intTypePromotion=1

Bài giảng Cân bằng và kiểm toán năng lượng - GV. Phạm Thị Thu Hà

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
120
lượt xem
33
download

Bài giảng Cân bằng và kiểm toán năng lượng - GV. Phạm Thị Thu Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cân bằng và kiểm toán năng lượng do GV. Phạm Thị Thu Hà trường ĐH Bách khoa Hà Nội biên soạn có cấu trúc gồm 4 chương, cung cấp cho người học những nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản, quan hệ năng lượng và tăng trưởng kinh tế, thống kê năng lượng, cân bằng năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cân bằng và kiểm toán năng lượng - GV. Phạm Thị Thu Hà

 1. C©n b»ng vµ kiÓm to¸n n¨ng l−îng 1
 2. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Néi dung NhËp m«n Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ Ch−¬ng III: Thèng kª n¨ng l−îng Ch−¬ng IV: C©n b»ng n¨ng l−îng KTNL2
 3. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý NhËp m«n T¹i sao Nh− thÕ nµo KÕt luËn g× KTNL3
 4. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Kh¸i niÖm Ph©n lo¹i Dßng biÕn ®æi n¨ng l−îng §o l−êng n¨ng l−îng §¬n vÞ t−êng minh §¬n vÞ kh«ng t−êng minh KTNL4
 5. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Kh¸i niÖm N¨ng l−îng lµ kh¶ n¨ng sinh c«ng, nhiÖt hoÆc ¸nh s¸ng NhiÒu lo¹i n¨ng l−îng kh¸c nhau N¨ng l−îng cã thÓ tån t¹i d−íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau N¨ng N¨ng l−îng cã thÓ dïng trùc tiÕp hay ph¶i tr¶i qua 1 hay mét vµi qu¸ tr×nh biÕn ®æi N¨ng l−îng gäi lµ ®−îc sö dông hiÖu qu¶ khi sö dông Ýt n¨ng l−îng nhÊt cho mét môc ®Ých x¸c ®Þnh víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn cã. KTNL5
 6. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Ph©n lo¹i n¨ng l−îng Cã nhiÒu hÖ thèng ph©n lo¹i kh¸c nhau vÒ n¨ng l−îng th−¬ng phÈm ®ang ®−îc sö dông. N¨ng l−îng ®−îc ph©n lo¹i theo d¹ng vËt chÊt (®Æc (r¾n) - láng - khÝ - ®iÖn hay than- dÇu - khÝ - ®iÖn), Theo møc dßng n¨ng l−îng (n¨ng l−îng s¬ cÊp, n¨ng l−îng thø cÊp, n¨ng l−îng cuèi cïng, n¨ng l−îng h÷u Ých), KTNL6
 7. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Ph©n lo¹i n¨ng l−îng theo thÞ tr−êng, theo kh¶ n¨ng t¸i sinh Theo truyÒn thèng .. KTNL7
 8. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng l−îng Quang n¨ng N¨ng l−îng NT NhiÖt n¨ng N¨ng l−îng §iÖn n¨ng C¬ n¨ng Ho¸ n¨ng KTNL8
 9. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Hµm l−îng n¨ng l−îng N¨ng l−îng cã thÓ ®−îc biÓu hiÖn ra nhiÒu d¹ng nh− nhiÖt, quang, ®éng n¨ng ... Hµm l−îng n¨ng l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng l−îng nhiÖt trªn mét ®¬n vÞ thÓ tÝch hoÆc trªn mét ®¬n vÞ khèi l−îng. Gi¸ trÞ n¨ng l−îng cña c¸c lo¹i n¨ng l−îng th−¬ng phÈm cã ®¬n vÞ nh− sau: §¬n vÞ hÖ mÐt §¬n vÞ hÖ Anh NhiÖt n¨ng/khèi l−¬ng Cal/kg BTU/b¶ng NhiÖt n¨ng / thÓ tÝch cal/m3 BTU/fit3 KTNL9
 10. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n Hµm l−îng n¨ng l−îng Kh¶ n¨ng ph¸t nhiÖt toµn bé: l−îng nhiÖt nhËn ®−îc tõ sù ®èt ch¸y toµn bé c¸c nhiªn liÖu ho¸ th¹ch hay nhiªn liÖu sinh khèi..Trong thùc tÕ ta kh«ng dïng ®−îc toµn bé l−îng nhiÖt nµy. Kh¶ n¨ng ph¸t nhiÖt toµn bé (Kh¶ n¨ng ph¸t nhiÖt cao-GCV) vµ Kh¶ n¨ng ph¸t nhiÖt rßng (Kh¶ n¨ng ph¸t nhiÖt thÊp-NCV) (tøc lµ chØ tÝnh phÇn nhiÖt thùc ®−îc sö dông tøc lµ l−îng nhiÖt h÷u Ých). Th«ng th−êng chªnh lÖch gi÷a hai gi¸ trÞ 2-3% ®Õn 10%. Sù kh¸c biÖt gi÷a GCV vµ NCV lµ do hµm l−îng hydro cña n¨ng l−îng th−¬ng phÈm cao hay thÊp. KTNL10
 11. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n C¸c ®¬n vÞ ®o l−êng n¨ng l−îng C¸c ®¬n vÞ ®o th−êng gåm hai nhãm chÝnh nh− sau: §¬n vÞ t−êng minh (th−êng dïng cho môc ®Ých khoa häc) Cal, BTU, Jule §¬n vÞ kh«ng t−êng minh (th−êng dïng cho th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp)TOE, TCE, thïng .. KTNL11
 12. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n C¸c khu vùc sö dông N¨ng L−îng C«ng nghiÖp Tiªu thô nhiÒu vµ ®a d¹ng. Tiªu hao n¨ng l−îng trong ngµnh n¨ng l−îng ®−îc coi lµ tiªu hao n¨ng l−îng tù dïng, kh«ng tÝnh ë ®©y Giao th«ng vËn t¶i Khu vùc tiªu thô n¨ng l−îng cuèi cïng cho tÊt c¶ c¸c kh©u ho¹t ®éng vËn t¶i, kÓ c¶ vËn t¶i cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nh− c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp khu vùc sinh ho¹t, d©n dông,th−¬ng m¹i dÞch vô...yªu cÇu s¶n phÈm chuyªn dïng nh− c¸c s¶n phÈm dÇu VËn t¶i ®−êng biÓn vÒ mÆt nguyªn t¾c ®−îc xem nh− t¸ch ra khái khèi nµy. KTNL12
 13. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng I: Mét sè kh¸I niÖm c¬ b¶n N«ng nghiÖp Khã t¸ch b¹ch tiªu thô n¨ng l−îng cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hay n¨ng l−îng tiªu dïng cho sinh ho¹t trong n«ng nghiÖp. Khã thèng kª D©n dông sinh ho¹t Th−¬ng m¹i dÞch vô Hai lÜnh vùc cuèi cïng th−êng cã ®å thÞ phô t¶i rÊt mÊp m«. Tû trong sö dông ®iÖn n¨ng t¨ng nhanh. Sö dông n¨ng l−îng kÐm hiÖu qu¶, ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông n¨ng l−îng. KTNL13
 14. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ . Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu mèi quan hÖ kinh tÕ vµ n¨ng l−îng: n¨ng l−îng lµ hµng ho¸ tiªu dïng thiÕt yÕu, võa phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy, n¨ng l−îng võa ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c, lµ yÕu tè ®Çu vµo rÊt quan träng cña hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm. Nghiªn cøu mèi quan hÖ kinh tÕ n¨ng l−îng gióp chóng ta hiÓu râ vai trß n¨ng l−îng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi x¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu n¨ng l−îng ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ nhÊt KTNL14
 15. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ C−êng ®é n¨ng l−îng vµ c¸c yÕu tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é n¨ng l−îng 1. §Þnh nghÜa EI = E/I KTNL15
 16. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ Trong ®ã : + E lµ tæng n¨ng l−îng tiªu hao (TOE hoÆc c¸c béi ). + I lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp . NÕu I lµ tæng s¶n phÈm quèc néi GDP - EI lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh hµm l−îng n¨ng l−îng mét đơn vị GDP. NÕu I lµ sè ng−êi lao ®éng - EI ph¶n ¸nh møc ®é trang bÞ n¨ng l−îng cho lao ®éng . Mét yÕu tè cã ¶nh h−ëng ®Æc biÖt quan träng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. NÕu I lµ d©n sè mét quèc gia mét khu vùc -EI ph¶n ¸nh møc ®é tiªu hao n¨ng l−îng ®Çu ng−êi. KTNL16
 17. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ Ph©n tÝch sù biÕn thiªn cña c−êng ®é n¨ng l−îng E/Y thay ®æi theo kh«ng gian vµ thêi gian. C¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h−ëng ®Õn E/Y: C«ng nghÖ C¬ cÊu nÒn kinh tÕ ChÝnh s¸ch Tèc ®é ph¸t triÓn Tr×nh ®é ph¸t triÓn.. C¬ cÊu n¨ng l−îng tiªu thô.. KTNL17
 18. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ Ph©n tÝch sù biÕn thiªn cña c−êng ®é n¨ng l−îng - E/Y thay ®æi theo kh«ng gian vµ thêi gian. C¸c m« h×nh kinh tÕ l−îng - E = f(GDP, d©n sè, gi¸...) - E = f(K,L,M, GDP) - E = f(Thu nhËp, gi¸ n¨ng l−îng t−¬ng ®èi..) X©y dùng c¸c b¶ng c©n ®èi liªn ngµnh KTNL18
 19. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sù biÕn thiªn cña c−êng ®é n¨ng l−îng theo c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng. C−êng ®é n¨ng l−îng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng nh− : EI= E/ GDP =∑(Ei/VAi) * (VAi/GDP) ∆ EI = ∑ ∆ (Ei/VAi) * (VAi/GDP) hiÖu øng c«ng nghÖ + ∑ (Ei/VAi) * ∆ (VAi/GDP) hiÖu øng cÊu tróc Chóng ta sÏ xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é n¨ng l−îng nh−: Ph−¬ng ph¸p Laspayer: ∆ EI t2/t1=∑∆ (Ei/VAi)t2/t1 * (VAi/GDP)t2 hiÖu øng c«ng nghÖ + ∑ (Ei/VAi)t1 * ∆ (VAi/GDP)t2/t1 hiÖu øng cÊu tróc KTNL19
 20. Khoa Kinh tÕ vµ qu¶n lý Ch−¬ng II: Quan hÖ n¨ng l−îng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ Ph−¬ng ph¸p Paasche: ∆ EI t2/t1=∑∆ (Ei/VAi)t2/t1 * (VAi/GDP)t1 (hiÖu øng c«ng nghÖ + ∑ (Ei/VAi)t2 * ∆ (VAi/GDP)t2/t1 (hiÖu øng cÊu tróc) Ph−¬ng ph¸p Fisher ∆ EI t2/t1=∑∆ (Ei/VAi)t2/t1*[(VAi/GDP)t1 +(VAi/GDP)t2)]/2 (hiÖu øng c«ng nghÖ) +∑ [ (Ei/VAi)t1 +(Ei/VAi)t2)]/2 * ∆ (VAi/GDP)t2/t1 (hiÖu øng cÊu tróc) KTNL20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2