Trang 5
 6. Thanh toaùn quoác teá BÀI 12 Giả sử không có chi phí giao dịch, với 1 000 000 USD, nhà kinh doanh sẽ kinh doanh như thế nào để thu được lợi nhuận cao nhất qua 3 thị trường sau: Zurich: USD/CHF = 1.3276/85 New York: GBP/USD = 1.4492/07 London: GBP/CHF = 1.9194/08 Tỷ giá “ẢO” Bid USD/CHF tại New York và London: = 1.9194/1.4507 = 1.3231< 1.3276 Chọn kinh doanh qua Zurich trước Số USD thu được: 1000000 x 1.3276 : 1.9208 x 1.4492 = 1 001 644.06 USD => Nếu kinh doanh sẽ lãi 1 644.06 USD BÀI 13 Vaøo thôøi ñieåm t, treân thò tröôøng tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau: Taïi thò tröôøng Newyork : USD/EUR = 0.9298 / 10 Paris : EUR/JPY = 140.15 / 142.25 Tokyo : USD/JPY = 106.03 / 108.07 Vôùi 1 000 000 USD, Anh (Chò) coù neân kinh doanh baèng nghieäp vuï Arbitrage khoâng? Tỷ giá “ẢO” Bid USD/EUR tại Paris và Tokyo : 106.03/ 142.25 = 0.7454 < 0.9298 Chọn kinh doanh qua Newyork trước Số USD thu được: 1000000 x 0.9298 x 140.15 : 108.07 = 1 205 806.14 USD => Nếu kinh doanh sẽ lãi 205 806.14 USD BÀI 14 Có thông tin trên các thị trường tại thời điểm G như sau: Paris: EUR/JPY = 127.25/96 Zurich: EUR/CHF = 1.3785/95 Singapore: EUR/SGD = 1.3992/09 Tokyo: CHF/JPY = 94.12/27 SGD/JPY = 83.15/26 Với 1 000 000 EUR trong tay, giả sử không có chi phí giao dịch, hãy kinh doanh qua 3 thị trường sao cho có lợi nhất. Tỷ giá “ẢO” Bid EUR/JPY tại Zurich: = 1.3785 x 94.12 = 129.74 Tỷ giá “ẢO” Bid EUR/JPY tại Singapore: = 1.3992 x 83.15 = 116.34 So sánh với Bid EUR/JPY tại Paris: Chọn kinh doanh qua Zurich trước EUR => CHF => JPY => EUR Số EUR thu được: 1 000 000 x 1.3785 x 94.12 : 127.96 = 1 013 945.14 EUR => Nếu kinh doanh sẽ lãi 13 945.14 EUR BÀI 15 Haõy laäp 1 hoái phieáu döïa treân vieäc thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung ñöôïc trích töø hôïp ñoàng soá XK756/03 ngaøy 07/07/X, ngaøy giao haøng 18/08/X, hoùa ñôn soá EX786/03 ngaøy 17/08/X Buyer: Hoou Co., Ltd. Trang 6
 7. Thanh toaùn quoác teá 3-1-21 Kanenokuma Hakata – Ku Fukuoka Japan At bank: DKBLJPJT DAI-ICHI KANGYO BANK, Ltd., The TOKYO Seller: Taek wang Vina Ind. Co., Ltd 26-27 Bienhoa Ind. Zone 2 Bienhoa City, Dongnai Province Vietnam At bank: Bank for foreign Trade of Vietnam 27 Ben Chuong Duong, Dist. 1 Hochiminh City, Vietnam Amount: USD 756,737.64 Documents required: - Draft at: 30 days from B/L date - Clean on board Bill of Lading - Invoiced in …. … No: EX786/03 BILL OF EXCHANGE For: USD 756,737.64 Bienhoa City , 18 Aug X At 30 days from B/L date .sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to the order of Bank for foreign Trade of Vietnam 27 Ben Chuong Duong, Dist. 1 Hochiminh City, Vietnam The sum of United States Dollars ….………………………………………………………and cents ………………………… Taek wang Vina Ind. Co., Ltd To: Hoou Co., Ltd. 26-27 Bienhoa Ind. Zone 2 3-1-21 Kanenokuma Bienhoa City, Dongnai Province Hakata – Ku Fukuoka Trang 7 Vietnam Japan .
 8. Thanh toaùn quoác teá BÀI 16 Trích moät soá ñieàu khoaûn töø L/C soá 2099LA413 From: Asia Commercial Bank HCM City Vietnam To: Sumimoto Bank Ltd The Singapore branch, Singapore Date of issue: January 15, 2001 Date and place of Expiry: May 28, 2001 Applicant: Trade Services Import Export Company 469 Le Hong Phong Str., Dist. 10 Hochiminh City, Vietnam Beneficiary: Itochu Asia Pte Ltd 9 raffles Quay hex 41-01 Republic Plaza Singapore048619 Currency code, amount : USD 25,008 Drafts at: 60 days after sight Partial shipments: not allowed Latest date of shipment: March 30, 2001 Haõy laäp Hoái phieáu bieát hoùa ñôn beân baùn laäp soá AQ 1365/VN, ngaøy laäp hoùa ñôn: 15/03/2001, ngaøy giao haøng 16/03/2001. Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng phuïc vuï nhaø xuaát khaåu. No: AQ 1365/VN BILL OF EXCHANGE For: USD 25,008.00 Singapore , 16 Mar 2001 At 60 days after sight of this First Bill of Exchange (Second of the sametenor and date being unpaid). Pay to the order of … Sumimoto Bank Ltd The Singapore branch, Singapore The sum of ….………………………………………………………………………………………… Value received as per our invoice(s) No: AQ 1365/VN Dated ………15 Mar 2001 Drawn under:…… Asia Commercial Bank HCM City Vietnam Confirmed / Irrevocable / Without recourseL/C No: ……2099LA413…………………. Dated/ Wired: ……… January 15, 2001…….. To: … Asia Commercial Bank HCM City Vietnam Itochu Asia Pte Ltd 9 raffles Quay hex 41-01 Trang 8 Republic Plaza Singapore048619
 9. Thanh toaùn quoác teá BÀI 17 Trích moät soá ñieàu khoaûn töø L/C soá ILCO/0088/00 Received from: Standar Chartered Bank London 1 Aldermanbury Square London EC2V7SB UK To: Bank for Foreign Trade of Vietnam Hochiminh City Branch Date of Issue: 01 01 23 Date and place of Expiry: 01 03 30in Vietnam Aplicant: NMB-HELLER TRADE FINANCE LTD 24 BENNETTS HILL BIRMINGHAM B2 5QP Benificiary: BAROTEX EXPORT IMPORT COMPANY 15 Ben Chuong Duong Ho Chi Minh City, Vietnam Currency code, Amount: USD 15,307.60 ……… Drafts at: at sight Drawee: SCB LGB 2L Standar Chartered Bank London 1 Aldermanbury Square London EC2V7SB UK Partial shipments: not allowed ….. Latest date of shipment: 01 03 15 Documents required: … Haõy laäp 1 Hoái phieáu bieát: Ngaøy giao haøng 01/03/01 Hoùa ñôn beân baùn laäp soá AA/976 ngaøy 28/02/01 Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng phuïc vuï nhaø xuaát khaåu (NH Ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi nhaùnh TP.HCM) Trang 9
 10. Thanh toaùn quoác teá No: AA/976 BILL OF EXCHANGE For: USD 15,307.60……….. Ho Chi Minh City, ……01 Mar 2001…. At …………xxx……….sight of this First Bill of Exchange(Secondof the sametenor and datebeing unpaid).Pay to theorder of……… Bankfor ForeignTradeof Vietnam HochiminhCity Branch Thesumof ….………………………………………………………………………………………… Valuereceivedasperour invoice(s)No: … AA/976………… Dated…28 Feb 2001…………………….. Drawnunder:…… StandarCharteredBank Confirmed/ Irrevocable/ WithoutrecourseL/C No: ……… ILCO/0088/00……………………. Dated/Wired:…………23 Jan 2001 To: …… SCB LGB 2L BAROTEX EXPORT IMPORT COMPANY StandarCharteredBank 15BenChuongDuong London1 Aldermanbury Ho Chi Minh City, Vietnam SquareLondonEC2V7SB UK BÀI 18 BILL OF EXCHANGE No: 05/IVC.04 Korea, 27 Nov., 2004 For: SGD 900,000.00 At sight of this first Bill of Exchange(Second of the sametenor and date being unpaid). Pay to Hanvit Bank, Seoul 203, Hoehyon Dong 1 – Ga, Chung Gu Seoul,Korea Thesumof Singapore Dollars ninehundredthousandonly Value received as per our invoice(s) No(s): 05/IVC. 04 Dated: 27 Nov., 2004 Drawn under: Bank of Hawaii International Corporation Confirmed/ Irrevocable/ Without RecourseL/C No: 8CMLC359 Dated/ Wired: 25 Oct., 2004 To: Bank of Hawaii International Corporation Yoo Kyung Co. Ltd. rd New York, NY 3 Floor 173-8 Sukchon Dong Songpa th Ku 5 Floor, 45 Broadway, New York City, Seoul, Korea NY 10006, U.S.A BÀI 19 Trang 10
 11. Thanh toaùn quoác teá Giả sử Công ty A mua 1 hợp đồng quyền chọn mua trị giá 50 000 USD, tỷ giá thực hiện là 16,020 VND/USD, chi phí mua quyền chọn là 20 VND/USD, hãy hoàn thành bảng phân tích dưới đây: Đvt: triệu VND Tỷ giá 15980 16000 16020 16040 16060 16080 Phí mua quyền chọn 1 1 1 1 1 1 Đối khoản VND khi mua 799 800 801 801 801 801 USD Lãi (+), Lỗ (-) -1 -1 -1 0 +1 +2 Trang 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2