intTypePromotion=1

Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng - TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
143
lượt xem
25
download

Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng - TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng nhằm trình bày về các biểu mẫu của hệ quản lý chất lượng tại công trường xây dựng. Biểu mẫu về thông tin chung về công trình, biểu mẫu kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng - TS. Lưu Trường Văn

 1. CÁC BI U M U VÀ VAI TRÒ C A BI U M U TRONG QU N LÝ CÔNG TRƯ NG XÂY D NG Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng dành cho cán b ch huy trư ng công trư ng” Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 1
 2. CÁC BI U M U C A H QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TAÏI COÂNG TRÖÔØNG XAÂY DÖÏNG Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng dành cho cán b ch huy trư ng công trư ng” Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 2
 3. BI U M U: Th«ng tin chung vÒ c«ng tr×nh Th«ng tin chung vÒ c«ng tr×nh: Teân coâng trình, ñôn vò thi coâng Moâ taû coâng trình: • - Ñiaï ñieåm xaây döïng coâng trình : • - Phöôøng / Xaõ…………………..Quaän / Huyeän……………………… • Thaønh phoá / tænh ……………………………………………………. • - Nhieäm vuï coâng trình : • - Caùc haïng muïc chính cuûa coâng trình : • - Caùc khoái löôïng chính cuûa coâng trình : • - Ngaøy khôûi coâng:…………………hoaøn thaønh ………………………… • - Toång döï toaùn ñaõ ñöôïc duyeät : Caùc beân tham gia döï aùn Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 3
 4. BI U M U: Th«ng tin chung vÒ c«ng tr×nh Th«ng tin chung vÒ c«ng tr×nh: Caùc beân tham gia döï aùn: Teân cô quan Vai troø Ngöôøi lieân heä Coâng ty ñòa oác Minh Chuû ñaàu tö Oâng Leâ Thaùi Taâm Taâm Coâng ty tö vaán xaây Tö vaán giaùm saùt Oâng Ñaëng Hoøa Phong döïng SPC Coâng ty tö vaán LHL Quaûn lyù döï aùn Baø Traàn Bình An Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 4
 5. BI U M U: KÕ ho¹ch tæng thÓ vµ tiÕn ®é KÕ ho¹ch tæng thÓ vµ tiÕn ®é: - Chæ theå hieän caùc coâng taùc chính - Phaûi ghi roõ: • COÂNG TRÌNH : …………………………………………………………………………… • ÑÔN VÒ THI COÂNG : ………………………………………………… • NGAØY KHÔÛI COÂNG :………………NGAØY HOAØN THAØNH :……… Ngaøy keát TT HAÏNG MUÏC Thôøi gian Ngaøy baét ñaàu Ghi chuù thuùc 01 Eùp coïc 09 ngaøy 03/09/2006 12/09/2006 02 Thi coâng ñaøi coïc 7 ngaøy 14/09/2006 21/09/2006 03 Thi coâng ñaø 5 ngaøy 23/09/2006 28/09/2006 kieàng Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 5
 6. BI U M U K HO CH KI M TRA VÀ NGHI M THU • Tác d ng: – Xác ñ nh rõ ràng khi nào nghi m thu t ng công tác – Tiêu chu n ch p nh n khi nghi m thu t ng công tác – Phương pháp ki m tra nghi m thu t ng công tác H u ích cho c tư v n giám sát l n nhà th u Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 6
 7. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 7
 8. CÁC BI U M U LIÊN QUAN ð N AN TOÀN LAO ð NG Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 8
 9. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 9
 10. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 10
 11. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 11
 12. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 12
 13. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 13
 14. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 14
 15. BÁO CÁO CÔNG TRƯ NG VÀ N I DUNG Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng dành cho cán b ch huy trư ng công trư ng” Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 15
 16. Báo cáo hàng ngày (Daily reports) • Báo cáo hàng ngày là b n ghi chép liên t c v các s ki n trên công trư ng. • M c ñích: cung c p t ng quan v các ñi u ki n và các công tác c a 1 ngày làm vi c. • Báo cáo hàng ngày ghi l i các thông tin m t cách khách quan. • Báo cáo hàng ngày m t cách thông thư ng ñư c hoàn t t b i giám sát B. Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 16
 17. Báo cáo hàng ngày (Daily reports) • Báo cáo hàng ngày thư ng ñư c ñư c phân ph i như sau: – 01 b n sao lưu gi t i văn phòng công trư ng – 01 b n sao g i ñ n giám ñ c d án (GðDA) – 01 b n sao g i ñ n ch ñ u tư Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 17
 18. Báo cáo hàng ngày (Daily reports) • Báo cáo hàng ngày thư ng bao g m các n i dung chính sau: – Ngày tháng l p báo cáo và s th t c a báo cáo. – Tên d án và s th t c a d án – Thông tin v khí h u – Mô t v các công tác ñang th c hi n – S lư ng lao ñ ng c a nhà th u chính t i công trư ng – S lư ng lao ñ ng c a nhà th u ph t i công trư ng Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 18
 19. Báo cáo hàng ngày (Daily reports) • Báo cáo hàng ngày thư ng bao g m các n i dung chính sau: – S gi s d ng máy móc c a nhà th u t i công trư ng • Ví d Thi t b ðang dùng (gi ) Nhàn r i (gi ) T.b c a chúng ta Máy bơm BT 4 4 V n thăng 8 C n tr c tháp 8 T.b do A c p Gián dáo: 200 b 8 Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 19
 20. Báo cáo hàng ngày (Daily reports) • Báo cáo hàng ngày thư ng bao g m các n i dung chính sau: – Th i ñi m và s lư ng v t li u ñư c phân ph i ñ n công trư ng – Khách vi ng thăm công trư ng: H têm, cơ quan, m c ñích, th i ñi m & kho ng th i gian vi ng thăm – Các s ki n b t thư ng t i công trư ng: tai n n, mâu thu n, … – Ký tên Biên so n và gi ng: TS. Lưu Trư ng Văn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2